Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/077/1945/2014

Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2014.

04 Αυγούστου 2014

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ,
ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Πληροφορίες : Σ. Xατζηγεωργίου
Α. Σκορδάκη
Α. Αλίβερτη
Τηλέφωνο : 210 6479231-273-223
Fax : 210 6468272
e-mail : alkooli@gcsl.
Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
ΑΔΑ: ΩΓ4ΩΗ-ΝΘΙ

ΑΔΑ: ΩΓ4ΩΗ-ΝΘΙ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2014.
Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου έτους 2014, για τους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, για τις δικές σας ενέργειες.
Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου για το 2013. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια : Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα (Α), Αλκοολούχα Ποτά (Β), Αμπελοοινικά Προϊόντα (Γ) και Ζύθος (Δ).
Οι Χ. Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους για το 2014, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ.
εργαστηριακής υποστήριξής τους, όπου αυτό προβλέπεται.
Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του Επισήμου Ελέγχου, θα αποσταλούν εγκαίρως οι σχετικές οδηγίες.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ. ΣΑΜΙΟΣ