ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1105165/1023/0006Δ/2007

Περί της αποδεικτικής ισχύος διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

12 Νοεμβρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : d6-organosi-d@ ky.ypoik.gr
ΠΡΟΣ :
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1105165/1023/0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Περί της αποδεικτικής ισχύος διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/28117/26.10.2007 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα και εκδόθηκε ύστερα από ερώτημα της Υπηρεσίας μας, που υποβλήθηκε με το αριθ. 1099471/964/0006Δ/18.10.2007 έγγραφό μας.
2.- Σχετικές οδηγίες για την αποδεικτική ισχύ διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.5812/ 6.3.2007 και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ 7974/ 18.4.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3.- Στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι και κατά συνέπεια τα διαβατήρια «παλαιού τύπου» και τα δελτία «παλαιού τύπου» ή η «κομμένη» αστυνομική ταυτότητα, γίνονται δεκτά, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων. Ομοίως, τα έγγραφα αυτά γίνονται δεκτά από τις Δ.Ο.Υ κατά τη διαδικασία «Εξόφλησης τίτλων πληρωμής», καθόσον αποτελεί διοικητική διαδικασία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία ταυτότητας των δικαιούχων που είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας