Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 5024626/3058/Α0019/2009

« Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΚ): Α) 273/2009 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής και Β) 312/2009 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ».

26 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
∆/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A. Κατρινάκη
Τηλέφωνο : 210-3214287
Fax : 210-3225731
e-mail : d19diadi@otenet.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009
Αρ.Πρ:5024626/3058/
A0019
ΩΣ Π.∆.

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΚ):
Α) 273/2009 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής και Β) 312/2009 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ».
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:
Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 273/2009.
Σε συνέχεια των ∆ΥΟ Τ 5335/511/12-12-2005 και Τ 1273/44/Α0019/7-3-2007 με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα ο κανονισμός (ΕΚ) 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2005, «για τροποποίηση του Καν. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» και ο κανονισμός (ΕΟΚ) 1875/2006 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεμβρίου 2006 «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» με τον οποίο καθιερώθηκαν οι διατάξεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2005, σας κοινοποιούμε τον κανονισμό (ΕΚ) 273/2009 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, με τις ακόλουθες οδηγίες για ενημέρωση και εφαρμογή:
1- Με τον κανονισμό (ΕΚ) 648/2005 θεσπίστηκαν διατάξεις με τις οποίες υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου για εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου οι εν λόγω αρχές να διενεργούν ανάλυση κινδύνου για ασφάλεια και προστασία με βάση τις σχετικές πληροφορίες, πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή την έξοδό τους από αυτό και στη συνέχεια με τον κανονισμό (ΕΚ) 1875/2006 καθιερώθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων.
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1875/2006, ορίσθηκε η 1/7/2009, προκειμένου να υπάρξει χρόνος προετοιμασίας των εθνικών τελωνειακών μηχανογραφικών συστημάτων καθώς και των αντίστοιχων κοινοτικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου.
Επειδή, εν τω μεταξύ, έχουν σημειωθεί απρόβλεπτες καθυστερήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών για τη θέσπιση ηλεκτρονικών συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση όλοι οι οικονομικοί φορείς των κρατών-μελών να χρησιμοποιούν δίκτυα πληροφορικής για την υποβολή των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου την 1/7/2009, ο κοινοποιούμενος κανονισμός ήρθε να καθιερώσει ένα μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου οι οικονομικοί φορείς, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις εν λόγω διασαφήσεις.
2- Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΚ) 273/2009, καθορίζεται μία μεταβατική περίοδος, από την 1/7/2009 έως και την 31/12/2010, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους οικονομικούς φορείς για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2454/93. Ειδικότερα :
α) Με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, καθορίζεται ότι από 1/7/2009 έως και 31/12/2010 η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί όμως να υποβάλλεται σε εθελοντική βάση. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλεται η συνοπτική διασάφηση εισόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού 2913/92 και μέρος Ι, τίτλος IV, των διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού 2454/93), όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται στις 30/6/2009, δηλαδή θα εξακολουθεί να κατατίθεται η συνοπτική διασάφηση (δηλωτικό εισαγωγής) σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου κανονισμού, από 1/7/2009 έως και 31/12/2010 η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εξόδου δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί όμως να υποβάλλεται σε εθελοντική βάση. Στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται η συνοπτική διασάφηση εξόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 για την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων, όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται στις 30/6/2009.
γ) Με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου κανονισμού, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 285α του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 έως και την 31/12/2010, όσον αφορά στους εγκεκριμένους εξαγωγείς που επωφελούνται της διευκόλυνσης αυτής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου κανονισμού (1/7/2009), με την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου βρίσκεται στο ίδιο κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται και το τελωνείο εξαγωγής. Όσον αφορά στην ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στα άρθρα 184δ και 842δ του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, αυτή θα διενεργείται σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια 33η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου στη χώρα μας θα καταστεί δυνατή με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, η οποία προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Κατά συνέπεια οι οικονομικοί φορείς της χώρας μας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου – που καθιερώνεται με τον κοινοποιούμενο κανονισμό – θα έχουν χρονικά τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους προγράμματα. Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 312/2009. Επί του κοινοποιούμενου κανονισμού (ΕΚ) 312/2009, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1- Θέση σε εφαρμογή. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κοινοποιούμενου κανονισμού, οι διατάξεις αυτού ισχύουν από 1ης Ιουλίου 2009. Εντούτοις, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου θα καταστεί δυνατή με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet. 2- Βασικές ρυθμίσεις. Οι κυριότερες ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου κανονισμού αφορούν στα θέματα που αναλύονται παρακάτω στις περιπτώσεις α) έως και η). Ειδικότερα με τον κοινοποιούμενο κανονισμό:
α) Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, προστίθενται τα σημεία 16 και 17, με τα οποία εισάγονται οι ορισμοί του «αριθμού EORI» και της «συνοπτικής διασάφησης εισόδου».
β) Στο μέρος Ι τίτλος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, προστίθεται Κεφάλαιο 6 (άρθρα 4ια, 4ιβ, 4ιγ, 4ιδ, 4ιε, 4ιστ, 4ιζ, 4ιη, 4ιθ, 4κ) που αφορά στο σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων κατά τις συναλλαγές τους με τις Τελωνειακές Αρχές και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI. Ο αριθμός EORI (Economic Operators Registration and Identification number), είναι o αριθμός αναγνώρισης των οικονομικών φορέων και αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε οικονομικό φορέα που συναλλάσσεται με τις τελωνειακές αρχές. Οι διατάξεις που αφορούν στον αριθμό αναγνώρισης EORI εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2009 (η διαδικασία καταχώρησης στη χώρα μας των οικονομικών φορέων από την Τελωνειακή Υπηρεσία, η διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI, καθώς και ο ορισμός των αρμοδίων τελωνειακών αρχών, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα κοινοποιηθεί σύντομα με σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της).
γ) Επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, όπως είχαν εισαχθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 1875/2006 και αφορούν στην υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (άρθρα 181β, 181γ, 183, 183β, 183δ, 184α, 184δ, 184ε, 184στ, 184ζ, 186). Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως: • στον καθορισμό επιπλέον περιπτώσεων, κατά τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου, • στην καθιέρωση της γνωστοποίησης της άφιξης του μεταφορικού μέσου στο πρώτο τελωνείο εισόδου • στην υποβολή «συνοπτικής διασάφησης για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης», για τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο και στις μορφές που αυτή μπορεί να έχει. • στον καθορισμό της «αίτησης εκτροπής» στην περίπτωση άφιξης του μεταφορικού μέσου σε άλλο τελωνείο εισόδου από το δηλωθέν στη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2009, κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2009 έως και 31/12/2010, όπως αναλύθηκε παραπάνω, η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν είναι υποχρεωτική για τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 273/2009. Ως εκ τούτου, αναλυτικές οδηγίες θα παρασχεθούν όταν θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet, με το οποίο θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.
δ) Αντικαθίσταται το άρθρο 189 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, το οποίο αναφέρεται στις «ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης ή αεροπορικώς». Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 189, τα εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με πλοίο ή αεροσκάφος και τα οποία παραμένουν επί του ιδίου μέσου για μεταφορά χωρίς μεταφόρτωση (συνεπώς δεν εκφορτώνονται), ανεξάρτητα από το αν συνοδεύονται ή όχι από ενιαίο τίτλο μεταφοράς, προσκομίζονται στο τελωνείο του λιμένα ή του αερολιμένα στον οποίο εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται.
ε) Τροποποιούνται διατάξεις σχετικές με τις τελωνειακές διασαφήσεις στην εξαγωγή (άρθρα 251, 592α, 592β, 592ζ, 792α, 792β, 796δα,796ε) και τη συνοπτική διασάφηση εξόδου (άρθρα 842α, 842δ, 842στ). Τα προαναφερόμενα άρθρα που αναφέρονται στην εξαγωγή, έχουν εφαρμογή από 1/7/2009. Λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή τους καθώς και για την υποβολή του Εγγράφου Ασφάλειας και Προστασίας [κανονισμός (ΕΚ) 414/09] θα κοινοποιηθούν σύντομα από την Υπηρεσία μας με σχετική εγκύκλιο διαταγή. Όσον αφορά όμως τις διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων που αφορούν στη συνοπτική διασάφηση εξόδου, παρά το γεγονός ότι και αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 273/2009, από 1/7/2009, εντούτοις, όπως αναλύθηκε παραπάνω, από 1/7/2009 έως και 31/12/2010 η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εξόδου δεν είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου αναλυτικές οδηγίες θα παρασχεθούν με την υλοποίησή τους, δηλαδή με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet.
στ) Με το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 312/2009, τροποποιείται το Παράρτημα 30Α του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93. Στο βαθμό που οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εθνικό επίπεδο θα υλοποιηθούν με την εφαρμογή του ICISnet, δεν κρίνεται σκόπιμο, στην παρούσα φάση, να αναλυθούν λεπτομερώς οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος 30Α.
ζ) Με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 312/2009, τροποποιούνται τα Παραρτήματα 37 και 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, όσον αφορά στη συμπλήρωση των θέσεων 2, 8, 14 και 50 του Ε∆Ε, αναφορικά με την προσθήκη του αριθμού EORI και τον καθορισμό της δομής του.
η) Τέλος, με το Παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) 312/2009 προστίθεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2454/93 το Παράρτημα 38δ «δεδομένα προς επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα (EORI) που προβλέπεται στο άρθρο 4ιε παράγραφος 1».
Ο Τμηματάρχης
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες τις Τελωνειακές Αρχές
2. Όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες
3. ∆ΙΠΕΑΚ-∆ΙΠΑΕ-∆ΙΕΤΑ
4. ΕΛΥΤ Αττικής-Θεσ/νίκης-Πατρών ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενική ∆/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Α. ∆/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Β. Οικονομικές Επιθεωρήσεις έδρες τους
2. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) Α. ∆ιεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Β. Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΕ
3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
4. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραϊσκου 82, ΤΚ 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
5. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιά (Τσαμαδού 38, ΤΚ 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
6. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (Κουντουριώτου 13, ΤΚ 54625 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ)
8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ)
9. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
10. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
11. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
12. ∆ιεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Κολοκοτρώνη 99 ΤΚ 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
13. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
14. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων
15. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (Λεωφ. Συγγρού 137, ΤΚ 17121 Ν. Σμύρνη
16. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) (Πατησίων 351, ΤΚ 11141 ΑΘΗΝΑ)
17. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
18. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης (ΟΛΘ) (Λιμάνι Θεσσαλονίκης ΤΚ 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
19. Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ (Εμπορευματικός Σταθμός ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19004)
20. Goldair Handling AE (∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 24, Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
21. European Air Transport SA (∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
22. Swissport Hellas Gargo SA (∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 15α Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ
4. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων
5. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
6. ∆/νση 19η (10 α/φα) – Τμήματα Α΄,Β΄, Γ΄, ∆΄
7. ∆/νσεις : 3η, 17η, 18η, ΕΦΚ, 33η, ΟΠΣΤ, 30η /Τμήμα Γ΄ ∆.Ο.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Π
Α
A
Ω