Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Γ 5007612ΕΞ 2012/2012

Κοινοποίηση διορθωτικού του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) αριθ 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων Κανόνων Καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.).

22 Φεβρουαρίου 2012

Κωδ. αρχείου 330.2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ:Δ17Γ 5007612ΕΞ 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΡΟΣ:
Π.Δ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
F A X
ΕMAIL
:
:
ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Μ. ΚΟΥΝΑΒΗ
210.69.87.541
210.69.87.489
d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διορθωτικού του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) αριθ 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων Κανόνων Καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.).
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5006821 ΕΞ 2011/14-02-2011 ΔΥΟ.
Α. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία σας κοινοποιήθηκε ο ΚΑΝ.
(ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής για την τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων Κανόνων Καταγωγής για τα προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών, τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, διορθωτικό του εν λόγω Κανονισμού, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L292/10-11- 2011), που αναφέρεται σε διορθώσεις της μετάφρασης στην Ελληνική έκδοση.
B. Για την πληρέστερη σχετική ενημέρωσή σας, συναποστέλλουμε σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο απόσπασμα του ΚΑΝ.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που περιλαμβάνει τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της προτιμησιακής καταγωγής και επισημαίνουμε ότι, βάσει των εν λόγω διατάξεων, η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση παρέχεται μονομερώς από την Ε.Ε στα προϊόντα καταγωγής υπέρ των χωρών που υπάγονται στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, υπέρ των Δικαιούχων χωρών και εδαφών των Δυτικών Βαλκανίων και υπέρ της Μολδαβίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση των χωρών αυτών έναντι της Ε.Ε.
Γ. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι οι μεταφραστικές διορθώσεις που αναφέρονται στο κοινοποιούμενο με την παρούσα διορθωτικό, έχουν ενσωματωθεί από την 
Υπηρεσία μας στο κείμενο και στα παραρτήματα του ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο κωδικοποιημένο κείμενο. Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω κείμενο αποτελεί βοήθημα μελέτης και δεν αποτελεί νομικό κείμενο δεσμευτικού χαρακτήρα.
Δ. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το κωδικοποιημένο κείμενο, λόγω του μεγάλου όγκου του, αποστέλλεται μόνο στις Τελωνειακές Περιφέρειες, στις Τελωνειακές Αρχές και στις ΕΛΥΤ Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματικοί φορείς μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr/Τελωνειακή Ενημέρωση/Χρήσιμες Πληροφορίες.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
- Εσωτ. Διανομή
Δ17 Τμήμα, Γ’