Απόφαση ΔΕΔ 2232/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-31/12/2005_ΑΡΘΡΟ 72§10 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1112 _6286934_

29 Οκτωβρίου 2020