ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5013556 ΕΞ 2014/2014

«Εφαρμογή δασμών αντιντάμπιγκ για εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς του ειδικού προορισμού – μέτρο 464 στο TARIC»

04 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5013556 ΕΞ 2014
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ε
ΠΡΟΣ: Π. Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.488
FAX : 210-69.87.489
Email : ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή δασμών αντιντάμπιγκ για εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς του ειδικού προορισμού – μέτρο 464 στο TARIC»

Σχετ.: α) Η αριθ. Δ.800/472/10-5-2006 ΔΥΟ
β) Η αριθ. Δ19Α 5041357 ΕΞ/29-11-2013 ΔΥΟ (σημείο 14-ειδικός προορισμός) Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τα ανωτέρω α) και β) σχετικά διευκρινίστηκε ότι, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με αναστολή των εισαγωγικών δασμών του Κοινού Δασμολογίου λόγω υπαγωγής τους στο καθεστώς του ειδικού προορισμού, πρέπει να εφαρμόζονται τυχόν μέτρα εμπορικής πολιτικής που συνδέονται με το εμπόρευμα, όπως είναι οι δασμοί αντιντάμπιγκ. Η εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων εμπορικής πολιτικής στα πλαίσια του καθεστώτος του ειδικού προορισμού, βασίζεται ιδίως στις ακόλουθες κοινοτικές διατάξεις: - Το άρθρο 4 παρ. 10 καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), σύμφωνα με το οποίο με τον όρο «εισαγωγικοί δασμοί» νοούνται οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων. - Το άρθρο 21 παρ. 2 καν. 2913/92, σύμφωνα με το οποίο ως «ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση» στα πλαίσια του ειδικού προορισμού, νοείται κάθε μείωση ή αναστολή ενός εισαγωγικού δασμού κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 10 ανωτέρω. - Το άρθρο 20 παρ. 1 καν. 2913/92, σύμφωνα με το οποίο οι δασμοί που καθίστανται απαιτητοί σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής βασίζονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. - Το άρθρο 20 παρ. 2 καν. 2913/92, σύμφωνα με το οποίο τα άλλα μέτρα που καθιερώνονται από ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών εφαρμόζονται κατά περίπτωση σε σχέση με τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων αυτών. - Το άρθρο 79 καν. 2913/92, σύμφωνα με το οποίο η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός εμπορεύματος συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, τη διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται για την εισαγωγή εμπορεύματος, καθώς και την επιβολή των νομίμως οφειλόμενων δασμών. - Το άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1225/09 (L343/09) για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπιγκ, σύμφωνα με το οποίο οι δασμοί αντιντάμπιγκ εισπράττονται ανεξάρτητα από τους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται συνήθως στις εισαγωγές. - Το άρθρο 291 παρ. 1 των κατευθυντήριων οδηγιών της Ε.Επιτροπής για το καθεστώς του ειδικού προορισμού, σύμφωνα με το οποίο μπορεί στα πλαίσια του καθεστώτος αυτού να παρέχεται αναστολή και από την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (όπως οι καν. αντιντάμπιγκ για συγκεκριμένα εμπορεύματα).
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι δυνατό ειδικότεροι κανονισμοί της Ε.Ε. για την επιβολή προσωρινών ή οριστικών δασμών αντιντάμπιγκ ή αντισταθμιστικών δασμών, να εξαιρούν ρητά από την επιβολή των μέτρων αυτών ορισμένα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του ειδικού προορισμού. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό ο δασμός αντιντάμπιγκ να επιβάλλεται σε κωδικούς Σ.Ο. όπου μπορούν να υπαχθούν τόσο τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικό προορισμό και άρα πρέπει να εξαιρεθούν από το δασμό αντιντάμπιγκ, όσο και λοιπά εμπορεύματα στα οποία πρέπει να επιβάλλεται ο δασμός αντιντάμπιγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικότερου κανονισμού. Προκειμένου να καλύψει τις περιπτώσεις αυτές, η Γ.Δ. Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Επιτροπής (DG TAXUD) – Τομέας TARIC, έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση στη βάση TARIC του μέτρου 464: «δήλωση της διάκρισης που υπόκειται στις διατάξεις περί ειδικού προορισμού». Το μέτρο αυτό ενσωματώνεται πάντοτε κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένου κανονισμού αντιντάμπιγκ, βάσει του οποίου εξαιρούνται ρητά από το δασμό αντιντάμπιγκ ορισμένα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με τις διατάξεις του ειδικού προορισμού. Επιπλέον, συνδέεται πάντοτε με 10ψήφιους κωδικούς εμπορευμάτων (TARIC) άλλους από αυτούς για τους οποίους εφαρμόζεται ο δασμός αντιντάμπιγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού κανονισμού, καθώς και με τις χώρες καταγωγής που προβλέπονται από τους κανονισμούς αντιντάμπιγκ και για τις οποίες έχει εφαρμογή ο δασμός αντιντάμπιγκ.
3. Εφιστούμε ειδικότερα την προσοχή στα ακόλουθα: - Η απαλλαγή από τους δασμούς αντιντάμπιγκ με την εφαρμογή του μέτρου 464, παρέχεται μόνο όταν αυτό προβλέπεται σαφώς από τις διατάξεις ειδικότερων καν. αντιντάμπιγκ. - Σε διαφορετική περίπτωση, το μέτρο 464 δεν ενσωματώνεται και ισχύουν όσα αναφέρονται στα α) και β) σχετικά. Κατά συνέπεια, οι δασμοί αντιντάμπιγκ θα πρέπει να εισπράττονται κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, έστω και αν παρέχεται απαλλαγή από τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού προορισμού. - Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν επιθυμεί την παραλαβή των εμπορευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού προορισμού, προτίθεται δηλαδή να προχωρήσει στη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με πληρωμή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου και του δασμού αντιντάμπιγκ, έστω και αν λόγω της περιγραφής του εμπορεύματος επιτρέπεται η αναστολή του δασμού αντιντάμπιγκ βάσει του ειδικού προορισμού, τότε στη θέση 33 συμπληρώνεται ο 10ψήφιος κωδικός εμπορεύματος που συνδέεται με το μέτρο αντιντάμπιγκ και το μέτρο 464 δεν εφαρμόζεται.
4. Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα: - Καν. αριθ. 470/2014 για την επιβολή αντιντάμπιγκ στις εισαγωγές ηλιακών υαλοπινάκων καταγωγής Κίνας: Δεν προβλέπεται βάσει των διατάξεων του κανονισμού απαλλαγή από τους δασμούς αντιντάμπιγκ για τέτοιου είδους εμπορεύματα που υπόκεινται στον ειδικό προορισμό – το μέτρο 464 δεν έχει ενσωματωθεί στη βάση TARIC και δεν εφαρμόζεται. Ο δασμός αντιντάμπιγκ εισπράττεται και στις περιπτώσεις απαλλαγής του εισαγωγικού δασμού βάσει των διατάξεων του ειδικού προορισμού για τα εμπορεύματα αυτά. - Καν. 157/2013 για την επιβολή δασμού αντιντάμπιγκ στις εισαγωγές βιοαιθανόλης καταγωγής Η.Π.Α.: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3, τα προϊόντα που περιγράφονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου εξαιρούνται από την επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ, εφόσον δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο βάσει των όρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ειδικού προορισμού (άρθρα 291 – 300 καν. 2454/93). Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, έχει ενσωματωθεί στο TARIC το μέτρο 464 που συνδέεται με το συγκεκριμένο κανονισμό, για 10ψήφιους κωδικούς εμπορευμάτων (TARIC) των 8ψήφιων κωδικών Σ.Ο. που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, άλλους από τους κωδικούς TARIC που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και για τους οποίος εφαρμόζεται ο δασμός αντιντάμπιγκ. Ενδεικτικά, το μέτρο 464 έχει συνδεθεί με τους κωδικούς εμπορευμάτων 2207100017, 2207200017, 2208909917, 2710122119 κλπ. για εμπορεύματα καταγωγής Η.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 157/2013. - Καν. 88/1997 σχετικά με την άδεια για απαλλαγή της εισαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων ποδηλάτων καταγωγής Κίνας από το δασμό αντιντάμπιγκ (καν. 71/97 και 2474/93): Έστω ότι εισάγονται στιλβωμένες πρόσθιες περόνες για την κατασκευή ποδηλάτων του κωδικού Σ.Ο. 8714 91 30, κατασκευασμένες από ανθρακόνημα, καταγωγής Κίνας, σε ποσότητες κάτω των 300 τεμαχίων, όμως ο εισαγωγέας δεν επιθυμεί την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ειδικού προορισμού, προτίθεται δηλ. να προχωρήσει σε πληρωμή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου καθώς και των δασμών αντιντάμπιγκ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναγραφεί στη θέση 33 του ΕΔΕ ο 10ψήφιος κωδικός εμπορεύματος 8714 91 30 31 ο οποίος συνδέεται με το μέτρο 552 – οριστικός δασμός αντιντάμπιγκ, και όχι ο κωδικός 8714 91 30 21 ο οποίος συνδέεται με το μέτρο 464 και, κατά συνέπεια, η εφαρμογή του προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ειδικού προορισμού.
5. Συνίσταται στους χρήστες του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), σε περίπτωση αμφιβολίας για την ερμηνεία των διατάξεων ενός συγκεκριμένου καν. αντιντάμπιγκ σε σχέση με τα προαναφερόμενα, να προχωρούν σε σχετική έρευνα στην πληροφόρηση που παρέχεται στο υποσύστημα TARIC, για τη διαπίστωση της ενσωμάτωσης ή μη του μέτρου 464 σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του ειδικού προορισμού για τα εμπορεύματα που τους ενδιαφέρουν. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου, έχουν δοθεί με την αριθ. Δ17Α 5042666 ΕΞ/12-12-2013 ΔΥΟ η οποία έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη (portal), στο πεδίο «Ηλεκτρονικές συναλλαγές».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ