ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1013087/118/0006Δ/2009

«Κοινοποίηση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως ισχύουν, σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών».

03 Φεβρουαρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210 - 32.22.516
FAX : 210 - 32.30.829
E-mail : ypoik.d6d@1988.syzefxis.gov.gr
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ :
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1013087/118/0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως ισχύουν, σχετικά με τα μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών».
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.1640/21.1.2009 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημ.
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο:
α) κοινοποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και
β) δίνονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή αυτών.
2.- Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:
i) οι Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται εφεξής, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα (π.χ.
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, παραλαβή τελικών διοικητικών πράξεων κ.ά.), εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο και την άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
ii) Για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, επιβάλλεται η επίδειξη του πρωτοτύπου των προαναφερόμενων εγγράφων.
3.- Επισημαίνεται ότι, οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, πρέπει στο εξής να λαμβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασμό των εντύπων αρμοδιότητάς τους, τη συγκεκριμένη διάταξη.
4.- Με μέριμνα των Προϊσταμένων, να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας