ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5013561 ΕΞ 2014:/2014

Δασμολογική κατάταξη οθονών

03 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο : 210 6987485
FAX : 210 6987489
Email : gdt-dasmo@otenet.gr
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.Δ17Α 5013561 ΕΞ 2014:

ΘΕΜΑ: Δασμολογική κατάταξη οθονών

ΣΧΕΤ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 953/2013 του Συμβουλίου Σε συνέχεια του ανωτέρω κανονισμού που αφορά στην τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87, για την δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στον καν. (ΕΕ) 1001/2013 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία για το έτος 2014) καθώς και στο υποσύστημα του TARIC και με την οποία επιβάλλεται αυτόνομος δασμός «ατελώς» σε επίπεδες οθόνες που έχουν την δυνατότητα να απεικονίζουν σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 1001/2013 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία για το έτος 2014) στη δασμολογική κλάση 8528 κατατάσσονται οι οθόνες απεικόνισης. Πιο συγκεκριμένα, στις διακρίσεις 8528 51 και 8528 59 περιλαμβάνονται οθόνες απεικόνισης, άλλες από αυτές με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, όπως οι οθόνες με επίπεδη επιφάνεια (flat panel display – FPD), οι οθόνες τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων (liquid crystal display - LCD) και οι οθόνες τεχνολογίας PLASMA. Ειδικότερα: Στην διάκριση 8528 51 00 κατατάσσονται οι οθόνες απεικόνισης του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471. Στην διάκριση 8528 59 κατατάσσονται οι άλλες οθόνες απεικόνισης. Ειδικότερα στους κωδικούς ΣΟ 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, κατατάσσονται οι επίπεδες οθόνες που έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας και στις οποίες επιβάλλεται αυτόνομος δασμός «ατελώς». Οι εν λόγω οθόνες απεικόνισης δεν είναι του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, παρόλα αυτά έχουν την δυνατότητα να απεικονίζουν σήματα από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο επαρκές για πρακτική χρήση με αυτή.
2. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών, οι περισσότερες οθόνες έχουν την δυνατότητα να απεικονίζουν σήματα εξίσου αποτελεσματικά, τόσο από μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών όσο και από άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, η κατάταξή τους καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί μόνο βάσει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Εντούτοις, προκειμένου μία οθόνη απεικόνισης να θεωρείται ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών θα πρέπει σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για την κλάση 8528, να διαθέτει ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: χαμηλές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, παρουσία μηχανισμού προσαρμογής κλίσης και περιστροφής, αντιθαμβωτική επιφάνεια και γενικότερα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την εκ του σύνεγγυς παρατεταμένη θέαση. Τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: - Το μέγεθος της οθόνης: Οθόνη με διαγώνιο μεγαλύτερη των 30’’ θεωρείται ως «άλλη οθόνη απεικόνισης» της διάκρισης 8528 59. - Λόγος διαστάσεων οθόνης: Οθόνη με λόγο διαστάσεων 16:9 θεωρείται ως «άλλη οθόνη απεικόνισης» της διάκρισης 8528 59. - Μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) σε συνδυασμό με την εγγενή ανάλυση : μέγεθος εικονοστοιχείου από 0,41 mm για μέτρια ανάλυση, το οποίο μειώνεται όσο αυξάνεται η ανάλυση σχετίζεται με οθόνη «του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471» της διάκρισης 8528 51 00. - Φωτεινότητα: Οθόνη με μεγάλη φωτεινότητα, πάνω από 400 cd/m2, δεν διευκολύνει την παρατεταμένη κοντινή θέαση επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών. - Λόγος αντίθεσης: Οθόνη με λόγο αντίθεσης πάνω από 1000:1 θεωρείται ως «άλλη οθόνη απεικόνισης» της διάκρισης 8528 59. - Χρόνος απόκρισης: Μικρός χρόνος απόκρισης αντιστοιχεί σε άλλες οθόνες απεικόνισης της διάκρισης 8528 59. Επιπλέον, εάν η οθόνη υποστηρίζει τηλεοπτικά πρότυπα (NTSC, PAL και SECAM) και λειτουργίες βίντεο, είναι εφοδιασμένη με τηλεχειριστήριο, κυκλώματα ήχου με ενισχυτή, λειτουργία PiP (picture in picture), πλήκτρα ενεργοποίησης και ελέγχου και ειδικότερα πλήκτρα για επιλογή καναλιών και ρύθμισης ήχου, τότε δεν θεωρείται ότι προορίζεται για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών. Το γεγονός ότι μία οθόνη μπορεί να εμφανίζει σήματα και από άλλες πηγές εκτός από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο για τον αποκλεισμό της από την διάκριση 8528 51, σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην Yπόθεση Kamino (C-376/07). Ως εκ τούτου, η κατάταξη των οθονών απεικόνισης, είτε στη διάκριση 8528 51 είτε στη διάκριση 8528 59, πρέπει να βασίζεται σε συνολική αξιολόγηση των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων κάθε οθόνης, στο βαθμό αυτά σχετίζονται με τη σκοπούμενη χρήση αυτής.
3. Στη διάκριση 8528 59, στην οποία κατατάσσονται οι οθόνες απεικόνισης, άλλες από αυτές του τύπου που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, διακρίνουμε την περίπτωση η οθόνη απεικόνισης να έχει αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας όταν συνδέεται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη έχει την δυνατότητα να εμφανίζει σήματα από αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο επαρκές για πρακτική χρήση με αυτή. Οι οθόνες με την ιδιότητα αυτή κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ 8528 59 20, 8528 59 31 και 8528 59 39, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Ειδάλλως κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8528 59 70 με εισαγωγικό δασμό 14%.
4. Καθότι η διαφοροποίηση στις διακρίσεις 8528 51 και 8528 59 καθώς και στους επιμέρους κωδικούς ΣΟ της τελευταίας είναι εξαιρετικά σημαντική, για λόγους διασφάλισης των δημοσίων εσόδων και των ιδίων πόρων της Ε.Ε, εφιστούμε την προσοχή σας κατά την διαδικασία δασμολογικής κατάταξης τέτοιων οθονών. Προς την κατεύθυνση αυτή και προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις παρακάτω περιπτώσεις δασμολογικής κατάταξης οθονών που περιλαμβάνονται σε ψηφισθέντες κανονισμούς από την Ε. Επιτροπή:
1. Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων με διαγώνιο 30’’ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές απεικόνισης πληροφοριών για ενημέρωση του κοινού κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8528 59 31 (Καν. ΕΕ 112/2014)
2. Συσκευή που συνδυάζει έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων με διαγώνιο 15’’ και επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε σημεία πώλησης ή ενημέρωσης πελατών με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8528 51 00 (Καν. ΕΕ 111/2014)
3. Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων με διαγώνιο 21’’ που υποστηρίζει τα πρότυπα DICOM για ιατρικές εφαρμογές και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για προβολή ιατρικών ακτινογραφιών στο πλαίσιο κλινικών διαγνώσεων, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8528 59 31 (Καν. ΕΕ 114/2014)
4. Οθόνη τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων με διαγώνιο 31’’ που διαθέτει υποδοχή για την εισαγωγή δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων – tuner (μη πλήρης έγχρωμη τηλεόραση), κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8528 72 40, ως δέκτης τηλεόρασης (Καν. ΕΕ 1156/2013)
5. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2014 που αφορά στην αναθεώρηση ορισμένων Κανονισμών σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη διαφόρων τύπων οθονών ώστε να εναρμονιστούν με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία μετά την ψήφιση του Κανονισμού (ΕΕ) 953/2013 του Συμβουλίου, είδη όπως ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών, φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD με οθόνη LCD, πολυλειτουργική συσκευή πολυμέσων για αυτοκίνητα
οχήματα οθόνη LCD, κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8528 59 70.
Αντιθέτως, φορητή οπτική ηλεκτρονική συσκευή αποκαλούμενη «Βιντεογυαλιά» για την προβολή εικόνων για ψυχαγωγικούς σκοπούς που συνδέεται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και με συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8528 59 31, ως επίπεδη οθόνη που έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει σήματα από αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών με αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για τη δασμολογική κατάταξη σε εισαγόμενες από τρίτες χώρες οθόνες απεικόνισης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (Δ.Δ.Π) και συνιστούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς υποβάλλουν στην Διεύθυνσή μας αίτηση για έκδοση σχετικής ΔΔΠ, προσκομίζοντας δείγμα και κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει στη ορθή κατάταξη του είδους.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο:
Ο Τμηματάρχης