ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5016312 ΕΞ2014/2014

«Επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ σε προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία με χρήση ATR – μέτρο 570 στο TARIC»

08 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ17Α 5016312 ΕΞ2014
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ, Ε
ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 (για την ενημέρωση των τελωνείων
T. Κ: 101 84 Αθήνα αρμοδιότητάς τους)
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα, Μ.Κουνάβη
Τηλέφωνο : 210-69.87.488, 541 Κοιν: Π. Δ.
FAX : 210-69.87.489
Email : ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
gdt-dasmo@otenet.gr
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ: «Επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ σε προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία με χρήση ATR – μέτρο 570 στο TARIC»

Σχετ: Η αριθ. Δ17Ε 5008924 ΕΞ/10-4-2014 ΔΥΟ Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, και κατόπιν ερωτημάτων και προβληματισμών που διατυπώθηκαν τόσο από συναλλασσόμενους όσο και από τελωνειακές αρχές, αναφορικά με την είσπραξη δασμών αντιντάμπιγκ οι οποίοι επιβάλλονται σε προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών που υπόκεινται μεν στους εν λόγω δασμούς βάσει σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., εισάγονται όμως στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, στα πλαίσια της Τελωνειακής Ένωσης, με τη χρήση του πιστοποιητικού ATR καθόσον τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Τουρκία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το σημείο 4 της σχετικής ΔΥΟ, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά την είσπραξη τυχόν δασμών αντιντάμπιγκ, κατά τον έλεγχο των εισαγωγών εμπορευμάτων από Τουρκία όταν αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας ATR, βάσει της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας (Απόφαση αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ – Τουρκίας). Ειδικότερα, το πιστοποιητικό ATR χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν αποδεικτικό έγγραφο για την ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την υποχρέωση καταβολής τυχόν δασμών αντιντάμπιγκ, κατά την είσοδο στην Ελλάδα προϊόντων καταγωγής τρίτων – εκτός Τουρκίας - χωρών που, σύμφωνα με ειδικότερους κανονισμούς της Ε.Ε., υπόκεινται στους εν λόγω δασμούς, σύμφωνα και με τα άρθρα 46 και 47 της προαναφερόμενης Απόφασης αριθ. 1/95.
2. Εξάλλου, στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από Τουρκία με χρήση ATR δηλώνεται από τον εισαγωγέα κωδικός εμπορεύματος ο οποίος υπόκειται σε δασμό αντιντάμπιγκ /αντισταθμιστικό δασμό όταν κατάγεται από συγκεκριμένες τρίτες – εκτός Τουρκίας - χώρες, οι οποίες ορίζονται ειδικότερα σε σχετικό κανονισμό της Ε.Ε., τότε στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), ενσωματώνεται το κοινοτικό μέτρο «570: Έλεγχος – Δασμός Αντιντάμπιγκ/Αντισταθμιστικός», με την παραπομπή «ΤΜ303» η οποία έχει ως ακολούθως: «Τα μέτρα αντιντάμπιγκ/αντισταθμιστικά εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που κατάγονται από τις χώρες για τις οποίες ισχύουν τα μέτρα αυτά, ακόμη και αν εισάγονται από Τουρκία». Πιο συγκεκριμένα, το κοινοτικό μέτρο 570 έχει συνδεθεί με όλους τους κωδικούς εμπορευμάτων για τους οποίους υφίσταται το μέτρο 106 «Δασμός Τελωνειακής Ένωσης» για καταγωγή Τουρκίας-TR, οι οποίοι όμως ταυτόχρονα υπόκεινται σε μέτρα αντιντάμπιγκ/αντισταθμιστικού δασμού για χώρες καταγωγής άλλες από την Τουρκία.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από Τουρκία με χρήση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ATR, για τα οποία δηλώνονται στη θέση 33 του ΕΔΕ κωδικοί εμπορεύματος οι οποίοι συνδέονται με μέτρα αντιντάμπιγκ όταν τα εν λόγω εμπορεύματα κατάγονται από ορισμένες τρίτες – εκτός Τουρκίας – χώρες, σύμφωνα με ειδικότερους κανονισμούς της Ε.Ε., τότε: - Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ από το συναλλασσόμενο, να γίνεται έρευνα στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) μέσω της οθόνης «μέτρα βάσει κωδικού εμπορεύματος», για τη διαπίστωση τυχόν ενσωμάτωσης του κοινοτικού μέτρου «570» που προαναφέρθηκε, για το συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος. Όπως προαναφέρθηκε, το μέτρο αυτό υποδηλώνει ότι πιθανόν το εμπόρευμα να πρέπει να υπαχθεί σε δασμούς αντιντάμπιγκ, εφόσον κατάγεται από συγκεκριμένες χώρες που ορίζονται σε ειδικότερους κανονισμούς. - Εφόσον διαπιστωθεί η ενσωμάτωση του μέτρου 570 για το συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος, τότε θα πρέπει να γίνει διερεύνηση με βάση τον ειδικότερο κανονισμό αντιντάμπιγκ της Ε.Ε., όσον αφορά τις χώρες για τις οποίες εφαρμόζεται ο δασμός αντιντάμπιγκ στο συγκεκριμένο εμπόρευμα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η χώρα καταγωγής του εμπορεύματος εμπίπτει σε αυτή την ομάδα χωρών. Σημειώνεται ότι η χωρά καταγωγής καθορίζεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο εισόδου του μέτρου. Επισημαίνεται ότι η έρευνα αυτή μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση των πινάκων δασμών αντιντάμπιγκ/αντισταθμιστικών δασμών που αποστέλλει η Υπηρεσία μας και οι οποίοι αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη (portal) της τελωνειακής υπηρεσίας. Επιπλέον, μπορεί να γίνει σχετική αναζήτηση και μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), ως ακολούθως: ü Επιλογή έρευνας μέτρων βάσει κωδικού εμπορεύματος, ü Αναγραφή του κωδικού εμπορεύματος, ü Τύπος μέτρου 551 (προσωρινός δασμός αντιντάμπιγκ), 552 (οριστικός δασμός αντιντάμπιγκ), 553 (προσωρινός αντισταθμιστικός δασμός), 554 (οριστικός αντισταθμιστικός δασμός), ü Το πεδίο της χώρας καταγωγής μπορεί να παραμείνει κενό, οπότε θα εμφανιστεί πληροφόρηση για όλες τις χώρες για τις οποίες επιβάλλεται δασμός αντιντάμπιγκ στο συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος. Αλλιώς, συμπληρώνεται με την πραγματική χώρα καταγωγής (όχι την Τουρκία), ü Εμφανίζεται πληροφόρηση σχετικά με τις χώρες καταγωγής από τις οποίες επιβάλλονται τυχόν μέτρα αντιντάμπιγκ/ αντισταθμιστικών δασμών στο συγκεκριμένο εμπόρευμα, καθώς και η αντίστοιχη νομική βάση (ειδικός κανονισμός αντιντάμπιγκ της Ε.Ε.).
4. Επισημαίνεται ότι, ο υπολογισμός δασμών και φόρων στο υποσύστημα εισαγωγών του Icisnet, γίνεται χωρίς τον συνυπολογισμό τυχόν δασμού αντιντάμπιγκ, καθώς το ίδιο το μέτρο αντιντάμπιγκ δεν είναι συνδεδεμένο με την Τουρκία στο TARIC. Οι θέσεις του ΕΔΕ συμπληρώνονται ως εξής: ü στη θέση 33 ο κωδικός εμπορεύματος, ü στη θέση 34 ΕΔΕ ως «χώρα καταγωγής» ο κωδικός TR – Τουρκία, είτε τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι πράγματι καταγωγής Τουρκίας είτε όχι, και ü στη θέση 36 ΕΔΕ ως «κωδικός προτίμησης» ο τριψήφιος κωδικός 400 - Δασμός τελωνειακής ένωσης, που έχει ως προϋπόθεση την κατοχή του πιστοποιητικού ATR.
5. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογιστεί η πραγματική δασμοφορολογική επιβάρυνση με το συνυπολογισμό του δασμού αντιντάμπιγκ, μέσω της διενέργειας υπολογισμού στο υποσύστημα TARIC για το συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος, αλλά με τη συμπλήρωση της πραγματικής χώρας καταγωγής (όχι την Τουρκία) καθώς και τη συμπλήρωση του κατάλληλου πρόσθετου κωδικού για την εφαρμογή του δασμού αντιντάμπιγκ. Στο τελωνείο θα πρέπει να εισπραχθεί η πραγματική ως άνω δασμοφορολογική επιβάρυνση, με το συνυπολογισμό του δασμού αντιντάμπιγκ/αντισταθμιστικού δασμού.
6. Παράδειγμα: - Έστω ότι εισάγονται στην Ελλάδα από την Τουρκία με τη χρήση ATR εμπορεύματα του κωδικού TARIC 7318121099 (κοχλίες με σπείρωμα άλλοι από ανοξείδωτο χάλυβα), καταγωγής Ταϊβάν. - Σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 2/2012 του Συμβουλίου, εφαρμόζεται δασμός αντιντάμπιγκ για εμπορεύματα, μεταξύ άλλων, του προαναφερόμενου κωδικού TARIC καταγωγής Ταϊβάν. - Στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), στο πεδίο «αναζήτηση μέτρων βάσει κωδικού εμπορεύματος» με χώρα καταγωγής ΤR – Τουρκία, εμφανίζεται το μέτρο με την περιγραφή «Έλεγχος – Δασμός Αντιντάμπιγκ/Αντισταθμιστικός» (570), που υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος κωδικός εμπορεύματος (7318121099) υπάγεται σε δασμό αντιντάμπιγκ όταν κατάγεται από συγκεκριμένες χώρες, έστω και αν εισάγεται από Τουρκία με ATR. - Η σχετική πληροφόρηση ανακτάται μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου, ως ακολούθως: ü επιλογή πεδίου «έρευνα μέτρων βάσει κωδικού εμπορεύματος», ü συμπλήρωση του κωδικού εμπορεύματος 7318121099, ü μέτρο «552» οριστικός δασμός αντιντάμπιγκ, ü ανάκτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει και χωρίς τη συμπλήρωση τύπου μέτρου στο σχετικό πεδίο (κενό), οπότε θα εμφανιστεί πληροφόρηση για όλα τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα που συνδέονται με αυτόν τον κωδικό εμπορεύματος, ü η πραγματική χώρα καταγωγής (Ταϊβάν), συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο (μπορεί να παραμείνει κενό). - Γίνεται υπολογισμός δασμών και φόρων στο TARIC ως εξής: ü χώρα καταγωγής: Ταϊβάν (TW), ü κωδικός προτίμησης: 100, ü πρόσθετος κοινοτικός κωδικός: Α999 (παράδειγμα), ü στον τελικό υπολογισμό περιλαμβάνεται ο δασμός αντιντάμπιγκ. - Το ΕΔΕ που υποβάλλεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διασάφησης, συμπληρώνεται ως εξής: ü θέση 34: Τουρκία (TR), ü θέση 36: 400 (ATR), ü πρόσθετος κοινοτικός κωδικός: 0000 (2η ή 3η υποδιαίρεση της θέσης 33) ü Στον υπολογισμό του υποσυστήματος εισαγωγών κατά την αποδοχή της διασάφησης δεν συμπεριλαμβάνεται ο δασμός αντιντάμπιγκ, όμως για την είσπραξη των ορθών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στο τελωνείο, χρησιμοποιείται ο ορθός υπολογισμός του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) με χώρα καταγωγής την Ταϊβάν.
7. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι: - Αποτελεί ευθύνη του διασαφιστή, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης μέσω του συστήματος Icisnet, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το εμπόρευμα εισέρχεται στην Ε.Ε. με πιστοποιητικό ATR. - Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων από Τουρκία με πιστοποιητικό ATR, για τα οποία δηλώνονται στη θέση 33 κωδικοί εμπορευμάτων που σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπιγκ. Προς τούτο, θα πρέπει πάντοτε να ελέγχεται η ενσωμάτωση του μέτρου «570» και της παραπομπής «ΤΜ303» στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.
8. Η Δ33, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αναφορικά με τη δημιουργία προφίλ ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να εξεταστεί ο χαρακτηρισμός ως μεσαίας/υψηλής επικινδυνότητας των περιπτώσεων εισαγωγής εμπορευμάτων από Τουρκία με πιστοποιητικό ATR, για τα οποία δηλώνονται κωδικοί εμπορευμάτων που υπόκεινται σε αντιντάμπιγκ (σχετ. Δ17Γ 5039707 ΕΞ/11-11-2013). Υπενθυμίζεται ότι, αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση της πληροφόρησης του υποσυστήματος διαχείρισης δασμολογίου έχουν δοθεί με την αριθ. Δ17Α 5042666 ΕΞ/12-12-2013 ΔΥΟ, η οποία έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη (portal) της τελωνειακής υπηρεσίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ