Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Δ 5028266 ΕΞ 2012/2012

«Κοινοποίηση διατάξεων αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη των απαιτήσεων»

10 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δ΄
ΠΡΟΣ : Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Καράγιωργας
Τηλέφωνο : 210-6987436
FAX : 210-6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.:Δ19Δ 5028266 ΕΞ 2012
ΑΔΑ: Β4ΛΗΗ-ΨΙΙ)

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη των απαιτήσεων»

ΣΧΕΤ : α) Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων
β) Η αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 2012/22.5.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1802/Β/8.6.2012 &
γ) Καν. (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 (ΕΕ L 302/19.11.2011) – σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ
δ) Η από 18.11.2011 Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τα άρθρα 295 – 319 (Κεφάλαιο Α΄) του α) ανωτέρω σχετικού νόμου με τα οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαρτίου 2010 για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (EE L84/31.3.2010). Επιπλέον, σας κοινοποιούμε την β) ανωτέρω σχετική Α.Υ.Ο. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 319 του προαναφερόμενου νόμου, με την οποία καθορίζονται η τελωνειακή αρμόδια αρχή που ενεργεί ως ‘αιτούσα αρχή’ και ως ‘αποδέκτρια αρχή’, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων καθώς και ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων. Παράλληλα, σας κοινοποιούμε τον γ) ανωτέρω σχετικό Κανονισμό της Επιτροπής καθώς και την δ) ανωτέρω σχετική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζουν λεπτομερώς το θέμα της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων, ωστόσο κρίνεται αναγκαία η παροχή ορισμένων οδηγιών:
1. Οι διατάξεις του σχετικού νόμου αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα οι οποίες γεννήθηκαν σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε οφειλέτη που διαμένει στην Ελλάδα, καθώς και την είσπραξη των απαιτήσεων από τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα και αφορούν σε οφειλέτη που διαμένει σε άλλο κράτος – μέλος.
2. Το πεδίο εφαρμογής έχει διευρυνθεί και καλύπτει πλέον όλους τους φόρους και δασμούς οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη – μέλη ή τις εδαφικές ή τις διοικητικές τους υποδιαιρέσεις καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τόκους, δαπάνες, τέλη και προσαυξήσεις (βλ. παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 296 του Ν.4072), με εξαίρεση τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο ποινικής δίωξης (βλ. παράγραφος 3 του άρθρου 296 του Ν.4072). Οι περιπτώσεις φόρων και δασμών που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της δ) ανωτέρω σχετικής Απόφασης της Επιτροπής.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της β) ανωτέρω σχετική Α.Υ.Ο., η Δ/νση Τελωνείων Αττικής έχει ορισθεί ως ‘αιτούσα αρχή’ και ως ‘αποδέκτρια αρχή’ για την λήψη και την αποστολή αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής προς και από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.
4. Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων μπορεί να είναι είτε ‘αίτηση παροχής πληροφοριών’ είτε ‘αίτηση κοινοποίησης’ είτε ‘αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων’ και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της δ) ανωτέρω σχετικής Απόφασης, παρατίθενται τα υποδείγματα των σχετικών αιτήσεων.
5. Πλέον, δεν απαιτείται η αναγνώριση και αντικατάσταση του αλλοδαπού τίτλου είσπραξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καθώς και η διαβίβαση των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, έχουν θεσπιστεί το ενιαίο τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κοινοποιηθέντα έγγραφα και ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση [Παραρτήματα Ι και ΙΙ του γ) ανωτέρω σχετικού Κανονισμού αντίστοιχα]. Η θέσπιση του ενιαίου τυποποιημένου εντύπου για την κοινοποίηση τίτλων και αποφάσεων σχετικών με την απαίτηση αλλά και του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση σκοπό έχει την επίλυση των προβλημάτων της αναγνώρισης και της μετάφρασης τίτλων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, καθώς η εγκυρότητα των εγγράφων δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.
6. Οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας δύνανται να διατυπώνουν αίτηση είσπραξης μόνο α) εάν η απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της δεν αμφισβητείται στη χώρα μας και β) εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες είσπραξης στη χώρα μας, τα μέτρα δε που έχουν ληφθεί δεν θα καταλήξουν στην ολική πληρωμή της απαίτησης (άρθρο 304 του Ν.4072). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν.4072, η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόμενη συνδρομή εάν: α) η αρχική αίτηση συνδρομής αφορά απαιτήσεις παλαιότερες των πέντε ετών, που χρονολογούνται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η απαίτηση στο αιτούν κράτος – μέλος έως την ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η αρχική αίτηση συνδρομής και β) το συνολικό ποσό των απαιτήσεων για το οποίο απαιτείται συνδρομή είναι μικρότερο των € 1.500.
7. Η είσπραξη της απαίτησης ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων της αποδέκτριας αρχής, εν προκειμένω σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) – άρθρο 3 της β) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ.
8. Σύμφωνα με την αριθ. 2/22397/Α0024/4.2.2010 Α.Υ.Ο. έχει ορισθεί ότι τα εισπραττόμενα ποσά από τις Τελωνειακές Αρχές θα κατατίθενται στον λογαριασμό Νο 234210/3 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με περιγραφή «Ε.Δ. – Λογαριασμός κατάθεσης απαιτήσεων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές για λογαριασμό άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αντίθετα, τα ποσά που θα εισπράττονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. για λογαριασμό της Ελλάδος θα εμβάζονται στον λογαριασμό Νο 234211/1 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με περιγραφή «Ε.Δ. – Λογαριασμός κατάθεσης απαιτήσεων που εισπράττονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό της Ελλάδος». Σύμφωνα με την αριθ. Δ19Δ 5010489 ΕΞ 2011/4.3.2011 ΔΥΟ με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την τακτοποίηση των ποσών που πιστώνονται στον λογαριασμό Νο 234211/1, η Δ/νση Τελωνείων Αττικής ως αρμόδια αρχή για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού δίνει εντολή μεταφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να πιστώνονται οι λογαριασμοί των Τελωνείων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας ώστε μέσω του Ο.Π.Σ.Τ. (ICIS) να ενημερώνεται η μερίδα του οφειλέτη.
9. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 295 του Ν.4072/2012, οι διατάξεις του Κεφαλαίου που αφορούν την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων εφαρμόζονται για αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2012.
10. Τέλος, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργούνται:
α) οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167/Α/18.11.1983) ‘περί προσαρμογής της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως είχε τροποποιηθεί από το Κεφάλαιο Δ΄ του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/24.9.2002) και αντικατασταθεί από το Κεφάλαιο Ε΄ του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) που σας είχαν κοινοποιηθεί με την αριθ. Δ19Δ 5027221 ΕΞ 2011/20.6.2011 ΔΥΟ.
β) η αριθ. Δ19Δ 5022587 ΕΞ 2011/18.5.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 983/Β/25.5.2011).
γ) οι διατάξεις του Καν. 1179/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2008 (ΕΕ L319/29.11.2008) που σας είχε κοινοποιηθεί με την αριθ. 5014431/1710/Δ0019/31.3.2009 ΔΥΟ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ