Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/2013

ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet Α. Το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο χρήσης του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης (άρθρα 225-226 Καν. 2454/93), δηλαδή της συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την διενέργεια ελέγχων στη βάση της ανάλυσης κινδύνων, την παρακολούθηση ατελειών, την τήρηση των στατιστικών ορίων εξωτερικού εμπορίου και τον έλεγχο περιορισμών και απαγορεύσεων.

28 Νοεμβρίου 2013

Κ.Α. 201
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Δ/ΝΣΗ 18η
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Δ/νση 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ
Δ/νση ΥΠΣΤ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ19: Δ. Μπουρίκος (210 6987456)
Δ33: Ε. Πλύστακα (213 2115919)
Δ18: Α. Κούκουνα (210 6987503)
Δ17: Χ. Γεώργα (210 6987481)
ΥΠΣΤ: Ε. Πατούχα (210 4802437)
Α. Καραϊσκου (210 4802848)
FAX 210 6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet
Α. Το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο χρήσης του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ
1. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης (άρθρα 225-226 Καν. 2454/93), δηλαδή της συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την διενέργεια ελέγχων στη βάση της ανάλυσης κινδύνων, την παρακολούθηση ατελειών, την τήρηση των στατιστικών ορίων εξωτερικού εμπορίου και τον έλεγχο περιορισμών και απαγορεύσεων.
2. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ως παραστατικό που επέχει θέση διασάφησης υπόκειται στους γενικούς τελωνειακούς κανόνες περί αποδοχής, διόρθωσης/ τροποποίησης, ακύρωσης και ελέγχου, όπως ακριβώς και στη συνήθη διασάφηση (βλ. ισχύουσες ΕΔΥΟ).
3. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση ως διοικητικό έντυπο για την είσπραξη διοικητικού κόστους ή για οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, εκτός των αναφερόμενων στα επόμενα τμήματα της παρούσας. Ειδικότερα, όσον αφορά το διοικητικό κόστος, στα πλαίσια λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης,  όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Τ.1460/10/Γ0019/21- 3-2002 ΑΥΟΟ « Λειτουργία του καθεστώτος Τελωνειακής Αποταμίευσης» και εισπράττεται με τη χρήση του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Τ.2130/220/Γ0019/1-5-2013 ΕΔΥΟΟ, σας γνωρίζουμε ότι, μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, η είσπραξή του θα πραγματοποιείται με τη χρήση Λογιστικού Σημειώματος Είσπραξης.
4. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ δεν είναι αποδεκτό στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 235 του Καν. 2454/93, δηλαδή στις περιπτώσεις εμπορευμάτων για τα οποία απαιτείται ή ζητείται καταβολή επιστροφών ή άλλων ποσών ή η επιστροφή δασμών, ή τα οποία υπόκεινται σε απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα ή σε κάθε άλλη ειδική διατύπωση.
5. Η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση μη εμπορικών αποστολών. Στην περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, η υποβολή των στοιχείων προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης γίνεται με τη χρήση του εντύπου ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ και την καταχώρηση των στοιχείων από το τελωνείο.
6. Σε περίπτωση υποβολής της διασάφησης από επιτηδευματία/ οικονομικό φορέα, είτε ως διασαφιστή είτε ως αντιπροσώπου, η ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της αποστολής (εμπορικού ή μη εμπορικού).
7. Απλούστερες και ειδικότερες διαδικασίες προφορικής διασάφησης-δήλωσης (ταξιδιώτες, επιλογή διαδρόμου, διέλευση από τελωνείο, χρήση άλλων διοικητικών εντύπων/ καταλόγων) είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ.
8. Κατά την εξαγωγή, το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ χρησιμοποιείται μόνο εάν τα τελωνεία εξαγωγής και εξόδου βρίσκονται στο ελληνικό τελωνειακό έδαφος.
Β. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κωδικός παραστατικού SI)
1. Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1.1. Αποδεκτοί τύποι διασάφησης
Χρησιμοποιείται μόνο στη συνήθη διαδικασία (διασάφηση τύπου Α).
1.2. Αποδεκτά καθεστώτα
Είναι αποδεκτό μόνο για τα καθεστώτα 40 και 49.
1.3. Υποχρεωτικές θέσεις
Υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 3, 5, 8, 15α, 31, 32, 33, 37α, 44, 46 & 47.
Η θέση 22 “Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου” είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός Ν 935 (τιμολόγιο).
Για σκοπούς Δασμού & ΦΠΑ, στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ θα πρέπει να συμπληρώνονται :
- για τις εισαγωγές αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, ο ΑΦΜ του εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί στη χώρα μας, με τους κωδικούς 1718, 1719 και 1720, - σε περιπτώσεις αιτημάτων απαλλαγής από δασμό και ΦΠΑ, οι προβλεπόμενοι στο σχετικό Πίνακα κωδικοί δικαιολογητικών εγγράφων για τη χορήγηση της απαλλαγής και στο πεδίο «Κωδικός Ατέλειας» (στην καρτέλα Είδη) καθώς και στη θέση 37β οι σχετικοί κωδικοί ατελειών.
Στο ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής υπάρχει και το πεδίο «Μη κωδικοποιημένα Πιστοποιητικά/ Έγγραφα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει αντί της θέσης 44_1.
1.4. Αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα
Επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικού χαρακτήρα αποστολές που περιλαμβάνουν προσωπικά είδη, αποστολές μεταξύ ιδιωτών και αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα για ειδικούς/ κοινωφελείς σκοπούς μέχρι του στατιστικού ορίου (1000 ευρώ), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ø Οικοσκευές (προσωπικά αντικείμενα, οικιακός ρουχισμός, είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού για προσωπική ή οικογενειακή χρήση), Ø Προσωπικά είδη,
Ø Αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη (δώρα), Ø Είδη πρώτης ανάγκης από δημόσιες αρχές ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, στήριξης μειονεκτούντων ατόμων,
Ø Είδη που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές, Ø Έγγραφα, έντυπα και λοιπά σχετικά είδη που εισάγονται δωρεάν/ διανέμονται δωρεάν, και
Ø Φέρετρα και τεφροδόχοι που μεταφέρονται λόγω κηδείας.
1.5. Εμπορικές αποστολές
Επιτρέπεται μόνο για εμπορικές αποστολές αξίας μέχρι του στατιστικού ορίου (Κανονισμός 113/2010 περί Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου, σήμερα στα 1000 ευρώ και βάρους μέχρι 1000 χιλιόγραμμα) ανά αποστολή και διασαφιστή όταν δεν αποτελούν τμήμα κανονικής σειράς ίδιων αποστολών (ίδιο εμπόρευμα- ίδιος παραλήπτης) και δεν μεταφέρονται από ανεξάρτητο μεταφορέα ως τμήμα μεγαλύτερης εμπορευματικής μεταφοράς.
2. Η επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ με ηλεκτρονικά μηνύματα Η επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ακολουθεί την αντίστοιχη λειτουργία του ΕΔΕ με την τήρηση των ιδιαίτερων κανόνων που διέπουν την υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ως εθνικού τελωνειακού παραστατικού υποστήριξης της προφορικής δήλωσης.
Η υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, η αποδοχή του και απόδοση MRN, η διόρθωσή του, η ανάλυση κινδύνου και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (βλ.
εγχειρίδιο ΥΠΣΤ συνολικά για τους κωδικούς ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ και τις καταστάσεις/ statuses).
Συνοπτικά, η διαχείριση του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στη βάση της ηλεκτρονικής εφαρμογής έχει ως εξής (βλ. αναλυτική περιγραφή στο εγχειρίδιο ΥΠΣΤ):
2. 1. Υποβολή- Αποδοχή- Έλεγχος
Ø Υποβολή διασάφησης (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με την αποστολή μηνύματος ΙΑ15 και την παραγωγή του LRN. Η διασάφηση σε κατάσταση «Υποβλήθηκε».
Ø Απόρριψη της διασάφησης με τη λήψη μηνύματος ΙΑ16. Η διασάφηση σε κατάσταση «Απορρίφθηκε».
Ø Αποδοχή της διασάφησης με τη λήψη μηνύματος ΙΑ28 και την απόδοση MRN. Η διασάφηση σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Ø Η διασάφηση έχει επιλεγεί για έλεγχο (εγγράφων ή φυσικό έλεγχο) από το τελωνείο.
Λήψη μηνύματος ΙΑ60 και η διασάφηση σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο». Σε αυτή την κατάσταση, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος διόρθωσης ή ακύρωσης από τον διασαφιστή. Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα συνημμένα έγγραφα, όπως και στη συνήθη διασάφηση εισαγωγής.
2.2. Μετά τον έλεγχο της διασάφησης ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ Ø Η εισαγωγή προωθείται προς ολοκλήρωση είτε με την πληρωμή («Υπό πληρωμή») ή απελευθέρωση («Υπό απελευθέρωση») εάν δεν υπάρχουν δασφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις με τις αντίστοιχες αποστολές μηνυμάτων («ΙΑ80 υπό πληρωμή»/ «IA80- υπό απελευθέρωση»). Η ολοκλήρωση της εισαγωγής γίνεται με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ29 («Εισαγωγή απελευθερώθηκε») και την έκδοση της άδειας παράδοσης Ø Με την καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 Η εισαγωγή δεν γίνεται αποδεκτή, δηλ. δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΑ51 Δεν Επιτρέπεται η Εισαγωγή. Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι τελική (δεν επιδέχεται οποιασδήποτε περαιτέρω διαχείρισης).
2.3. Διόρθωση
Ø Υποβολή αιτήματος διόρθωσης της διασάφησης με την αποστολή μηνύματος ΙΑ13.
Η διασάφηση σε κατάσταση «Υπό Τροποποίηση». Υποβολή παρόμοιου αιτήματος επιτρέπεται μόνο όταν η διασάφηση είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Υπό πληρωμή» ή «Υπό απελευθέρωση» όταν δεν προκύπτει είσπραξη.
Ø Αποδοχή της διόρθωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ04. Η διασάφηση σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Ø Απόρριψη της διόρθωσης με τη λήψη του μηνύματος IA05. Η διασάφηση επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.
2.4. Ακύρωση
Ø Υποβολή αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης με την αποστολή μηνύματος ΙΑ14 όταν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Υπό πληρωμή» ή «Υπό απελευθέρωση» όταν δεν προκύπτει είσπραξη. Η διασάφηση σε κατάσταση «Υποβολή αιτήματος ακύρωσης».
Ø Αποδοχή της ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ09 Θετικό. Η διασάφηση σε κατάσταση «Ακυρωθείσα».
Ø Απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ09 Αρνητικό. Η διασάφηση επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση πριν την υποβολή του αιτήματος ακύρωσης. Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα ακύρωσης.
Γ. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στην ΕΞΑΓΩΓΗ (κωδικός παραστατικού SΕ) 1. Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1.1. Αποδεκτοί τύποι διασάφησης
Χρησιμοποιείται μόνο στη συνήθη διαδικασία (διασάφηση τύπου Α).
1.2. Αποδεκτά καθεστώτα
Είναι αποδεκτό μόνο για τα καθεστώτα 10 και 31.
1.3. Υποχρεωτικές θέσεις
Υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 2, 3, 5, 17α, 29, 31, 32, 33, 37α, 44 & 46.
Η θέση 22 “Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου” είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο σχετικός κωδικός του τιμολογίου.
1.4. Αποδεκτό τελωνείο εξόδου
Μόνο ελληνικό τελωνείο (θέση 29)
1.5. Αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα
Επιτρέπεται μόνο για μη εμπορικού χαρακτήρα αποστολές που περιλαμβάνουν προσωπικά είδη, αποστολές μεταξύ ιδιωτών και αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα για ειδικούς/ κοινωφελείς σκοπούς μέχρι του στατιστικού ορίου (1000 ευρώ), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ø Προσωπικά είδη και αποστολές από ιδιώτη, Ø Οικοσκευές (προσωπικά αντικείμενα, οικιακός ρουχισμός, είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού για προσωπική ή οικογενειακή χρήση), Ø Δώρα,
Ø Ανθρωπιστική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού από δημόσιες αρχές ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς, Ø Είδη που εξάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές, Ø Έγγραφα/ έντυπα που διανέμονται δωρεάν, Ø Μετακομιδή νεκρών.
1.6. Εμπορικές αποστολές
Επιτρέπεται μόνο για εμπορικές αποστολές αξίας μέχρι του στατιστικού ορίου (Κανονισμός 113/2010, σήμερα στα 1000 ευρώ και 1000 χιλιόγραμμα) ανά αποστολή και διασαφιστή όταν δεν αποτελούν τμήμα κανονικής σειράς ίδιων αποστολών (ίδιο εμπόρευμα- ίδιος παραλήπτης) και δεν μεταφέρονται από ανεξάρτητο μεταφορέα ως τμήμα μεγαλύτερης εμπορευματικής μεταφοράς.
2. Η επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ με ηλεκτρονικά μηνύματα Η επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ακολουθεί την αντίστοιχη λειτουργία του ΕΔΕ με την τήρηση των ιδιαίτερων κανόνων που διέπουν την υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ως εθνικού τελωνειακού παραστατικού υποστήριξης της προφορικής δήλωσης.
Η υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, η αποδοχή του και απόδοση MRN, η διόρθωσή του, η ανάλυση κινδύνου και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνυμάτων (βλ. εγχειρίδιο ΥΠΣΤ συνολικά για τους κωδικούς ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ και τις καταστάσεις/ status).
Συνοπτικά, η διαχείριση του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στη βάση της ηλεκτρονικής εφαρμογής έχει ως εξής:
2.1. Υποβολή- Αποδοχή- Έλεγχος
Ø Υποβολή διασάφησης (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με την αποστολή μηνύματος ΕΑ15 και την απόδοση LRN. Η διασάφηση σε κατάσταση «Υποβλήθηκε».
Ø Απόρριψη της διασάφησης με τη λήψη μηνύματος ΕΑ16. Η διασάφηση σε κατάσταση «Μη αποδεκτή».
Ø Αποδοχή της διασάφησης με τη λήψη μηνύματος ΕΑ28 και την απόδοση MRN. Η διασάφηση σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Ø Η διασάφηση έχει επιλεγεί για έλεγχο (εγγράφων ή φυσικό έλεγχο) από το τελωνείο.
Λήψη μηνύματος ΕΑ60 και η διασάφηση σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο». Σε αυτή την κατάσταση, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος διόρθωσης ή ακύρωσης από τον διασαφιστή. Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα συνημμένα έγγραφα, όπως και στο ΕΔΕ.
2.2. Μετά τον έλεγχο της διασάφησης ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ Ø Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και της εκτύπωσης του αντιτύπου 3 που επέχει θέση άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή, η εξαγωγή απελευθερώνεται και αποστέλλεται το μήνυμα ΕΑ29_ Παραλαβή προς Εξαγωγή προς τον συναλλασσόμενο. Η κίνηση στο περιβάλλον του συναλλασσόμενου έχει status «Απελευθέρωση για Έξοδο».
Ø Με την καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου Β1 η εξαγωγή δεν γίνεται αποδεκτή, δηλ. δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων και αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο το μήνυμα ΕΑ51 («Μη Απελευθέρωση»).Το status της κίνησης στο τελωνείο εξαγωγής είναι «Δεν Επιτρέπεται η Εξαγωγή». Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι τελική (δεν επιδέχεται οποιασδήποτε περαιτέρω διαχείρισης).
2.3. Διόρθωση
Ø Υποβολή αιτήματος διόρθωσης της διασάφησης με την αποστολή μηνύματος ΕΑ13.
Η διασάφηση σε κατάσταση «Υπό τροποποίηση». Υποβολή παρόμοιου αιτήματος επιτρέπεται μόνο όταν η διασάφηση είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Υπό απελευθέρωση».
Ø Αποδοχή της διόρθωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΕΑ04. Η διασάφηση σε κατάσταση «Αποδεκτή».
Ø Απόρριψη της διόρθωσης με τη λήψη του μηνύματος ΕΑ05. Η διασάφηση στην κατάσταση πριν την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης.
Στην περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ αλλά καταχώρησής τηης από το τελωνείο, το αίτημα διόρθωσης αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης μέσω της ενέργειας «Μεταβολή διασάφησης».
2.4. Ακύρωση
Ø Υποβολή αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης με την αποστολή μηνύματος ΕΑ14 όταν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Υπό απελευθέρωση» ή «Απελευθέρωση για έξοδο». Η διασάφηση σε κατάσταση «Υποβολή αιτήματος ακύρωσης».
Ø Αποδοχή της ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΕΑ09 Θετικό. Η διασάφηση σε κατάσταση «Ακυρωμένη».
Ø Απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΕΑ09 Αρνητικό. Η διασάφηση παραμένει στην κατάσταση πριν την υποβολή του αιτήματος ακύρωσης. Ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα ακύρωσης.
2.5. Διαχείριση εξόδου των αποστολών με ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 2.5.1. Το Τελωνείο εξόδου είναι και Τελωνείο εξαγωγής της αποστολής.
Ø Το Τελωνείο εξόδου (το ίδιο με το τελωνείο εξαγωγής) οριστικοποιεί το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μέσω της ενέργειας «Οριστικοποίηση ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» καταχωρώντας την ημερομηνία και ώρα εξόδου και στην αιτιολογία ενδεχόμενα αποτελέσματα/ παρατηρήσεις/ έγγραφα/ βεβαιώσεις εξόδου.
Ø Η κατάσταση του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ σε «Επιβεβαίωση Εξαγωγής».
Ø Ο εξαγωγέας λαμβάνει εκτυπωμένο και θεωρημένο το ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής για φορολογικούς και λοιπούς σκοπούς (σύμφωνα με τα οριζόμενα γενικά στην εξαγωγή).
2.5.2. Το Τελωνείο εξόδου είναι διαφορετικό από το Τελωνείο εξαγωγής της αποστολής.
Ø Το τελωνείο εξόδου (μόνο ελληνικό τελωνείο) ανακτά το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μέσω της λειτουργίας «Καταγραφή Εξόδου εκτός ECS» (αναγκαία προϋπόθεση είναι το εν λόγω ΕΔΕ να είναι σε κατάσταση «Παραλαβή προς εξαγωγή»).
Ø Το τελωνείο εξόδου είτε επιτρέπει την έξοδο («Αποδοχή εξόδου») είτε απορρίπτει την έξοδο («Απόρριψη εξαγωγής»). Στην περίπτωση της απόρριψης, το Τελωνείο εξόδου καταχωρεί σαφείς λόγους αιτιολογίας στο ηλεκτρονικό πεδίο.
Ø Το τελωνείο εξαγωγής ανακτά το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ (κατάσταση «Επιβεβαίωση εξαγωγής»), έχοντας πρόσβαση στα καταχωρημένα αποτελέσματα εξόδου του Τελωνείου εξόδου (μέσω της καρτέλας «έξοδος»). Το μήνυμα ΕΑ99 έχει παραχθεί αυτόματα και αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της εξαγωγής («Απελευθέρωση»).
Ø Ο εξαγωγέας λαμβάνει εκτυπωμένο και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής το οποίο χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό της απαλλαγής για σκοπούς ΦΠΑ κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί για την εξαγωγή γενικά σύμφωνα με την αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ/12.03.2012 Δ.Υ.Ο.
3. ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ για ταχυδρομικές αποστολές (αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας- σήμερα τα ΕΛΤΑ ΑΕ) Για τις εξαγωγές μέσω του ΦΠΚΥ, η διασάφηση εξαγωγής για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής (σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της εξαγωγής). Σε περίπτωση επιλογής της διασάφησης για φυσικό έλεγχο (αποστολή μηνύματος ΕΑ60), το εμπόρευμα (ταχυδρομικό δέμα) προσκομίζεται για έλεγχο στο Τελωνείο ή στο τελωνειακό ελεγκτήριο εντός του ταχυδρομικού καταστήματος (περίπτωση Αθήνας) για τις ενδεδειγμένες ελεγκτικές ενέργειες.
Η έξοδος των εμπορευμάτων βεβαιώνεται από το ίδιο τελωνείο (τελωνείο εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο) με την παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων σε εγκεκριμένο ταχυδρομικό κατάστημα του ΦΠΚΥ στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου εξαγωγής, σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 793 του Καν.
2454/93
. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαγωγή παραμένει σε μη οριστικοποιημένη κατάσταση μέχρι να επιβεβαιωθεί η παραλαβή της αποστολής από τον ΦΠΚΥ προς εξαγωγή σε Τρίτη χώρα.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης τελωνειακού κλιμακίου/ ελεγκτηρίου στο ταχυδρομικό κατάστημα παράδοσης του προς εξαγωγή δέματος, η εν λόγω επιβεβαίωση γίνεται με μέριμνα του εξαγωγέα και αφορά την προσκόμιση αντιγράφου της βεβαίωσης αποδοχής της αποστολής από το ΦΠΚΥ (αντίτυπο του πολύπτυχου CP72 στην οποία εμφαίνεται ο κωδικός αποδοχής από τον ΦΠΚΥ και υπογραφή του ταχυδρομικού υπαλλήλου). Μόνο μετά την επιβεβαίωση της εξόδου (παραλαβής της αποστολής από τον ΦΠΚΥ προς εξαγωγή), το τελωνείο προχωρά σε οριστικοποίηση της διασάφησης και παροχή του ΕΑ99 στον εξαγωγέα.
Εκτύπωση του μηνύματος ΕΑ99 θεωρημένη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε μέσω ΦΠΚΥ κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί για την εξαγωγή γενικά σύμφωνα με την αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ/12.03.2012 Δ.Υ.Ο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Ο Τμηματάρχης
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ