Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/1169/2015

«Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2015».

30 Μαρτίου 2015

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Α
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Πληροφορίες : Π. Μαλιωτάκης
Τηλέφωνο : 210 6479251
Fax : 210 6468272
e-mail : alcohol_food@gcsl.gr
Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/1169
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
ΑΔΑ: 7Ζ2ΩΗ-ΗΗΓ

ΑΔΑ: 7Ζ2ΩΗ-ΗΗΓ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Aλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων για το έτος 2015».
Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου, του έτους 2015, στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα αποστάγματα, τα αλκοολούχα ποτά, τον οίνο, ως και τον ζύθο και τα προϊόντα ζύθου, για τις δικές σας ενέργειες.
Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια : (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος.
Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2015, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ.
εργαστηριακής υποστήριξής τους -όπου αυτό προβλέπεται.
Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων του Επισήμου Ελέγχου, βάσει του κατά τα ανωτέρω αποστελλομένου Σχεδίου, θα αποσταλούν εγκαίρως σχετικές οδηγίες.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σ. ΣΑΜΙΟΣ