Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 1099983 /1273 /0006Δ/2005

Περί της δυνατότητας διενέργειας μετάφρασης εγγράφων, από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

21 Οκτωβρίου 2005

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
Fax : 210- 32.30.829
E-mail : d6-organosi-d@ ky. ypoik. gr
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1099983 /1273 /0006Δ
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Περί της δυνατότητας διενέργειας μετάφρασης εγγράφων, από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, δικηγόρους και συμβολαιογράφους.
1.- Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για το παραπάνω θέμα, σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα.:
i).- της με αριθ. Φ093/ΑΣ1407/22.3.1999 εγκυκλίου της ΣΤ΄ Γεν. Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών και των προσαρτημένων σε αυτή αποσπασμάτων του Ν.
2594/1998
(ΦΕΚ 62/Α΄) «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», καθώς και της αριθ. 479/1997 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ii).-. του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (ΦΕΚ 235/Α΄).
iii).-. της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 96/Α΄) και
iv).-.των αριθ. 335/2002 και 495/2004 Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
2.- Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις, γνωμοδοτήσεις και σχετικά έγγραφα, καθώς και από τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας για το παραπάνω θέμα, αρμοδιότητα διενέργειας μετάφρασης εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών), έχουν:
α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η αρμοδιότητα της οποίας καλύπτει, τόσο τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική, όσο και ελληνικών σε άλλη γλώσσα.
Επίσης, αρμοδιότητα προς διενέργεια επίσημων μεταφράσεων έχουν η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και οι Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 148 παρ. 4 εδ. ε΄ και 27 εδ. ιζ΄ αντιστοίχως του ν.419/1976.
β) Οι δικηγόροι, η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση ξενόγλωσσων και μόνο εγγράφων στην ελληνική, με την προϋπόθεση ότι οι μεταφράσεις που γίνονται από αυτούς συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο, το οποίο φέρει επ’ αυτού χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου, ότι η μετάφραση αφορά το ίδιο αυτό έγγραφο και γ) Οι συμβολαιογράφοι, η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση στην ελληνική, των ξενόγλωσσων εγγράφων, που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους.
3.- Οι μεταφράσεις που διενεργούν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή μεταφράσεως από ενδιαφερόμενο πρόσωπο, αλλά γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία.
4.- Περαιτέρω:
α) Η επίσημη μετάφραση δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως, που διενεργεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής και κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία.
Η υποχρέωση επικυρώσεως του αντιγράφου αυτού υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει σε ξένη γλώσσα, αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως των αντιγράφων, χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αρμόδιος για την επικύρωση υπάλληλος, μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και μάλιστα πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.
β) Οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν αποτελούν έγγραφα προερχόμενα από διοικητική αρχή (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και άλλα Ν.Π.Δ.Δ.) και για το λόγο αυτό οι διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν πρέπει να επικυρώνουν αντίγραφα των μεταφράσεων αυτών.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας