Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 19887/2006

Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής επί εξουσιοδότησης .

04 Μαΐου 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ /
ΤΜΉΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 4 Μαίου 2006
Αρ. Πρωτ. : 19887
ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης
Διεύθυνση Oργάνωσης
Τμήμα Δ
Λεωχάρους 2
Τ.Κ 10184 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Αγγελάκης, Ν. Αλεξόπουλος;

Τηλέφωνο: 210-3245254

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής επί εξουσιοδότησης.

ΣΧΕΤ: α. Το με αρίθμ. πρωτ. 1020376/154/ 0006Δ / 24-2-2006 έγγραφό σας.
β. Το με αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ15-4301 / 12-4-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Σε συνέχεια του ανωτέρω β σχετικού εγγράφου σας στέλνουμε συνημμένα κατάσταση των Κρατών. που έχουν προσχωρήσει μέχρι σήμερα στη Σύμβαση της Χάγης και σας πληροφορούμε σχετικά με την εφαρμoγή της εν λόγω Σύμβασης τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Σύμβασης της Χάγης, που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 1497 /84, η εν λόγω Σύμβαση εφαρμόζεται σε δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.

Ως δημόσια έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου θεωρούνται μεταξύ των άλλων και οι επικυρώσεις: (βεβαιώσεις, θεωρήσεις) υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικά έγγραφα. Οι εξουσιοδοτήσεις ως ανήκοντες στην κατηγορία των δημοσίων εγγράφων, υπόκεινται ,στην κατηγορία των δημοσίων εγγράφων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Σύμβασης και ως εκ τούτου χρήζουν επισημείωσης, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Σύμβασης χορηγείται από τις αρχές που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Εφόσον λοιπόν τα δημόσια. έγγραφα που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, φέρουν την επισημείωση - Apostille - γίνονται δεκτά μεταξύ του Κράτους που τα έχει συντάξει και των Κρατών-Μελών της Σύμβασης που δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχωρήσεως του Κράτους αυτού στη Σύμβαση (άρθρο 12). Στην προκειμένη περίπτωση η εξουσιοδότηση η οποία έχει συνταχθεί σε Κράτος - Μέλος της Σύμβασης (στη Γαλλία) για να γίνει δεκτή στη χώρα μας πρέπει να φέρει την επισημείωση. Για τα Κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση ισχύει η Προξενική θεώρηση.

Συνημμένα: Ένα (1).