ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5002717 ΕΞ 2014/2014

«Πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας οχημάτων»

31 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5002717 ΕΞ 2014
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: A΄ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Τσαούσογλου
Τηλέφωνο : 210-69.87.496
FAX : 210-69.87.489
Αθήνα, 31/1/2014

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας οχημάτων»

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ της Δ/νσης Ε.Φ.Κ Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία εδόθησαν οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ειδικών φόρων κατανάλωσης στο πληροφοριακό σύστημα ICISnet, σας γνωρίζουμε ότι από 1/2/2014 , όσον αφορά τα οχήματα, αντικαθίστανται οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1911, 1913, και 1915, σε 1918, 1924 και 1925 αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ.7 αρθρ 123 ν.2960/01:
- Θα έχουν τον πρόσθετο κωδικό εθνικής φορολογίας 1918 τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 7,5 τόνους μέχρι και 14 τόνους που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης 8701, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δασμολογικής κλάσης 8702 φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δασμολογικής κλάσης 8704 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δασμολογικής κλάσης 8705.
- Θα έχουν τον πρόσθετο κωδικό εθνικής φορολογίας 1924 τα ανοικτά ανατρεπόμενα ή κλειστά βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους μέχρι και 7,5 τόνους που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης 8701, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δασμολογικής κλάσης 8702 φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δασμολογικής κλάσης 8704 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δασμολογικής κλάσης 8705 και - Θα έχουν τον πρόσθετο κωδικό εθνικής φορολογίας 1925 τα ανοικτά ανατρεπόμενα ή κλειστά βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 14 τόνους που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης 8701, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δασμολογικής κλάσης 8702 φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δασμολογικής κλάσης 8704 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δασμολογικής κλάσης 8705 .
Για διευκόλυνση επισυνάπτεται επικαιροποιημένος ο πίνακας πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας.
Η Δ/νση Υ.Π.Σ.Τ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση της διαδικτυακής πύλης στην ενότητα «Αυτοκίνητα Οχήματα – Φορολογία».
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣα.α.

Μ.ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ