Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013/2013

Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet.

28 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες : Κ. Καταγής
Σ. Δροσοπούλου
Ουρ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987466/-451/-453
FAX : 210 6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Δ/ΝΣΗ 33Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Δ΄
Πληροφορίες : Α. Μέστρου
Ι. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 7259253/-250
FAX : 210 7259251
Email : d33risk@otenet.gr
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Σ.Τ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄
Πληροφορίες : Κ. Γεωργαντάκη
Γ. Μανιατάκος
Ζ. Μπαζάκου
Τηλέφωνο : 210 4802464/-417/-447
FAX : 210 4802449
Email : secr_icis@gsis.gr
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ :

ΘΕΜΑ
:
Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του εμπορίου, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, τόσο των Εθνικών, όσο και των Κοινοτικών, παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της υλοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet, κατά τις συναλλαγές των εμπλεκομένων με τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet αποτελεί την εξέλιξη του Ο.Π.Σ.Τ (ICIS) και περιλαμβάνει τις υφιστάμενες λειτουργίες του συστήματος αυτού, με τις απαραίτητες προσαρμογές στις νέες απαιτήσεις, καθώς επίσης και επιπλέον λειτουργίες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των τελωνειακών παραστατικών, από την πλευρά τόσο των εσωτερικών (Τελωνειακές Αρχές), όσο και των εξωτερικών χρηστών, καθώς και την συνεχή ενημέρωση των τελευταίων, μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σε όλα τα στάδια των συναλλαγών τους με τις Τελωνειακές Αρχές.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ICISnet, μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του ICISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, είναι η πιστοποίησή τους από το TAXISnet, με την χρήση των σχετικών κωδικών (username/password).
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των νομίμων αντιπροσώπων των συναλλασσομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ICISnet, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εξουσιοδότησής τους, μέσω της σχετικής υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.
Η ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών, από την πλευρά των εξωτερικών χρηστών, δύναται να πραγματοποιηθεί, εναλλακτικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους :
1. με τη συμπλήρωση έτοιμων φορμών, που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο,
2. με την εισαγωγή XML αρχείων,
3. με την άμεση επικοινωνία πιστοποιημένων συστημάτων των συναλλασσομένων με το ICISnet. Οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την προσαρμογή των συστημάτων των συναλλασσόμενων, με τις Τελωνειακές Αρχές, οικονομικών φορέων, όσον αφορά στα ανωτέρω σημεία (2) και (3), έχουν αναρτηθεί στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ICISnet. Με την παρούσα δίνονται οδηγίες για την υποβολή/καταχώρηση και διαχείριση των παραστατικών και των πρωτοκόλλων, καθώς και των λειτουργιών, που περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα Δηλωτικών, στα πλαίσια θέσης σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet . Οι βασικές αλλαγές, που επέρχονται στο Υποσύστημα Δηλωτικών του νέου μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων ICISnet, συνοψίζονται στα ακόλουθα : ü Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των σχετικών παραστατικών του Υποσυστήματος και αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών και των εμπλεκόμενων προσώπων, μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. ü Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης τόσο των απαιτούμενων δηλώσεων των συναλλασσομένων και των σχετικών αιτημάτων αυτών προς τις Τελωνειακές Αρχές, όσο και των ενεργειών/αποφάσεων διαχείρισής τους από τις Τελωνειακές Αρχές. ü Η διαδικασία πίστωσης δεν διέρχεται πλέον από το στάδιο της δέσμευσης των ειδών. Αντίθετα, κατά την υποβολή των πιστωτικών παραστατικών/πρωτοκόλλων, με τη λήψη Αριθμού Αναφοράς Κίνησης (MRN), πραγματοποιείται αυτόματη πίστωση του σχετικού είδους του προηγούμενου παραστατικού. ü Καθιέρωση εφεδρικής διαδικασίας, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των μηχανογραφικών συστημάτων τόσο των Τελωνειακών Αρχών, όσο και των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, από τις 3 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο μηχανογραφικό σύστημα Τελωνείων ICISnet, καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Όσον αφορά στην Αίτηση Δηλωτικού, την Αίτηση Εγκατάλειψης, την Αίτηση Καταστροφής, και την Αίτηση Ανασυσκευασίας, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα είτε ηλεκτρονικής υποβολής τους από εξωτερικό χρήστη, είτε καταχώρησής τους από το Τελωνείο, όταν υποβάλλονται εγγράφως στο Τελωνείο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Όσον αφορά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή από εξωτερικούς χρήστες μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο,  μέχρι νεωτέρας, και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η υφιστάμενη διαδικασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στους λιμένες Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, όπου λειτουργούν Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Τύπου Ι. Εξαίρεση αποτελεί ο λιμένας Ηρακλείου όπου, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, θα εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική υποβολή του Δηλωτικού- Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.
2. Διατυπώσεις που αφορούν στην παρακολούθηση των πλοίων ( έντυπα ΙΜΟ FAL και προαναγγελία Άφιξης/Αναχώρησης πλοίου).
3. Αίτηση Δειγματοληψίας. - Διευκρινίζεται ότι, τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του ICISnet, τα παραστατικά και πρωτόκολλα, τα οποία συντάσσονται από το Τελωνείο, θα καταχωρούνται στο σύστημα, παράλληλα με τη διατήρηση της ήδη υφιστάμενης γραπτής διαδικασίας έκδοσής τους, κατά τα ισχύοντα. Εξαίρεση αποτελεί η Απόδειξη Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.), η οποία, με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, θα καταχωρείται, από το Τελωνείο, απευθείας στο σύστημα, και η χειρόγραφη διαδικασία του τριπλότυπου μπλοκ θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος, ως εφεδρική διαδικασία. - Τονίζεται ότι μέχρις ότου υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα με το Υποσύστημα Διαμετακόμισης του ICISnet, με την οποία θα επιτυγχάνεται η αυτόματη πίστωση των κοινοτικών ειδών, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Δηλωτικό, τα σχετικά είδη θα πιστώνονται μέσω της λειτουργίας Ειδικής Πίστωσης, με την προσκόμιση του Πιστοποιητικού Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα ή την Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα – Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Το Υποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet καλύπτει μηχανογραφικά τις ακόλουθες διαδικασίες/λειτουργίες, όπως αυτές εμφανίζονται στην αρχική οθόνη, με την είσοδο στο σύστημα :
1. Διαχείριση Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου - Συνοπτική Διασάφηση Πρώτης Εισόδου - Συνοπτική Διασάφηση Επόμενης Εισόδου - Διεθνής Εκτροπή
2. Προσκόμιση Εμπορευμάτων – Διαχείριση Προσωρινής Εναπόθεσης - Γνωστοποίηση Άφιξης Πρώτης Εισόδου - Γνωστοποίηση Άφιξης Επόμενης Εισόδου - Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης – Δηλωτικό - Αίτηση Δηλωτικού - Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης - Ανασυσκευασία
3. Ταξιδιώτες / Ιδιώτες - Παρακολούθηση Ειδών – Οχημάτων άνευ ΔΕ.Π.Ε - Απόδειξη παραλαβής Αποσκευών Επιβάτη (Α.Π.Α.Ε)
4. Διαχείριση Πρωτοκόλλων - Πρωτόκολλο Αζητήτων  - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών - Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Υ (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ) - Διαχείριση Δεσμεύσεων – Κατασχέσεων
5. Διαχείριση Δημοπρασιών - Δηλοποίηση υποκείμενων εμπορευμάτων - Δηλοποίηση εμπορευμάτων Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Έκθεση Γνωμοδότησης
6. Παρακολούθηση Πλοίων - Προαναγγελία Άφιξης – Αναχώρησης Πλοίου - Γενικό Δηλωτικό (Έντυπο 1 IMO/FAL) - Δήλωση Εφοδίων Πλοίου (Έντυπο 3 IMO/FAL) - Δήλωση Ειδών Πληρώματος (Έντυπο 4 IMO/FAL) - Κατάσταση Πληρώματος (Έντυπο 5 IMO/FAL) - Κατάσταση Επιβατών (Έντυπο 6 IMO/FAL) - Δηλωτικό Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έντυπο 7 IMO/FAL)
7. Υποστηρικτικές λειτουργίες - Ειδική Πίστωση - Αίτηση Δειγματοληψίας - Παρακολούθηση Κατάστασης Εμπορευμάτων Προσωρινής Εναπόθεσης Το Υποσύστημα Δηλωτικών καλύπτει παραστατικά που :
α) Καταχωρούνται από το Τελωνείο (πχ. Πρωτόκολλο Αζητήτων, Α.Π.Α.Ε, Πρωτόκολλο Δήμευσης κ.λπ.). β)Υποβάλλονται από εξωτερικούς χρήστες (Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, Αίτηση Δηλωτικού, Αίτηση Εγκατάλειψης, Αίτηση Καταστροφής, Αίτηση Ανασυσκευασίας). ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣEIΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ Κατά κανόνα, τα παραστατικά/πρωτόκολλα του Υποσυστήματος διέρχονται από τα ακόλουθα κύρια στάδια : - ΑΠΟΔΕΚΤΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, όταν αυτό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN), είτε έχει υποβληθεί από τον εξωτερικό χρήστη, είτε έχει καταχωρηθεί από το Τελωνείο. Στο στάδιο αυτό υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του παραστατικού. Όταν έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του παραστατικού από τον εξωτερικό χρήστη, η κατάστασή του μέχρι την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από το Τελωνείο, είναι ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μετά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης, η κατάσταση του παραστατικού επανέρχεται σε ΑΠΟΔΕΚΤΟ. - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού κατά την οποία δεν υφίσταται δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων του και το παραστατικό δύναται να δεχθεί τις κατά περίπτωση πιστωτικές πράξεις εξόφλησής του. - ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές ενέργειες πίστωσής του. - ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣEIΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Ειδικότερα για το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, προβλέπονται καταστάσεις για το κύριο παραστατικό και, επιπλέον, προβλέπονται καταστάσεις για τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτό. Οι καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, σε επίπεδο παραστατικού, είναι οι ακόλουθες : - ΑΡΧΙΚΟ : Μόνο σε περίπτωση καταχώρησης του παραστατικού από το Τελωνείο, όταν έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN και δεν έχει διενεργηθεί ακόμα Ανάλυση Κινδύνου. - ΑΠΟΔΕΚΤΟ : Κατά την ηλεκτρονική υποβολή από εξωτερικό χρήστη, όταν το παραστατικό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN. Σε περίπτωση καταχώρησης από το Τελωνείο, όταν το παραστατικό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN και έχει διενεργηθεί Ανάλυση Κινδύνου. Στο στάδιο αυτό υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του παραστατικού. Όταν έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του παραστατικού από τον εξωτερικό χρήστη, η κατάστασή του μέχρι την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από το Τελωνείο, είναι ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μετά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης, η κατάσταση του παραστατικού επανέρχεται σε ΑΠΟΔΕΚΤΟ. - ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ - ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ : Είναι το τελικό στάδιο του παραστατικού, όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές ενέργειες πίστωσής του. - ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου. Οι καταστάσεις, από τις οποίες διέρχεται το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, σε επίπεδο είδους, είναι οι ακόλουθες : - ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ : Είτε έπειτα από διεξαγωγή ελέγχου με αποτελέσματα Α1 ή Α4, είτε όταν το είδος χαρακτηρισθεί Α2-ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ  - ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ : Όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για το είδος - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ : Έπειτα από διεξαγωγή ελέγχου με αποτέλεσμα Β1 - ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ : Όταν κατά την παραλαβή του είδους, διαπιστώνονται και καταγράφονται διαφορές από τον Αποθηκάριο. - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ : Όταν το είδος είναι έτοιμο να πιστωθεί (μετά την παραλαβή του είδους από τον Αποθηκάριο, είτε «καλώς», είτε «με διαφορές», οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Τελωνείο). - ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ : Όταν ολοκληρωθεί η πίστωση του είδους. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ Οι πιστώσεις των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα παραστατικά και διαδικασίες :
1. Το Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2, Τ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα – Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Δήλωση/Αίτηση Εμπορευματοκιβωτίων - Δελτίο Κίνησης - Λειτουργία Εισόδου Ειδών/Οχημάτων άνευ ΔΕΠΕ - Ειδική Πίστωση
2. Η Αίτηση Δηλωτικού πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2, Τ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Λειτουργία Εισόδου Ειδών/Οχημάτων άνευ ΔΕΠΕ - Ειδική Πίστωση
3. Η Απόδειξη παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.) πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής)  - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF) - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Ειδική Πίστωση
4. Το Πρωτόκολλο Αζητήτων πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2, Τ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Υ - Ειδική Πίστωση
5. Το Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου
πιστώνεται από :
- ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2, Τ2F, CARNET TIR, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93
- Πρωτόκολλο Καταστροφής
- Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Υ - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Ειδική Πίστωση
6. Το Πρωτόκολλο Δήμευσης πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ Στατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Τ1, Τ_, Τ2F, CARNET TIR, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Χαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93
- Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Υ - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Καταστροφής
- Ειδική Πίστωση
7. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής πιστώνεται από : - ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής - Ειδική Πίστωση Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πίστωσης δεν διέρχεται πλέον από το στάδιο της δέσμευσης των στίχων, σύμφωνα με την έως τώρα ακολουθούμενη πρακτική του Ο.Π.Σ.Τ.  Αντίθετα, κατά την υποβολή των πιστωτικών παραστατικών/πρωτοκόλλων, με τη λήψη αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN), πιστώνεται αυτόματα το σχετικό είδος του προηγούμενου παραστατικού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ως γνωστόν, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου κατατίθεται στο Τελωνείο της πρώτης εισόδου, πριν από την άφιξη του μεταφορικού μέσου και περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους και στο άρθρο 181γ Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 184ε του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, στους επόμενους λιμένες ή αερολιμένες του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ίδιου Κανονισμού και κατατίθεται Συνοπτική Διασάφηση για σκοπούς Προσωρινής Εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στα τελωνεία των λιμένων ή αερολιμένων αυτών. Όσον αφορά τη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου και τη Γνωστοποίηση Άφιξης Πρώτης και Επόμενης εισόδου, αναλυτικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με την αριθμ. Δ19Α 5050543 ΕΞ 2010/2-12- 2010 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System-ICS) και για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες που ισχύουν από 1-1-2011 κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας» Δ.Υ.Ο. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στην ανάλυση κινδύνου που διενεργείται στη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92) και τις Διατάξεις Εφαρμογής αυτού (Καν. 2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες από το Δ΄ Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της 33ης Δ/νσης Ελέγχου Τελωνείων, με το αριθ. Δ33Δ 50690 ΕΞ 2012 ΕΜΠ/19- 03-2012 έγγραφο. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο, μέχρις ότου λάβουν τελωνειακό προορισμό, θεωρούνται, αμέσως μετά την προσκόμισή τους, ότι βρίσκονται στην τελωνειακή κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ίδιου Κανονισμού, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Δηλωτικού στις περιπτώσεις πλοίων που προσεγγίζουν λιμένες, οι οποίοι λειτουργούν ως Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Τύπου Ι, δεδομένου ότι τα εμπορεύματα που προέρχονται από Τρίτη χώρα και εισέρχονται απευθείας σε Ελεύθερη Ζώνη πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο. Σύμφωνα με το άρθρο 186 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο, καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται από τις τελωνειακές αρχές. Η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης κατατίθεται από ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους. Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπονται οι μορφές που μπορεί να έχει η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης. Όσον αφορά τη χώρα μας, έχει τη μορφή δηλωτικού, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει τα στοιχεία συνοπτικής διασάφησης για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης καθώς και αναφορά σε οποιαδήποτε συνοπτική διασάφηση εισόδου για τα εν λόγω εμπορεύματα.  Για τους σκοπούς του άρθρου 49 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης θεωρείται ότι έχει κατατεθεί κατά την ημερομηνία της προσκόμισης των εμπορευμάτων. Συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης δεν απαιτείται όταν, το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο:
α) τα εμπορεύματα διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς ή άλλως λαμβάνουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, ή
β) αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 314β έως 336. Τα προσκομιζόμενα στο Τελωνείο εμπορεύματα καταχωρούνται στο Υποσύστημα Δηλωτικών μέσω τριών κύριων παραστατικών : α) Το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, β) την Αίτηση Δηλωτικού και γ) την Απόδειξη Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.). ΔΗΛΩΤΙΚΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ–ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ Π.Ε ΑΝΑ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης μπορεί, κατά περίπτωση, να επέχει θέση μόνο Δηλωτικού ή μόνο Συνοπτικής Διασάφησης Εναπόθεσης ή και των δύο ταυτόχρονα, δηλαδή Δηλωτικού και Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Το Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε υποβάλλεται στο Τελωνείο από το πρόσωπο ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα και ειδικότερα όταν το παραστατικό επέχει θέσει Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, υφίσταται δυνατότητα υποβολής του από το Διαχειριστή της Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα :
α) Επέχει θέση Δηλωτικού, στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, όταν πλοίο καταπλέει σε λιμένα όπου λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι.
β) Επέχει θέση Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης στις περιπτώσεις : - Οδικής μεταφοράς, σε εσωτερικό Τελωνείο εισαγωγής, μετά από διαμετακόμιση, όταν δεν κατατίθεται ΕΔΕ για τη θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς. - Θαλάσσιας μεταφοράς, όταν εμπορεύματα τρίτων χωρών μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών . - Σιδηροδρομικής μεταφοράς. - Αεροπορικής μεταφοράς, για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί σε κοινοτικό αερολιμένα.
γ) Επέχει θέση Δηλωτικού Εισαγωγής-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, στις
περιπτώσεις :
- Θαλάσσιας μεταφοράς, με τον κατάπλου πλοίου σε λιμένα όπου δεν λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι
- Αεροπορικής μεταφοράς απευθείας από τρίτη χώρα ή όταν μεσολαβεί κοινοτικός αερολιμένας, για τα εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί στην τρίτη χώρα.
Αναλυτικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων :

1. ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Για εμπορεύματα που μεταφέρονται με το καθεστώς της Διαμετακόμισης, με την προσκόμισή τους στο Τελωνείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαμετακόμισης και, εφόσον δεν κατατίθεται ΕΔΕ για θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς, κατατίθεται Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης.
2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Άφιξη πλοίου σε λιμένα όπου λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου τύπου Ι
Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο, υποβάλλεται Δηλωτικό.
- Άφιξη πλοίου σε λοιπούς λιμένες (πλην Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι) Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο, υποβάλλεται Δηλωτικό - Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης.
- Πλοία Τακτικών Γραμμών
Τα πλοία τακτικών γραμμών δεν προσεγγίζουν σε λιμένες που λειτουργούν ως Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Τύπου Ι και τα εμπορεύματα υπό τελωνειακή επιτήρηση μεταφέρονται υποχρεωτικά με το καθεστώς της διαμετακόμισης.
Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης, προωθούνται στο Τελωνείο προορισμού τους όπου και πραγματοποιείται η λήξη του καθεστώτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης.
Για τα κοινοτικά εμπορεύματα, που μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών, δεν τηρούνται διατυπώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Δ19Α5052573 ΕΞ 2010/10-12-2010 ΔΥΟ, η επανεξαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων που βρίσκονται σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι, εφόσον δεν απαιτείται διασάφηση επανεξαγωγής, πραγματοποιείται με την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου, πριν από την έναρξη φόρτωσης στο πλοίο.
Ωστόσο, δεν απαιτείται συνοπτική διασάφηση εξόδου όταν τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, μετά από την είσοδό τους στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή στην Ε.Ζ. Ελέγχου Τύπου Ι. Στην περίπτωση αυτή, η επανεξαγωγή πραγματοποιείται με την υποβολή γνωστοποίησης επανεξαγωγής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η πίστωση των ειδών γίνεται με τη διαδικασία της Ειδικής Πίστωσης, με καταγραφή της σχετικής αιτιολογίας.
Εξυπακούεται ότι ισχύει η υποχρέωση υποβολής Δηλωτικού για τις περιπτώσεις πλοίων κενών φορτίου.

3. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με το καθεστώς της διαμετακόμισης και με την προσκόμισή τους στο τελωνείο προορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαμετακόμισης, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά Συνοπτική Διασάφηση Εναπόθεσης.
4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, απευθείας από τρίτη χώρα. Εφόσον τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης, με την προσκόμιση των εμπορευμάτων, υποβάλλεται Δηλωτικό – Συνοπτική διασάφηση Π.Ε. Εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης (περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από χώρα ΕΖΕΣ) προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. - Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, από τρίτη χώρα, όταν έχει μεσολαβήσει στάση σε άλλο κράτος μέλος (χωρίς μεταφόρτωση). Για τα εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί στην τρίτη χώρα υποβάλλεται Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε χώρα ΕΖΕΣ ή σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με καθεστώς διαμετακόμισης, προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Τα κοινοτικά εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με απευθείας πτήση σε αερολιμένα της χώρας μας (χωρίς μεταφόρτωση σε τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ) απελευθερώνονται χωρίς διατυπώσεις. - Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, από κοινοτικό αερολιμένα Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με καθεστώς διαμετακόμισης, προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Τα κοινοτικά εμπορεύματα, που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με απευθείας πτήση σε αερολιμένα της χώρας μας (χωρίς μεταφόρτωση σε τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ), απελευθερώνονται χωρίς διατυπώσεις. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Τα εμπορεύματα για τα οποία έχουν τηρηθεί διατυπώσεις εξαγωγής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε και η έξοδός τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τελωνείο της χώρας μας σε μεταγενέστερο της άφιξής τους στην χώρα μας χρόνο, συμπεριλαμβάνονται στο Δηλωτικό-  Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε και η πίστωσή τους πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας της Ειδικής Πίστωσης, με μνεία της φορτωτικής των εμπορευμάτων για την μεταφορά τους σε τρίτη χώρα. Η υποβολή του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων, από ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα, το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ Π.Ε ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η ροή της διαδικασίας και των μηνυμάτων, που αφορούν στην υποβολή του Δηλωτικού- Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, είναι η ακόλουθη : Το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση για σκοπούς Προσωρινής Εναπόθεσης υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο με την αποστολή του μηνύματος DX315, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΔΗΛΩΤΙΚΟ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ. Στη συνέχεια, αφού επικυρωθούν τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και υποβληθούν ορθά, με την αυτόματη αποδοχή του παραστατικού από το σύστημα, αποδίδεται σε αυτό αριθμός MRN, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του συναλλασσόμενου μέσω του μηνύματος DX328 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Σε περίπτωση απόρριψης του παραστατικού, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά, μέσω του μηνύματος DX316 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ». Εφόσον το παραστατικό έχει γίνει αποδεκτό, έχει λάβει αριθμό MRN και δεν έχει δρομολογηθεί για έλεγχο από το Τελωνείο, μπορεί να υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο αίτηση τροποποίησής του, μέσω της αποστολής του μηνύματος DX313. Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά μεταβολή ουσιωδών στοιχείων του παραστατικού, όπως είναι ο υποβάλλων, το Τελωνείο Υποβολής κ.λπ., καθώς επίσης δεν επιτρέπεται η προσθήκη/διαγραφή ειδών στο παραστατικό. Στο σημείο αυτό, η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ». Κατά την υποβολή από τον συναλλασσόμενο αίτησης τροποποίησης Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, το σύστημα ελέγχει τα πεδία που αφορούν οι αιτούμενες μεταβολές, επισημαίνοντας τις μη επιτρεπτές τροποποιήσεις, με σχετικά σφάλματα επικύρωσης. Όταν μία αίτηση τροποποίησης γίνει αποδεκτή από το Τελωνείο, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά με τη λήψη του μηνύματος DX304, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενημερώνεται αναλόγως μέσω του μηνύματος DX305. Η κατάσταση του παραστατικού και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης τροποποίησης) επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Οι μεταβολές του παραστατικού αποθηκεύονται ως εκδοχές στο ιστορικό του, με την ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, τόσο υπό μορφή πίνακα, όσο και με επισήμανση των σχετικών πεδίων που έχουν τροποποιηθεί. Από τη στιγμή που το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ», η παρακολούθησή του και η αλλαγή των καταστάσεων από τις οποίες διέρχεται, πραγματοποιείται, πλέον, σε επίπεδο ειδών. Με την εξόφληση όλων των ειδών, το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ – ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ». Στη συνέχεια, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για την πορεία των περιλαμβανόμενων στο παραστατικό ειδών, μέσω της λήψης των ακόλουθων μηνυμάτων : - DX330 - Το είδος μπορεί να παραληφθεί από τον αποθηκάριο. Αφορά τις περιπτώσεις που το είδος, είτε δεν έχει επιλεγεί για έλεγχο (Α2-Κατά Δήλωση), είτε κατόπιν ελέγχου, έχουν καταγραφεί αποτελέσματα ελέγχου Α1-Καλώς Χωρίς Διαφορές. Η κατάσταση του είδους είναι «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ». - DX329 - Το είδος μπορεί να παραληφθεί από τον αποθηκάριο. Αφορά τις περιπτώσεις που το είδος έχει επιλεγεί για έλεγχο και κατόπιν της διενέργειας αυτού, έχουν καταγραφεί  αποτελέσματα Α4-Καλώς Με Διαφορές. Η κατάσταση του είδους είναι «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ». - DX322 – Αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η παραλαβή του είδους από τον αποθηκάριο (Αποτέλεσμα ελέγχου Β1 – Σημαντικές Διαφορές). Η κατάσταση του είδους είναι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ». - DX361 - Το είδος έχει επιλεγεί για έλεγχο. Η κατάσταση του είδους είναι «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ». Για την υποβολή Δηλωτικού–Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, συμπληρώνονται οι καρτέλες ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΙΔΗ. Η καρτέλα Βασικά Στοιχεία περιλαμβάνει τις ενότητες Συναλλασσόμενοι και Στοιχεία Δηλωτικού, ενώ η καρτέλα Είδη περιλαμβάνει τις ενότητες Στοιχεία Είδους, Συναλλασσόμενοι και Εμπορεύματα. Οι πληροφορίες που είναι κοινές, σε επίπεδο παραστατικού, για όλο το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, αφορούν δηλαδή το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπληρώνονται μόνο στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία και όχι στην καρτέλα Είδη. Εφόσον υπάρχουν πληροφορίες που διαφοροποιούνται σε επίπεδο ειδών (π.χ. στοιχεία αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης), συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία στην καρτέλα Είδη και όχι στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία. Η καταχώρηση των ειδών που περιλαμβάνονται στο Δηλωτικό–Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε πραγματοποιείται στην καρτέλα Είδη, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΟΥΣ. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να υποβληθεί επιτυχώς ένα Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, είναι οι ακόλουθες :
1. Βασικά Στοιχεία/Συναλλασσόμενοι : - Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EORI) του Προσώπου που Υποβάλει. - Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EORI) του Μεταφορέα. - Τα στοιχεία του Προσώπου Εναλλακτικής Επικοινωνίας.
2. Βασικά Στοιχεία/Στοιχεία Δηλωτικού : - Συνολικός Αριθμός Ειδών : Εισάγεται ο αριθμός των ειδών ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - Συνολικός Αριθμός Δεμάτων : Εισάγεται ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - Συνολική Μεικτή Μάζα : Εισάγεται η συνολική μεικτή μάζα ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - Τόπος Φόρτωσης : Συμπληρώνεται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας φόρτωσης, ακολουθούμενος από κενό και στη συνέχεια η περιοχή φόρτωσης. - Τόπος Εκφόρτωσης : Συμπληρώνεται κατ’ αναλογία με τον Τόπο Φόρτωσης. - Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης : Συμπληρώνεται είτε με τη χρήση ημερολογίου, είτε πληκτρολογώντας την ημερομηνία και ώρα με τη μορφή ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ΧΧ:ΧΧ. - Χώρα Προέλευσης : Συμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τον διψήφιο αλφαβητικό κωδικό της χώρας, με κεφαλαίους, λατινικούς χαρακτήρες.  - Τρόπος Μεταφοράς : Συμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τους αριθμούς από 1 έως 5 και 7 έως 9 (1 = Θαλάσσια μεταφορά, 2 = Σιδηροδρομική μεταφορά, 3 = Οδική μεταφορά, 4 = Αεροπορική μεταφορά, 5 = Ταχυδρομική μεταφορά, 7 = Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφορών, 8 = Εσωτερικές πλωτές μεταφορές και 9 = Μεταφορά με αυτοκίνηση) . - Ταυτότητα Μεταφορικού Μέσου, εκτός από την αεροπορική μεταφορά, όπου συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Αναφοράς Μεταφοράς : Για τις οδικές μεταφορές συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές συμπληρώνεται ο αριθμός αμαξοστοιχίας και για τις θαλάσσιες μεταφορές συμπληρώνεται το ΙΜΟ/ΕΝΙ του πλοίου. - Εθνικότητα Μεταφορικού Μέσου : Συμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τον διψήφιο αλφαβητικό κωδικό της χώρας, με κεφαλαίους, λατινικούς χαρακτήρες. - Αριθμός Αναφοράς Μεταφοράς : Μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές, συμπληρώνεται ο αριθμός πτήσης. - Στοιχεία Αποθήκης (Εφόσον αφορά όλα τα είδη του παραστατικού): Συμπληρώνεται το Είδος Αποθήκης (Τελωνείου ή Τρίτων), μέσω κωδικολίστας, το Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον κωδικό της αποθήκης και το Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Διαχειριστή της Αποθήκης Π.Ε. Σε περίπτωση δηλωτικού κενού φορτίου, δεν συμπληρώνονται τα Στοιχεία Αποθήκης. - Τελωνείο (συμπληρώνεται ο κωδικός του Τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται το παραστατικό).
3. Είδη/Στοιχεία Είδους : - Δέματα και Περιγραφή Εμπορεύματος : Συμπληρώνεται η περιγραφή του εμπορεύματος. - Τελωνειακός Χαρακτήρας Εμπορευμάτων: Συμπληρώνεται μέσω κωδικολίστας, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, τους κωδικούς C (κοινοτικά εμπορεύματα), N (άλλη αποστολή), F (κοινοτικά εμπορεύματα – μη φορολογικό έδαφος Ε.Ε), T2M (προϊόντα αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Ε.Ε από κοινοτικό αλιευτικό σκάφος), X (διερχόμενα κοινοτικά εμπορεύματα προς εξαγωγή), TRANS (διερχόμενα εμπορεύματα). Σε περίπτωση που επιλεγεί ο κωδικός C, συμπληρώνονται ανακτητικά τα πεδία Συνολικός Αριθμός Κοινοτικών Ειδών και Συνολικός Αριθμός Κοινοτικών Δεμάτων στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία/Στοιχεία Δηλωτικού. - Μεικτή Μάζα ( σε χιλιόγραμμα). - Σχετική ENS : Συμπληρώνεται το MRN της ENS που έχει υποβληθεί και περιλαμβάνει το σχετικό είδος, καθώς και ο Αριθμός Είδους σύμφωνα με την ENS. Δεν συμπληρώνονται τα παραπάνω πεδία σε περίπτωση εξαίρεσης από την υποβολή ENS (άρθρο 181γ των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93). Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Ειδικές Μνείες, με τον κωδικό 90900. - Ειδικές Μνείες : Συμπληρώνεται ο κωδικός 90900, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο Σχετική ΕΝS.
4. Είδη/Εμπορεύματα : - Στοιχεία Αποθήκης : Συμπληρώνονται υποχρεωτικά, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία στα Βασικά Στοιχεία, το Είδος Αποθήκης (Τελωνείου ή Τρίτων), μέσω κωδικολίστας, το Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον κωδικό της αποθήκης και το Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Διαχειριστή της Αποθήκης Π.Ε. - Συσκευασίες : Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο Είδος Συσκευασίας. Για χύδην συσκευασίες (VQ, VG, VL, VY, VR ή VO) δεν συμπληρώνονται το Πλήθος Δεμάτων, το Πλήθος Τεμαχίων και τα Σημεία και Αριθμοί. Για τα μη συσκευασμένα είδη (ΝΕ, ΝF, NG) δεν συμπληρώνεται το Πλήθος Δεμάτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Πλήθος Τεμαχίων και συμπληρώνονται προαιρετικά τα Σημεία και Αριθμοί. Για τους υπόλοιπους τύπους συσκευασίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Πλήθος Δεμάτων και τα Σημεία και Αριθμοί, ενώ δεν συμπληρώνεται το Πλήθος Τεμαχίων. Επισημαίνεται ότι για ένα είδος μπορούν να επιλεγούν περισσότεροι του ενός τύποι συσκευασίας. - Εμπορευματοκιβώτιο : Συμπληρώνεται ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου, σε περίπτωση μεταφοράς εντός εμπορευματοκιβωτίου. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είδη μεταφέρονται εντός εμπορευματοκιβωτίου/ων, απαιτείται η καταχώρηση του/των εμπορευματοκιβωτίου/ων ως ξεχωριστό/ά είδος/η του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, μέσω της σχετικής επιλογής ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΟΥΣ, κατά τα προαναφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται το πεδίο Είδος Συσκευασίας με τον κωδικό CN, το πεδίο Σημεία και Αριθμοί με τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου και στο πεδίο Πλήθος Δεμάτων τίθεται ο αριθμός 1. Επισημαίνεται ότι δεν συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Εμπορευματοκιβωτίου, δεδομένου ότι ο εν λόγω αριθμός, συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο των ειδών, τα οποία μεταφέρονται εντός του συγκεκριμένου εμπορευματοκιβωτίου. Μετά την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων πριν από την υποβολή, εκτύπωσης, καθώς, επίσης και αποθήκευσης ως πρόχειρου για μεταγενέστερη επεξεργασία και υποβολή, ή ως προτύπου για μελλοντική χρήση. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ Π.Ε ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου, αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις που βρίσκονται στην κατάσταση «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις τροποποίησης Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψής τους, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σημειώνεται ότι η απόρριψη αίτησης τροποποίησης του συναλλασσόμενου πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το πεδίο Ημερομηνία Λήξης Αζητήτων της καρτέλας Βασικά Στοιχεία/Στοιχεία Δηλωτικού συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, με τη λήψη του MRN. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης παράτασης από το Τελωνείο, κατόπιν σχετικής αίτησης του συναλλασσόμενου, μέσω της ενέργειας ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Παράτασης. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Μετά την αποδοχή του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στον συναλλασσόμενο, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η Ανάλυση Κινδύνου επί του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης διενεργείται σε επίπεδο είδους. Τα είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης ενημερώνονται αυτόματα με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζονται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων (οθόνη Επόπτη). Εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση του είδους/ειδών του Δηλωτικού- Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ο αρμόδιος υπάλληλος (ενδεικτικά αναφέρεται ως τέτοιο πρόσωπο ο προϊστάμενος Τελωνισμού Εμπορευμάτων, ο προϊστάμενος Τελωνειακών Διαδικασιών, ο υπεύθυνος γραφείου δηλωτικών ή εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου πρόσωπο) εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου για το συγκεκριμένο είδος/είδη. Με την αποθήκευση στο σύστημα της εντολής ελέγχου και την απόδοση του αριθμού της εντολής, ενημερώνεται αυτόματα το είδος/είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης και λαμβάνει την κατάσταση «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ». Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για τον έλεγχο των ειδών μέσω του μηνύματος DX361. Ο οριζόμενος, στην εντολή ελέγχου, ελεγκτής, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, καταχωρεί στο σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχου. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες: · Ένδειξη Α1: Καλώς Χωρίς Διαφορές · Ένδειξη Α4: Καλώς με Διαφορές · Ένδειξη Β1: Σημαντικές Διαφορές Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ΚΑΛΩΣ - Ένδειξη Ελέγχου Α1 ή Α4 - η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω των μηνυμάτων DX330 ή DX329, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές - Ένδειξη Β1- η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω του μηνύματος DX322. Στην περίπτωση που από το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου δεν απαιτείται έλεγχος - Ένδειξη Ελέγχου ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ -, το είδος/είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης δρομολογείται/ούνται ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ, λαμβάνει/ουν αυτόματα το Αποτέλεσμα Ελέγχου Α2 και την κατάσταση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω του μηνύματος DX330. Επισημαίνεται ότι η δρομολόγηση του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, πρέπει να πραγματοποιείται ανά είδος. Στην περίπτωση που το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης αποτελείται από πολλά είδη, για τα οποία δεν απαιτείται έλεγχος, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής δρομολόγησης ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ, με την επιλογή της λειτουργίας «Επιλογή Όλων». Τα είδη που βρίσκονται στην κατάσταση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ» μπορούν να παραληφθούν από τον αποθηκάριο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Τα είδη που βρίσκονται στην κατάσταση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ» μπορούν να εκφορτωθούν και να παραληφθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου ή τον διαχειριστή αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, στο εξής καλούμενοι «αποθηκάριος». Ο αποθηκάριος οφείλει να ενημερώνει το σύστημα σχετικά με την παραλαβή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Η παραλαβή μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα είδη του παραστατικού και λαμβάνει αριθμό αναφοράς κίνησης (ΜRN). Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή είδους από τον αποθηκάριο, απαιτείται η γνωστοποίηση σε αυτόν, από το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στην αποθήκη, του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού– Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε και του αύξοντα αριθμού είδους, όπως αναφέρεται στο παραστατικό. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την προσκόμιση εκτύπωσης του σχετικού Δηλωτικού – Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα εάν το είδος του παραστατικού βρίσκεται στην έγκυρη, προς παραλαβή, κατάσταση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ». Εφόσον δεν διαπιστωθούν διαφορές κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, συμπληρώνεται η καρτέλα «Είδη Παραληφθέντα Καλώς». Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαπιστωθούν διαφορές (επί πλέον ή επί έλαττον), μεταξύ των αναφερομένων στο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε εμπορευμάτων και εκείνων που πραγματικά παρελήφθησαν, ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, που είτε φέρουν σαφή σημεία παραβίασης, είτε διαρρέουν ή είναι κενά περιεχομένου, συμπληρώνεται η καρτέλα «Είδη Παραληφθέντα με Διαφορές», και καταγράφονται οι παρατηρήσεις παραλαβής αποθηκαρίου, βάσει των ευρεθέντων στοιχείων, για κάθε παραληφθέν είδος χωριστά. Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΟ Προκειμένου ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος που έχει το ρόλο του αποθηκάριου να παραλάβει τα είδη που περιλαμβάνονται σε ένα Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, συμπληρώνει τις καρτέλες ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΛΩΣ ή/και ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, κατά περίπτωση, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ Π.Ε – (ΔΗΛΩΤΙΚΟ)/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ. Η καρτέλα Βασικά Στοιχεία περιλαμβάνει τις υποενότητες Συναλλασσόμενοι και Στοιχεία Παρατηρήσεων Παραλαβής Αποθηκαρίου. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία/Συναλλασσόμενοι συμπληρώνεται το Τμήμα του Τελωνείου και ο Αριθμός Μητρώου του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία/Στοιχεία Παρατηρήσεων Παραλαβής Αποθηκαρίου, συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : - Ημερομηνία παραλαβής. - Σύνολο Ειδών που παρελήφθησαν: Εισάγεται ο αριθμός των ειδών του Δηλωτικού Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε που παραλαμβάνονται. Επισημαίνεται ότι η παραλαβή των ειδών «ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε είδος, ενώ για την παραλαβή των ειδών «ΚΑΛΩΣ» υφίσταται δυνατότητα ομαδικής παραλαβής. - MRN Σχετικού Δηλωτικού. - Ημερομηνία και Ώρα Αποστολής Παρατηρήσεων. - Στοιχεία Αποθήκης. Τα είδη που παραλαμβάνονται «καλώς», καταχωρούνται στην καρτέλα ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΛΩΣ, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΟΥΣ. Στην οθόνη, συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Είδους, με τον αριθμό του είδους, όπως αυτό αναφέρεται στο σχετικό Δηλωτικό - Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. Παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής παραλαβής ειδών, όταν αυτά είναι σε συνεχή σειρά στο Δηλωτικό–Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε (χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσα κενά). Τα είδη που παραλαμβάνονται «με διαφορές» καταχωρούνται στην καρτέλα ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, με την επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΟΥΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε μία πράξη παραλαβής ειδών από τον αποθηκάριο (καταχώρηση παρατηρήσεων παραλαβής) δεν μπορούν να καταχωρούνται ταυτόχρονα είδη παραληφθέντα καλώς και είδη παραληφθέντα με διαφορές. Τα είδη που παραλαμβάνονται με διαφορές είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν ξεχωριστά από τα είδη τα οποία παραλαμβάνονται καλώς. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ομαδική παραλαβή ειδών με διαφορές. Στην οθόνη, συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, βάσει των διαπιστωθέντων, κατά την παραλαβή : - Αριθμός είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. - Δέματα και περιγραφή εμπορεύματος (σε περίπτωση που συμπληρωθεί το πεδίο Κωδικός Εμπορευμάτων, ανακτάται αυτόματα από το σύστημα η Περιγραφή Εμπορευμάτων). - Συνολική Μεικτή μάζα. - Συσκευασίες (συμπληρώνεται με το ίδιο τρόπο, όπως στην καταχώρηση του Δηλωτικού – Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε). Στην περίπτωση κατεστραμμένων, διαλυμένων, βρεγμένων, ρεόντων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων, των οποίων η αρχική συσκευασία έχει καταστραφεί, συμπληρώνεται ο κατάλληλος κωδικός, στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ. Τα είδη που έχουν καταχωρηθεί μπορούν να προβληθούν στην οθόνη ή να διαγραφούν. Με το πέρας της καταχώρησης των παρατηρήσεων παραλαβής από τον αποθηκάριο, πραγματοποιείται η υποβολή τους και η κίνηση λαμβάνει αριθμό αναφοράς (MRN). Η κατάσταση των παραληφθέντων ειδών, μεταβάλλεται σε ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ για όσα έχουν παραληφθεί «ΚΑΛΩΣ» και σε ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, για όσα έχουν παραληφθεί «ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ». Εάν ο αποθηκάριος καταχωρήσει στο σύστημα, εκ παραδρομής, παρατηρήσεις σχετικά με την παραλαβή άλλου είδους, αντί του ορθού, δεν έχει τη δυνατότητα μεταβολής. Στην περίπτωση  αυτή, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Δηλωτικών, σχετικά με την εσφαλμένη καταχώρηση των παρατηρήσεων παραλαβής, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς (MRN) της καταχώρησης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ανακτήσει την κίνηση παραλαβής, μέσω του συστήματος, προβαίνει στην ακύρωσή της, επιλέγοντας την σχετική ενέργεια. Μετά την ακύρωση της κίνησης, ο αποθηκάριος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην παραλαβή του σωστού είδους, λαμβάνοντας νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ Η ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Προκειμένου να παραλάβει ο αποθηκάριος τα είδη που περιλαμβάνονται σε ένα Δηλωτικό - Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, συμπληρώνει τις καρτέλες ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΕΙΔΗ, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ Π.Ε. – (ΔΗΛΩΤΙΚΟ)/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ Π.Ε. Η καρτέλα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ περιλαμβάνει τις υποενότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ, ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ και ΤΕΛΩΝΕΙΑ. Στην καρτέλα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : - Ημερομηνία παραλαβής. - Ημερομηνία και Ώρα Αποστολής Παρατηρήσεων. - Είδη. - Παρατηρήσεις. - Στοιχεία Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης (Είδος Αποθήκης/Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον Κωδικό της Αποθήκης και Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Αποθηκευτή). - Αριθμός Αναφοράς Σχετικού Δηλωτικού (MRN). Στην καρτέλα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ συμπληρώνονται τα πεδία Υποβάλλων και Στοιχεία Εναλλακτικής Επικοινωνίας. Στην καρτέλα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ συμπληρώνεται ο κωδικός του αρμόδιου Τελωνείου. Τα είδη που παραλαμβάνονται «με διαφορές» καταχωρούνται στην Υποενότητα Είδη Παραληφθέντα με Διαφορές, με την επιλογή προσθήκης είδους (+). Στην οθόνη, συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, βάσει των διαπιστωθέντων κατά την παραλαβή : - Αριθμός είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό–Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. - Περιγραφή εμπορεύματος. - Μεικτή μάζα.  Στην περίπτωση κατεστραμμένων, διαλυμένων, βρεγμένων, ρεόντων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων των οποίων η αρχική συσκευασία έχει καταστραφεί, συμπληρώνεται ο κατάλληλος κωδικός στο πεδίο Παρατηρήσεις Αποθήκης. Στην υποενότητα Δέματα συμπληρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν τις συσκευασίες (Τύπος Συσκευασίας, Πλήθος Δεμάτων ή Τεμαχίων κ.λπ.). Τα είδη που παραλαμβάνονται «καλώς» καταχωρούνται στην Υποενότητα Είδη Παραληφθέντα καλώς, με την επιλογή προσθήκης είδους (+). Στην οθόνη, συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Είδους με τον αριθμό του είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. Υφίσταται δυνατότητα ομαδικής παραλαβής ειδών, εφόσον τα είδη είναι καταχωρημένα σε ακολουθία στο Δηλωτικό–Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε (χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσα κενά). ΠΡΟΣΟΧΗ Σε μία πράξη παραλαβής ειδών από τον αποθηκάριο (καταχώρηση παρατηρήσεων παραλαβής) δεν μπορούν να καταχωρούνται ταυτόχρονα είδη παραληφθέντα καλώς και είδη παραληφθέντα με διαφορές. Τα είδη που παραλαμβάνονται με διαφορές είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν ξεχωριστά από αυτά που παραλαμβάνονται καλώς. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ομαδική παραλαβή ειδών με διαφορές. Μετά την ορθή υποβολή των δεδομένων από τον αποθηκάριο, μέσω του μηνύματος DA215, ισχύουν τα ακόλουθα :
α) σε περίπτωση ειδών παραληφθέντων καλώς, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στον αποθηκάριο το μήνυμα DA228, σχετικά με την αποδοχή των παρατηρήσεων παραλαβής.
β) σε περίπτωση παραλαβής με διαφορές, η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» και το Τελωνείο έχει τη δυνατότητα δρομολόγησης των ειδών είτε «ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ», είτε για έλεγχο με τον ορισμό αρμόδιου ελεγκτή, με παράλληλη ενημέρωση του αποθηκάριου, μέσω του μηνύματος DA228 ή DA216, αντίστοιχα. Με την λήψη του μηνύματος DA228, η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο αποθηκάριος καταχωρήσει, εκ παραδρομής, στο σύστημα παρατηρήσεις σχετικά με την παραλαβή άλλου είδους, αντί του ορθού, δεν έχει τη δυνατότητα μεταβολής των σχετικών παρατηρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο αποθηκάριος απαιτείται να καταθέσει εγγράφως αιτιολογημένη αίτηση ακύρωσης στο Τελωνείο, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά επί του αιτήματος. Μετά την έγκριση του αιτήματος του αποθηκάριου και την ακύρωση της κίνησης από το Τελωνείο, ο αποθηκάριος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην παραλαβή του σωστού είδους, λαμβάνοντας νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Κατά την παραλαβή ειδών με διαφορές, τα συγκεκριμένα είδη εμφανίζονται στην Οθόνη του Επόπτη για επαναδρομολόγηση και ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να διαχειρισθεί τις παρατηρήσεις παραλαβής του αποθηκάριου, προβαίνοντας σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες :
α) δρομολογεί τα είδη για έλεγχο (μήνυμα DA216) με τον ορισμό αρμόδιου Ελεγκτή, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα καταγράψει στο σύστημα αποτέλεσμα ελέγχου «Α4:ΚΑΛΩΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» και θα προβεί στην καταχώρηση της ευρεθείσας από τον έλεγχο ποσότητας στο είδος/είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε στο σύστημα. Μετά την καταγραφή των διαφορών από τον Ελεγκτή, τα σχετικά είδη θα βρίσκονται πλέον στην κατάσταση «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» και θα είναι έτοιμα να δεχθούν πιστώσεις.
β) δρομολογεί τα σχετικά είδη «ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ», χωρίς να ορίζει Ελεγκτή για την καταγραφή των διαφορών (μήνυμα DA228). Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώνονται αυτόματα τα σχετικά είδη στο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, με τις διαφορές που κατέγραψε ο αποθηκάριος, ενώ παράλληλα, η κατάστασή τους θα μεταβάλλεται σε «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» και θα είναι έτοιμα να δεχθούν πιστώσεις. Η διαδικασία διαχείρισης των παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκάριου με διαφορές θα πραγματοποιείται σε προσεχή έκδοση του συστήματος από το Γραφείο Δηλωτικών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ Μετά την αποδοχή γραπτής αίτησης ακύρωσης των παρατηρήσεων παραλαβής του αποθηκάριου, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου, αφού ανακτήσει την κίνηση παραλαβής, μέσω του συστήματος, προβαίνει στην ακύρωσή της, επιλέγοντας την σχετική ενέργεια. Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα είδη που βρίσκονται στην κατάσταση «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» μπορούν να δεχθούν πιστώσεις. Η έξοδος από την Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης πραγματοποιείται με την προσκόμιση των κατά απαιτούμενων εγγράφων. Μετά την πίστωσή τους, τα είδη λαμβάνουν την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ» και με την πίστωση του συνόλου των ειδών ενός Δηλωτικού – Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ». ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ Όπως είναι γνωστό, η Αίτηση Δηλωτικού υποβάλλεται σε περιπτώσεις: - εμπορευμάτων που χαρακτηρίστηκαν και παραλήφθηκαν, εκ παραδρομής, ως κοινοτικά, - εμπορευμάτων τα οποία, ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, παραδόθηκαν στις Τελωνειακές Αρχές από άλλο Φορέα, - κατασχεμένων εμπορευμάτων, - εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί με προσωρινή ατέλεια και πρόκειται να τελωνισθούν ή να εγκαταλειφθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,  - κατόπιν καταστροφής, για την τελωνειακή παρακολούθηση των υπολειμμάτων, θραυσμάτων κ.λπ., προκειμένου αυτά να λάβουν στη συνέχεια προορισμό. Η Αίτηση Δηλωτικού, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να υποβληθεί είτε από το Τελωνείο( π.χ. καταγραφή και παρακολούθηση στο υποσύστημα Δηλωτικών των κατασχεμένων εμπορευμάτων), είτε από τον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά (π.χ. εμπορεύματα που έχουν παραληφθεί με ατέλεια και πρόκειται να τελωνισθούν ή να εγκαταλειφθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου) ή, ενδεχομένως, να καταχωρηθεί στο σύστημα από το Τελωνείο, κατόπιν γραπτής αίτησης του συναλλασσόμενου. Α.ΥΠΟΒΟΛΗ (ΟΙΚΟΘΕΝ)/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Προκειμένου να δημιουργηθεί Αίτηση Δηλωτικού από το Τελωνείο, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ. Η καρτέλα Βασικά Στοιχεία περιλαμβάνει τις υποενότητες Συναλλασσόμενοι και Στοιχεία Αίτησης Δηλωτικού. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου του τελωνειακού υπαλλήλου, στο σχετικό πεδίο και το σύστημα ανακτά αυτόματα τα λοιπά στοιχεία, σε περίπτωση που το παραστατικό υποβάλλεται από το Τελωνείο (πχ κατασχεμένα εμπορεύματα). Τα πεδία Υποβάλλων και Αντιπρόσωπος (προαιρετικό πεδίο) συμπληρώνονται σε περίπτωση που καταχωρείται από το Τελωνείο στο σύστημα γραπτή Αίτηση Δηλωτικού που έχει κατατεθεί από συναλλασσόμενο. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Αίτησης Δηλωτικού συμπληρώνονται :
α) Πληροφορίες που αφορούν τα εμπορεύματα. Υποχρεωτικά πεδία : Συνολικός Αριθμός Ειδών, Συνολικός Αριθμός Δεμάτων, Συνολική Μεικτή Μάζα.
β) Πληροφορίες που αφορούν την Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης, όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα. Υποχρεωτικά πεδία : Ταυτότητα Αποθήκης, Προσδιορισμός Αποθήκης (Κωδικός Αποθήκης), Προσδιορισμός Αποθηκευτή (αριθμός EORI Αποθηκευτή). Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες συμπληρώνονται στα Βασικά Στοιχεία, στην περίπτωση Αίτησης Δηλωτικού που περιλαμβάνει ένα είδος ή περισσότερα του ενός είδη, όταν αυτά βρίσκονται στην ίδια αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή, δεν συμπληρώνονται τα στοιχεία της αποθήκης στην καρτέλα Είδη.
γ) Το είδος και ο αριθμός του Συνοδευτικού Εγγράφου των εμπορευμάτων (πχ Έκθεση Κατάσχεσης, Πρωτόκολλο Καταστροφής, Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι το πεδίο Ημερομηνία Λήξης Αζητήτων συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) Δηλωθείσα Μεικτή Μάζα.
β) Δέματα και Περιγραφή Εμπορεύματος.
γ) Ταυτότητα Αποθήκης, Προσδιορισμός Αποθήκης και Προσδιορισμός Αποθηκευτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο σε περίπτωση Αίτησης Δηλωτικού που περιλαμβάνει είδη τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές Αποθήκες και δεν έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά πεδία στα Βασικά Στοιχεία.
δ) Αριθμός Εμπορευματοκιβωτίου, εάν υπάρχει.
ε) Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε.  Μετά την επιτυχή υποβολή της Αίτησης Δηλωτικού, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς Κίνησης (MRN) και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή μιας Αίτησης Δηλωτικού είναι οι ακόλουθες : - Εκτύπωση - Μεταβολή (Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις που αλλοιώνουν τη βασική εικόνα του παραστατικού όπως, για παράδειγμα, αλλαγή του υποβάλλοντα. Οι μεταβολές του παραστατικού αποθηκεύονται ως εκδοχές στο ιστορικό του, με την ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, τόσο υπό μορφή πίνακα, όσο και με επισήμανση των σχετικών πεδίων που έχουν τροποποιηθεί). - Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων (κατόπιν αιτήσεως). - Αλλαγή στοιχείων της Αποθήκης. - Ακύρωση (κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου. Μετά την ακύρωση, το παραστατικό βρίσκεται στην κατάσταση «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ» και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη διαδικασία). - Οριστικοποίηση (η οριστικοποίηση της Αίτησης Δηλωτικού από το Τελωνείο γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μετά από την επιβεβαίωση της παραλαβής του είδους και την είσοδό του στην Αποθήκη που έχει δηλωθεί στο παραστατικό). Μετά την οριστικοποίηση, η Αίτηση Δηλωτικού μπορεί να δεχθεί πιστώσεις. Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την οριστικοποίηση μιας Αίτησης Δηλωτικού είναι οι ακόλουθες : - Εκ των υστέρων μεταβολή (από αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου) - Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων (κατόπιν αιτήσεως) - Αλλαγή στοιχείων της Αποθήκης. Με την πίστωση όλων των ειδών της Αίτησης Δηλωτικού το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ». Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Δηλωτικού από τον συναλλασσόμενο συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Αίτησης Δηλωτικού συμπληρώνονται :
α) Το Τελωνείο Υποβολής
β) Πληροφορίες που αφορούν τα εμπορεύματα. Υποχρεωτικά πεδία : Συνολικός Αριθμός Ειδών, Συνολικός Αριθμός Δεμάτων, Συνολική Μεικτή Μάζα.
γ) Πληροφορίες που αφορούν την Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης, όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα. Υποχρεωτικά πεδία : Ταυτότητα Αποθήκης, Προσδιορισμός Αποθήκης (Κωδικός Αποθήκης), Προσδιορισμός Αποθηκευτή (αριθμός EORI Αποθηκευτή). Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες συμπληρώνονται στα Βασικά Στοιχεία, στην περίπτωση Αίτησης Δηλωτικού που περιλαμβάνει ένα είδος ή περισσότερα του ενός είδη, όταν αυτά βρίσκονται στην ίδια αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή, δεν συμπληρώνονται τα στοιχεία της αποθήκης στην καρτέλα Είδη.
δ) Το είδος και ο αριθμός του Συνοδευτικού Εγγράφου των εμπορευμάτων. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) Δηλωθείσα Μεικτή Μάζα. 
β) Δέματα και Περιγραφή Εμπορεύματος.
γ) Ταυτότητα Αποθήκης, Προσδιορισμός Αποθήκης και Προσδιορισμός Αποθηκευτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο σε περίπτωση Αίτησης Δηλωτικού που περιλαμβάνει είδη τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές Αποθήκες και δεν έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά πεδία στα Βασικά Στοιχεία.
δ) Αριθμός Εμπορευματοκιβωτίου, εάν υπάρχει.
ε) Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων που έχει καταχωρήσει και, εν συνεχεία, να προχωρήσει στην υποβολή του παραστατικού (μήνυμα DE015). Στη συνέχεια, αφού επικυρωθούν τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και υποβληθούν ορθά, με την αυτόματη αποδοχή της Αίτησης Δηλωτικού από το σύστημα, αποδίδεται σε αυτό αριθμός MRN, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του συναλλασσόμενου μέσω του μηνύματος DΕ028 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Δηλωτικού, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά, μέσω του μηνύματος DΕ016 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ». Μετά από την αποδοχή της Αίτησης Δηλωτικού και τη λήψη MRN, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του παραστατικού (μήνυμα DE013) και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ». Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DE004) ή την απόρριψη της Αίτησης Τροποποίησης του σχετικού παραστατικού (μήνυμα DE005) που έχει υποβάλει. Και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη αιτήματος τροποποίησης), η κατάσταση του παραστατικού επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ». ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου, αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις, που βρίσκονται στην κατάσταση «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις τροποποίησης, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων αυτών, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης του συναλλασσόμενου, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις, με την αιτιολογία της εν λόγω απόρριψης, από την πλευρά του Τελωνείου. Για τις Αιτήσεις Δηλωτικού που βρίσκονται στην κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ», το Τελωνείο μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : - Εκτύπωση. - Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων (κατόπιν αιτήσεως). - Αλλαγή στοιχείων της Αποθήκης. - Ακύρωση (κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου. Μετά την ακύρωση, το παραστατικό βρίσκεται στην κατάσταση «ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ» και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη διαδικασία). - Οριστικοποίηση (η οριστικοποίηση της Αίτησης Δηλωτικού από το Τελωνείο γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μετά από την επιβεβαίωση της παραλαβής του είδους και την είσοδό του στην Αποθήκη που έχει δηλωθεί στο παραστατικό). Μετά την οριστικοποίηση, η Αίτηση Δηλωτικού μπορεί να δεχθεί πιστώσεις.  Οι ενέργειες του Τελωνείου που μπορεί να ακολουθήσουν την οριστικοποίηση μιας Αίτησης Δηλωτικού είναι οι ακόλουθες : - Εκ των υστέρων μεταβολή (από αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου) - Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων (κατόπιν αιτήσεως) - Αλλαγή στοιχείων της Αποθήκης. Με την πίστωση όλων των ειδών της Αίτησης Δηλωτικού, το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ». ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Α.Π.Α.Ε.) Η Απόδειξη Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε) χρησιμοποιείται κυρίως στα επιβατικά Τελωνεία για τη φύλαξη ειδών που φέρουν επιβάτες στις αποσκευές τους από Τρίτη χώρα, τα οποία προωθούνται στην Αποθήκη του Τελωνείου ή της Αίθουσας Αφίξεων, με σκοπό τον μεταγενέστερο τελωνισμό τους ή την διαμετακόμισή τους σε κάποιο άλλο Τελωνείο του εσωτερικού ή την επανεξαγωγή τους. Για την προώθηση των παραπάνω ειδών στην Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης της Αίθουσας Αφίξεων ή στην Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης του Τελωνείου εκδίδεται Α.Π.Α.Ε. Η καταχώρηση των στοιχείων του εν λόγω παραστατικού πραγματοποιείται μέσω της επιλογής ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ/ΙΔΙΩΤΕΣ-Α.Π.Α.Ε, ως εξής : Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του επιβάτη και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Α.Π.Α.Ε συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, πληροφορίες που αφορούν :
α) τον τρόπο μεταφοράς,
β) το συνοδευτικό παραστατικό,
γ) τα στοιχεία της Αποθήκης που τοποθετούνται τα εμπορεύματα (συμπληρώνεται στην περίπτωση Α.Π.Α.Ε με ένα ή περισσότερα είδη, όταν αυτά τοποθετούνται στην ίδια αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή, δεν συμπληρώνονται τα στοιχεία της αποθήκης στην καρτέλα Είδη). Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται, κατά περίπτωση :
α) πληροφορίες που αφορούν τα συγκεκριμένο είδος (π.χ. περιγραφή, συσκευασία, ποσότητα, σημεία και αριθμοί κ.λπ.),
β) τα στοιχεία της Αποθήκης (σε περίπτωση Α.Π.Α.Ε με περισσότερα του ενός είδη, όταν αυτά δεν τοποθετούνται στην ίδια αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της Αποθήκης στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Α.Π.Α.Ε.),
γ) πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία των εμπορευμάτων. Μετά την επιτυχή υποβολή του παραστατικού, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς του (MRN).
Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Α.Π.Α.Ε είναι οι ακόλουθες:
α)Μεταβολή
β)Οριστικοποίηση
γ)Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων δ)Ακύρωση
ε) Εκτύπωση Παραστατικού Επιβάτη
στ) Εκτύπωση Παραστατικού Αποθήκης Πριν από την οριστικοποίηση της Απόδειξης Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε), ο αρμόδιος υπάλληλος ανακτά το παραστατικό και ελέγχει το πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ, το οποίο έχει συμπληρωθεί αυτόματα από το σύστημα, προβαίνοντας, εφόσον απαιτείται, στη διόρθωση του σχετικού πεδίου, μέσω της ενέργειας ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Σημειώνεται ότι οι αποσκευές επιβατών που αναφέρονται στην Α.ΠΑ.Ε πρέπει να παραληφθούν εντός προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Τελωνείο, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς. Όπως είναι γνωστό, η χορήγηση παράτασης, όσον αφορά στην ημερομηνία λήξης αζητήτων, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του συναλλασσομένου. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί αυτόματα από το σύστημα ημερομηνία λήξης αζητήτων μικρότερη των 45 ημερών (προβλεπόμενη προθεσμία από την Α.Π.Α.Ε), επιβάλλεται η διόρθωση της εν λόγω ημερομηνίας, η οποία πραγματοποιείται οίκοθεν από το Τελωνείο, μέσω της ενέργειας ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πριν την οριστικοποίησή της, η Α.Π.Α.Ε εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) από το σύστημα, μέσω της ενέργειας ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, σε αντικατάσταση του χειρόγραφου τριπλότυπου μπλοκ. Τα δύο αντίτυπα υπογράφονται από τον επιβάτη και θεωρούνται από το Τελωνείο. Το πρωτότυπο, το οποίο επέχει θέση αντιτύπου Β του χειρόγραφου μπλοκ, παραδίδεται στον επιβάτη και χρησιμοποιείται ως απόδειξη παραλαβής των ειδών από το Τελωνείο, ενώ το αντίγραφο (copy), που επέχει θέση αντιτύπου A του χειρόγραφου μπλοκ, προορίζεται για σκοπούς ενημέρωσης της αποθήκης. Μετά την παράδοση της εκτυπωμένης Α.Π.Α.Ε στον επιβάτη, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην οριστικοποίηση του παραστατικού στο σύστημα . Επισημαίνεται ότι μόνο μετά την οριστικοποίηση του παραστατικού μπορούν να ακολουθήσουν οι σχετικές πιστώσεις του. Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την οριστικοποίηση Α.Π.Α.Ε είναι οι ακόλουθες : α)Εκ των υστέρων μεταβολή β)Χορήγηση παράτασης, ως προς την ημερομηνία λήξης αζητήτων.
γ) Αλλαγή στοιχείων της Αποθήκης δ)Ακύρωση Επισημαίνεται ότι η χειρόγραφη διαδικασία του τριπλότυπου μπλοκ θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος, ως εφεδρική διαδικασία. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Το Πρωτόκολλο Αζητήτων συντάσσεται από το Τελωνείο για την παρακολούθηση και διαχείριση των εμπορευμάτων που κηρύσσονται αζήτητα, μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, εντός των οποίων οφείλουν να λάβουν τελωνειακό προορισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.(ΕΟΚ)αριθ.2913/92). Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραμονής των εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης (υπό τη διαχείριση του Τελωνείου ή Τρίτων) αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα και μπορεί να παραταθεί με έγκριση του Τελωνείου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, στο σχετικό πεδίο του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, της Αίτησης Δηλωτικού και της Απόδειξης Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε), ανάλογα με την περίπτωση. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Δηλωτικών, μέσω της επιλογής ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/ΕΥΡΕΥΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ, θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει και τυπώνει από το σύστημα κατάσταση με τα αζήτητα εμπορεύματα, την οποία παραδίδει στο Γραφείο Αζητήτων, όπου καταχωρούνται στο σύστημα τα σχετικά Πρωτόκολλα Αζητήτων.  Η καταχώρηση των στοιχείων του Πρωτοκόλλου Αζητήτων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ, ως εξής: Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τελωνειακού Υπαλλήλου. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία- Στοιχεία Πρωτοκόλλου Αζητήτων συμπληρώνονται πληροφορίες που αφορούν το προηγούμενο παραστατικό. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) Ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) Το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων και η μεικτή μάζα του είδους που πρόκειται να κηρυχθεί αζήτητο. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες, που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του Πρωτοκόλλου Αζητήτων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το Μοναδικό Αριθμό Αναφοράς του παραστατικού (MRN). Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Αζητήτων είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Οριστικοποίηση
δ) Ακύρωση
ε) Εκτύπωση Μετά την οριστικοποίησή του, το Πρωτόκολλο Αζητήτων μπορεί να δεχθεί πιστώσεις. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης συντάσσεται : - οίκοθεν από το Τελωνείο, μετά την έκδοση του οικείου Πρωτοκόλλου Αζητήτων και την πραγματοποίηση τριών άκαρπων Δημοπρασιών, με αποτέλεσμα την περιέλευση εμπορεύματος στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, - μετά από εκούσια εγκατάλειψη των εμπορευμάτων, κατόπιν αιτήσεως του συναλλασσόμενου. Α.ΥΠΟΒΟΛΗ (ΟΙΚΟΘΕΝ)/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης από το Τελωνείο, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται, κατά περίπτωση : - Τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου (καταχώρηση στο σύστημα Πρωτοκόλλου Εγκατάλειψης που έχει συνταχθεί οίκοθεν από το Τελωνείο) ή  - Τα στοιχεία του υποβάλλοντα και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του (καταχώρηση στο σύστημα γραπτής αίτησης εγκατάλειψης των εμπορευμάτων που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από το Τελωνείο). Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Πρωτοκόλλου Εγκατάλειψης συμπληρώνονται το είδος και ο αριθμός MRN του προηγούμενου παραστατικού. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων και η μεικτή μάζα του είδους που πρόκειται να εγκαταλειφθεί. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του Πρωτοκόλλου Εγκατάλειψης, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς του παραστατικού (MRN). Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Εγκατάλειψης είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Οριστικοποίηση
δ) Ακύρωση
ε) Εκτύπωση Μετά την οριστικοποίησή του, το Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης μπορεί να δεχθεί πιστώσεις. Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Εγκατάλειψης από τον συναλλασσόμενο, σε περίπτωση που επιθυμεί, για διάφορους λόγους, να εγκαταλείψει κάποιο εμπόρευμα, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Αίτησης Εγκατάλειψης συμπληρώνονται το Τελωνείο Υποβολής, το Είδος του προηγούμενου Παραστατικού και ο αριθμός αναφοράς αυτού (MRN). Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται πληροφορίες που αφορούν τα είδη για τα οποία αιτείται ο συναλλασσόμενος την εγκατάλειψή τους (αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό, είδος συσκευασίας, αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων, μεικτή μάζα κ.λπ.). Ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων που έχει καταχωρήσει και εν συνεχεία να προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης Εγκατάλειψης (μήνυμα DC115). Μετά την υποβολή της Αίτησης Εγκατάλειψης, εμφανίζεται ο αριθμός καταχώρησης LRN (Local Reference Number) της υποβολής. Η κατάσταση της Αίτησης στο σημείο αυτό είναι «ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ».  Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DC128) ή την απόρριψη της Αίτησης Εγκατάλειψης (μήνυμα DC116) που έχει υποβάλει. Σε περίπτωση αποδοχής της Αίτησης Εγκατάλειψης από το Τελωνείο, η αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) και η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ», ενώ σε περίπτωση απόρριψής της, η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ». Μετά από την αποδοχή της Αίτησης Εγκατάλειψης από το Τελωνείο και τη λήψη MRN, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τροποποίησης (μήνυμα DC113), και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ». Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DC104) ή την απόρριψη της Αίτησης Τροποποίησης (μήνυμα DC105), που έχει υποβάλει. Και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη αιτήματος τροποποίησης), η κατάσταση της Αίτησης Εγκατάλειψης επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ». ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΓΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις, που βρίσκονται στην κατάσταση «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης αυτών, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω της αποστολής των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις, με την αιτιολογία της εν λόγω απόρριψης. Προκειμένου το πρωτόκολλο να μπορεί να δεχθεί πιστώσεις, απαιτείται η οριστικοποίησή του, από το Τελωνείο, μέσω της επιλογής της σχετικής ενέργειας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Το Πρωτόκολλο Καταστροφής συντάσσεται κατόπιν της γνωμοδότησης της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 48 παρ.5 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001), για την καταστροφή εμπορευμάτων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται ακατάλληλα, είτε μετά από αίτηση του συναλλασσόμενου, είτε μετά από έλεγχο του Τελωνείου. Α. ΥΠΟΒΟΛΗ (ΟΙΚΟΘΕΝ)/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Πρωτόκολλο Καταστροφής από το Τελωνείο (είτε οίκοθεν, είτε για την καταχώρηση στο σύστημα γραπτής αίτησης που έχει κατατεθεί στο Τελωνείο από τον ενδιαφερόμενο), συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται, κατά περίπτωση : - Τα στοιχεία του αρμόδιου Τελωνειακού υπαλλήλου (καταχώρηση στο σύστημα Πρωτοκόλλου Καταστροφής, το οποίο έχει συνταχθεί οίκοθεν από το Τελωνείο) ή - Τα στοιχεία του υποβάλλοντα και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του (καταχώρηση στο σύστημα γραπτής αίτησης καταστροφής εμπορευμάτων, που έχει κατατεθεί στο Τελωνείο).  Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Πρωτοκόλλου Καταστροφής συμπληρώνονται το είδος και ο αριθμός MRN του προηγούμενου παραστατικού. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων ή η μεικτή μάζα του είδους που πρόκειται να καταστραφεί. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του Πρωτοκόλλου Καταστροφής, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς του παραστατικού (MRN) και η κατάστασή του είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να συνταχθεί Έκθεση Γνωμοδότησης για τα εμπορεύματα που πρόκειται να καταστραφούν, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώρηση της σχετικής έκθεσης, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ/ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής, με αναφορά στον αριθμό MRN του σχετικού Πρωτοκόλλου Καταστροφής. Τα στοιχεία της Έκθεσης Γνωμοδότησης ανακτώνται αυτόματα στο Πρωτόκολλο Καταστροφής. Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται, επιπλέον, οι ακόλουθες τρεις καρτέλες : - Επαλήθευση εμπορευμάτων. - Έκθεση Γνωμοδότησης (στην καρτέλα αυτή ανακτώνται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία της έκθεσης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, με επιλογή της ενέργειας ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ και τη συμπλήρωση του σχετικού αριθμού καταχώρησής της). - Γνωμοδότηση Επιτροπής Καταστροφής (στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Καταστροφής). Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Καταστροφής είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Ακύρωση
δ) Εκτύπωση
ε) Γνωμοδότηση Επιτροπής Καταστροφής
στ) Οριστικοποίηση Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Καταστροφής από τον συναλλασσόμενο, σε περίπτωση που επιθυμεί την καταστροφή εμπορεύματος, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Αίτησης Καταστροφής συμπληρώνονται το Τελωνείο Υποβολής, το Είδος του προηγούμενου Παραστατικού και ο αριθμό αναφοράς αυτού (MRN). Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται πληροφορίες που αφορούν τα είδη για τα οποία αιτείται ο συναλλασσόμενος την καταστροφή τους (αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό, είδος συσκευασίας, αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων, μεικτή μάζα κ.λπ.) Ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων που έχει καταχωρήσει και εν συνεχεία να προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης Καταστροφής (μήνυμα DC015). Μετά την υποβολή της Αίτησης Καταστροφής, εμφανίζεται στην οθόνη του συναλλασσόμενου ο αριθμός καταχώρησης LRN της υποβολής. Η κατάσταση της Αίτησης στο σημείο αυτό είναι «ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ». Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DC028) ή την απόρριψη της Αίτησης Καταστροφής (μήνυμα DC016), που έχει υποβάλει. Σε περίπτωση που η Αίτηση Καταστροφής γίνει αποδεκτή από το Τελωνείο, λαμβάνει μοναδικό Αριθμό Αναφοράς Κίνησης (MRN) και η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ», ενώ σε περίπτωση απόρριψης από το Τελωνείο, η κατάσταση της Αίτησης μεταβάλλεται «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ». Μετά την αποδοχή της Αίτησης Καταστροφής από το Τελωνείο και τη λήψη MRN, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τροποποίησης (μήνυμα DC013), και η κατάσταση της αίτησης είναι «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ». Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DC004) ή την απόρριψη της αίτησης τροποποίησης (μήνυμα DC005), που έχει υποβάλει. Και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη αιτήματος τροποποίησης), η κατάσταση της Αίτησης Καταστροφής επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ». ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις, που βρίσκονται στην κατάσταση «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης αυτών, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω της αποστολής των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις, με την αιτιολογία της εν λόγω απόρριψης. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να συνταχθεί Έκθεση Γνωμοδότησης για τα εμπορεύματα που πρόκειται να καταστραφούν, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώρηση της σχετικής έκθεσης, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ/ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής, με αναφορά στον αριθμό MRN του σχετικού Πρωτοκόλλου Καταστροφής. Τα στοιχεία της Έκθεσης Γνωμοδότησης ανακτώνται αυτόματα στο Πρωτόκολλο Καταστροφής. Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται επιπλέον οι ακόλουθες τρεις καρτέλες : - Επαλήθευση εμπορευμάτων. - Έκθεση Γνωμοδότησης (στην καρτέλα αυτή ανακτώνται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία της έκθεσης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, με επιλογή της ενέργειας ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ και τη συμπλήρωση του σχετικού αριθμού καταχώρησής της).  - Γνωμοδότηση Επιτροπής Καταστροφής (στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Καταστροφής). Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Καταστροφής είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Ακύρωση
δ) Εκτύπωση
ε) Γνωμοδότηση Επιτροπής Καταστροφής
στ) Οριστικοποίηση Επισημαίνεται ότι για τεχνικούς λόγους, επειδή κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του υποσυστήματος, το Πρωτόκολλο Καταστροφής με την οριστικοποίησή του λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ» και δεν μπορεί να δεχθεί πιστώσεις, είναι απαραίτητο να κατατεθεί Αίτηση Δηλωτικού για τα τυχόν υπολείμματα, που έχουν προκύψει κατόπιν της καταστροφής, προκειμένου αυτά να λάβουν στη συνέχεια τελωνειακό προορισμό. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Η λειτουργία της δέσμευσης/κατάσχεσης ενός είδους στο σύστημα χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν θα είναι διαθέσιμο για καμία περαιτέρω διαδικασία, πριν την τελική αποδέσμευσή του. Προκειμένου να καταχωρηθεί από το Τελωνείο δέσμευση/κατάχεση ειδών στο σύστημα, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία συμπληρώνονται τα στοιχεία του Προηγούμενου Παραστατικού, ο αριθμός Κατάσχεσης (είτε οίκοθεν, είτε άλλης Υπηρεσίας) και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της δέσμευσης (Αιτιολογία και παρατηρήσεις). Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό .
β) το είδος συσκευασίας και ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων του είδους που πρόκειται να δεσμευθεί. Μετά την επιτυχή υποβολή των στοιχείων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς (MRN) της κίνησης. Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση της δέσμευσης/κατάσχεσης στο σύστημα δεν πιστώνει το προηγούμενο παραστατικό, καθιστά όμως τα συγκεκριμένα είδη, στα οποία αναφέρεται, μη διαθέσιμα για να δεχθούν περαιτέρω πιστώσεις, μέχρι την αποδέσμευσή τους, η οποία γίνεται μέσω της ενέργειας ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, κατόπιν ανάκτησης της εν λόγω πράξης δέσμευσης, με υποχρεωτική μνεία στη σχετική Δικαστική Απόφαση. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΕΥΣΗΣ Με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Δήμευσης από την αρμόδια Δικαστική Αρχή και προκειμένου να συνταχθεί για τα σχετικά είδη Πρωτόκολλο Δήμευσης, πρέπει να προηγηθεί η αποδέσμευσή τους στο σύστημα, σύμφωνα με τα παραπάνω. Το Πρωτόκολλο Δήμευσης συντάσσεται για τη διαχείριση εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί στην Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης του Τελωνείου, κατόπιν κατασχέσεώς τους από Τελωνειακή Αρχή ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, μετά την έκδοση Απόφασης δήμευσής τους από την αρμόδια Δικαστική Αρχή. Για την είσοδο των εμπορευμάτων στην Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης του Τελωνείου, υποβάλλεται Αίτηση Δηλωτικού. Κατά την καταχώρηση της Αίτησης Δηλωτικού στο σύστημα, στο πεδίο ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ της καρτέλας Βασικά Στοιχεία Αίτησης Δηλωτικού, συμπληρώνονται τα στοιχεία της σχετικής Έκθεσης Κατάσχεσης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι προς εξασφάλιση του Τελωνείου και προκειμένου να μην είναι δυνατόν να δοθεί προορισμός στα δεσμευμένα/κατασχεμένα είδη, θα πρέπει να καταχωρηθεί η δέσμευση/κατάσχεσή τους στο σύστημα, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ /ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, όπως περιγράφεται παραπάνω. Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Πρωτόκολλο Δήμευσης από το Τελωνείο, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΕΥΣΗΣ. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Πρωτοκόλλου Δήμευσης συμπληρώνονται ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς (MRN) του προηγούμενου παραστατικού και ανακτώνται αυτόματα οι λοιπές σχετικές πληροφορίες. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων και η μεικτή μάζα του είδους που πρόκειται να δημευθεί. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του παραστατικού, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς του (MRN) και η κατάστασή του είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Δήμευσης είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Ακύρωση
δ) Εκτύπωση
ε) Οριστικοποίηση Μετά την οριστικοποίησή του, το Πρωτόκολλο Δήμευσης μπορεί να δεχθεί πιστώσεις. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Με την έκδοση αμετάκλητης Απόφασης από την αρμόδια Δικαστική Αρχή για την απόδοση δεσμευμένων/κατασχεμένων ειδών στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους, χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων, συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής, αφού έχει προηγηθεί η αποδέσμευση των ειδών αυτών στο σύστημα, κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα. Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής από το Τελωνείο, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του Τελωνειακού Υπαλλήλου στο πεδίο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ και τα στοιχεία του παραλήπτη στο αντίστοιχο πεδίο. Το πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Πρωτοκόλλου, συμπληρώνονται ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς (MRN) του προηγούμενου παραστατικού. Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :
α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων και η μεικτή μάζα του είδους, που πρόκειται να παραδοθεί. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του παραστατικού, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς (MRN) και η κατάστασή του είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Ακύρωση
δ) Εκτύπωση
ε) Οριστικοποίηση Μετά την οριστικοποίησή του, το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής μπορεί να δεχθεί
πιστώσεις.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής συντάσσεται από το Τελωνείο για την δωρεάν διάθεση ειδών, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και περιέλθει στη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή έχουν δημευθεί, προς πλήρωση των αναγκών Δημοσίων Υπηρεσιών ή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του άρθρου 48 παρ.5 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/01).
Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής από το Τελωνείο, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη.
Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Συναλλασσόμενοι συμπληρώνονται τα στοιχεία του Τελωνειακού Υπαλλήλου στο πεδίο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ και τα στοιχεία του παραλήπτη στο αντίστοιχο πεδίο.
Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία-Στοιχεία Πρωτοκόλλου συμπληρώνονται ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς (MRN) του προηγούμενου παραστατικού.
Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται :

α) ο αύξων αριθμός του είδους, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό.
β) το είδος συσκευασίας, ο αριθμός Δεμάτων ή Τεμαχίων και η μεικτή μάζα του είδους, που πρόκειται να παραδοθεί. Με βάση τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες, που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη. Μετά την επιτυχή υποβολή του παραστατικού, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς (MRN) και η κατάστασή του είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να συνταχθεί Έκθεση Γνωμοδότησης για τα εμπορεύματα που πρόκειται να διατεθούν, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην καταχώρηση της σχετικής έκθεσης, μέσω της διαδρομής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ/ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, κάνοντας αναφορά στον αριθμό MRN του σχετικού Πρωτοκόλλου Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής. Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Πρωτοκόλλου Δωρεάν Παράδοσης - Παραλαβής είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Επαλήθευση Εμπορευμάτων
γ) Ακύρωση
δ) Εκτύπωση
ε) Οριστικοποίηση Με την οριστικοποίησή του, το Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ». ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙ.Δ.Δ.Υ Η συγκεκριμένη λειτουργία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μηχανογραφικής πίστωσης ειδών Δηλωτικού – Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε και αφορά κυρίως οχήματα, τα οποία παραδίδονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ) και τα αρμόδια Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων, κατόπιν α) κατάσχεσης, β)εγκατάλειψης και περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, γ)ολοκλήρωσης της διαδικασίας αζητήτων, ανάλογα με την περίπτωση. Η παράδοση Ειδών/Οχημάτων προς ΔΙ.Δ.Δ.Υ καταχωρείται στο σύστημα, μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙ.Δ.Δ.Υ, με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα συγκεκριμένα είδη/οχήματα. Μετά την επιτυχή υποβολή των στοιχείων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς της κίνησης (MRN) και η κατάστασή της είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΗ». Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή των στοιχείων είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Ακύρωση
γ) Εκτύπωση
δ) Οριστικοποίηση Με την οριστικοποίησή της, η κίνηση λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΧΕΙΟ».  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ο κλασικός τρόπος καταχώρησης Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π) είναι στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων. Με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα καταχώρησης Π.Τ.Π στο Υποσύστημα Δηλωτικών, για τις παραβάσεις που αφορούν τα παραστατικά του Υποσυστήματος αυτού. Για την καταχώρηση Π.Τ.Π στο Υποσύστημα Δηλωτικών, συμπληρώνονται οι καρτέλες Στοιχεία Π.Τ.Π, Στοιχεία Παραστατικού και Υπάλληλοι, βάσει των στοιχείων της Έκθεσης Βεβαίωσης Τελωνειακής Παράβασης, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Τ.Π (ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ). Στην καρτέλα Στοιχεία Π.Τ.Π συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν την παράβαση (προηγούμενο παραστατικό, στοιχεία παραβάτη, είδος παράβασης κ.λπ.). Στην καρτέλα Στοιχεία Παραστατικού ανακτώνται, κατά περίπτωση, τα σχετικά πεδία με τις πληροφορίες που αφορούν τα εμπορεύματα (περιγραφή), το μεταφορικό μέσο, την φορτωτική, τη συνδεόμενη γνωστοποίηση άφιξης και τις μολυβδοσφραγίδες. Στην καρτέλα Υπάλληλοι συμπληρώνονται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων στη διαδικασία τελωνειακών υπαλλήλων. Με την υποβολή των στοιχείων, η κίνηση λαμβάνει αριθμό αναφοράς, η κατάστασή της είναι «ΑΡΧΙΚΟ». Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της καταχώρησης του πρωτοκόλλου από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω της σχετικής επιλογής «Επιβεβαίωση Πρωτοκόλλου» από τις Ενέργειες, η καταχωρημένη παράβαση δημιουργεί αυτόματα στο Υποσύστημα Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων αποτέλεσμα ελέγχου και η κατάστασή της είναι «ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ». Στο σημείο αυτό υφίσταται δυνατότητα μέσω της επιλογής από τις Ενέργειες για την αποδοχή ή την απόρριψη της καταχωρημένης παράβασης από τον υπάλληλο του Δικαστικού τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης της καταχωρημένης εγγραφής, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αιτιολογίας απόρριψής της και η κατάστασή της είναι «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ». Σε περίπτωση αποδοχής της καταχωρημένης εγγραφής, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό Π.Τ.Π από το Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων, από το οποίο επιστρέφεται αυτόματα ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) στο Υποσύστημα Δηλωτικών και η κατάσταση της καταχωρημένης παράβασης είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΟ». ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ. Προκειμένου να καταχωρηθεί στο σύστημα Αίτηση Ανασυσκευασίας που έχει υποβληθεί εγγράφως και έχει γίνει αποδεκτή από το Τελωνείο, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη. Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποβάλλοντα και κατά περίπτωση του αντιπροσώπου του, τα στοιχεία του προηγούμενου παραστατικού και η αιτιολογία της ανασυσκευασίας.  Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνονται πληροφορίες που αφορούν το είδος και τη συσκευασία του, στις αντίστοιχες υποενότητες. Όσον αφορά το είδος, συμπληρώνεται ο αριθμός του είδους, όπως αυτός αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό και το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες. Όσον αφορά τις συσκευασίες, συμπληρώνονται ο τύπος συσκευασίας του προηγούμενου παραστατικού και ο τύπος της νέας συσκευασίας. Κατά περίπτωση αναφέρεται ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίου, σύμφωνα με το προηγούμενο παραστατικό και ο νέος αριθμός εμπορευματοκιβωτίου. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το μοναδικό αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) και η κατάστασή της είναι «ΑΠΟΔΕΚΤΗ». Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσουν την επιτυχή υποβολή Αίτησης Ανασυσκευασίας είναι οι ακόλουθες :
α) Μεταβολή
β) Ακύρωση
γ) Οριστικοποίηση Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να είναι δυνατές οι πιστώσεις των ειδών που έχουν
ανασυσκευασθεί, θα πρέπει η Αίτηση Ανασυσκευασίας να οριστικοποιηθεί από το Τελωνείο.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ.
Προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Ανασυσκευασίας συμπληρώνονται οι καρτέλες Βασικά Στοιχεία και Είδη, μέσω της επιλογής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ/ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
Στην καρτέλα Βασικά Στοιχεία συμπληρώνονται το Τελωνείο Υποβολής, τα στοιχεία του υποβάλλοντα και, κατά περίπτωση, του αντιπροσώπου του, τα στοιχεία του προηγούμενου παραστατικού, καθώς και η αιτιολογία της ανασυσκευασίας.
Στην καρτέλα Είδη συμπληρώνεται ο αριθμός του είδους, όπως αυτός αναφέρεται στο προηγούμενο παραστατικό και οι νέες συσκευασίες του είδους, κατόπιν της ανασυσκευασίας του, με την καταγραφή του αριθμού δεμάτων ή τεμαχίων, κατά περίπτωση.
Ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων που έχει καταχωρήσει και να προχωρήσει στη συνέχεια στην υποβολή της Αίτησης Ανασυσκευασίας (μήνυμα DA315).
Μετά την υποβολή της Αίτησης Ανασυσκευασίας, εμφανίζεται στην οθόνη του συναλλασσόμενου νέο παράθυρο με τον αριθμό LRN της υποβολής. Η κατάσταση της Αίτησης στο σημείο αυτό είναι «ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ».
Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DA328) ή την απόρριψη της Αίτησης Ανασυσκευασίας (μήνυμα DA316), που έχει υποβάλει.
Σε περίπτωση που η Αίτηση Ανασυσκευασίας γίνει αποδεκτή από το Τελωνείο, λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) και η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ», ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Τελωνείο, η κατάστασή της μεταβάλλεται «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ».
Μετά από την αποδοχή της Αίτησης Ανασυσκευασίας από το Τελωνείο και τη λήψη αριθμού αναφοράς κίνησης MRN, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τροποποίησής της (μήνυμα DA313) και η κατάσταση της αίτησης είναι «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ».
Ακολούθως, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει απαντητικό μήνυμα από την πλευρά του Τελωνείου, σχετικά με την αποδοχή (μήνυμα DA304) ή την απόρριψη της Αίτησης Τροποποίησης 
(μήνυμα DA305), που έχει υποβάλει. Και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη αιτήματος τροποποίησης), η κατάσταση της Αίτησης Ανασυσκευασίας επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΤΗ».
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις, που βρίσκονται στην κατάσταση «ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης αυτών, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω της αποστολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση απόρριψης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Παρατηρήσεις, με την αιτιολογία της εν λόγω απόρριψης.
Προκειμένου να είναι δυνατές οι πιστώσεις των ειδών που έχουν ανασυσκευασθεί, θα πρέπει η Αίτηση Ανασυσκευασίας να οριστικοποιηθεί από το Τελωνείο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΔΕΠΕ Η λειτουργία αυτή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μηχανογραφικής πίστωσης ειδών Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, που αφορούν κυρίως τουριστικά οχήματα για τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα άνευ ΔΕ.Π.Ε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. Δηλωτικό– Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε οχηματαγωγού πλοίου).
Η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ/ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΔΕΠΕ ως εξής :
Συμπληρώνονται το είδος και τα στοιχεία του οχήματος, του κατόχου του, τα στοιχεία του προηγούμενου παραστατικού, καθώς επίσης και η ημερομηνία λήξης της παραμονής του.
Μετά την επιτυχή υποβολή των στοιχείων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της κίνησης (MRN) και το Τελωνείο έχει τη δυνατότητα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- ΑΚΥΡΩΣΗ
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μετά την οριστικοποίηση της κίνησης, ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος εκτύπωση των καταχωρημένων στοιχείων. Κατά την έξοδο του οχήματος, ανακτάται από το Τελωνείο εξόδου η σχετική κίνηση, βάσει του MRN που έχει λάβει και βεβαιώνεται στο σύστημα η έξοδος του οχήματος, μέσω της ενέργειας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ–ΕΙΔΩΝ.
ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ή ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η δηλοποίηση εμπορευμάτων είναι μία νέα λειτουργία του συστήματος για τη μηχανογραφική παρακολούθηση της διαδικασίας δημοπράτησης εμπορευμάτων και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών.

Η λειτουργία της δηλοποίησης διαχειρίζεται τα δημοπρατούμενα εμπορεύματα ενός ή περισσοτέρων παραστατικών και παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης των αποτελεσμάτων και των τριών δημοπρασιών, εφόσον η διαδικασία καταλήξει σε τρίτη δημοπρασία.
Η καταχώρηση της δηλοποίησης εμπορευμάτων στο σύστημα γίνεται μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και, ανάλογα με την περίπτωση, είτε ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, είτε ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Με το πέρας της διαδικασίας και της τρίτης δημοπρασίας, συντάσσεται Έκθεση Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα αποφαίνεται για την τύχη των εμπορευμάτων που δεν δημοπρατήθηκαν.
Η καταχώρηση της σχετικής έκθεσης γνωμοδότησης στο σύστημα γίνεται μέσω της επιλογής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ/ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, αναφέροντας τον τύπο της γνωμοδότησης, με συμπλήρωση του πεδίου Προηγούμενο Παραστατικό με τον αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN) της προηγηθείσας Δηλοποίησης των εμπορευμάτων, καθώς και τον αριθμό του είδους, όπως αναφέρεται στην Δηλοποίηση.
Επισημαίνεται ότι η Δηλοποίηση των εμπορευμάτων είναι λειτουργία που δεν πιστώνει τα προηγούμενα παραστατικά.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Η Ειδική Πίστωση χρησιμοποιείται, από το Τελωνείο, για την τακτοποίηση παραστατικών και πρωτοκόλλων του Υποσυστήματος Δηλωτικών, μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί μηχανογραφική διαδικασία για την ολοκλήρωση της πίστωσής τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση πίστωσης κοινοτικών ειδών που έχουν συμπεριληφθεί σε Δηλωτικό – Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε καθώς επίσης και στις περιπτώσεις θαλάσσιας μεταφοράς για την πίστωση των επανεξαγόμενων, μη κοινοτικών εμπορευμάτων, που βρίσκονται σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή Ε.Ζ Ελέγχου Τύπου Ι.
Προκειμένου να καταχωρηθεί μία Ειδική Πίστωση από το Τελωνείο, συμπληρώνονται οι καρτέλες Ειδική Πίστωση και Είδη, μέσω της επιλογής ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ.
Στην Καρτέλα Ειδική Πίστωση καταγράφεται η αιτιολογία της πίστωσης, ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) του προς πίστωση παραστατικού και το σύστημα ανακτά αυτόματα τα σχετικά δεδομένα.
Στην Καρτέλα Είδη επιλέγεται ο αριθμός του είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο προηγούμενο παραστατικό και το σύστημα ανακτά αυτόματα τις λοιπές πληροφορίες.
Ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει το είδος συσκευασίας και συμπληρώνει τον αριθμό δεμάτων ή τεμαχίων προς πίστωση.
Μετά την επιτυχή καταχώρηση και υποβολή των δεδομένων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τον αριθμό αναφοράς της κίνησης (MRN).
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π.Ε
Μέσω της λειτουργίας αυτής, το Τελωνείο έχει την δυνατότητα υποβολής ερωτήματος προς τον Διαχειριστή Αποθήκης Π.Ε, μέσω του μηνύματος DA291, σχετικά με την κατάσταση των ειδών που έχουν παραληφθεί από αυτόν.

Ο Διαχειριστής της Αποθήκης Π.Ε απαντά στα σχετικά ερωτήματα και ενημερώνει το Τελωνείο για την κατάσταση των εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί στην Αποθήκη του, μέσω του μηνύματος DA292.
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Εισαγωγή Σε περίπτωση απουσίας δυνατότητας διεκπεραίωσης/ολοκλήρωσης υποβολής του Δηλωτικού- Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε ορίζεται εναλλακτική/εφεδρική διαδικασία και ειδικότερα σε περίπτωση: · μη διαθεσιμότητας του συστήματος του συναλλασσόμενου ή/και διακοπής διαδικτυακής επικοινωνίας αυτού με το ICISnet ή · μη διαθεσιμότητας του ICISnet για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών από τους συναλλασσόμενους ή/και για την διεκπεραίωσή τους από τα τελωνεία. 2.Ενέργειες πριν την χρήση εφεδρικής διαδικασίας O συναλλασσόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να διερευνά πού οφείλεται η αδυναμία της διεκπεραίωσης/ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται : α. να ανατρέχει τακτικά για σχετική πληροφόρηση στο portal του ICISnet, περί μη διαθεσιμότητας του συστήματος ή ειδικότερα της εφαρμογής δηλωτικών, β. να συλλέγει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. αρχεία καταγραφών συμβάντων-log files, εκτυπώσεις οθονών ή λαθών από το σύστημα δηλωτικών κ.λπ.) και να συμβουλεύεται αμέσως την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας του ή να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη τεχνική βοήθεια, αν αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να προβαίνει στην αρχική εκτίμηση του προβλήματος, γ. να επικοινωνεί με το γραφείο υποστήριξης του ICISnet, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για την εκτίμηση της σοβαρότητας και την διαπίστωση της αιτίας του προβλήματος, αναφέροντας όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει στην διάθεσή του, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, fax κ.λπ.), δ. να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής π.χ. χρήση του περιβάλλοντος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet ή την υποβολή από εναλλακτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την χρήση εναλλακτικής διαδικτυακής σύνδεσης ή την σύναψη συμφωνίας για τη υποβολή του παραστατικού μέσω άλλου εμπορικού συνεργάτη κ.λπ. Επισημαίνεται ότι ο συναλλασσόμενος έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει ως πρότυπο το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, πριν το υποβάλει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε, όταν κάνει χρήση εφεδρικής διαδικασίας, να μπορεί να το υποβάλει εκ νέου στο ICISnet, όταν το σύστημα επανέλθει σε παραγωγική λειτουργία, και όταν αυτό απαιτείται. 3.Μη διαθεσιμότητα Συστήματος του συναλλασσόμενου ή/και του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενου και Τελωνειακών Αρχών. Εφόσον ο συναλλασσόμενος έχει ήδη προβεί στις ενέργειες που παρατίθενται παραπάνω, ενεργεί, κατά περίπτωση, ως ακολούθως : 3.1. Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής επικοινωνίας του συστήματος του συναλλασσόμενου Όταν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά στην διαδικτυακή επικοινωνία του συστήματος του συναλλασσόμενου με το ICISnet, τότε αναζητά εναλλακτική διαδικτυακή σύνδεση. 3.2. Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του συναλλασσόμενου Όταν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα αφορά την εφαρμογή που χρησιμοποιείται είτε για την δημιουργία αρχείου xml είτε για την ανταλλαγή αυτού με το ICISnet μέσω web services, προβαίνει στην υποβολή του παραστατικού μέσω φόρμας ή αναφόρτωσης αρχείου, στο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών–υποβολών στο portal του ICISnet. 3.3. Αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγής Όταν ο συναλλασσόμενος έχει μεν υποβάλει στο ICISnet το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, αλλά δεν έχει πάρει MRN και στην συνέχεια παρουσιάζεται αδυναμία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, στην περίπτωση αυτή νοείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την έγκαιρη υποβολή του παραστατικού και προσκομίζει στο τελωνείο εκτύπωση των πληροφοριών που υπέβαλε στο ICISnet, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τον τοπικό αριθμό αναφοράς (LRN) που χρησιμοποίησε για την υποβολή. Το τελωνείο διαχειρίζεται την εν λόγω εκτύπωση ως ακολούθως :
α) μόνο ως αποδεικτικό ότι έχει τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή του Δηλωτικού- Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, ενώ, όταν επανέλθει το σύστημα, ο συναλλασσόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υποβολής αυτού ή,
β) ως έγγραφο εφεδρικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σημείο 4. Σε αυτή την περίπτωση ο συναλλασσόμενος υποβάλει εκ των υστέρων Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο σχετικός αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης, που έχει αποδοθεί για το συγκεκριμένο εφεδρικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. 3.4. Αδυναμία υποβολής στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής, μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet και αφού έχουν προγενέστερα εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής, ο συναλλασσόμενος αιτείται στο αρμόδιο τελωνείο, προκειμένου να λάβει έγκριση για την χρήση εφεδρικής διαδικασίας.
4. ICISnet εκτός λειτουργίας 4.1. Διαθέσιμη ενημέρωση από τις τελωνειακές αρχές Ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει αμέσως χρήση εφεδρικής διαδικασίας για την υποβολή του Δηλωτικού/Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση των Τελωνειακών Αρχών στο portal του ICISnet, σχετικά με την έκτακτη ή προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ICISnet. H απόφαση αποστέλλεται σε όλα τα μηχανογραφημένο τελωνεία, μέσω e-mail. Με τα προαναφερόμενα μέσα επικοινωνίας ενημερώνονται οι Τελωνειακές Αρχές και ο συναλλασσόμενος για την αποκατάσταση λειτουργίας της εφαρμογής του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε και τη λήξη της περιόδου χρήσης της εφεδρικής διαδικασίας. Ο συναλλασσόμενος, για τις νέες υποβολές, προβαίνει στην χρήση της συνήθους ηλεκτρονικής διαδικασίας, χωρίς να ενημερώσει το τελωνείο. 4.2. Μη διαθέσιμη ενημέρωση από τις Τελωνειακές Αρχές Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σημείο 2 και έχει παρέλθει 1 ώρα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την μη διαθεσιμότητα στο portal του ICISnet, ο συναλλασσόμενος κάνει αμέσως χρήση εφεδρικής διαδικασίας.  4.3. Μερική λειτουργία του ICISnet : Μη διαθέσιμο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών (i-trader) Όταν ο συναλλασσόμενος διαθέτει το αρχείο xml του παραστατικού, θα μπορεί να το προσκομίζει στο τελωνείο, προκειμένου να αναφορτωθεί στο σύστημα και να του αποδοθεί MRN. Στην περίπτωση αυτή, η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί με κανονική ηλεκτρονική διαδικασία.
5. Εφεδρική διαδικασία Δηλωτικού -Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. 5.1. Διαδικασία υποβολής αίτησης χρήσης εφεδρικής διαδικασίας Ο συναλλασσόμενος υποβάλλει αίτηση για χρήση εφεδρικής διαδικασίας σε 2 αντίτυπα( βλ. σχετικό υπόδειγμα, Παράρτημα IV-Aίτηση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας). Ο συναλλασσόμενος οφείλει στην αίτησή του να δηλώσει την αιτία που ζητά την εφαρμογή εφεδρικής διαδικασίας και την εκτιμώμενη διάρκεια χρήσης αυτής. Επίσης, υποβάλλει συνημμένα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία κρίνει σκόπιμο, καθώς και την αλληλογραφία που έχει ανταλλάξει με το γραφείο υποστήριξης, προκειμένου να στηρίξει το αίτημά του. Η αίτηση πρωτοκολλείται από το τελωνείο. Ο συναλλασσόμενος, εκτός της χειρόγραφης κατάθεσης, έχει την δυνατότητα αποστολής της αίτησης και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών, μέσω e-mail ή fax. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την αποστολή, οφείλει να ενημερώσει το τελωνείο σχετικά. Στη συνέχεια, το τελωνείο εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα υποστηρικτικά έγγραφα του συναλλασσόμενου και, σε περίπτωση έγκρισής της, διενεργεί πράξη και στα δύο αντίγραφα της σχετικής αίτησης, η οποία (πράξη) περιλαμβάνει σχετικό αριθμό αναφοράς. Το ένα αντίτυπο της αίτησης επιστρέφεται στον υποβάλλοντα. Στην περίπτωση που η αίτηση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά, το τελωνείο την εκτυπώνει μαζί με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και προβαίνει στις προαναφερόμενες ενέργειες (Το αντίτυπο για τον συναλλασσόμενο στην περίπτωση αυτή μπορεί να του αποσταλεί και μέσω e-mail ή fax). Η έγκριση και τα σχετικά στοιχεία της εφεδρικής διαδικασίας φυλάσσονται από το τελωνείο σε σχετικό φάκελο για την απαιτούμενη παρακολούθηση εφαρμογής της διαδικασίας. 5.2. Εφεδρικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε Όταν εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία κατόπιν αίτησης του συναλλασσόμενου ή κατόπιν ανακοίνωσης των Τελωνειακών Αρχών, περί μη διαθεσιμότητας του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών υποβολών–συναλλαγών του ICISnet, χρησιμοποιείται το ισχύον έντυπο Δηλωτικού που έχει καθιερωθεί με την Α.Υ.Ο Τ.901/418/20-2-1987 (ΦΕΚ 94/Β/24-2-1987), το οποίο και συσχετίζεται με τον αριθμό έγκρισης της αίτησης χρήσης εφεδρικής διαδικασίας (σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σχετική αίτηση). Ως εφεδρικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο έγγραφο ή εκτύπωση από την εφαρμογή του συναλλασσόμενου, εφόσον σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. 5.3. Απόδοση αριθμού χειρόγραφης καταχώρησης Για το ορθώς συμπληρωμένο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε αποδίδεται αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης από το Βιβλίο Καταχώρησης Δηλωτικών του τελωνείου υποβολής. Ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρησης τίθενται από τον αρμόδιο υπάλληλο στον χώρο- υποδιαίρεση A του χειρόγραφου Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε επί του εγγράφου που, ενδεχομένως, χρησιμοποιείται εναλλακτικά. 5.4. Εκ των υστέρων υποβολή Ηλεκτρονικού Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε Με την επαναλειτουργία του συστήματος, ο συναλλασσόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, εκ των υστέρων, συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτό τον αριθμό χειρόγραφης καταχώρησης του εφεδρικού Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε και την ημερομηνία καταχώρησης αυτού . Το αναγνωριστικό της χειρόγραφης υποβολής συμπληρώνεται στην θέση «τοπικός αριθμός αναφοράς -LRN», έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διάκριση των Δηλωτικών-Συνοπτικών Διασαφήσεων Π.Ε, οι οποίες έχουν πάρει MRN, σε κανονικές και εκ των υστέρων ηλεκτρονικές υποβολές, σύμφωνα με την παρακάτω δομή : O LRN περιλαμβάνει 22 ψηφία (αριθμούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες) και θα αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες, μόνο στην περίπτωση που οι συναλλασσόμενοι υποβάλλουν, εκ των υστέρων, ηλεκτρονικά, Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε : Κωδικός Περιεχόμενο Τύπος Υποδείγματα 1 Αναγνωριστικό Εφεδρικής Διαδικασίας Αλφαβητικό an2 FB σταθερά 2 Αναγνωριστικό του τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης Αριθμητικό a4 π.χ (4006 ΣΤ’ τελωνείο Πειραιά) 3 Ημερομηνία χειρόγραφης καταχώρησης (YY/MM/DD) Αριθμητικό a6 131025 για 25/10/2013 4 Διαχωριστικό Χαρακτήρας ch1 - σταθερά 5 Αναγνωριστικό του Υποσυστήματος - Παραστατικού ICISnet Αλφαβητικό an2 DH (Δηλωτικό- Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε) 6 Μοναδικός αριθμός ενιαίου βιβλίου καταχώρησης το χειρόγραφο Δηλωτικό- Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε Αριθμητικό a6 Πχ. 000123 7 Ψηφίο εκδοχής Αλφαριθμητικό an1 Π.χ A για την πρώτη εκδοχή Ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ελέγχει εάν τα δεδομένα του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκ των υστέρων, αντιστοιχούν με τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στο τελωνείο με το χειρόγραφο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε και, ειδικότερα, αν υπάρχει ταύτιση της αρίθμησης των ειδών που ακολουθείται στις δύο διαδικασίες. Στην συνέχεια, ο συναλλασσόμενος ενημερώνει το τελωνείο, με κάθε πρόσφορο μέσο (e- mail, FAX κ.λπ.), ότι το σύστημά του επαναλειτουργεί κανονικά (Παράρτημα V-Επιστολή ενημέρωσης για την λήξη της εφεδρικής διαδικασίας), συμπεριλαμβάνοντας τα MRN και LRN των παραστατικών που υπέβαλε ηλεκτρονικά στα πλαίσια της εκ των υστέρων εφεδρικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός φάκελος ενημερώνεται από το τελωνείο, για την λήξη της εφεδρικής διαδικασίας. 5.5. Διαχείριση της διακοπής λειτουργίας της υποβολής των παρατηρήσεων αποθηκαρίου Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία για την υποβολή των παρατηρήσεων αποθηκαρίου, το τελωνείο λαμβάνει με fax τις σχετικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα αναγράφονται στην εκτύπωση του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, από το περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών–υποβολών του ICISnet, την οποία υποχρεούται να έχει μαζί του ο συναλλασσόμενος που έχει υποβάλει το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε ή ο αντιπρόσωπός του, κατά περίπτωση, προκειμένου να την παραδώσει στον αποθηκάριο, με την μετάβασή του στους χώρους της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης. Το εν λόγω έγγραφο, όταν χρησιμοποιείται για τον προαναφερθέντα σκοπό, φυλάσσεται στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης από τον αποθηκάριο, ο οποίος το καταχωρεί και αποδίδει σε αυτό αριθμό αναφοράς καταχώρησης. Όταν το Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε υποβάλλεται χειρόγραφα, το τελωνείο παρέχει στον συναλλασσόμενο σχετικό αντίγραφο, το οποίο (ο συναλλασσόμενος) προσκομίζει στον αποθηκάριο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην θέση της εκτύπωσης από το σύστημα, όταν αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη. 5.6. Πιστώσεις στο ηλεκτρονικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε που υποβλήθηκε εκ των υστέρων Όταν κάποιο/α είδος/η του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε έχει/ουν πιστωθεί στο χειρόγραφο εφεδρικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, τότε πραγματοποιείται αντίστοιχη πίστωση στο εκ των υστέρων υποβληθέν ηλεκτρονικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, μέσω της λειτουργίας «Ειδική Πίστωση», με μνεία του χειρόγραφου Δηλωτικού/Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Για την καταγραφή από το τελωνείο των πιθανών πιστώσεων στο εφεδρικό Δηλωτικό- Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, χρησιμοποιείται συμπληρωματικά το Υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI-Κατάλογος Χειρόγραφων Πιστώσεων. Τα είδη για τα οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκ των υστέρων, Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε και για τα οποία δεν έχει γίνει, μέχρι εκείνη τη στιγμή, καμία χειρόγραφη πίστωση στο εφεδρικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, παρακολουθούνται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και εφαρμόζεται η κανονική διαδικασία πίστωσής τους. 5.7. Καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου στο ηλεκτρονικό Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε που υποβλήθηκε εκ των υστέρων Όταν γίνεται χρήση εφεδρικής χειρόγραφης διαδικασίας και έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος με βάση το χειρόγραφο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, τα αποτελέσματα του οποίου (ελέγχου) δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, αλλά στο χειρόγραφο παραστατικό, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα αποτελέσματα στο σύστημα και ενημερώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν εκ των υστέρων Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, μέσω του συστήματος Υποθέσεων του ICISnet. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις πληροφορίες για το εφεδρικό παραστατικό που εμπεριέχονται στο LRN κάθε Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, ο αρμόδιος υπάλληλος θα καταγράφει αποτελέσματα ελέγχου Α2 : «θεωρείται ικανοποιητικό», για τα εν λόγω είδη του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. 5.8. Καταχώρηση με εισαγωγή στοιχείων του Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε στο τελωνείο Το τελωνείο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ποσοτικό περιορισμό υποβολών, δύναται να καταχωρήσει στο υποσύστημα Δηλωτικών τα στοιχεία εφεδρικού Δηλωτικού-Συνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, που έχει υποβάλει χειρογράφως ο συναλλασσόμενος, όταν αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί κανονικά στο υποσύστημα Δηλωτικών και ο συναλλασσόμενος δεν θα έχει την υποχρέωση να υποβάλει εκ των υστέρων Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε. Τα τελωνεία προβαίνουν στην διαδικασία καταχώρησης, μόνο εφόσον στο παραστατικό περιλαμβάνονται το ανώτερο δέκα (10) είδη και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν υποβληθεί το ανώτερο τριακόσια (300) Δηλωτικά/Συνοπτικές Διασαφήσεις Π.Ε. Το χειρόγραφο Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε που έχει υποβληθεί, εξοφλείται αμέσως συσχετιζόμενο με το MRN της κανονικής ηλεκτρονικής υποβολής. Οι προϊστάμενοι των αρμόδιων τελωνείων, στα οποία υποβάλλεται Δηλωτικό-Συνοπτική Διασάφηση Π.Ε, επιτηρούν την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρησή της από τους οικονομικούς φορείς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Ο Τμηματάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ