Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ33Ε 5013075 ΕΞ 2014/2014

«Οδηγίες περί κατάσχεσης, διαχείρισης και καταστροφής λαθραίων καπνικών προϊόντων»

30 Μαΐου 2014

η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Βελέντζας
Τηλέφωνο: 210 7259311
Fax: 210 7250113
E-Mail: d33eltel@otenet.gr & d33info@2002.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής
Αρ. Πρωτ.: Δ33Ε 5013075 ΕΞ 2014
Τηλέφωνο/Fax: 23210 45367

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες περί κατάσχεσης, διαχείρισης και καταστροφής λαθραίων καπνικών προϊόντων»

ΣXET.:
1. ΕΜΠ2913/1273/Ε0034/18.12.2003 (καταργείται),
2. Ε2421/874/Α0034/ 27.07.2004 (σε ισχύ),
3. Ε2997/1117/Α0034/26.07.2007 (σε ισχύ),
4. Χ184/36/ε0034/26.05.008 (ενσωματώνεται),
5. Ε1976/826/Ε0034/27.05.2008 (καταργείται),
6. ΕΜΠ3385/1096/Ε0034/09.08.2007 (σε ισχύ),
7. Δ33Ε 5030085 ΕΞ2010/16.07.2010 (καταργείται),
8. Δ6Α1000473 ΕΞ2011/03.01.2011 Α.Υ.Ο. (σε ισχύ),
9. Δ33Ε 5041709 ΕΞ2011/06.10.2011 (ενσωματώνεται),
10. Δ33Ε 50103 ΕΞ2012 ΕΜΠ/17.01.2012 (καταργείται),
11. Δ33Ε 5021061 ΕΞ2012/14.05.2012 (καταργείται),
12. Δ19Γ 5042952 ΕΞ2013/16.12.2013 (Κοινοποίηση Κανονισμού ΕΚ 608/2013) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν.2960/01 (ΦΕΚ Α΄265/22.11.01), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3583/07 (ΦΕΚ 142 Α΄/28.06.07) «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα & άλλες διατάξεις», τις ανωτέρω σχετικές διαταγές της Διεύθυνσής μας, καθώς και τις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών – Μελών της με τις διεθνείς καπνοβιομηχανίες Philip Morris International (P.M.I.) (βλ. ν.3530/07, ΦΕΚ 36 τεύχος Α΄/23.02.2007), Japan Tobacco International (J.T.I.), British American Tobacco (B.A.T.), Imperial Tobacco Ltd. (I.T.L.), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, επισημαίνουμε τα κάτωθι:
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Αθήνα 30.05.2014
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Όταν οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώνουν λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις των άρθρων 155 και επόμενα του ν.2960/01 και γίνεται ανακοίνωση της αξιόποινης πράξης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η εν λόγω παράβαση καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISNet), στον κωδικό 6027 περί λαθρεμπορίας καπνικών. Παράλληλα, και σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 167 παρ.1 του ν.2960/01, τα καπνικά προϊόντα που κατάσχονται από τις λοιπές Διωκτικές Αρχές, καθώς και τα μεταφορικά μέσα αυτών, παραδίδονται άμεσα στο κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 152 §1 του ν.2960/01, το Τελωνείο προβαίνει στον υπολογισμό των αναλογούντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και επιλαμβάνεται μόνο του διοικητικού κολασμού της παράβασης.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων είναι αρμόδια για την καταγραφή των κατασχέσεων καπνικών προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών επί των υποθέσεων αυτών, καθώς και για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, η λειτουργική σημασία της οποίας προκύπτει από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας και την ανάγκη καταγραφής και αποτίμησης του έργου της. Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (W.C.O.), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Περιφερειακό Κέντρο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος (SELEC) κ.α. Σε εθνικό επίπεδο η διάθεσή τους στην πολιτική ηγεσία συμβάλλει στη χάραξη, αναπροσαρμογή και βελτιστοποίηση της εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζουμε ότι για κάθε κατάσχεση, που πραγματοποιείται είτε από τα ίδια τα Τελωνεία, είτε από τις λοιπές Διωκτικές Αρχές, τα Τελωνεία
οφείλουν:
2.1 Να ενημερώνουν εντός 48ωρών, είτε μέσω e-mail (d33info@2002.syzefxis.gov.gr), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax: 210 7250113), τη Διεύθυνσή μας, όταν γίνονται κατασχέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) τεμαχίων τσιγάρων στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπληρώνουν τη φόρμα του Υποδείγματος 1, την οποία κοινοποιούμε συνημμένως.
2.2 Να ενημερώνουν κάθε μήνα, είτε μέσω e-mail (d33info@2002.syzefxis.gov.gr), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax: 210 7250113), τη Διεύθυνσή μας για τις κατασχέσεις κάτω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) τεμαχίων τσιγάρων που πραγματοποιούνται στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας. Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώνεται η φόρμα του Υποδείγματος 1 για καθεμία κατάσχεση ξεχωριστά.
Δεν θα αποστέλλεται από τις Τελωνειακές Αρχές μηνιαία ενημέρωση προς τη Διεύθυνσή μας για τους μήνες κατά τους οποίους δεν πραγματοποιούνται κατασχέσεις τσιγάρων στην περιοχή ευθύνης τους.
2.3 Να ενημερώνουν εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας, για το πόρισμα της τυχόν διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης τσιγάρων άνω των 50.000 τεμαχίων, είτε αυτή διενεργήθηκε από Τελωνειακή Αρχή, είτε από οποιαδήποτε άλλη Διωκτική Αρχή.
2.4 Αν σε κάποια από τις περιπτώσεις που αποστέλλεται το Υπόδειγμα 1, είτε εκ παραδρομής, είτε εξαιτίας άλλων αντικειμενικών λειτουργικών δυσκολιών του Τελωνείου που συμπλήρωσε τη φόρμα, λείπει κάποιο στοιχείο (π.χ. όταν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των δασμών και φόρων) ή έχει γίνει λάθος σε κάποιο σημείο της φόρμας (π.χ. στον αριθμό των τεμαχίων), το Τελωνείο οφείλει να στείλει εκ νέου στη Διεύθυνσή μας, είτε μέσω e-mail (d33info@2002.syzefxis.gov.gr), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax: 210 7250113), τη φόρμα συμπληρωμένη μόνο ως προς το υπολειπόμενο ή διορθωμένο στοιχείο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου του αρχικά απεσταλμένου εγγράφου.
2.5 Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αρίθμ. Ε2421/874/Α0034/27.07.2004 Δ.Υ.Ο., περί σύνταξης των δελτίων απάτης και παρατυπίας του Καν. 1150/2000, σας υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων, στις οποίες οι αναλογούντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, θα πρέπει να συντάσσεται δελτίο απάτης προς την 33η Διεύθυνση/Τμήμα Α΄, προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι δελτίο συντάσσεται ακόμα και όταν δεν υφίσταται πραγματική οφειλή ιδίων πόρων επειδή αυτή έχει αποσβεστεί λόγω κατάσχεσης των λαθραίων τσιγάρων. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συμπληρώνεται το βασικό δελτίο και θα αναγράφεται το ποσό των αναλογούντων και όχι βεβαιωθέντων δασμών στο πεδίο «4.1 εκτιμώμενο ποσό» και στο πεδίο «4.3 εισπραχθέν ποσό» : «0, Το εμπόρευμα κατασχέθηκε».
2.6 Σε περιπτώσεις κατάσχεσης καπνού θα υπολογίζετε ότι ένα (1) γραμμάριο κατεργασμένου βιομηχανοποιημένου καπνού αντιστοιχεί περίπου σε ένα (1) τσιγάρο (τεμάχιο). Η αναγωγή της εκάστοτε κατασχεθείσας ποσότητας καπνού σε τσιγάρα γίνεται για στατιστικούς και μόνο λόγους, βάσει των όσων σχετικά προβλέπονται από τις συμφωνίες που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών – Μελών & των διεθνών καπνοβιομηχανιών Philip Morris International (P.M.I.), Japan Tobacco International (J.T.I.), British American Tobacco (B.A.T.) & Imperial Tobacco Limited (I.T.L.)
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε μεμονωμένη υπόθεση κατάσχεσης τσιγάρων, το κατώτερο όριο πάνω από το οποίο υπό προϋποθέσεις ερευνάται η γνησιότητα ή παραποίησή τους είναι τα
50.000 τεμάχια. Συγκεκριμένα:
3.1 Κατασχέσεις καπνικών προϊόντων τα οποία αποτελούν καταχωρημένα σήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών
 Philip Morris International (P.M.I.),
 Japan Tobacco International (J.T.I.),
 British American Tobacco (B.A.T.) &  Imperial Tobacco Limited (I.T.L.)
Με βάση ειδικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη – Μέλη της, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, με τις καπνοβιομηχανίες Philip Morris International (P.M.I.) (βλ. ν.3530/07), Japan Tobacco International (J.T.I.), British American Tobacco (B.A.T.), Imperial Tobacco Ltd (I.T.L.) & τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, οι κατασχέσεις τσιγάρων που αφορούν σε οποιαδήποτε μάρκα παραγωγής ή εμπορίας των προαναφερόμενων εταιρειών υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες. Ειδικότερα, η Διεύθυνσή μας είναι υποχρεωμένη μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να κοινοποιεί τις σχετικές κατασχέσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία με τη σειρά της και ομοίως σε περιορισμένο χρονικό διάστημα οφείλει να ειδοποιήσει καθεμιά από τις παραπάνω εταιρείες, εφόσον κατασχέθηκαν τσιγάρα τους, προκειμένου να διενεργήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματογνωμοσύνη, για να αποφανθεί αν τα κατασχεθέντα τσιγάρα είναι παραποιημένα ή μη. Σε περιπτώσεις που η πραγματογνωμοσύνη συνηγορήσει υπέρ της γνησιότητας των κατασχεθέντων τσιγάρων, βάσει των ανωτέρω Συμφωνιών, η καθεμιά από τις συγκεκριμένες εταιρείες εφόσον πρόκειται για τσιγάρα της, οφείλει να καταβάλει προς τη χώρα μας «συμπληρωματική πληρωμή».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών είναι μεταξύ της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας να υφίσταται και ποσότητα τσιγάρων των ανωτέρω καπνοβιομηχανιών, η οποία ισούται ή υπερβαίνει αθροιστικά τα 50.000 τεμάχια τσιγάρα, είτε ανά κατασχεθείσα μάρκα των εν λόγω καπνοβιομηχανιών, είτε από διαφορετικές μεν μάρκες, που αποτελούν όμως στο σύνολό τους καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρείας.
3.2 Κατασχέσεις καπνικών προϊόντων τα οποία αποτελούν καταχωρημένα σήματα των Ελληνικών καπνοβιομηχανιών
 ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε.
 Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ Α.Ε.)  Καπνοβιομηχανία Γεωργιάδης Θ. Δ. Α.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών είναι μεταξύ της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας να υφίσταται και ποσότητα τσιγάρων των ανωτέρω καπνοβιομηχανιών, η οποία ισούται ή υπερβαίνει αθροιστικά τα 50.000 τεμάχια τσιγάρα, είτε ανά κατασχεθείσα μάρκα των εν λόγω καπνοβιομηχανιών, είτε από διαφορετικές μεν μάρκες, που αποτελούν όμως στο σύνολο τους καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρείας.
Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει η Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έλαβε χώρα η κατάσχεση, να αποστείλει προς τις καπνοβιομηχανίες, δείγματα των τσιγάρων που κατασχέθηκαν και που αποτελούν καταχωρημένα σήματά τους, προκειμένου να αποφανθούν περί της γνησιότητας ή παραποίησής τους. Η αποστολή των δειγμάτων θα πρέπει να γίνει στις εξής διευθύνσεις:
 ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε. (Διεύθυνση: Οδός Αθηνών, Τ.Κ.: 24100 Καλαμάτα, Τηλ.: 27210 69213 & 27210 69002, Fax: 27210 69080)
 Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ Α.Ε.) (Διεύθυνση: Ξάνθη: 6ο χλμ.
Δημοσίας οδού Ξάνθης – Καβάλας, Τ.Θ.: 73, Τηλ.: 25410 26991, Fax: 25410 28119 – Αθήνα:
Σμύρνης 17 & Ταύρου, Τ.Κ.: 17778, Ταύρος, Τηλ.: 210 37411850, Fax. 210 3458486)  Καπνοβιομηχανία Γεωργιάδης Θ. Δ. Α.Ε. (Διεύθυνση: 75ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, Θήβα, Τ.Κ.: 32200, Βοιωτία, Τηλ.: 22620 71513, Fax. 22620 71798) 3.3 Κατασχέσεις καπνικών προϊόντων που δεν αποτελούν καταχωρημένα σήματα είτε των τεσσάρων (4) διεθνών καπνοβιομηχανιών, είτε των τριών (3) Ελληνικών καπνοβιομηχανιών Τα Τελωνεία της χώρας σε κάθε υπόθεση κατάσχεσης τσιγάρων άνω των 50.000 τεμαχίων, που πραγματοποιείται είτε από τα ίδια, είτε από τις λοιπές Διωκτικές Αρχές της χώρας και που εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία, ήτοι αφορά σε κατασχέσεις τσιγάρων στις οποίες η κατασκευάστρια εταιρεία (α) δεν είναι γνωστή και (β) ναι μεν είναι γνωστή, πλην όμως, δεν ανήκει στις καπνοβιομηχανίες που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις 3.1 & 3.2, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Χημική Υπηρεσία Σερρών, ως δείγμα για ανάλυση, μια κούτα από κάθε κατασχεθείσα μάρκα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή ισούται ή υπερβαίνει τα 50.000 τεμάχια.
3.4 Αποστολή δειγμάτων προς τη Χημική Υπηρεσία Σερρών Όλα τα Τελωνεία της χώρας σε κάθε υπόθεση κατάσχεσης τσιγάρων άνω των 50.000 τεμαχίων, που πραγματοποιείται είτε από τα ίδια, είτε από τις λοιπές Διωκτικές Αρχές της χώρας, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Χημική Υπηρεσία Σερρών μια κούτα από τα κατασχεθέντα τσιγάρα, ως δείγμα για ανάλυση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποχρέωση αποστολής δειγμάτων είναι η κατασχεθείσα ποσότητα να ισούται ή να υπερβαίνει αθροιστικά τα 50.000 τεμάχια τσιγάρα συνολικά, είτε ανά κατασχεθείσα μάρκα είτε από διαφορετικές μεν μάρκες, που αποτελούν όμως στο σύνολο τους εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρείας.
Συγκεκριμένα τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας
Ταχυδρομικός Κώδικας: 62100
4. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 4.1 Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρ. 171 παρ. 4 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3583/07 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα & άλλες διατάξεις», τα βιομηχανοποιημένα καπνά που κατάσχονται ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, καταστρέφονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο του δικαστικού τμήματος και έναν υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα της ίδιας Τελωνειακής Αρχής. Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, σύμφωνα με τη Δ6Α1000473 ΕΞ2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 46Β/24.01.2011). Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Σημειώνεται ότι η επιτροπή θα προβαίνει στην καταμέτρηση των προς καταστροφή καπνικών προϊόντων, ή όταν λόγω του μεγάλου όγκου τους αυτό δεν καθίσταται εφικτό, θα γίνεται ζύγιση. Τόσο το αποτέλεσμα της καταμέτρησης, όσο και το εκδοθέν ζυγολόγιο θα προσαρτώνται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πρωτόκολλα καταστροφής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ.4 του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3583/07 , δεν είναι δυνατή η εκποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση των καπνικών προϊόντων που κατάσχονται ως λαθρεμπορεύματα. Με το άρθρο αυτό η Εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την κυρωθείσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Σύμβαση Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για τον έλεγχο του Καπνού (ν.3420/2005). Ειδικότερα, η ανωτέρω Σύμβαση Πλαίσιο ρητά προβλέπει στο άρθρο 15, παράγραφος 4, σημείο γ, ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει «να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταστροφή όλων των κατασχεθέντων ειδών εξοπλισμού κατασκευής πλαστών και λαθραίων σιγαρέτων και άλλων προϊόντων καπνού με την χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες είναι εφικτές ή διαθέσιμες σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία του». Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι τρόποι - μέθοδοι καταστροφής των τσιγάρων που κατάσχονται ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, δεν ορίζονται με σαφή τρόπο, ούτε από το ν.2960/01 (ΦΕΚ 265Α΄/22.11.01) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ή άλλες εθνικές διατάξεις, ούτε από Διεθνείς Συνθήκες – Συμφωνίες. Ως εκ τούτου η καταστροφή των κατασχεθέντων τσιγάρων θα πραγματοποιείται με τον πλέον πρόσφορο στις Τελωνειακές Αρχές, τρόπο, υπό την προϋπόθεση αφενός μεν της τήρησης των όσων προβλέπονται στην παρούσα Δ.Υ.Ο., αφετέρου δε της προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας (33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων – Τμήμα Ε΄), μόνο στην περίπτωση εκείνη που τα κατασχεθέντα τσιγάρα, ανά υπόθεση κατάσχεσης, ισούνται ή υπερβαίνουν αθροιστικά τα 50.000 τεμάχια, είτε ανά κατασχεθείσα μάρκα των προαναφερθεισών καπνοβιομηχανιών, είτε από διαφορετικές μεν μάρκες, που αποτελούν όμως στο σύνολο τους καταχωρημένα εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η καταστροφή των κατασχεμένων τσιγάρων θα γίνεται από τις Τελωνειακές Αρχές, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων. Η προηγούμενη ενημέρωση της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων – Τμήμα Ε΄, καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταστροφής τσιγάρων: Τα οποία αποτελούν καταχωρημένα σήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών Philip Morris International (P.M.I.), Japan Tobacco International (J.T.I.), British American Tobacco (B.A.T.), Imperial Tobacco Limited (I.T.L.) και των θυγατρικών τους εταιρειών, καθώς και των Ελληνικών καπνοβιομηχανιών Καρέλιας Α.Ε., Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδας Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ Α.Ε.) & Γεωργιάδης Α.Ε., για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Δ.Υ.Ο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, πριν την καταστροφή των κατασχεθέντων τσιγάρων, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 608/2013 (ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1383/2003). Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 19, παράγραφος 2 & του άρθρου 29, παράγραφος 1, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των δειγμάτων των κατασχεθέντων τσιγάρων από τους δικαιούχους των σημάτων, καθώς οι ίδιες οι καπνοβιομηχανίες που διακινούν τα σήματα είναι και οι μόνες, οι οποίες μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα ή την παραποίηση των προϊόντων τους. Το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης θα καθορίσει και ποιος θα επιβαρυνθεί με το κόστος καταστροφής των κατασχεθέντων τσιγάρων. Συγκεκριμένα:  Εάν πρόκειται για γνήσια τσιγάρα Εάν το αποτέλεσμα της διενεργειθείσας πραγματογνωμοσύνης συνηγορεί υπέρ της γνησιότητας των κατασχεθέντων τσιγάρων, η δαπάνη καταστροφής τους βαρύνει το Δημόσιο, βάσει των όσων προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε Τελωνείο που κατέχει γνήσια τσιγάρα προς καταστροφή, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πίστωση, οφείλει να προβεί στη λήψη προσφορών, ώστε να εκτιμηθεί το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης για την καταστροφή και στη συνέχεια να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών – Τμήμα Α΄(Διεύθυνση: Ερμού 23 – 25, Τ.Κ.: 10184 Αθήνα, Τηλ.: 210 3252644 & 210 3253772), για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  Εάν πρόκειται για παραποιημένα τσιγάρα Εάν το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης συνηγορεί υπέρ της παραποίησης των κατασχεθέντων τσιγάρων, εφαρμογή έχει η διάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 608/2013 άρθρο 23, παράγραφος 2, που προβλέπει ότι η καταστροφή τους διενεργείται υπό τελωνειακό έλεγχο και υπό την ευθύνη του δικαιούχου του σήματος. Η υποχρέωση ανάλυσης των δειγμάτων των κατασχεθέντων τσιγάρων αφορά σε όλα τα καταχωρημένα σήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco & Imperial Tobacco Limited και των θυγατρικών τους εταιρειών, καθώς και στα σήματα τα οποία αποτελούν προϊόντα παραγωγής ή εμπορίας των Ελληνικών καπνοβιομηχανιών ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε., ΣΕΚΑΠ Α.Ε. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε. Κατ’ επέκταση ως παραποιημένα θεωρούνται μόνο τα τσιγάρα, για τα οποία υπάρχει σχετική βεβαίωση από την εταιρεία που τα παράγει ή τα διακινεί. Η καταστροφή των παραποιημένων τσιγάρων είναι υποχρεωτική, δεδομένου του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 608/2013, το οποίο ορίζει ότι τα παραποιημένα εμπορεύματα δεν εξάγονται, δεν επανεξάγονται, δεν τίθενται σε καθεστώς αναστολής, δεν τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1 του ανωτέρω Κανονισμού, η καταστροφή των παραποιημένων τσιγάρων βαρύνει το δικαιούχο του σήματος. 4.2 Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταστροφή τσιγάρων των παραπάνω καπνοβιομηχανιών, εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία ενημέρωσης της Διεύθυνσής μας και κατ’ επέκταση η διενέργεια της προβλεπόμενης πραγματογνωμοσύνης από την κάθε φορά εμπλεκόμενη εταιρεία. Για τη διευκόλυνσή σας, αναφορικά με τη διαχείριση των κατασχεμένων καπνικών προϊόντων, σας επισυνάπτουμε και τους σχετικούς πίνακες που αφορούν στα καταχωρημένα σήματα των εξής καπνοβιομηχανιών: Καρέλιας Α.Ε., ΣΕΚΑΠ, Γεωργιάδης, Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco & Imperial Tobacco Limited. Επίσης, μπορείτε παράλληλα, μέσω του υποσυστήματος των Ε.Φ.Κ. του ICISNet, να κάνετε ανάκτηση και προβολή των στοιχείων των σημάτων των τσιγάρων, τα οποία έχουν λάβει κωδικό προϊόντος ICISNet, από την αρμόδια Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. (Τμήμα Β΄ Φορολογίας καπνού). Παρακαλούμε για ενημέρωσή σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα 1: Κατάσχεση τσιγάρων
2) Υπόδειγμα 1: Κατάσχεση καπνικών προϊόντων (πλην τσιγάρων)
3) Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδας Α.Ε.: Σήματα τσιγάρων
4) Καπνοβιομηχανία Καρέλιας Α.Ε.: Σήματα τσιγάρων
5) Καπνοβιομηχανία Θ. Δ. Γεωργιάδης Α.Ε.: Σήματα τσιγάρων
6) Καπνοβιομηχανία Philip Morris International: Σήματα τσιγάρων
7) Καπνοβιομηχανία Imperial Tobacco Limited: Σήματα τσιγάρων
8) Καπνοβιομηχανία Japan Tobacco International: Σήματα τσιγάρων
9) Καπνοβιομηχανία: British American Tobacco: Σήματα τσιγάρων