ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6 1039996 ΕΞ 2010/2010

«Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής μελών πληρώματος του πλοίου, από τον πλοίαρχο».

26 Μαρτίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ: Δ6 1039996 ΕΞ 2010

ΘΕΜΑ: «Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής μελών πληρώματος του πλοίου, από τον πλοίαρχο».
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφα του αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/3435/18.2.2010 εγγράφου της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της σχετικής με αυτό αριθ. 354/1.10.2009 γνωμοδότησης του Ζ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που αφορούν στο παραπάνω θέμα.
2.- Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., ο πλοίαρχος εμπορικού πλοίου «έχει… και τη δυνατότητα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής τόσο των μελών του πληρώματος του πλοίου όσο και του ιδίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με τις οποίες θεσπίζεται ρητά η υποχρέωση των διοικητικών αρχών για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου».
3.- Η προαναφερθείσα γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε αποδεκτή από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την από 9.2.2010 Επισημειωματική της Πράξη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α’) και συνεπώς, αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ3/Α΄
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας