ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5014286ΕΞ2014/2014

Κανονιστικό πλαίσιο επιβολής οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ)

11 Ιουνίου 2014

Κ.Α. 050.1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5014286ΕΞ2014
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
101 84 Αθήνα (για άμεση ενημέρωση Τελωνείων)
Πληροφορίες : Δ. Μπουρίκος/ Μ. Βουρνού
Τηλέφωνο : 210 6987456, 455 ΚΟΙΝ.: Πίνακες Ε, Η, ΙΣΤ
FAX : 210 6987450
Email : d19diadi@otenet.gr
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑ : Κανονιστικό πλαίσιο επιβολής οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) Σε συνέχεια της αριθμ. Δ19Α 5042117ΕΞ/5-12-2013 ΔΥΟ σχετικά με την διευκρίνιση συγκεκριμένων ερωτημάτων περί μη επιβολής ΔΕΤΕ λόγω παραγωγικής λειτουργίας του ICISnet και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μέχρι σήμερα αναφορές των Τελωνείων όσο και υπομνήματα οικονομικών φορέων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. Κανονιστικό πλαίσιο και προϋποθέσεις επιβολής οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ)
Α. Περιπτώσεις επιβολής ΔΕΤΕ
1. Διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων και εν γένει τελωνειακών εργασιών που λαμβάνουν χώρα είτε εκτός τελωνειακού καταστήματος ανεξαρτήτως ωραρίου είτε εκτός επισήμου ωραρίου ανεξαρτήτως του χώρου εργασιών, εντός ή εκτός τελωνειακού καταστήματος (παρ. 1 και 2α του άρθρου 52 Καν. 952.2013, άρθρο 202 παρ.1 Καν. 2913/1992, πρώτη παράγραφος άρθρου 5 ν.2960/2001).
2. Η εξέταση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στον τόπο που έχει ορισθεί και στις ώρες που έχουν προβλεφθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν, μετά από αίτηση του διασαφιστή, την εξέταση των εμπορευμάτων σε τόπο ή σε ώρες, άλλες από αυτές που έχουν οριστεί (άρθρο 239
Καν. 2454/1993).

INFORMATIC
S
DEVELOPME
NT AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.13 15:51:20
EEST
Reason:
Location: Athens
3. Ανάκτηση του κόστους αναλύσεων ή εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. 952/2013 (Αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες), ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 Καν. 952/2013 (παρ.2β του άρθρου 52 Καν. 952/2013).
4. Παρεπόμενα έξοδα στο πλαίσιο της εξέτασης ή δειγματοληψίας εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευσης ή καταστροφής των εμπορευμάτων, εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του τελωνειακού προσωπικού, όπως πχ έξοδα μετακίνησης των τελωνειακών υπαλλήλων, έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων, έξοδα χρήσης ειδικών μηχανημάτων, έξοδα καταστροφής (παρ. 2γ άρθρου 52 Καν. 952/2013).
5. Έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου (παρ. 2δ του άρθρου 52 Καν. 952/2013).
6. Εξέταση των εμπορευμάτων πριν την υποβολή διασάφησης κατόπιν αίτησης ενδιαφερόμενου (άρθρο 42 Καν. 2913/1992).
7. Μεταφορά εμπορευμάτων που δεν έχουν λάβει προορισμό, σύμφωνα με προθεσμίες, σε ειδικό χώρο υπό την επιτήρησή τελωνειακής αρχής με έξοδα του προσώπου που τα κατέχει μέχρι την τακτοποίηση της κατάστασης των εν λόγω εμπορευμάτων (άρθρο 53 Καν. 2913/1992).
8. Δαπάνες καταστροφής των εμπορευμάτων (άρθρο 56 Καν. 2913/1992). Β. Επίσημο ωράριο λειτουργίας και ορισμός τελωνειακού καταστήματος
1. Το επίσημο ωράριο των τελωνειακών αρχών έχει καθοριστεί με την Τ3167/4165/17- 7-2002 ΑΥΟ. Με την αριθμ. Δ19Α 5016609ΕΞ2013/26-4-2013 ΑΥΟ καθορίστηκε πιλοτική διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Ε΄ και ΣΤ΄ Πειραιά. Τόσο η γενική ΑΥΟ όσο και η μεταγενέστερη ειδική για την πιλοτική διεύρυνση του ωραρίου συγκεκριμένων τελωνείων, προσδιορίζουν ακριβώς τις τελωνειακές εργασίες τις οποίες καλύπτουν και τις λοιπές για τις οποίες απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Σύμφωνα με την Τ.3167/4165/17-7-2002 ΑΥΟ, η 24ωρη λειτουργία των τελωνειακών αρχών που λειτουργούν σε μεθοριακά σημεία εισόδου-εξόδου δεν διακρίνει μεταξύ επιβατών και εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η επιβολή ΔΕΤΕ για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές, τα μεταφορικά μέσα ή τελωνειακές ǹǻǹ: 6ȈǺǹǾ-ȊǼȀ διατυπώσεις των επιβατών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 52 του Καν. 952/2013.
3. Σύμφωνα με την Τ.3167/4165/17-7-2002 ΑΥΟ, η 24ωρη λειτουργία των τελωνειακών αρχών που λειτουργούν σε διεθνείς αερολιμένες και λιμένες αναφέρεται ειδικά και αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Ως εκ τούτου, οι λοιπές τελωνειακές εργασίες που δεν αφορούν τους επιβάτες (πχ. εισαγωγή, εξαγωγή) δύνανται να λάβουν χώρα εκτός επισήμου ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και με την επιβαλλόμενη επιβάρυνση (ΔΕΤΕ).
4. Η έννοια του τελωνειακού καταστήματος αναφέρεται στον καθορισμένο διοικητικά χώρο διεξαγωγής των τελωνειακών διατυπώσεων και εν γένει τελωνειακών εργασιών, δηλαδή στο χώρο συνήθους παρουσίας των ανθρώπινων (τελωνειακοί
υπάλληλοι) και υλικών πόρων (ηλεκτρονικά/ μηχανογραφικά συστήματα).
Οι τελωνειακές εργασίες που διεξάγονται σε οποιονδήποτε χώρο εκτός τελωνειακού καταστήματος και των προκαθορισμένων χώρων από την ίδια την τελωνειακή αρχή για την προσκόμιση και έλεγχο των εμπορευμάτων (τελωνειακές αποθήκες, τελωνειακός περίβολος), επιβαρύνονται με ΔΕΤΕ ανεξαρτήτως ωραρίου.
ΙΙ. Τρόπος υπολογισμού οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) Α. Γενικός τρόπος υπολογισμού
1. Ο γενικός τρόπος υπολογισμού των ΔΕΤΕ καθορίζεται στην Τ. 2270/409/1986 ΑΥΟ, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ωριαία επιβάρυνση (8,80 ευρώ) για την απασχόληση κάθε τελωνειακού υπαλλήλου σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης (απασχόληση εκτός επισήμου ωραρίου), η ωριαία επιβάρυνση σε περίπτωση απασχόλησης εκτός τελωνειακού καταστήματος (11,74 ευρώ) και οι προσαυξήσεις των επιβαρύνσεων αυτών τις εξαιρέσιμες ημέρες, ανάλογα με το αν οι τελωνειακές εργασίες λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός τελω- νειακού καταστήματος.
2. Η ωριαία επιβάρυνση περιλαμβάνει, εκτός του χρόνου αναμονής και εργασίας του τελωνειακού υπαλλήλου, και το χρόνο μετάβασης από το τελωνειακό κατάστημα προς το χώρο εκτέλεσης της εργασίας και ενδεχόμενης επιστροφής στο τελωνειακό κατάστημα.
3. Τα έξοδα μετακίνησης από το τελωνειακό κατάστημα προς τον χώρο εκτέλεσης της εργασίας βαρύνουν τον αιτούντα.
4. Ο γενικός τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ), σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση επιβολής των ΔΕΤΕ με την επιφύλαξη ειδικότερων κανόνων-περιπτώσεων (βλ. ΙΙ. Β). Β. Ειδικός τρόπος Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας επιβολής και υπολογισμού των επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ), προβλέπονται κατ’ αποκοπή ποσά σε ορισμένες ειδικές τελωνειακές εργασίες- περιπτώσεις, ως ακολούθως:
1. Εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων και ιδιωτικών πλοίων: Τ. 3833/1281/2000 ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε από την Τ. 4635/1868/2001 ΑΥΟ και ισχύει.
2. Προσφορά τελωνειακών εργασιών κατά την εξυπηρέτηση πτήσεων Charter στους αερολιμένες της χώρας που δεν λειτουργούν ανεξάρτητα τελωνεία: Τ. 4363/1263/1999 ΑΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τ. 4635/1868/2001 ΑΥΟ και ισχύει.
3. Εξυπηρέτηση εισερχόμενων φορτηγών στα συνοριακά Τελωνεία και εμπορευματοκιβωτίων προς θαλάσσια έξοδο από ελεύθερες ζώνες: Τ.1651/542/2002 ΑΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τ.4745/1523/2002 ΑΥΟ και ισχύει, όταν λαμβάνουν χώρα εκτός επισήμου ωραρίου των τελωνείων.
4. Διενέργεια τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνειακών κλιμακίων στις φορολογικές αποθήκες του ν.2960/2001 εκτός του επισήμου ωραρίου του αρμόδιου τελωνείου: Τ. 6073/2105/2000, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τ.446/202/2002 ΑΥΟ και ισχύει.
5. Ειδικό τέλος ν.2093/1992 και ν. 2386/1996, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής του εν λόγω τέλους, η εν λόγω υποβολή καλύπτει την παροχή ΔΕΤΕ και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στο πλαίσιο του άρθρου 52 του Καν. 952/2013. ǹǻǹ: 6ȈǺǹǾ-ȊǼȀ ΙΙΙ) Καταργούμενες ΔΥΟ Από την 1η Αυγούστου 2014 καταργούνται οι ακόλουθες ΔΥΟ:
1. Η αριθμ. Τ.4535/1468/2-11-2005 «Είσπραξη ΔΕΤΕ».
2. Η αριθμ. Τ.2101/554/19-4-2006 ΔΥΟ, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. Δ19Β 5009593ΕΞ2013/11-3-2013 ΔΥΟ.
3. Η αριθμ. Δ19Α 5042117ΕΞ2013/5-12-2013 ΔΥΟ. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη ΕΔΥΟ/ΔΥΟ που έρχεται σε σύγκρουση με την παρούσα ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο Τμηματάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Τελωνείων & ΕΦΚ, κ. Νηχωρίτη
5. Δ/νσεις 17η, 18η, 33η, ΕΦΚ, ΥΠΣΤ
6. Δ19η/ Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄