ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1032348/346/0006Δ/2007

«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).

03 Απριλίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : d6-organosi-d@ ky.ypoik.gr

ΠΡΟΣ :
Αθήνα, 3 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1032348/346/0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).
Σε συνέχεια του αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 εγγράφου μας, σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 044/9/ΑΣ 760/21.3.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
1.- Η υποχρέωση χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης), προκύπτει από το προοίμιο της προαναφερθείσας Σύμβασης, καθώς και από το δικαίωμα κάθε Κράτους, ως υποκειμένου του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, να ασκεί κυριαρχικές εξουσίες εντός των εδαφικών του ορίων και να καθορίζει διατυπώσεις για την αναγνώριση των αλλοδαπών εγγράφων στην εσωτερική έννομη τάξη του .
2.- Η υποχρέωση χορήγησης προξενικής θεώρησης, για τα Κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αφορά στα έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 Ν. 1497/1984, τα οποία συντάσσονται στο έδαφός τους και πρόκειται να προσαχθούν στο έδαφος άλλου Κράτους.
3.- Αρμόδιες δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση της προξενικής θεώρησης είναι οι έμμισθες και άμισθες προξενικές Αρχές.
4.- Η προξενική θεώρηση πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο του εγγράφου αναγνωρίζεται ως έγκυρο και το ίδιο το έγγραφο ως γνήσιο από την αλλοδαπή έννομη τάξη.
5.- Οι υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, χρήζουν επικύρωσης από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177/Α΄).

Τέλος, σχετική για το θέμα αυτό είναι και η αριθ. 233/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προσαρτάται στο προαναφερθέν έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας