ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Δ 5004732 ΕΞ 2013/2013

Έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα Τελωνεία δασμών, φόρων, λοιπών επιβαρύνσεων και ποινών που εισπράττονται από αυτά, λόγω καθυστερημένης έκδοσης και εκτέλεσης απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, όταν το αχρεώστητο της είσπραξης βεβαιώνεται ή αναγνωρίζεται από δικαστική αρχή.–Καθορισμός της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.-κοινοποίηση της αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο. »

07 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ
Κ.Α.: 205,6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:Δ19Δ 5004732 ΕΞ 2013
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ.Μιχαλακόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987438
FAX : 2106987450
Email : d19diadi@otenet.gr
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ : «Έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα Τελωνεία δασμών, φόρων, λοιπών επιβαρύνσεων και ποινών που εισπράττονται από αυτά, λόγω καθυστερημένης έκδοσης και εκτέλεσης απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων, όταν το αχρεώστητο της είσπραξης βεβαιώνεται ή αναγνωρίζεται από δικαστική αρχή.
– Καθορισμός της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.-κοινοποίηση της αριθ.
2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο. ».
ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ.πρωτ. Τ.4882/483/Α0019/19-10-98 Ε.Δ.Υ.Ο. .
2. Η αρ.πρωτ.Δ19Δ 5040747 ΕΞ 2012/29-10-12 ΕΔΥΟ.
3. Η αρ.πρωτ.2/8363/0026/25-1-11 ΕΔΥΟ
4. Η αρ.πρωτ.Δ19Δ5023153 ΕΞ 2010/31-5-10 ΕΔΥΟ . Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο. στην οποία προβλέπεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών από τόκους που λογίζονται επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα (δεν οφείλονται νομίμως τη στιγμή της καταβολής τους), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2, του άρθρου 38, του Ν.1473/84, [όπως αυτές ισχύουν σήμερα μετά την αντικατάσταση τους από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2120/93 (ΦΕΚ Α’ 24/4-3-93)], καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, [όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.2214/94 (ΦΕΚ Α’ 75/11-5-94)]. Οι διατάξεις του άρθρου 38(2 και 3) του Ν.1473/84 εφαρμόζονται και για την πληρωμή των τόκων που προβλέπεται η καταβολή τους στις περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών δυνάμει του άρθρου 32(1, προτελευταίο εδάφιο) του Ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Για την ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες του θέματος της έντοκης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα τελωνεία ποσών από δασμούς, φόρους, λοιπές επιβαρύνσεις και ποινές, κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης του Ν.1473/84, σε συσχέτιση αυτού με τον Ν.2960/01, κρίνουμε σκόπιμο να σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό από δασμούς, φόρους, λοιπές επιβαρύνσεις και ποινές, επιστρέφεται έντοκα, σύμφωνα με τη προαναφερόμενη διάταξη του Ν.1473/84 και σε συσχέτιση αυτής με τον Ν.2960/01, μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: i) το αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει με βάση οριστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού. ii) υποβληθεί σχετική αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τον ενδιαφερόμενο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τον μήνα που κοινοποιήθηκε στην Τελωνειακή Αρχή στην οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση του ανωτέρω αρμόδιου δικαστηρίου iii) Η Απόφαση Επιστροφής των εντόκως επιστρεφόμενων αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών δεν εκτελεστεί με υπαιτιότητα της Τελωνειακής Αρχής εντός της προαναφερόμενης εξάμηνης προθεσμίας.
2. Για τον υπολογισμό του τόκου οι υπηρεσίες σας συντάσσουν την κατάσταση που ορίζεται στην ενότητα Β της αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο. [δικαιολογητικό αριθ. 3 – κατάσταση εκκαθάρισης & πληρωμής τόκου, όπως προβλέπεται στην αριθ.1089911/7087-19/0016/2-8-94 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β/641/26-8-94), την οποία και σας επισυνάπτουμε στην παρούσα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση αφορά δικαιολογητικό υπολογισμού του τόκου από τις Δ.Ο.Υ., και λαμβανομένου υπόψη ιδιαίτερα του σημείου 4 της παρούσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα κατάσταση, προσαρμοσμένη κατάλληλα στις ιδιαιτερότητες της τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία θα χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες σας ως το δικαιολογητικό αριθ. 3 της ενότητας Β της αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο..]. Για σκοπούς δε ομοιόμορφης εφαρμογής της Α.Υ.Ο., θεωρείται ότι το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ισοδυναμεί με την Απόφαση Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που εκδίδουν οι υπηρεσίες σας.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 38(2 και 3) του Ν.1473/84, ο υπολογισμός του αναλογούντος τόκου, των παρακρατήσεων, και του τελικού ποσού του τόκου μετά την αφαίρεση αυτών, θα πραγματοποιείται έως την ημερομηνία εκτέλεσης της Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εξόφλησης του νόμιμου τίτλου πληρωμής του αχρεώστητου ποσού) και είτε την πληρωμή του δικαιούχου, είτε τον συμψηφισμό των επιστρεφόμενων ποσών, θα σταματά όμως σε κάθε περίπτωση την ημέρα εκείνη κατά την οποία ο δικαιούχος της επιστροφής ειδοποιήθηκε αποδεδειγμένα από την τελωνειακή αρχή εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό. Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις που υφίσταται έντοκη επιστροφή, η γνωστοποίηση για να προσέλθει ο δικαιούχος για την εκτέλεση της επιστροφής του αχρεωστήτου, θα πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή ή με επίδοση από την τελωνειακή αρχή εκτέλεσης της σχετικής απόφασης επιστροφής. (η οποία, σε κάθε περίπτωση, υπολογίζει τον αναλογούντα τόκο) Εφόσον όμως η εν λόγω τελωνειακή αρχή προέβη στην εκκαθάριση των επιστρεφόμενων ποσών και εξέδωσε τη σχετική απόφαση επιστροφής εκπρόθεσμα [μετά την οριζόμενη στο άρθρο 32(1) του Ν.2960/01 εξάμηνη περίοδο], ή προσκάλεσε τον δικαιούχο για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής μετά την ημερομηνία έναρξης του εντόκου από υπαιτιότητα της (π.χ. ανυπαρξία ικανών εισπράξεων), υπολογίζεται (με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης του όρου που τίθεται από το άρθρο 241 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όσον αφορά τους δασμούς) και καταβάλλεται ο αναλογούν τόκος. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των διαλαμβανομένων της αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο. πραγματοποιείται από την τελωνειακή αρχή εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
4. Επισημαίνεται ότι, έντοκη επιστροφή Ίδιων Πόρων της Κοινότητας πραγματοποιείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 241 του Καν.2913/92 (στην περίπτωση του άρθρου 236, παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού, ποσό των δασμών που δεν οφειλόταν νομίμως), όταν η Απόφαση Επιστροφής, (εκδιδόμενη βάσει δικαστικής απόφασης που βεβαιώνει ή αναγνωρίζει το αχρεώστητο της καταβολής τους), δεν εκτελεστεί εντός τριών μηνών από την έκδοση της. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 32 του Ν.2960/01 και 38 του Ν.1473/84, εάν:  η Απόφαση Επιστροφής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του εντόκου της επιστροφής, τόκος επί των επιστρεφόμενων ποσών ίδιων πόρων θα λογιστεί μετά την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον η προαναφερόμενη τρίμηνη χρονική περίοδος έχει ήδη εκπνεύσει και δεν έχει εκτελεστεί η Απόφαση Επιστροφής.  η Απόφαση Επιστροφής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του εντόκου της επιστροφής, αλλά η τρίμηνη χρονική περίοδος δεν έχει εκπνεύσει κατά την εν λόγω ημερομηνία, τόκος επί των επιστρεφόμενων ποσών ίδιων πόρων θα λογιστεί μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά εφόσον εκπνεύσει η τρίμηνη περίοδος.  η Απόφαση Επιστροφής των αχρεωστήτων εκδοθεί μετά από την ημερομηνία έναρξης του εντόκου της επιστροφής, τόκος επί των επιστρεφόμενων ποσών ίδιων πόρων θα λογιστεί μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά εφόσον εκπνεύσει η τρίμηνη περίοδος.
5. Το επιτόκιο για τον υπολογισμό του τόκου επί των επιστρεφόμενων αχρεωστήτως ποσών, είναι αυτό που ισχύει κάθε φορά για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας (Ν.Δ. 3474/57) κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής, (το οποίο είναι εκφρασμένο σε ετήσια βάση) παραμένει δε σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης της έντοκης περιόδου, όπως αυτή προαναφέρθηκε, και δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις που τυχόν θα έχει το επιτόκιο αυτό από την ημερομηνία έναρξης του εντόκου της επιστροφής μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Για την εύρεση του ισχύοντος σε κάθε περίπτωση επιτοκίου, παρακαλείστε όπως ενημερώνεστε από την σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος στο διαδίκτυο.
6. Κατά τον υπολογισμό του αναλογούντος τόκου, θα υπολογίζεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) (ΚΑΕ 0149 – Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών). Επίσης υπολογίζεται τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 3% (ΚΑΕ 1229) καθώς και εισφορά Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 0,6% (ΚΑΕ 1228), επί του ποσού των τόκων, εκτός από την περίπτωση που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου.
7. Επιπλέον επισημαίνουμε τα κατωτέρω: i) η προβλεπόμενη, από το άρθρο 4 του Ν.2690/99 και της αριθ.1097636/1212/0006Δ/3-12-04 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1839/Β’/10-12-04), προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και ποινών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές άρχεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων (για την επιστροφή) δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων και, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 & 6 του ανωτέρω άρθρου, λήγει σε έξι μήνες από την ημερομηνία αυτή, (επεκτεινόμενη σε εννέα μήνες όταν για την έκδοση της προβλέπεται προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών). Συνεπώς:  Η έκδοση απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν από τις υπηρεσίες σας, και το αργότερο έως την τελευταία ημερομηνία του προηγούμενου μήνα πριν τη λήξη εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, και, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις έντοκης επιστροφής,  Η έκδοση και η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, όταν το αχρεώστητο της είσπραξης αναγνωρίζεται ή βεβαιώνεται με βάση οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού, πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν από τις υπηρεσίες σας και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την τρίτη υποπαράγραφο του άρθρου 32(1) του Ν.2960/01, (ήτοι εξάμηνη που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τον μήνα που κοινοποιήθηκε στην αρμόδια τελωνειακή αρχή η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει ή βεβαιώνει το αχρεώστητο της είσπραξης, εφόσον κατατέθηκε και η σχετική αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τον δικαιούχο, δυνάμει της ανωτέρω δικαστικής απόφασης και εντός της εν λόγω προθεσμίας, συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής απόφασης). ii) σύμφωνα με το άρθρο 38(3), πέμπτο εδάφιο, του Ν.1473/84 «Σε ειδικές περιπτώσεις που πιθανολογείται ζημία του δημοσίου λόγω ύψους του επιστρεφόμενου ποσού και της ειδικής κατάστασης του φορολογούμενου, ο Υπουργός Οικονομικών, ή το από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο, δύναται, με απόφαση του, να αναστείλει την επιστροφή ή τον συμψηφισμό των ως άνω ποσών, μέχρι την διενέργεια ελέγχου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Η αναστολή όμως αυτή δεν επηρεάζει το έντοκο του ποσού που εισπράττεται τελικά». [όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 35(1) του Ν.2214/94]. Κατά συνέπεια σε ειδικές περιπτώσεις που πιθανολογείται ζημία του δημοσίου λόγω του ύψους του επιστρεφόμενου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού καθώς επίσης και λόγω της ειδικής κατάστασης του φορολογουμένου (π.χ. επιχείρηση που παρουσιάζει ζημίες και υπάρχουν υποψίες για επικείμενη πτώχευση ενώ εκκρεμεί σε βάρος της δίωξη για δασμοφοροδιαφυγή ή επίκειται προγραμματισμένος ή έκτακτος εκ των υστέρων τελωνειακός έλεγχος για διαπίστωση περίπτωσης συμπληρωματικών βεβαιώσεων ή εξακρίβωσης τελωνειακών παρατυπιών & παραβάσεων), μπορεί να καθυστερήσουν να επιστραφούν ή να συμψηφισθούν τα ποσά που προκύπτουν από τις εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναστολής εκτέλεσης της επιστροφής ή του συμψηφισμού, η αρμόδια για την εκτέλεση τελωνειακή αρχή ζητεί την έγκριση του αρμόδιου οργάνου με αίτημα της στο οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να διατυπώνεται η πρόταση τους για την ανωτέρω αναστολή για την πιθανότητα ζημίας του δημοσίου εξαιτίας αυτής της επιστροφής και λόγω της κατάστασης της επιχείρησης, αναφέροντας παράλληλα τον χρόνο που απαιτείται για την περαίωση τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν στην δικαιούχο εταιρία, χρόνος ο οποίος και θα προσδιορίσει το τελικό χρονικό διάστημα της αναστολής. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης αναστολής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή οφείλει να προβεί στους δέοντες ελέγχους και την ενδεχόμενη επιβολή των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής που ορίζεται από την εν λόγω εγκριτική απόφαση. Διευκρινίζεται όμως ότι η αναστολή (καθυστέρηση) επιστροφής ή συμψηφισμού των επιστρεφόμενων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών δεν επηρεάζει το έντοκο του ποσού που θα επιστραφεί ή θα συμψηφισθεί τελικά. Στις περιπτώσεις που με βάση απόφαση ανωτέρου δικαστηρίου απαιτείται η επαναβεβαίωση και είσπραξη της χρηματικής απαίτησης του δημοσίου που επιστράφηκε ως αχρεωστήτως, απαιτείται η επαναβεβαίωση και είσπραξη επιπλέον και του το ποσού των τόκων που καταβλήθηκε αδικαιολόγητα ως δαπάνη. Για το σκοπό αυτό η 26 η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων/Τμήμα Α’, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως ενημερώσει τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., που προβαίνουν στην εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, να αποστέλλουν στις τελωνειακές αρχές τα στοιχεία των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (όπως, Υ.Δ.Ε. που εξέδωσε το χ.ε.π., αριθμός και ημερομηνία έκδοσης χ.ε.π., ποσό των τόκων, Α.Φ.Μ. δικαιούχου, Δ.Ο.Υ. καταβολής και αριθμός απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων της τελωνειακής αρχής), που αφορούν τα ποσά των καταβλητέων τόκων, και εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα τόσο στην αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο., όσο και στην αριθ. οικ.2/87965/0026/16-12-2010 Α.Υ.Ο. (περίπτωση πληρωμής δαπανών, για επιδικασθέντες τόκους επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα – σχετική η αρ.πρωτ.2/8363/0026/25-1-11 ΕΔΥΟ), για ενημέρωση των σχετικών φακέλων των εκκρεμών στα δικαστήρια υποθέσεων, που τηρούνται από τις τελωνειακές αρχές. Συνημμένα:
1. Η αριθ. 2/55763/0026/17-1-2013 Α.Υ.Ο.

2. αριθ.1089911/7087-19/0016/2-8-94 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β/641/26-8-94)
Ο Τμηματάρχης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ