Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 770/14/ ΑΣ2559/14.5.2008 /2008

Επισημείωση Χάγης σε πληρεξούσιο ΗΠΑ

14 Μαΐου 2008

Ε3 ΔIΕΥΘΥΝΣΗ .
ΔIΟIΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔlΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρμόδιος Α.Γ. Kαντιάνης
Τηλ.: 2103682366
Φαξ: 210 3682424
Αθήνα; 14,5.2008
Αριθ. Πρωτ.  770/14/ ΑΣ2559
Πpός - Γενική Επιθεώρηση
κοιν - ΥΟΟ/Δ. Οργανώσεως Δ
Φαξ 210 3230829

ΘΕΜΑ Επισημείωση ΧάγίΊς σε πληρεξούσιο ΗΠΑ
ΣΧΕΤ Εγγραφό σας 711/501ΑΣ992//2.5.2008
Εγγραφο ΥΟΟ/Δ. Οργανώσεως Δ 1041344/482/6Δ//22.4.2008 

 

Αναφερόμενοι στα άvωτέρω σχετικά, σας γνωρΙζουμε, ότι το εδώ Προξενείο των ΗΠΑ. μας πλήροφόρησε, ότι τα «Μilitary Power of Attorney» ισχύουν, εκτός ΗΠΑ μόνόν εφ' όσον φέρουν την επισημείωαη της Συμβάσεως της Χάγης;

 

Ο Διευθυντής
Bασίλειος Μούτσογλου
Πληρεξούσιος Υπουργός Β