Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012/2012

Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3–FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Απριλίου 2012 (Β’ στάδιο).

28 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ /ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’
2. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Σ.Τ.
ΤΜΗΜΑ Ε’
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Μουζακίτου (ΕΦΚ)
Α. Μάτη (ΟΠΣΤ)
Τηλέφωνο : 2106987418 (ΕΦΚ)
2104802445,389(ΟΠΣΤ)
FAX : 210 6987408 – 6987424
e-mail : finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3–FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Απριλίου 2012 (Β’ στάδιο).
ΣΧΕΤ. : α) Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ 5022582 EΞ2010/28-5-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ 5054303 EΞ2010/27-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
γ) Η υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ2011/23-12-2011 Ε.Δ.Υ.Ο. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με τις διάφορες Φάσεις λειτουργίας του EMCS και ενόψει της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Β΄ σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3–Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3–FS2) του EMCS,
από 1/04/2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Με την ολοκλήρωση της Φάσης 3 από 1/4/2012, η οποία τίθεται σε παραγωγική λειτουργία από 3/4/2012, επεκτείνεται η ήδη υπάρχουσα λειτουργικότητα του EMCS, όπου περιλαμβάνονται τα εφαρμοζόμενα μέχρι και σήμερα μηνύματα και λειτουργίες, και υλοποιούνται νέα μηνύματα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διακινήσεων των προϊόντων ΕΦΚ.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος αφορά όλη την νέα λειτουργικότητα του συστήματος, πλην των λειτουργιών και μηνυμάτων που αφορούν την αμοιβαία διοικητική συνδρομή μεταξύ των Κρατών-Μελών βάσει του Κανονισμού ΕΚ 2073/2004 του Συμβουλίου, τα οποία ενσωματώνονται πλέον στο EMCS και για τα οποία θα ακολουθήσει ανεξάρτητη ΕΔΥΟ προς τις Τελωνειακές Αρχές.
Με την ανωτέρω γ) σχετική εγκύκλιο, η οποία αφορούσε το Α’ στάδιο υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS, το οποίο εφαρμόζεται από 1/1/2012 έως και 31/03/2012, δόθηκαν μεταξύ άλλων οδηγίες αναφορικά με τα μηνύματα (IE807, IE819 και IE871) τα οποία κατά τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος ήταν δυνατόν μόνο να ληφθούν, εφόσον είχαν υποβληθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους οικονομικούς φορείς των άλλων Κ-Μ και δεν ήταν δυνατόν να αποσταλούν από τις αρμόδιες αρχές και τους οικονομικούς φορείς της χώρας μας.
Εφεξής τα ως άνω αναφερόμενα μηνύματα πέραν της παραλαβής θα μπορούν να αποστέλλονται και από τη χώρα μας. Επιπλέον υλοποιούνται 3 νέα μηνύματα, τα οποία υποστηρίζουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διακινήσεων υπό καθεστώς αναστολής. Η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας των μηνυμάτων αυτών αναλύονται κατωτέρω.
Ι. ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Για τα κατωτέρω μηνύματα, που είχαν περιγραφεί στην ανωτέρω γ) σχετική εγκύκλιο, επαναλαμβάνονται για διευκόλυνση οι ήδη δοθείσες εξηγήσεις και δίδονται οι αναγκαίες επιπλέον εξηγήσεις για τον τρόπο υποβολής τους από τη χώρα μας.
Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Διακοπή της διακίνησης - Μήνυμα ΙΕ807 (Interruption of a movement) Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται στην περίπτωση που ένα Κ-Μ εντοπίζει ότι μια διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. δεν μπορεί να συνεχίσει για τον τελικό της προορισμό εξαιτίας ενός σοβαρού συμβάντος. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή του Κ-Μ έχει την δυνατότητα να διακόψει την διακίνηση. Το μήνυμα αυτό υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη, στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στην περίπτωση όπου, είτε το σύνολο των εμπορευμάτων χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε, είτε διαπιστώθηκε σοβαρή παράβαση που οδηγεί σε δέσμευση ή κατάσχεση των προϊόντων. Κάθε Κ-Μ μπορεί να διακόψει μια διακίνηση όταν η παράβαση ή το συμβάν πραγματοποιείται στην επικράτειά του. Όταν λαμβάνεται αυτό το μήνυμα από την εφαρμογή EMCS, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης με την ένδειξη «σταματημένο» και η διακίνηση δεν επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες μέσω του EMCS.
Σε περίπτωση που η χώρα μας είναι Κράτος Μέλος αποστολής ή παραλαβής σε μια διακίνηση προϊόντων και εφόσον διαπιστωθεί ότι συνέβη ένα σοβαρό συμβάν σε Ελληνικό έδαφος, εξαιτίας του οποίου καθίσταται πράγματι αδύνατη η συνέχιση της διακίνησης, τότε υποβάλλεται το μήνυμα διακοπής της διακίνησης από το αρμόδιο Τελωνείο αποστολής ή παραλαβής αντίστοιχα, κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων.
Εάν η διαπίστωση των λόγων διακοπής της διακίνησης εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης ελεγκτικής αρχής της χώρας, η εν λόγω αρχή μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο αποστολής ή παραλαβής της συγκεκριμένης διακίνησης, προκειμένου να αποσταλεί το μήνυμα διακοπής της διακίνησης. Σε περίπτωση που η διακίνηση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας ενημερώνεται σχετικά το Τελωνείο αποστολής το οποίο και υποβάλλει το μήνυμα διακοπής.
Σε περίπτωση που η χώρα μας λειτουργεί ως τρίτο Κ-Μ, δηλαδή δεν είναι Κ-Μ αποστολής ούτε Κ-Μ παραλαβής των προϊόντων μιας διακίνησης η οποία διέρχεται από την χώρα μας και μια αρμόδια ελεγκτική αρχή κρίνει ότι η διακίνηση αυτή πρέπει να διακοπεί λόγω σοβαρού συμβάντος, τότε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου υποβάλλεται το μήνυμα διακοπής από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έλαβε χώρα το συμβάν. Στην εξαιρετική περίπτωση που το Τελωνείο αυτό δεν έχει πρόσβαση στο EMCS, το μήνυμα διακοπής υποβάλλεται στο πλησιέστερο στον τόπο του συμβάντος τελωνείο που έχει πρόσβαση στο EMCS.
Επισημαίνεται ότι με την αποστολή του μηνύματος διακοπής της διακίνησης, τα ενδιαφερόμενα Κ-Μ, ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή EMCS (περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, απαλλασσόμενος οργανισμός), τότε η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του παραλήπτη και/ή ο αποστολέας πρέπει να ενημερώσουν τον παραλήπτη για την διακοπή της διακίνησης.
Β. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. Ειδοποίηση ή απόρριψη ενός e-ΔΕ-Μήνυμα ΙΕ819 (Alert or rejection of an e-AD) Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται από τον παραλήπτη όταν, πριν ή κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, επιθυμεί να δηλώσει στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων Κ-Μ και τον αποστολέα ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-ΔΕ είτε δεν ταιριάζουν στην παραγγελία του, είτε ότι δεν έκανε την συγκεκριμένη παραγγελία είτε ότι ενδεχομένως κάτι ουσιώδες έχει καταχωρηθεί λάθος στο e-ΔΕ (ΙΕ801). Το μήνυμα αυτό, κατά την υποβολή του, μπορεί να χαρακτηριστεί από τον παραλήπτη είτε ως μήνυμα ειδοποίησης είτε ως μήνυμα απόρριψης του e-ΔΕ. 1.1 Το μήνυμα ΙΕ 819 επιλέγεται ως μήνυμα ειδοποίησης μέσω της εφαρμογής EMCS, όταν ο παραλήπτης θέλει να ειδοποιήσει για διαφορές χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν αποδέχεται την παραλαβή των προϊόντων. Όταν λαμβάνεται μήνυμα ειδοποίησης, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, δεν αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης, παραμένει η ένδειξη «καταχωρημένο» και η διακίνηση επιδέχεται δυνητικά τις ακόλουθες ενέργειες από τον αποστολέα: - Ακύρωση του e-ΔΕ, αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του - Αλλαγή προορισμού - Διαίρεση της διακίνησης, αν είναι εξουσιοδοτημένος για την ενέργεια αυτή και η διαίρεση επιτρέπεται στο Κ-Μ αποστολής ή - Συνέχιση της διακίνησης ως έχει, αφού επιβεβαιώσει ότι οι λόγοι που προβάλλονται από τον παραλήπτη στο μήνυμα ειδοποίησης, κατόπιν και της ανταλλαγής των μεταξύ τους εξηγήσεων, δεν συνιστούν λόγο για να μην παραληφθούν τα προϊόντα από τον παραλήπτη. Σημειώνεται ότι το μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να υποβληθεί περισσότερο από μια φορές από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων. 1.2 Το μήνυμα ΙΕ 819 επιλέγεται ως μήνυμα απόρριψης όταν ο παραλήπτης δεν έχει πραγματοποιήσει την παραγγελία ή όταν το e-ΔΕ δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν και αρνείται την ολοκλήρωση της διακίνησης και την παραλαβή των προϊόντων. Όταν λαμβάνεται μήνυμα απόρριψης από την εφαρμογή EMCS, τα στοιχεία του οποίου ομοίως μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης αλλάζει λαμβάνοντας την ένδειξη «σε απόρριψη», ενώ η διακίνηση επιδέχεται δυνητικά τις ακόλουθες ενέργειες από τον αποστολέα, όπως: - Ακύρωση του e-ΔΕ, αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του, - Αλλαγή προορισμού ή - Διαίρεση της διακίνησης, αν είναι εξουσιοδοτημένος για την ενέργεια αυτή και η διαίρεση επιτρέπεται στο Κ-Μ αποστολής. Στην περίπτωση αυτή η διακίνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως έχει προς τον αρχικό παραλήπτη. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο παραλήπτης στην χώρα μας δεν είναι συνδεδεμένος με το σύστημα EMCS (περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, απαλλασσόμενος οργανισμός) αλλά έχει λάβει γνώση των στοιχείων του e-ΔΕ και επιθυμεί να υποβάλλει μήνυμα ειδοποίησης ή απόρριψης της παραλαβής, η υποβολή του μηνύματος στην εφαρμογή EMCS γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του παραλήπτη κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσής του.
2. Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφοράς παραλαβής - Μήνυμα ΙΕ871 (Post-delivery processing) Υποβάλλεται είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα, τα οποία είτε έχουν δηλωθεί στην αναφορά παραλαβής από τον παραλήπτη, είτε προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τις Τελωνειακές αρχές (περιπτώσεις εξαγωγής). Στην περίπτωση αυτή κάθε Κ-Μ μπορεί να αξιώσει φόρους για τα ελλείμματα, ανάλογα με τον τόπο που αυτά διαπιστώθηκαν ή πραγματικά προέκυψαν, βασιζόμενο στις αποδείξεις που έχει στη διάθεσή του, παράλληλα με τις εξηγήσεις που παρέχονται από τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη για τους
λόγους που οδήγησαν στα ελλείμματα ή πλεονάσματα.
Το μήνυμα αυτό δύναται να υποβάλλεται μέσω του EMCS, είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη ακόμη και περισσότερες από μια φορές αν χρειάζεται, προκειμένου να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές οι αναγκαίες εξηγήσεις.
Για παράδειγμα:
- Ο αποστολέας μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων που είχαν περιληφθεί στο e-ΔΕ δεν απεστάλη.
- Ο παραλήπτης μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων παραλήφθηκε με καθυστέρηση μετά την υποβολή της αναφοράς παραλαβής.
Όταν λαμβάνεται το μήνυμα αυτό από την εφαρμογή EMCS, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης δεν αλλάζει.
Δεδομένου ότι η υποβολή του μηνύματος αυτού αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, όταν το μήνυμα υποβάλλεται από τον αποστολέα προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (αποστολής/παραλαβής), αλλά δεν προωθείται στον παραλήπτη μέσω του EMCS. Αντίστοιχα, όταν υποβάλλεται από τον παραλήπτη, προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (παραλαβής/ αποστολής), αλλά επίσης δεν προωθείται στον αποστολέα. Η αλληλοενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη εκτός EMCS.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του εν λόγω μηνύματος από τον αποστολέα ή την παραλήπτη, δεν είναι δεσμευτική, δεν υποκαθιστά τις εθνικές διαδικασίες για την ενημέρωση των αρμοδίων τελωνειακών αρχών της χώρας αναφορικά με την διαπίστωση και επιβεβαίωση των ελλειμμάτων για τυχόν απαλλαγή από φόρους κ.λπ., αλλά αποσκοπεί στην ενημέρωση μέσω του EMCS των αρμόδιων αρχών και των άλλων Κ-Μ για διευκόλυνση των ελέγχων.
Τα ανωτέρω μηνύματα ΙΕ807, ΙΕ819 και ΙΕ871, υποστηρίζονται από την εφαρμογή για όλες τις διακινήσεις, είτε αφορούν διακινήσεις από και προς άλλο Κ-Μ, είτε αφορούν διακινήσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας.
ΙΙ. ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ Τα κατωτέρω νέα μηνύματα της Φάσης 3, τα οποία υλοποιούνται από 01/04/2012, υποστηρίζουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διακινήσεων υπό καθεστώς αναστολής και υποβάλλονται πάντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές όπως προσδιορίζονται κατωτέρω. Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των Κρατών-Μελών εδράζει στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2073/04 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ΕΦΚ.
Τα μηνύματα αυτά ( ΙΕ 840, ΙΕ717 και ΙΕ 861), υποστηρίζονται από την εφαρμογή μόνο για διακινήσεις από και προς άλλα Κ-Μ. Δεν χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις διακινήσεων που πραγματοποιούνται εξ΄ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας.
Επιπλέον από τα κατωτέρω μηνύματα οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μόνο για το μήνυμα «Αναφορά συμβάντος» ΙΕ 840
1. Αναφορά Συμβάντος - Μήνυμα ΙΕ840 (Εvent report) Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης λαμβάνει χώρα ένα συμβάν (όπως κλοπή ή καταστροφή των εμπορευμάτων ή του οχήματος κ.λ.π.), για το οποίο απαιτείται ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων (αρμόδιων αρχών και ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμβούν τα ακόλουθα: · Κάποιο πρόσωπο, το οποίο είναι συνήθως ο μεταφορέας ή ένα άλλο πρόσωπο που είναι ενήμερο ή εμπλεκόμενο, θα πρέπει να αναφέρει το συμβάν στην πλησιέστερη αρμόδια αρχή (π.χ. Αστυνομία, Τελωνείο) του κράτους που συνέβη ή που διαπιστώθηκε το συμβάν. Ανάλογα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κράτος διενεργούνται έλεγχοι και συντάσσεται από την αρμόδια αρχή Έκθεση ελέγχου ή αναφορά. · Η έκθεση ελέγχου ή η αναφορά θα πρέπει να επιδίδεται ή αποστέλλεται αμελητί το συντομότερο σε ένα εμπλεκόμενο στη διακίνηση πρόσωπο (αποστολέας, παραλήπτης ή μεταφορέας), το οποίο την υποβάλλει σε μια αρμόδια αρχή (Τελωνείο), είτε του Κ-Μ που έλαβε χώρα το συμβάν, είτε άλλου Κ-Μ, για παράδειγμα του Κ-Μ διαπίστωσης (εάν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ίδιο το πρόσωπο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή στην αρμόδια αρχή που επαλήθευσε το συμβάν). · Η αρμόδια αρχή ελέγχει τα προσκομιζόμενα (έκθεση ελέγχου ή αναφορά) και υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 840 «Αναφορά Συμβάντος» στο EMCS, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά εφόσον είναι δυνατόν τα σχετικά δικαιολογητικά (κατόπιν σάρωσης) ή αποστέλλοντάς τα με Fax ή με e-mail στα ενδιαφερόμενα Κ-Μ. Η ίδια αρμόδια αρχή μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να υποβάλλει και συμπληρωματική αναφορά με την ίδια διαδικασία. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που το συμβάν πραγματοποιηθεί σε Κ-Μ άλλο από το Κ-Μ αποστολής ή παραλαβής ή σε τρίτη χώρα (π.χ. καταστροφή εμπορευμάτων σε ατύχημα που συνέβη στην Ελβετία), η «αναφορά συμβάντος» μπορεί να υποβληθεί από το Κ-Μ αποστολής μετά από ενημέρωση από τον αποστολέα. Αρμόδια αρχή υποβολής του μηνύματος στην χώρα μας: Αν το συμβάν λάβει χώρα στην Ελλάδα και η χώρα μας είναι Κ-Μ αποστολής της διακίνησης προς άλλο Κ-Μ, η έκθεση ελέγχου για το συμβάν θα πρέπει να επιδίδεται ή να αποστέλλεται αμελητί το συντομότερο στον αποστολέα της διακίνησης (εάν δεν την έχει ήδη λάβει), ο οποίος είναι κατά κανόνα υπεύθυνος για τη διακίνηση και να προσκομίζεται στο αρμόδιο Τελωνείο του, προκειμένου αυτό να επιληφθεί για τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες και την υποβολή του μηνύματος «Αναφορά Συμβάντος». Αντίστοιχα, εάν η χώρα μας είναι Κ-Μ παραλαβής της διακίνησης από άλλο Κ-Μ, η έκθεση ελέγχου για το συμβάν θα πρέπει να επιδίδεται ή αποστέλλεται στον παραλήπτη, προκειμένου να προσκομίζεται από αυτόν στο αρμόδιο Τελωνείο του τόπου παραλαβής που πρέπει να επιληφθεί κατ΄αναλογία. Σε περίπτωση που η χώρα μας ενεργεί ως τρίτο Κ-Μ (διέλευσης), δηλαδή το συμβάν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε Κ-Μ αποστολής ούτε Κ-Μ παραλαβής των προϊόντων της διακίνησης, τότε η αναφορά συμβάντος υποβάλλεται από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έλαβε χώρα το συμβάν. Στην εξαιρετική περίπτωση που το Τελωνείο αυτό δεν έχει πρόσβαση στο EMCS, το μήνυμα ΙΕ840 «Αναφορά Συμβάντος» υποβάλλεται από το πλησιέστερο στον τόπο του συμβάντος Τελωνείο που έχει πρόσβαση στο EMCS. Το γραφείο Συνδέσμων ΕΦΚ (Δ/νση ΕΦΚ) μπορεί να συνδράμει, εάν είναι ανάγκη, τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας για τη διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στα άλλα Κράτη-Μέλη, εάν αυτά δεν μπορούν να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο μήνυμα ΙΕ840 «αναφορά συμβάντος». Μετά την υποβολή του μηνύματος ΙΕ 840, η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των άλλων Κρατών Μελών και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων (αποστολέας και παραλήπτης) γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή EMCS (περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης, απαλλασσόμενος οργανισμός), τότε η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του παραλήπτη και/ή ο αποστολέας πρέπει να ενημερώσουν τον παραλήπτη για το συμβάν. Διευκρινίζεται ότι το μήνυμα «αναφορά συμβάντος» μπορεί να υποβληθεί και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης χρειάζεται να γίνει αλλαγή μεταφορικού μέσου ή του οργανωτή της διακίνησης (π.χ. λόγω ατυχήματος ή βλάβης).
2. Αναφορά ελέγχου - Μήνυμα ΙΕ717 (Control report) Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου, κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης, διενεργείται από την αρμόδια αρχή ενός Κ-Μ έλεγχος (φυσικός ή εγγράφων) σε ένα φορτίο προϊόντων ΕΦΚ και κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές των λοιπών εμπλεκομένων στην διακίνηση Κ-Μ για τα ευρήματα του ελέγχου. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τυχαία κατά τη διάρκεια της διακίνησης, είτε κατόπιν πληροφορίας ή ανάλυσης κινδύνου. Η υποβολή της αναφοράς ελέγχου δύναται να πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που: - είτε έχει επιτραπεί η συνέχιση της διακίνησης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου - είτε τα εμπορεύματα κρατούνται προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση του έλεγχου ή τέλος  η διακίνηση έχει διακοπεί ή θα διακοπεί οριστικά (μέσω του μηνύματος διακοπής της διακίνησης IE807). Το μήνυμα της αναφοράς ελέγχου μπορεί να αποστέλλεται με προσωρινά στοιχεία ελέγχου και να υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία ακόμη και μετά το πέρας της διακίνησης. Εάν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο (π.χ. έκθεση ελέγχου, αντίγραφα εμπορικών εγγράφων), τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αποσταλούν στα ενδιαφερόμενα Κ-Μ, αυτά αποστέλλονται είτε επισυναπτόμενα στο μήνυμα εάν είναι δυνατόν (κατόπιν σάρωσης) είτε με fax ή e-mail. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ελέγχου το κρίνει αναγκαίο, κατά την υποβολή του μηνύματος αναφοράς ελέγχου, μπορεί να καταχωρηθεί ένδειξη με την οποία υποδεικνύεται η ανάγκη εκ νέου ελέγχου κατά την παραλαβή του φορτίου. Επισημαίνεται ότι από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας μας δεν θα χρησιμοποιείται το εν λόγω μήνυμα στις περιπτώσεις των τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την αποστολή ή παραλαβή προϊόντων Ε.Φ.Κ. βάσει των εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν τους ελέγχους αυτούς. Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ή αποδείξεις παρατυπίας, από τον έλεγχο κατά την αποστολή ή παραλαβή, για τις οποίες κρίνεται ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές του άλλου εμπλεκόμενου Κ-Μ, το εν λόγω μήνυμα θα πρέπει να υποβάλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο. Επίσης το μήνυμα αυτό θα υποβάλλεται από το Τελωνείο ελέγχου και στις περιπτώσεις των τυχαίων ή και κατόπιν πληροφορίας ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια μιας διακίνησης, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, ακόμη δηλαδή και όταν τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν καλώς και ανεξαρτήτως αν η χώρα μας είναι Κ-Μ αποστολής ή παραλαβής των προϊόντων της διακίνησης ή είναι τρίτο Κράτος, από το οποίο διέρχεται η διακίνηση. Στην περίπτωση που ο έλεγχος αυτός πραγματοποιηθεί από άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή, τότε τα αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στο Τελωνείο του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, προκειμένου να υποβληθεί η αναφορά ελέγχου στο EMCS. Το γραφείο Συνδέσμων ΕΦΚ της χώρας μας όπως προαναφέρθηκε και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συνδράμει εάν είναι ανάγκη τα αρμόδια Τελωνεία για την διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στα άλλα Κράτη-Μέλη, εάν αυτά δεν μπορούν να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο μήνυμα ΙΕ717 «αναφορά ελέγχου». Διευκρινίζεται ότι το μήνυμα αυτό ανταλλάσσεται μόνο μεταξύ αρμοδίων αρχών, (δηλαδή σε αυτό δεν έχουν πρόσβαση οι οικονομικοί φορείς). Περαιτέρω οδηγίες και λεπτομέρειες εφαρμογής θα γνωστοποιηθούν με την έκδοση των εφαρμοστικών διατάξεων του νέου Κανονισμού για την διοικητική συνεργασία που θα αναθεωρήσει τον Καν. 2073/2004 και είναι στο τελικό στάδιο έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.
3. Πληροφορίες για μελλοντικές απαιτήσεις φόρων - Μήνυμα ΙΕ861 (Information on intended claims) Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται όταν ένα Κράτος-Μέλος προτίθεται να απαιτήσει φόρους επί ελλειμμάτων που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια μιας διακίνησης ή κατά την παράδοση των προϊόντων, ανάλογα με τον τόπο που έλαβαν χώρα και βάσει των στοιχείων που διαθέτει. Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται από οποιοδήποτε Κ-Μ κρίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία απαίτησης φόρων, κατόπιν ελέγχων και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι για τα διαπιστωθέντα ελλείμματα οφείλονται φόροι στο εν λόγω Κ-Μ. (άρθρα 56 και 119 του ν.2960/01) Επ΄αυτού επισημαίνονται τα κάτωθι: - το ενδιαφερόμενο Κ-Μ στέλνει το μήνυμα «Πληροφορίες για μελλοντικές απαιτήσεις» στο Κ-Μ αποστολής, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων την ποσότητα για την οποία προτίθεται να απαιτήσει φόρους από τον εγγυητή της διακίνησης. - για το ίδιο e-ΔΕ μπορεί να υποβληθούν περισσότερα μηνύματα και από διαφορετικά Κ-Μ (π.χ. μετά από μερική απόρριψη των προϊόντων). - το εν λόγω μήνυμα αποσκοπεί στην αλληλοενημέρωση και τον συντονισμό των αρμοδίων αρχών προκειμένου να μην απαιτηθούν για το ίδιο έλλειμμα φόροι από διαφορετικά Κ-Μ. - το εν λόγω μήνυμα δεν υποκαθιστά τις διαδικασίες της Αμοιβαίας Συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων (Οδηγία 2010/24/ΕΕ). - το εν λόγω μήνυμα δεν αφορά την περίπτωση διαχείρισης διαπιστωθέντων πλεονασμάτων τα οποία αντιμετωπίζονται από τις εθνικές διατάξεις. Εφόσον από τα στοιχεία ελέγχου προκύπτει ότι οι αναλογούντες φόροι για συγκεκριμένο έλλειμμα καθίστανται απαιτητοί στη χώρα μας, το μήνυμα θα υποβάλλεται μέσω του EMCS από την Τελωνειακή αρχή, η οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων είναι κατά περίπτωση αρμόδια για τη βεβαίωση των εν λόγω φόρων, προς το Κ-Μ αποστολής, αφού ληφθούν υπόψη ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά τα κάτωθι: - Τα αποτελέσματα ελέγχου ο οποίος ενδεχομένως πραγματοποιήθηκε κατά την παραλαβή των προϊόντων από την αρμόδια αρχή. - η αναφορά παραλαβής (μήνυμα ΙΕ 818) στην οποία μπορεί να έχουν αναφερθεί ελλείμματα. - τυχόν αναφορά ελέγχου (μήνυμα ΙΕ 717) που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διακίνησης. - τυχόν αναφορά συμβάντος (μήνυμα ΙΕ 840) που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διακίνησης. - τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες (μήνυμα ΙΕ 871) που υποβλήθηκαν από τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα. - τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που δίδονται από κάποιο άλλο Κ-Μ (πιθανόν μετά από αίτημα για διοικητική συνδρομή ΙΕ 721). Εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές ότι, λόγω της σοβαρότητας των πληροφοριών που παρέχουν τα προαναφερθέντα μηνύματα (ΙΕ 840, 717 και 861), θα πρέπει να αναζητούνται οπωσδήποτε σε ημερήσια βάση μέσω του συστήματος τυχόν μηνύματα αναφοράς ελέγχου ή αναφοράς συμβάντος ή απαίτησης φόρων που έχουν υποβληθεί από άλλα Κράτη-Μέλη, για την έγκαιρη ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο της χώρας όσο και των άλλων Κρατών-Μελών. Οι Προιστάμενοι των Τελωνείων παρακαλούνται να μεριμνήσουν παρέχοντας τις αναγκαίες προς τούτο οδηγίες στους υπευθύνους υπαλλήλους που θα ορίσουν με ευθύνη τους. Τέλος οι τελωνειακές αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες που εποπτεύουν. Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr - Τελωνειακή Ενημέρωση) όπου θα αναρτηθεί και το εγχειρίδιο χρήσης για τους εξωτερικούς χρήστες Από την Δ/νση Υποστήριξης ΟΠΣΤ θα κοινοποιηθούν τα εγχειρίδια χρήσης για τα Τελωνεία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ