ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Δ 1045800 ΕΞ 2014/2014

«Περί της αποδοχής από τις διοικητικές Αρχές των δημοσίων εγγράφων, που εκδίδονται από τις Αρχές του κράτους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-apostille)».

13 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αθήνα
Αριθ.Πρωτ:
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1045800 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: «Περί της αποδοχής από τις διοικητικές Αρχές των δημοσίων εγγράφων, που εκδίδονται από τις Αρχές του κράτους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-apostille)».
1.- Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ.3762/12.2.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ν-4ΝΣ) εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, σύμφωνα με το οποίο, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, οι διοικητικές Αρχές θα κάνουν αποδεκτά τα δημόσια έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τις Αρχές του κράτους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-apostille).
2.- Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι:
α) το αντίγραφο της e-apostille θα συνοδεύει πάντα το έγγραφο στο οποίο αφορά, το οποίο πρέπει να είναι πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της Υπηρεσίας που το εξέδωσε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1497/1984 (Α’ 188) και
β) στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες θέλετε να προβείτε σε έλεγχο της e-apostille, θα
ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναλυτικά αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο,
μόνο στις Δ.Ο.Υ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας