ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 6650.7α/23/ΛΣ 1522/2007

Περί της ισχύος των διατάξεων του Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 227 Α')

31 Οκτωβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΉ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔIΚΑlΟΥ
Φ. 6650.7α/23/ΛΣ 1522
Σ. Καστραντά
210-3683283
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
ΠΡΟΣ: Γενική Επιθεώρηση
ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Οικρνομίας & Οικο-
νομικών
Γεv. Γραμματεία. Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Γεν. Δ/νση Δ/κής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
Λεωχάρους 2
10184 Αθήνα
Fax: 210-32308219

ΘΕΜΑ: Περί της ισχύος των διατάξεων του Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 227 Α')

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με ΑΠ Φ. 044/21/2371, από 25 Οκτωβρίου 2007, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αριθ. Φ. 1099843/971/0006Δ, από 19 Οκτωβρίου 2007, τoυ Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε, από πλευράς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, τα εξής:


1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 7 Ιουνίου 1968), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 844/1978 (ΦΕΚ Α'227) και τέθηκε σε ισχύ, κατά τους όρους τούτου, την 22η Μαΐου 1979, εξακολουθεί να ισχύει.

Συμβαλλόμενα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ως άνω Σύμβαση είναι, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Συμβουλίου (επιικαιροποιημένη από 30.10.2007), η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μολδαβία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Τσεχία.

2. Ως «διπλωματικοί και προξενικοί πράκτορες» νοούνται,στη Σύμβαση αυτή, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση του Συμβουλίου, η οποία παραπέμπει στις αντίστοιχους ορισμούς της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιεννης για ης προξενικές σχέσεις του 1963, τα μέλη του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αποστολών του εκάστοτε Συμβαλλομένου. Μέρους τα οποία φέρουν, προκειμένου περί διπλωματικων αποστολών, τη διπλωματική ιδιότητά, και, προκειμένου περί προξενικών αρχών, την ιδιότητα του προξενικού λειτουργού.