ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1054910/552/0006Δ/2008

«Περί της χορήγησης επισημείωσης σε στρατιωτικά πληρεξούσια, που καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α)».

16 Μαΐου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : d6-organosi-d@ ky.ypoik.gr

Αθήνα, 16 Μαΐου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1054910/552/0006Δ

ΠΡΟΣ :
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί της χορήγησης επισημείωσης σε στρατιωτικά πληρεξούσια, που καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α)».

1.-Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. 770/14/ΑΣ2559/14.5.2008 εγγράφου της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, τα στρατιωτικά πληρεξούσια (Military Power of Attorney), που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας των Η.Π.Α, ισχύουν εκτός Η.Π.Α , μόνο εφόσον φέρουν την επισημείωση (Apostille).

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄