ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/2014

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α’ 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα»

19 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αθήνα
Αριθ.Πρωτ:
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α’ 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα»

1.-Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ.
οικ.22746/3.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν) εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα και επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η αναφερόμενη στο θέμα Σύμβαση:
α) Έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4231/2014 (Α’ 19) και επικυρωθεί από τις χώρες Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.
β) Αφορά στην απαλλαγή από την υποχρέωση επικύρωσης ή οποιασδήποτε ισοδύναμης διατύπωσης των πράξεων και των εγγράφων, που διακινούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών και σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, με την ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την κατοικία ή την διαμονή τους, όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων ή εγγράφων, που έχουν εκδοθεί για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τέλεσης γάμου ή της σύνταξης μιας ληξιαρχικής πράξης . Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα και οι πράξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση επισημείωσης με την σφραγίδα της Χάγης. Η μοναδική προϋπόθεση, που τίθεται για την αποδοχή τους από το κάθε συμβαλλόμενο κράτος, είναι ότι πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, την σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4231/2014. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η έννοια της επικύρωσης καθορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού.
γ) Προβλέπει διαδικασία επαλήθευσης από την αρχή της συμβαλλόμενης χώρας που παραλαμβάνει την πράξη ή το έγγραφο, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, με την συμπλήρωση ενός πολύγλωσσου εντύπου, φωτοαντίγραφο του οποίου επίσης σας επισυνάπτουμε και αποστολή αυτού προς την εκδούσα αρχή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του παραπάνω νόμου.
2.- Παρακαλούμε όπως, με μέριμνα των Προϊσταμένων και με προσωπική τους ευθύνη, λάβουν γνώση του παρόντος, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διανομής, για την ακριβή εφαρμογή του.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο,
μόνο στις Δ.Ο.Υ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Β’
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας