ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 5024773/3059/Β0019/2009

Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης. Κατάργηση των Τ5473/138/B0019/22-12-05 και τροποποίηση της Τ4299/9/Β0019/12-9-07 ΔΥΟ.

29 Ιουνίου 2009

KA 210
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
& ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B΄
Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Γαυγιωτάκη
Κ. Καταγής
Τηλέφωνο : 210/ 32 43866
FAX : 210/32 25 731
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009
Αρ.Πρωτ. : 5024773/3059/Β0019
ΠΡΟΣ : Π.Δ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης. Κατάργηση των Τ5473/138/B0019/22-12-05 και τροποποίηση της Τ4299/9/Β0019/12-9-07 ΔΥΟ.
Με αφορμή την θέση σε εφαρμογή από 1/7/2009 διατάξεων των Καν. ΕΚ 1192/2008 και Καν ΕΚ 414/2009 με τις οποίες τροποποιούνται διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του συστήματος.
Οι παρούσες οδηγίες αφορούν στις διακινήσεις εμπορευμάτων υπό το καθεστώς κοινοτικής /κοινής /εθνικής διαμετακόμισης και όχι στην καταχώρηση των πιστοποιητικών T2L/T2LF/T5 στο Υποσύστημα Διαμετακόμισης που γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. Τ2542/75/Β0019/5-6-02 καθώς και των στοιχείων των διακινήσεων εμπορευμάτων με καρνέ TIR για το οποίο έχει ισχύ η αριθμ.
Τ5566/94/Β0019/24-11-08 ΔΥΟ.
Οι αριθμ. Τ5473/138/Β0019/22-12-05 και τα σημεία 4 και 5 της αριθμ.
Τ4299/90/Β0019/12-9-2007 ΔΥΟ αντικαθίστανται από το κεφάλαιο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» της παρούσας.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ) καλύπτει κάθε πράξη κοινοτικής/κοινής/εθνικής διαμετακόμισης η οποία πραγματοποιείται με κατάθεση δήλωσης διαμετακόμισης (κανονική διαδικασία) στα μηχανογραφημένα τελωνεία. Δεν καλύπτονται επομένως οι διακινήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται με διεθνή σιδηροδρομική φορτωτική CIΜ, δελτία TR και δηλωτικά (manifests) θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών καθώς και με δίκτυα αγωγών (άρθρα 412-450 Καν. ΕΚ 2454/93).
Οι κινήσεις κοινοτικής/κοινής/εθνικής διαμετακόμισης πραγματοποιούνται με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων αναχώρησης, διέλευσης και προορισμού καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων δημόσιων αρχών που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση ειδικών εργασιών, όπως είναι η σύσταση εγγυήσεων, η διαχείριση ερευνών και η ολοκλήρωση διαδικασιών είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.
Τα εμπορεύματα συνοδεύονται είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ΣΕΔ) είτε από το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας (ΣΕΔΑ), εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης έχουν περιληφθεί στοιχεία που αφορούν στα δεδομένα ασφαλείας του Παραρτήματος 30 Α Καν. ΕΚ 2454/93 και ενδεχομένως και από τους αντίστοιχους Καταλόγους Ειδών, που εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης.
Οι κινήσεις μεταξύ μηχανογραφημένων τελωνείων αναχώρησης και μη μηχανογραφημένων τελωνείων προορισμού πραγματοποιούνται με την καταχώρησή τους στο ΝΜΣΔ χωρίς την αποστολή των σχετικών μηνυμάτων. Η λήξη του καθεστώτος και η εκκαθάριση των κινήσεων αυτών πραγματοποιείται με την επιστροφή στο τελωνείο αναχώρησης, αντιγράφου του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, και ενδεχομένως του καταλόγου ειδών, που έχει συνοδεύσει τα εμπορεύματα, κατάλληλα συμπληρωμένου με τα αποτελέσματα ελέγχου (θέση Ι) και θεωρημένου από το τελωνείο προορισμού.
Η τήρηση χειρόγραφων διαδικασιών με την έκδοση των αντιτύπων 4 και 5 του ΕΔΕ επιτρέπεται μόνο για τις πράξεις εθνικής διαμετακόμισης που έχουν ως τελωνείο αναχώρησης μη μηχανογραφημένο τελωνείο (Σχετ. Τ.2918/207/24-6-2003 ΔΥΟ), καθώς επίσης για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του μηχανογραφικού συστήματος λόγω μη διαθεσιμότητας αυτού (εφεδρική διαδικασία).
Υπενθυμίζουμε ότι όταν τηρούνται οι χειρόγραφες διαδικασίες η δήλωση διαμετακόμισης καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών και στο τελωνείο προορισμού ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία λήξης του καθεστώτος με την θεώρηση και επιστροφή του αντιτύπου 5 του ΕΔΕ το αργότερο εντός οκτώ ημερών στο τελωνείο αναχώρησης, με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος. Εφόσον το τελωνείο προορισμού είναι μηχανογραφημένο η συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης καταχωρείται και στο Υποσύστημα διαμετακόμισης (Αφίξεις κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης). Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση όπου το καθεστώς διαμετακόμισης «ακολουθεί» αυτό της εξαγωγής (άρθρο 793 Καν.ΕΚ 2454/93), στο τελωνείο αναχώρησης κατατίθενται χωριστές δέσμες παραστατικών ΕΔΕ (ΕΔΕ 2 και ΕΔΕ 5) και όχι η κοινή δέσμη ΕΔΕ 3.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ / ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Η διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς διαμετακόμισης με τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών (εγκεκριμένος αποστολέας /παραλήπτης) δεν καλύπτεται, προς το παρόν, από το Υποσύστημα Διαμετακόμισης.
Εγκεκριμένος αποστολέας.
Για τις κινήσεις διαμετακόμισης οι οποίες διενεργούνται από εγκεκριμένο αποστολέα τηρούνται χειρόγραφες διαδικασίες, (χρήση αντιτύπων 1, 4 και 5 του ΕΔΕ) όπου αυτό προβλέπεται (εθνική διαμετακόμιση).
Εγκεκριμένος παραλήπτης.
H διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς διαμετακόμισης η οποία προορίζεται για εγκεκριμένο παραλήπτη, εφόσον έχει ως τελωνείο αναχώρησης μηχανογραφημένο τελωνείο άλλου κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ και προορισμό μηχανογραφημένο Ελληνικό τελωνείο, εκκαθαρίζεται με την αποστολή των σχετικών μηνυμάτων από το τελωνείο προορισμού.
Στις λοιπές περιπτώσεις (μη μηχανογραφημένο τελωνείο αναχώρησης ή προορισμού, κίνηση εθνικής διαμετακόμισης από εγκεκριμένο αποστολέα), η πράξη διαμετακόμισης εκκαθαρίζεται με τη χειρόγραφη διαδικασία.
Διαδικασία επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης σε ένα τελωνείο αναχώρησης ο κύριος υπόχρεος ή ο αντιπρόσωπος αυτού δύνανται να ζητήσουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός εγκεκριμένου παραλήπτη, ο οποίος πρόκειται να παραλάβει τα αποστελλόμενα εμπορεύματα.
Για το σκοπό αυτό αποστέλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού το μήνυμα ΙΕ111 <Αίτημα επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη>. Η απάντηση στο μήνυμα αυτό αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ μέσω του μηνύματος ΙΕ112.
Το μήνυμα ΙΕ112 είναι δυνατόν να περιέχει είτε μια αρνητική απάντηση, εφόσον δεν υπήρξε αναγνώριση του συγκεκριμένου προσώπου, είτε έναν κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σε αυτόν για την παραλαβή εμπορευμάτων, εφόσον η απάντηση είναι θετική.
Η αποστολή, λήψη και συσχέτιση των μηνυμάτων με τη δήλωση διαμετακόμισης θα γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται, μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων των φορέων και του μηχανογραφικού συστήματος των τελωνείων (ΟΠΣΤ) με την αποστολή από το πρόσωπο που υποβάλει τη δήλωση (κύριο υπόχρεο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ) του μηνύματος ΙΕ15 (δήλωση διαμετακόμισης).
H αποδοχή της δήλωσης και η καταχώρησή της στο σύστημα κοινοποιείται στο πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση μεσω του μηνύματος ΙΕ28 (αποδοχή της δήλωσης), ενώ η μη αποδοχή της μέσω του μηνύματος ΙΕ16 (απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης).
Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις διαμετακόμισης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο τελωνείο αναχώρησης ηλεκτρονικά αλλά δεν έχουν διεκπεραιωθεί, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων που τις έχουν υποβάλλει, διαγράφονται από το σύστημα με την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
Μετά από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ28 ( αποδοχή υποβληθείσας δήλωσης διαμετακόμισης), το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση εκτυπώνει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον αριθμό καταχώρησης της δήλωσης (MRN) και το προσκομίζει στο τελωνείο αναχώρησης με τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα με σκοπό την ολοκλήρωση των λοιπών απαιτούμενων διαδικασιών.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα δήλωση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το τελωνείο αναχώρησης (αποστολή μηνύματος ΙΕ16 - απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης) το πρόσωπο που την έχει υποβάλει, προβαίνει στη διόρθωση/συμπλήρωσή της και την υποβολή της εκ νέου.
Θέση έντυπης δήλωσης με σκοπό τη διεκπεραίωση των διαδικασιών στο τελωνείο αναχώρησης έχει το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης Διαμετακόμισης το οποίο τυπώνεται από το σύστημα και στο οποίο τίθεται η υπογραφή του προσώπου που υποβάλει τη δήλωση (θέση 50-κύριος υπόχρεος). Εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης έχουν περιληφθεί στοιχεία του Παραρτήματος 30 Α Καν. ΕΚ 2454/93 θέση έντυπης δήλωσης επέχει το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔΑ και ο αντίστοιχος κατάλογος ειδών.
Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης Διαμετακόμισης προσκομίζεται στον Προϊστάμενο Τμήματος Τελωνισμού Εμπορευμάτων ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση φυσικού ή μη ελέγχου των αποστελλόμενων εμπορευμάτων. Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, όπου αυτό εφαρμόζεται.
Στη συνέχεια το αντίγραφο της πρώτης σελίδας παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζόμενων παραστατικών εγγράφων καθώς και στον υπολογισμό και την αποδοχή της απαιτούμενης εγγύησης.
Για την αποδοχή εγγύησης φυσικού προσώπου (περιπτώσεις εθνικής διαμετακόμισης) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές ΔΥΟ Τ3371/253/Α0019/01 και Τ1548/189/Α0019/02.
Στη θέση Δ «έλεγχος από το τελωνείο αναχώρησης» του αντιγράφου της πρώτης σελίδας, μετά από την κατάλληλη συμπλήρωσή της τίθεται θεώρηση, η οποία αποτελείται από τη σφραγίδα και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου ελεγκτή.
Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου καταχωρούνται στο ΝΜΣΔ τα σχετικά στοιχεία και πραγματοποιείται ο υπολογισμός και η δέσμευση της απαιτούμενης εγγύησης καθώς και ο έλεγχος πιστοποίησης του αριθμού EORI του κύριου υπόχρεου που έχει αναγραφεί στη θέση 50 της δήλωσης εφόσον απαιτείται η πραγματοποίηση τέτοιου ελέγχου (π.χ περίπτωση καταχώρησης αριθμού EORI που έχει αποδοθεί στον κύριο υπόχρεο σε άλλο κράτος μέλος ). Σε περίπτωση που το προτεινόμενο από το μηχανογραφικό σύστημα ποσό εγγύησης είναι υψηλότερο από εκείνο που έχει υπολογισθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, συνιστάται επανεκτίμηση αυτού από τον εν λόγω υπάλληλο.
Η δήλωση οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας άφιξης». Μετά από την οριστικοποίηση της δήλωσης καμμία μεταβολή δεν είναι δυνατή.
Τα απαιτούμενα μηνύματα ΙΕ01 (προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού), ΙΕ11 (προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της OLAF εφόσον στη δήλωση διαμετακόμισης περιλαμβάνονται εμπορεύματα του Παραρτήματος 44γ Καν. ΕΚ. 2454/93), ΙΕ50 (προς το δηλωθέν τελωνείο διέλευσης) και ΙΕ29 (προς το πρόσωπο που έχει υποβάλλει τη δήλωση) αποστέλλονται μετά από την οριστικοποίηση της δήλωσης.
Στη συνέχεια εκδίδεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης (ή εφόσον απαιτείται το Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας) και κατά περίπτωση ο Κατάλογος Ειδών. Υπενθυμίζουμε ότι στο Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης/ Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφαλείας δεν τίθεται θεώρηση του τελωνείου αναχώρησης.
Το αντίγραφο πρώτης σελίδας παραμένει σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο αναχώρησης μέχρι την εκκαθάριση της κίνησης και στη συνέχεια υπoβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη διαχείριση των τελωνειακών παραστατικών.
Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Η ακύρωση στο τελωνείο αναχώρησης της καταχώρησης μιας δήλωσης διαμετακόμισης, που έχει λάβει αριθμό κίνησης (MRN), είναι δυνατή, εφόσον παραστεί ανάγκη, λόγω λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων ή προβλήματος του συστήματος που οδηγεί σε χρήση χειρόγραφων διαδικασιών.
Όταν το αίτημα ακύρωσης προέρχεται από το πρόσωπο που έχει καταθέσει τη δήλωση γίνεται με την αποστολή του μηνύματος <αίτημα ακύρωσης δήλωσης> ( ΙΕ14) Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με την αποστολή από το τελωνείο αναχώρησης του μηνύματος < απόφαση σε αίτημα ακύρωσης> ΙΕ09)
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον έχουν ήδη αποσταλεί τα προβλεπόμενα μηνύματα αναμενόμενης άφιξης και διέλευσης, τα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης και προορισμού ενημερώνονται για την ακύρωση της αποστολής μέσω του μηνύματος ΙΕ10 που αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ
Ακύρωση καταχώρησης δεν είναι δυνατή μετά από την αποχώρηση της αποστολής από το τελωνείο αναχώρησης.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και κατά την διαδικασία ακύρωσης της δήλωσης διαμετακόμισης, η οποία γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα που αφορούν στην διαδικασία ακύρωσης των τελωνειακών παραστατικών.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 18 ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Όταν εμπορεύματα μεταφέρονται οδικώς με εμπορευματοκιβώτιο και για λόγους διαχειριστικούς δεν είναι γνωστή κατά την στιγμή κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης, η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου στο οποίο θα φορτωθεί το εμπορευματοκιβώτιο, το τελωνείο αναχώρησης δύναται , κατόπιν γραπτής αίτησης του κύριου υπόχρεου ή του εκπροσώπου του που καταθέτει τη δήλωση, να επιτρέπει να μη συμπληρώνεται η θέση 18 της δήλωσης.
Η άδεια πρέπει να δίνεται εγγράφως επί της αιτήσεως και ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπληρώνει τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου στη θέση 55 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ κατά τη στιγμή της φόρτωσης του εμπορευματοκιβωτίου σε αυτό.
Το τελωνείο αναχώρησης, στις περιπτώσεις αυτές ελέγχει αν τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου έχουν εισαχθεί στο σύστημα είτε από το τελωνείο προορισμού (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ18, συμπλήρωση σε Συμβάντα/Μεταφορτώσεις), είτε από το τελωνείο διέλευσης (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ118), εφόσον υπάρχει τέτοιο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κύριου υπόχρεου με την ανωτέρω δέσμευση, το τελωνείο αναχώρησης, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων , δεν επιτρέπει την περαιτέρω χρήση της διευκόλυνσης.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Μεμονωμένη εγγύηση με μετρητά και απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης για ειδικούς λόγους.
Η καταχώρηση και χρήση της μεμονωμένης εγγύησης σε μετρητά (τύπος 3) καθώς και της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που χορηγείται για ειδικούς λόγους (τύποι 5, 6 και 8) γίνεται στο τελωνείο αναχώρησης.
Μεμονωμένη εγγύηση από τριτεγγυητή (τύπος 2) - Μεμονωμένη εγγύηση με τίτλους (τύπος 4).
Καταχώρηση
Οι τίτλοι μεμονωμένης εγγύησης από τριτεγγυητή οι οποίοι εκδίδονται από Ελληνικό εγγυοδοτικό οργανισμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πράξεων διαμετακόμισης στη μηχανογραφημένη διαδικασία, μόνον εφόσον έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο μηχανογραφικό σύστημα από ένα Ελληνικό τελωνείο. Κατά την καταχώρηση τους απαιτείται η καταγραφή τετραψήφιου αριθμητικού κωδικού αναγνώρισης (PΙΝ) ο οποίος αποδίδεται από τον κύριο υπόχρεο. Ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τίτλο και είναι απαραίτητος για τη χρήση της εγγύησης σε οποιοδήποτε τελωνείο αναχώρησης.
Όταν χρησιμοποιούνται οι τίτλοι για πράξεις διαμετακόμισης που έχουν ως τελωνείο αναχώρησης Ελληνικό τελωνείο η καταχώρησή τους μπορεί να γίνεται από το τελωνείο αυτό. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη η καταχώρησή τους εκ των προτέρων.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου τίτλοι μεμονωμένης εγγύησης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πράξεις διαμετακόμισης, οι οποίες ξεκινούν από τελωνεία αναχώρησης άλλων κρατών μελών ή χωρών ΕΖΕΣ, αυτοί πρέπει να καταχωρούνται εκ των προτέρων. Η καταχώρηση μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Ελληνικό μηχανογραφημένο τελωνείο. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο που καταχωρεί τον τίτλο στο σύστημα διατηρεί φωτοαντίγραφο του καταχωρούμενου τίτλου και επιστρέφει το πρωτότυπο στο πρόσωπο που το έχει προσκομίσει.
Ευνόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος τίτλος θα πρέπει να είναι σε ισχύ, για το λόγο αυτό προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ημερομηνία λήξης του.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ' αναλογία και στην καταχώρηση της μεμονωμένης εγγύησης από τριτεγγυητή.
Χρήση
Η χρήση τίτλου μεμονωμένης εγγύησης που έχει χορηγηθεί από Ελληνικό εγγυοδοτικό Οργανισμό γίνεται κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιείται από το ΝΜΣΔ στην κεντρική βάση δεδομένων χωρίς την αποστολή μηνυμάτων.
Ο έλεγχος, η χρήση, η ακύρωση και η απελευθέρωση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης που έχουν χορηγηθεί από εγγυοδοτικούς Οργανισμούς άλλων κρατών μελών ή χωρών ΕΖΕΣ πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου εγγύησης και του τελωνείου αναχώρησης, όπως περιγράφεται παρακάτω για τη χρήση των συνολικών εγγυήσεων.
Για τη χρήση του τίτλου μεμονωμένης εγγύησης απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού αναγνώρισης (PΙΝ) που έχει καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα κατά την καταχώρηση του τίτλου.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ' αναλογία και κατά τη χρήση της μεμονωμένης εγγύησης από τριτεγγυητή
Συνολική εγγύηση (τύπος 1) ή απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0).
Καταχώρηση
Η καταχώρηση των πράξεων συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) γίνεται στα καθοριζόμενα από την Τ636/5020/0019/21- 12-89 ΑΥΟ, τελωνεία εγγύησης
Κατά την καταχώρηση των εγγυήσεων αυτών επιλέγεται από τον κύριο υπόχρεο και για κάθε πιστοποιητικό εγγύησης που εκδίδεται, τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός πρόσβασης (PΙΝ).Οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά εγγύησης (και εκπροσώπους του κύριου υπόχρεου) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί επί των πιστοποιητικών ως έχοντα το δικαίωμα κατάθεσης της δήλωσης διαμετακόμισης, καταργούνται δε με την κατάργηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Χρήση
Για τη χρήση των ανωτέρω εγγυήσεων (τύπου 0 και 1) απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (PΙΝ) που έχει καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα κατά την καταχώρηση των επί μέρους πιστοποιητικών.
α)Η χρήση των εγγυήσεων (τύπου 0 και 1) που έχουν συσταθεί σε Ελληνικό τελωνείο εγγύησης γίνεται κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιείται από το ΝΜΣΔ στην κεντρική βάση δεδομένων χωρίς την αποστολή μηνυμάτων.
β) Η χρήση των εγγυήσεων ιδίου τύπου που έχουν συσταθεί σε τελωνείο εγγύησης άλλου κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ γίνεται κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου εγγύησης και του τελωνείου αναχώρησης. Αποστέλλεται για το σκοπό αυτό, το μήνυμα ΙΕ203 < Χρήση εγγύησης > από το τελωνείο αναχώρησης και λαμβάνεται το μήνυμα ΙΕ205 <Καταχώρηση χρήσης εγγύησης> από το αρμόδιο τελωνείο εγγύησης. Εφόσον απαιτείται η πραγματοποίηση ελέγχου της εγγύησης, πριν από τη χρήση αυτής, αποστέλλονται, κατά περίπτωση, τα μηνύματα ΙΕ34 <Αίτημα στοιχείων εγγύησης>, ΙΕ200 <Έλεγχος εγγύησης> τα οποία απαντούνται μέσω των μηνυμάτων ΙΕ37 <Απάντηση σε αίτημα στοιχείων εγγύησης> και ΙΕ201<Απάντηση σε αίτημα ελέγχου εγγύησης>. Εφόσον, από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω των απαντητικών μηνυμάτων, προκύπτει ότι η εγγύηση είναι υπαρκτή, εν ισχύ και με επαρκές υπόλοιπο γίνεται η ανάλογη χρέωση και η δήλωση θεωρείται ότι έχει καλυφθεί εγγυοδοτικά. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το τελωνείο εγγύησης άλλου κράτους μέλους ή χώρας ΕΖΕΣ με σκοπό τον έλεγχο της εγγύησης, θα γίνεται σύσταση νέας εγγύησης ή χρήση εγγύησης που έχει συσταθεί σε ελληνικό τελωνείο. Όταν η αδυναμία ελέγχου της προτεινόμενης εγγύησης μέσω του ΝΜΣΔ αφορά εγγύηση που έχει συσταθεί σε ελληνικό τελωνείο εγγύησης, ο έλεγχος πραγματοποιείται με την αποστολή φαξ στο σχετικό τελωνείο , για την επαλήθευση των βασικών στοιχείων της (ύπαρξη και ισχύς, καλυπτόμενα εμπορεύματα, κύριος υπόχρεος και αντιπρόσωποι, ποσό αναφοράς) και τον έλεγχο του ειδικού βιβλίου που υποχρεούται να διατηρεί ο κύριος υπόχρεος. Ο έλεγχος του βιβλίου του κυρίου υπόχρεου μπορεί να γίνεται και με την αποστολή, μέσω φαξ , της τελευταίας σελίδας αυτού στο τελωνείο αναχώρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνεται σχετικά το τελωνείο εγγύησης με σκοπό να ελέγχει την ορθή καταγραφή των κινήσεων της εγγύησης στο εν λόγω βιβλίο από τον κύριο υπόχρεο. Η εισαγωγή των στοιχείων της εγγύησης θα γίνεται μέσω του πεδίου "άλλα στοιχεία εγγύησης". Η χρέωση της εγγύησης θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο εκ των υστέρων (Στοιχεία : Χρέωση εγγυήσεων εκ των υστέρων) στο ΝΜΣΔ, με την επαναλειτουργία της δυνατότητας ελέγχου των ελληνικών εγγυήσεων πριν από την λήψη του μηνύματος ΙΕ06 από το τελωνείο προορισμού. Στις περιπτώσεις όπου είτε από τον έλεγχο που πραγματοποιείται από το ΝΜΣΔ στη κεντρική βάση είτε από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μεσω του μηνύματος ΙΕ205 προκύπτει ότι η προτεινόμενη εγγύηση δεν είναι σε ισχύ ή δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της πράξης διαμετακόμισης απαιτείται η σύσταση νέας εγγύησης. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση περισσότερων της μιας εγγυήσεων για την κάλυψη μιας πράξης διαμετακόμισης είναι δυνατή. Ακύρωση /απελευθέρωση εγγύησης. Ακύρωση δέσμευσης εγγύησης είναι δυνατή μόνο πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης διαμετακόμισης. Όταν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να ακυρωθεί η χρήση μιας εγγύησης η οποία δεσμεύτηκε για μια κίνηση διαμετακόμισης το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο αρμόδιο τελωνείο εγγύησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204. Η πίστωση του ποσού που είχε δεσμευτεί για την συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης (συνολική εγγύηση/απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης) γίνεται μέσω του μηνύματος ΙΕ209 το οποίο αποστέλλεται και παραλαμβάνεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ. Η απελευθέρωση της εγγύησης πραγματοποιείται μετά από την εκκαθάριση μιας κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204.Με τη λήψη αυτού του μηνύματος ο εγγυητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του για τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης. Η αποστολή των μηνυμάτων ΙΕ204 και ΙΕ209 γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η δηλωθείσα εγγύηση έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ. Για την ακύρωση και απελευθέρωση των Ελληνικών εγγυήσεων δεν απαιτείται αποστολή μηνυμάτων. Μεμονωμένη εγγύηση πολλαπλής χρήσης (τύπος 9) Η χρήση της μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης είναι δυνατή μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 47 α και αφορά στις περιπτώσεις όπου έχει απαγορευτεί η χρήση της συνολικής εγγύησης για τα ευαίσθητα προϊόντα του Παραρτήματος 44γ Καν. (ΕΚ) 2454/93. Η καταχώρηση, ο έλεγχος, η χρήση, η ακύρωση και η απελευθέρωση αυτού του τύπου εγγύησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα για τις συνολικές εγγυήσεις. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (FALL BACK PROCEDURE) Στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του μηχανογραφικού συστήματος (πχ βλάβη του συστήματος ή διακοπή επικοινωνιών, αδυναμία εκτύπωσης συνοδευτικών εγγράφων) ή υποβολής δηλώσεων διαμετακόμισης από ταξιδιώτες (άρθρο 353 Καν. ΕΚ. 2454/93) τηρούνται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης χειρόγραφες διαδικασίες με τη χρήση της δέσμης 5 του ΕΔΕ. Η δήλωση διαμετακόμισης καταχωρείται τότε στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών και η σχετική πράξη εκκαθαρίζεται με την αποστολή από το τελωνείο προορισμού του αντιτύπου αριθμ, 5 του ΕΔΕ δεόντως θεωρημένου σύμφωνα με τις καθοριζόμενες για τη χειρόγραφη διαδικασία διατάξεις (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΚ 2454/93) Υπενθυμίζουμε ότι κατά την εφεδρική διαδικασία τίθεται στα αντίτυπα 1,4 και 5 του ΕΔΕ ειδική σφραγίδα η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα 37δ Καν.ΕΚ. 2454/93. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Τελωνεία διέλευσης (άρθρο 340β Καν ΕΚ 2454/93) στο καθεστώς κοινοτικής /κοινής διαμετακόμισης καλούνται τα συνοριακά τελωνεία από τα οποία διέρχεται μια αποστολή εμπορευμάτων κατά : 1.Κοινοτική διαμετακόμιση :
α) την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (σύνορα Ε.Ε. και τρίτης χώρας ή σύνορα Ε.Ε. και χώρας ΕΖΕΣ)
β) την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας (σύνορα Ε.Ε. και τρίτης χώρας)
2.Κοινή διαμετακόμιση :
Την είσοδο ή έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος συμβαλλόμενου στη Σύμβαση για την κοινή διαμετακόμιση μέρους (Ε.Ε. και χώρες ΕΖΕΣ) .
πχ. - Για διακίνηση εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Ελβετία (χώρα ΕΖΕΣ) μέσω Ιταλίας, ως τελωνείο διέλευσης ορίζεται το τελωνείο εισόδου στην Ελβετία.
Η διέλευση κίνησης διαμετακόμισης πιστοποιείται δεόντως από τα τελωνεία διέλευσης.
Όταν τα τελωνεία διέλευσης είναι μηχανογραφημένα η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τελωνείων διέλευσης και αναχώρησης.
Σε περίπτωση διέλευσης αποστολής από μη μηχανογραφημένο τελωνείο καθώς και σε περίπτωση μη δυνατότητας αποστολής μηνύματος <Γνωστοποίηση διέλευσης> λόγω μη διαθεσιμότητας του συστήματος συντάσσεται δελτίο διέλευσης. Η καταχώρηση των στοιχείων της διέλευσης των εμπορευμάτων στο ΝΜΣΔ καθώς και η αποστολή του σχετικού μηνύματος πραγματοποιείται εκ των υστέρων με την επαναλειτουργία του συστήματος.
ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δηλωθέν καλείται το τελωνείο διέλευσης των εμπορευμάτων το οποίο αναγράφεται στη δήλωση διαμετακόμισης.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης, αποστέλλεται αυτόματα από το ΝΜΣΔ σε όλα τα δηλωθέντα μηχανογραφημένα τελωνεία διέλευσης το μήνυμα <Αναμενόμενη διέλευση> (ΙΕ50). Στο μήνυμα αυτό περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διέλευσης της κίνησης.
Από το τελωνείο διέλευσης αποστέλλεται προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα <Διέλευση συνόρων> ΙΕ118). Σε αυτό καταγράφεται και αποστέλλεται και κάθε στοιχείο που έχει αναγραφεί από τον κύριο υπόχρεο ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 και 56 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.
Με την αποστολή του μηνύματος αυτού ουσιαστικά πιστοποιείται η έξοδος (ή η είσοδος) της συγκεκριμένης αποστολής από (ή προς) το τελωνειακό έδαφος της Ε. Κοινότητας ή μιας χώρας ΕΖΕΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Πραγματικό καλείται το τελωνείο διέλευσης των εμπορευμάτων το οποίο δεν αναγράφεται στη δήλωση διαμετακόμισης (εκτροπή κίνησης).
Επειδή το μήνυμα <Αναμενόμενης διέλευσης> (ΙΕ 50) αποστέλλεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης μόνο στα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης το πραγματικό τελωνείο διέλευσης για να πιστοποιήσει τη διέλευση των εμπορευμάτων οφείλει να ζητήσει από το τελωνείο αναχώρησης τα δεδομένα της συγκεκριμένης κίνησης.
Το αίτημα αποστολής στοιχείων κίνησης προς το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλεται με τη χρήση του μηνύματος <Αίτημα στοιχείων διέλευσης κίνησης> (ΙΕ 114) . Το μήνυμα αυτό ( ΙΕ 114) λαμβάνεται από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα όπου στη σχετική βάση δεδομένων διατηρούνται τα στοιχεία των κινήσεων και διεκπεραιώνεται αυτόματα από αυτό με την αποστολή στο τελωνείο διέλευσης του μηνύματος <Απάντηση σε αίτημα για στοιχεία διέλευσης> ( ΙΕ115). Η λήψη του εν λόγω μηνύματος ( ΙΕ 115) δίνει στο πραγματικό τελωνείο διέλευσης τη δυνατότητα πιστοποίησης της διέλευσης των εμπορευμάτων με την συμπλήρωση και αποστολή του μηνύματος <Διέλευση συνόρων > ΙΕ (118) .
Για την εκτροπή της κίνησης σε άλλο τελωνείο διέλευσης ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές μεσω του μηνύματος <εκτροπή κίνησης> (ΙΕ24).
Στην περίπτωση που το πραγματικό τελωνείο διέλευσης δεν είναι μηχανογραφημένο κατατίθεται από τον μεταφορέα έγγραφο δελτίο διέλευσης. Το δελτίο αυτό αποστέλλεται στη συνέχεια χωρίς καθυστέρηση στο δηλωθέν τελωνείο διέλευσης με σκοπό την ενημέρωσή του και την παροχή στοιχείων σε περιπτώσεις όπου διατυπωθεί προς αυτό αίτημα έρευνας.
ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
α) Η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται στο τελωνείο προορισμού με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ06 (Γνωστοποίηση άφιξης) και η εκκαθάρισή του στο τελωνείο αναχώρησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΕ18 (Αποτελέσματα ελέγχου) από μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού. Μετά από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ18 και εφόσον είναι δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης (Αποτέλεσμα ελέγχου = Α1,Α2,Α5) εκτυπώνεται η <κατάσταση κίνησης> η οποία προσαρτάται στην αρχική δήλωση επί ΕΔΕ και στη συνέχεια η δήλωση αρχειοθετείται. Στην περίπτωση που η λήξη του καθεστώτος στο τελωνείο προορισμού δεν είναι κανονική (Αποτέλεσμα ελέγχου Β1) η εκκαθάριση της κίνησης πραγματοποιείται μετά από την τακτοποίησή της με σχετική καταχώρηση στην οθόνη <Στοιχεία άφιξης > και αποστολή του σχετικού μηνύματος (ΙΕ20) , εφόσον έχει ζητηθεί από το τελωνείο προορισμού «Επίλυση διαφορών». Στα <Στοιχεία άφιξης> καταγράφεται επίσης υπό την μορφή σχολίων και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκε η σχετική διαφορά.
β) Η λήξη και η εκκαθάριση του καθεστώτος πραγματοποιούνται επίσης: - Με την επιστροφή αντιγράφου του αντιτύπου A του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ δεόντως θεωρημένου από μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού και - Με την επιστροφή του αντιτύπου αριθμ. 5 της δήλωσης διαμετακόμισης δεόντως θεωρημένου από το τελωνείο προορισμού στις περιπτώσεις όπου έχει ακολουθηθεί η χειρόγραφη διαδικασία. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Ως τελωνείο προορισμού του καθεστώτος διαμετακόμισης ορίζεται το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τα παραστατικά που τα συνοδεύουν. Ένα τελωνείο προορισμού δύναται να είναι δηλωθέν ( αυτό που αναγράφεται στη δήλωση) ή πραγματικό ( το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα). ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβαίνει ένα μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων είναι οι ακόλουθες : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ανάκτηση των στοιχείων της συγκεκριμένης κίνησης, τα οποία εφόσον το τελωνείο προορισμού είναι το <δηλωθέν>, έχουν ήδη αποσταλεί από το τελωνείο αναχώρησης των εμπορευμάτων μέσω του μηνύματος <Αναμενόμενη άφιξη> (ΙΕ01). Στην περίπτωση που το τελωνείο προορισμού δεν είναι το αρχικά δηλωθέν τα στοιχεία της κίνησης πρέπει να ζητηθούν από το τελωνείο αναχώρησης με την αποστολή του μηνύματος <Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης άφιξης> (ΙΕ 02). Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση αλλαγής τελωνείου διέλευσης, το μήνυμα <Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης κίνησης> διεκπεραιώνεται αυτόματα μέσω της βάσης δεδομένων του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος . Για την εκτροπή της κίνησης σε άλλο τελωνείο προορισμού ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές μεσω του μηνύματος <εκτροπή κίνησης> (ΙΕ24). Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων το τελωνείο προορισμού αποστέλλει προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα <Γνωστοποίηση άφιξης> (ΙΕ06) με το οποίο επιβεβαιώνεται η λήξη του καθεστώτος . Εφόσον ληφθεί απόφαση για μη έλεγχο των εμπορευμάτων αποστέλλεται άμεσα στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα <Αποτελέσματα ελέγχου> (ΙΕ18) . Στην περίπτωση αυτή ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται <ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ> (κωδικός Α2). Για λόγους πρόληψης παρατυπιών συνιστάται να πραγματοποιείται στο τελωνείο προορισμού έλεγχος επί των αποστολών εμπορευμάτων για τα οποία δεν έχει διεξαχθεί σχετικός έλεγχος στο τελωνείο αναχώρησης ( μνεία θέσης Δ : αποτέλεσμα ελέγχου Α2 = θεωρείται ικανοποιητικό). Εφόσον ληφθεί απόφαση για έλεγχο των εμπορευμάτων, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αναγράφονται στη θέση Ι (έλεγχος από το τελωνείο προορισμού) του ΣΕΔ ΣΕΔΑ και τίθεται θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Στη συνέχεια το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ επιστρέφεται στον αρμόδιο για την καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα υπάλληλο ο οποίος μετά από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλει προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα <Αποτελέσματα ελέγχου> ( ΙΕ18) με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης. Σε αυτό καταγράφονται και τα στοιχεία που τυχόν έχουν αναγραφεί από τον κύριο υπόχρεο ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 (Μεταφορτώσεις) και 56 (Συμβάντα κατά τη μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Το αντίτυπο Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ που συνόδευε τα εμπορεύματα και ενδεχομένως οι Κατάλογοι Ειδών παραμένουν στο τελωνείο προορισμού για τη συνέχιση της επιτήρησης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην προθεσμία αποστολής του μηνύματος <Αποτελέσματα ελέγχου> (ΙΕ18) στο τελωνείο αναχώρησης . Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε. Επιτροπής το σχετικό μήνυμα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα εφόσον δεν πρόκειται να ακολουθήσει έλεγχος των εμπορευμάτων και εντός εικοσιτετραώρου από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων και κατ’ επέκταση αποστολής του μηνύματος <Γνωστοποίηση άφιξης> (ΙΕ06) , στην περίπτωση που έχει αποφασισθεί η πραγματοποίηση ελέγχου. Ως μέγιστη προθεσμία για την αποστολή αποτελεσμάτων ελέγχου έχει ορισθεί το διάστημα των τριών ημερών το οποίο όμως δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων αργιών η άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης η οποία επιβάλλει τη μη λειτουργία του τελωνείου προορισμού. Εφόσον τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από εγκεκριμένο παραλήπτη η παραπάνω προθεσμία παραμένει έξι ημέρες. Τονίζουμε ότι μετά από την παρέλευση των τριών ημερών από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ06 το τελωνείο αναχώρησης αρχίζει διαδικασία έρευνας, εφόσον δεν έχει παραλάβει το μήνυμα ΙΕ18. Είναι, επομένως, σκόπιμο να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της αποστολής του εν λόγω μηνύματος. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ / ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (FALL BACK PROCEDURE) Το τελωνείο προορισμού προβαίνει στη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χειρόγραφη διαδικασία , σε περίπτωση προσκόμισης αντιτύπων 4 και 5 του ΕΔΕ ή αντιτύπων του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ στα οποία έχει τεθεί η προβλεπόμενη για την εφεδρική διαδικασία σφραγίδα από το τελωνείο αναχώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή ακολουθεί τις διατυπώσεις που παρατίθενται κατωτέρω για τη λήξη του καθεστώτος σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού. ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Όταν εμπορεύματα, τα οποία είχαν τεθεί σε καθεστώς εθνικής διαμετακόμισης σε μηχανογραφημένο τελωνείο αναχώρησης με προορισμό μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού η με προορισμό μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού αλλά προσκομίσθηκαν σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού (εκτροπή κίνησης) το τελωνείο αυτό οφείλει να θεωρήσει δεόντως (θέση Ι) φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και να το επιστρέψει εντός μεγίστης προθεσμίας δέκα ημερών στο τελωνείο αναχώρησης με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΚ 2454/93). Οι μνείες που θέτονται στη θέση Ι <έλεγχος από το τελωνείο προορισμού> είναι οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις για τη χειρόγραφη διαδικασία . ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ο μεταφορέας υποχρεούται να καταγράψει επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56) κάθε γεγονός το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων (μεταφορτώσεις, ρήξη μολυβδοσφραγίδων, απώλεια εμπορευμάτων ) και επηρεάζει την ορθή λειτουργία του καθεστώτος. Η θεώρηση τελωνειακής αρχής επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω δεν τίθεται θεώρηση τελωνειακής αρχής:
α) για την αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια όταν έχει δοθεί σχετική άδεια από το τελωνείο αναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η θέση 18 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ παραμένει κενή ενώ έχει αναγραφεί η ταυτότητα του εμπορευματοκιβωτίου στη θέση 31, και
β) στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς όταν η αλλαγή του μεταφορικού μέσου αφορά μόνο τον τράκτορα και όχι το ρυμουλκούμενο όχημα στο οποίο είναι φορτωμένα τα εμπορεύματα. Τα τελωνεία διέλευσης ή προορισμού οφείλουν να καταχωρούν στο ΝΜΣΔ τυχόν συμβάντα κατά τη μεταφορά τα οποία έχουν καταγραφεί επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56) και να τα λαμβάνουν υπόψη κατά τον έλεγχο της συγκεκριμένης αποστολής. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Έλεγχος μιας αποστολής εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή έχει πρόσβαση στο ΝΜΣΔ. Για το σκοπό αυτό αποστέλεται προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα ΙΕ27 <Αναζήτηση δεδομένων κίνησης>. Το μήνυμα ΙΕ27 απαντάται από το ΝΜΣΔ μέσω του μηνύματος ΙΕ38 <Απάντηση σε αναζήτηση δεδομένων κίνησης>. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΕΝΝΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Αποστολή προς μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το τελωνείο αναχώρησης πρέπει να έχει λάβει το μήνυμα <Γνωστοποίηση άφιξης> ΙΕ06 εντός της προθεσμίας που έχει θέσει για την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού, ενώ η προθεσμία για την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ18 (Αποτελέσματα ελέγχου) είναι το ανώτερο τρεις ημέρες από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ06 (Γνωστοποίηση άφιξης), εκτός εάν τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί από εγκεκριμένο παραλήπτη, οπότε η προθεσμία αποστολής των αποτελεσμάτων ελέγχου ορίζεται το ανώτερο σε έξι ημέρες.. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιας από τις δυο προθεσμίες αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης αίτημα αποστολής κατάστασης κίνησης ΙΕ 904 με σκοπό να αποκλεισθεί η πιθανότητα να μην έχει καταστεί δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η λήψη μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το τελωνείο προορισμού. Τυχόν μηνύματα άφιξης/λήξης (ΙΕ06) ή /αποστολής στοιχείων ελέγχου/εκκαθάρισης (ΙΕ18) που έχουν ήδη σταλεί, επαναποστέλλονται αυτόματα από το σύστημα. Εάν δεν έχουν σταλεί μηνύματα αποστέλλεται η κατάσταση της κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ905 ( αποστολή κατάστασης κίνησης ). Σημειώνεται ότι το μήνυμα ΙΕ904 μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο στις περιπτώσεις που αναζητείται η κατάσταση της συγκεκριμένης κίνησης. Εφόσον μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε άμεση έγγραφη ενημέρωση του κύριου υπόχρεου και του τριτεγγυητή αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν αποσταλούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις ενημερώσεις εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί, ο τριτεγγυητής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή της οφειλής. Ο κύριος υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ ημερών να προσκομίσει απόδειξη ότι το καθεστώς έληξε κανονικά. Το τελωνείο αναχώρησης ταυτόχρονα με την ενημέρωση του κύριου υπόχρεου προβαίνει σε έναρξη διαδικασίας έρευνας. Όταν το δηλωθέν τελωνείο προορισμού είναι μηχανογραφημένο, η διαδικασία έρευνας πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Συγκεκριμένα αποστέλλεται το Μήνυμα ΙΕ142 <Αίτημα έρευνας> (αντιστοιχεί στο δελτίο έρευνας ΤC20 της χειρόγραφης διαδικασίας) προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού ή προς οποιοδήποτε άλλο τελωνείο για το οποίο έχουμε την πληροφόρηση ότι έχει καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού. Αίτημα έρευνας (ΙΕ142) είναι δυνατόν να αποστέλλεται και σε τελωνείο διέλευσης, εφόσον δεν έχει αποσταλεί από αυτό το μήνυμα ΙΕ118 με το οποίο επιβεβαιώνεται η διέλευση των συνόρων και δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί το πραγματικό τελωνείο προορισμού μιας εκκρεμούς αποστολής Το ΝΜΣΔ καταγράφει τις κινήσεις διαμετακόμισης για τις οποίες το τελωνείο αναχώρησης οφείλει να ακολουθήσει διαδικασίες έρευνας, σε σχετικό Πίνακα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω ειδικής λειτουργίας του συστήματος. Η απάντηση του τελωνείου στο οποίο έχει αποσταλεί αίτημα έρευνας ( ΙΕ142) αποστέλλεται, εφόσον είναι αρνητική, το αργότερο εντός είκοσι οκτώ ημερών, μέσω του μηνύματος ΙΕ143 <Απάντηση σε αίτημα έρευνας>. Σε αντίθετη περίπτωση, το εν λόγω τελωνείο αποστέλλει τα μηνύματα ΙΕ06 και ΙΕ18 με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης. Σε περίπτωση όπου, λόγω τεχνικών προβλημάτων, έχει αποσταλεί με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος από το τελωνείο προορισμού στο τελωνείο αναχώρησης, θεωρημένο αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ , το απαντητικό μήνυμα ΙΕ143 περιέχει τον κωδικό 3. Τυχόν ακύρωση της διαδικασίας έρευνας γνωστοποιείται στα τελωνεία στα οποία έχει αποσταλεί το μήνυμα για αίτημα έρευνας ΙΕ142 μέσω του μηνύματος <Ακύρωση έρευνας> ΙΕ59 . Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και της διαδικασίας είσπραξης της οφειλής και με σκοπό την ανταλλαγή επιπρόσθετων πληροφοριών ή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με μια συγκεκριμένη κίνηση ανταλλάσσονται τα μηνύματα «Πληροφορίες έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ144) και «Αίτημα παροχής πληροφοριών έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ145). Εάν απαιτείται η αποστολή επιπλέον πληροφόρησης σε έντυπη μορφή αυτή πραγματοποιείται, είτε ταχυδρομικώς είτε, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με άλλο τρόπο, (πχ. αποστολή fax) και με σαφή ένδειξη της συγκεκριμένης κίνησης (MRN) την οποία αφορούν τα αποστελλόμενα στοιχεία. Όταν η πράξη διαμετακόμισης δύναται να εκκαθαρισθεί κανονικά μετά από τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει άμεσα τον κύριο υπόχρεο και τον τριτεγγυητή του για την έκβαση της υπόθεσης. ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ Όταν, το αργότερο, εντός επτά μηνών από την προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της πράξης διαμετακόμισης, το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης της τελωνειακής οφειλής. Εφόσον, από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το τελωνείο αναχώρησης, προκύπτει ότι η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ (όπως ύπαρξη μηνύματος άφιξης ΙΕ06 ή διέλευσης ΙΕ118 ή στοιχείων που έχουν προσκομισθεί από τον κύριο υπόχρεο), αποστέλλεται προς τη χώρα όπου διαπιστώνεται η γένεση της τελωνειακής οφειλής <αίτημα είσπραξης οφειλής > μεσω του μηνύματος ΙΕ150. Το τελωνείο στο οποίο έχει αποσταλεί το σχετικό αίτημα οφείλει να ενημερώσει το τελωνείο αναχώρησης, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ ημερών, για την αποδοχή ή όχι της αρμοδιότητας είσπραξης με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ151. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (το αιτούμενο τελωνείο αρνείται την ανάληψη αρμοδιότητας είσπραξης) το τελωνείο αναχώρησης είτε συνεχίζει την έρευνα, εφόσον διαθέτει επαρκή στοιχεία, είτε προχωρεί σε βεβαίωση και είσπραξη της τελωνειακής οφειλής. Στις περιπτώσεις όπου το τελωνείο αναχώρησης αναλαμβάνει διαδικασία είσπραξης, ενημερώνει σχετικά τις τελωνειακές αρχές οι οποίες εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη κίνηση με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ63. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης της τελωνειακής οφειλής γνωστοποιείται από την τελωνειακή αρχή που πραγματοποίησε την είσπραξη στο τελωνείο αναχώρησης και στη συνέχεια από το τελωνείο αναχώρησης σε όλες της τελωνειακές αρχές οι οποίες εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη κίνηση με την αποστολή του μηνύματος <γνωστοποίηση είσπραξης οφειλών> (ΙΕ152). Αίτημα για διαβίβαση αρμοδιότητας είσπραξης μπορεί να αποσταλεί και από άλλη εμπλεκόμενη τελωνειακή αρχή προς το τελωνείο αναχώρησης είτε μέσω του μηνύματος ΙΕ151, είτε μέσω του μηνύματος <απάντηση σε αίτημα έρευνας> (ΙΕ143 κωδικός 4). Αποστολή σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού ή περιπτώσεις εφαρμογής εφεδρικής διαδικασίας (Fallback procedure). Η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες έρευνας που ακολουθούνται για εκκρεμείς πράξεις διαμετακόμισης για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η χειρόγραφη διαδικασία (μη μηχανογραφημένο τελωνείο προορισμού/ εφεδρική διαδικασία είναι οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις για τις χειρόγραφες διαδικασίες (Παράρτημα 37δ Καν. ΕΚ 2454/93). Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται τα έντυπα δελτία έρευνας (εγχειρίδιο καθεστώτος διαμετακόμισης Μέρος IV -Κεφάλαιο 5). ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εάν μια κίνηση διαμετακόμισης λήξει σε κάποιο δηλωθέν τελωνείο διέλευσης με σκοπό το τελωνείο αυτό να καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού, το τελωνείο αυτό οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για τα τελωνεία προορισμού εφόσον από το τελωνείο αναχώρησης γίνει έναρξη διαδικασίας έρευνας. Σε περίπτωση που η αποστολή διήλθε από το εν λόγω τελωνείο με προορισμό άλλο κράτος μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ και δεν έχει αποσταλεί, για οποιοδήποτε λόγο, το μήνυμα <Διέλευση συνόρων> ΙΕ118, τότε αυτό πρέπει να αποσταλεί άμεσα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν.ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ