ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/4607/2009

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

06 Απριλίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤαΧ.Δνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδάκη
Τηλ.: 213-1313115
Φαξ : 210-3389147
Αθήνα, 6 ΑπρΙλίου 2009.
Αρ. Πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/4607.
ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/νση Οργάνωσης
- Τμήμα Δ'
Λεωχάρους 2,
Τ.Κ. 10184 Αθήνα.

ΘΕΜΑ: Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

 

 

Σε απάντηση τoυ αριθμ. πρωτ. 1018901/188/0006Δ/16-2-2009 εγγράφου, σχετικα με τα μεσα αποδειξης της ταυτοτητας των Ελληνων πολιτων για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας σας, επισημαίνoυμε τα εξής:

Στην αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 1640/21-1-2009 εγκύκλιο του Υπουργού Εδωτερικών αναφέρεται ότι με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008, διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέoν σε αυτά, εκτός από το δελτίo αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετικη προσωρινη βεβαιωση της αρμοδιας αρχης ή το διαβατήριo και η αδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριo υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, δεδομένου ότι από τα εν λόγω επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει (π.χ. όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κλπ), που είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση.

Ως εκ τούτου, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται εφεξής, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που πρoβλέπoνται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, υπoβoλή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, παραλαβή τελικών διοικητικών πράξεων κ.ά.), εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριo και την άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριo υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Συγκεκριμένα, επί των ερωτημάτων σας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόδοση Α.Φ.Μ., η εξόφληση τίτλων πληρωμής από τις Δ.Ο.Υ. κλπ που ενδεικτικά μνημονεύονται στο εν λόγω έγγραφό σας, είναι διοικητικές διαδικασίες και ως εκ τούτου για τη διεκπεραίωσή τους έχει εφαρμογή η ως άνω εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών.

Συνεπώς πρέπει να γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία σας, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών και τα προαναφερθέντα έγγραφα.


β) Κατά τη διεκπεραίωση έκαστης διαδικασίας είναι αυτονόητο ότι θα αναγράφονται τα στοιχεία εκείνου του μέσου απόδειξης που επιδεικνύεται από τον πολίτη, π.χ. στην περίπτωση που επιδεικνύεται η άδεια οδήγησης αναγράφεται ο αριθμός της άδειας αυτής, στην περίπτωση που επιδεικνύεται το ατομικό βιβλιάριo υγείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου κλπ

γ) Τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να γίνονται δεκτά από τη Διοίκηση για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών ανεξάρτητα αν είναι ή όχι σε ισχύ, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία του κατόχου τους. Δηλαδή πρέπει να γίνεται αποδεκτό το προσκομισθέν ατομικό βιβλιάριo υγείας ακόμα και αν δεν έχει θεωρηθεί για το τρέχον έτος ή η άδεια οδήγησης ακόμα και αν έχει λήξει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αλέξανδρος Δενεζάκος