Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Α.Π.Φ.044/9/ΑΣ 760/2007

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες τουΥπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγγράφων κρατών, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).

21 Μαρτίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ζαλοκώστα 2, 2ος όρ.
Τηλ.:210 368 1639
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007
Α.Π.Φ.044/9/ΑΣ 760
ΠΡΟΣ: - Το Υπουργείο Οικονομίας &
Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογlκών &
Τελωνειακών Θεμάτων
Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
Ε.Δ.: - Ε3 Δ/νση (χ.σ.)

ΘΕΜΑ: Περί της αποδοχής Όπό τις Υπηρεσίες τοΆυΥπουργείου Οlκονόμίας και Οικονομικών εγγράφων κρατών, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας υπ' αριθμ. πρωτ. 1026794/281/0006Δ/14.3.07.
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας σας γνωρίζουμε ότι ο Νόμος 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» ορίζει ποια από τα έγγραφα που συντάσσονται στο έδαφος συμβαλλόμενου Κρότους δεν απαιτείται να λάβουν προξενική θεώρηση προκειμένου να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.
1. Από το προοίμιο της σχετικής Σύμβασης της Χάγης του 1961 προκύπτει ότι η προσκόμιση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων ενώπιον των δημοσίων Αρχών προϋποθέτει την προξενική επικύρωσή τους.

Επιπλέον, κάθε Κράτος, ως υποκείμενο του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου ασκεί κυριαρχικές εξουσίες εντός των εδαφικών του ορίων, έκφραση δε της εξουσίας αυτής είναι ο ορισμός διατυπώσεων για την . αναγνώριση των αλλοδαπών εγγράφων στην εσωτερική έννομη τάξη τους.
2. 'Οσον αφορά στις κατηγορίες εγγράφων που χρήζουν προξενικής θεώρησης, σας παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 1497/1984. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι για τα Κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη σχετική Σύμβαση, παραμένει ισχύουσα η υποχρέωση προξενικής θεώρησης για όλα τα έγγραφα που απαριθμούνται στο ανωτέρω άρθρο.
3. Αρμόδιες δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση της προξενικής θεώρησης είναι οι έμμισθες και άμισθες προξενικές Αρχές.
4. Η προξενική θεώρηση πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο του εγγράφου αναγνωρίζεται ως έγκυρο και το ίδιο το έγγραφο ως γνήσιο από την αλλοδαπή έννομη τάξη, εξ ου και η υποχρέωση για έλεγχο όλων των στοιχείων του από την Αρχή που χορηγεί την προξενική θεώρηση.
5. ΟΙ υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, χρήζουν επικύρωσης από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 230/1998.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 233/2000 Γνωμοδότηση τουΝομικού Συμβουλίου του Κράτους.