ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ2015/2015

«Δασμολογική κατάταξη ορισμένων αυτοκινήτων οχημάτων»

20 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ2015
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όπως Π. Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.474, 475
FAX : 210-69.87.477
Email : ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 6764Η-Δ6Π

ΑΔΑ: 6764Η-Δ6Π

ΘΕΜΑ: «Δασμολογική κατάταξη ορισμένων αυτοκινήτων οχημάτων»

Σχετ: α) Η αριθ. Δ.996/631/8-6-2007 ΔΥΟ «Κοινοποίηση επεξηγηματικών σημειώσεων της Σ.Ο. για τις κλάσεις 87.03 και 87.04»
β) Η αριθ. Δ17Α 5000250 ΕΞ/7-1-2014 ΔΥΟ «Αποστολή των Επεξηγηματικών Σημειώσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων στην ελληνική γλώσσα – Κεφ. 87»
γ) Η αριθ. Δ17Α 5020523 ΕΞ/29-8-2014 ΔΥΟ «Δασμολογική κατάταξη κλειστών οχημάτων τύπου βαν με μία σειρά καθισμάτων» Σε συνέχεια ερωτημάτων και δυσχερειών που έχουν αναφερθεί αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων τύπων αυτοκινήτων οχημάτων, και ειδικότερα των αποκαλούμενων «τύπου jeep», «βαν» και «pick-up», παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για σκοπούς αποσαφήνισης και διαχωρισμού των γενικών χαρακτηριστικών των εν λόγω οχημάτων καθώς και των βασικών κριτηρίων για τη δασμολογική τους κατάταξη στις κλάσεις 8703 και 8704, κατά περίπτωση: Α. Οχήματα «τύπου jeep»:
1. Ο όρος «οχήματα τύπου jeep», δεν ορίζεται ούτε περιλαμβάνεται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. και στις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτού, αλλά ούτε και στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εναρμονισμένος ορισμός των εν λόγω οχημάτων εντός της Ε.Ε. για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, ούτε και απαρίθμηση ή επεξήγηση των αντικειμενικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω οχημάτων.
2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον εθνικό τελωνειακό κώδικα (Ν. 2960/2001) ο όρος αυτός αναφέρεται σε σχέση με ορισμένες περιπτώσεις επιβολής τέλους ταξινόμησης, παραθέτουμε κατωτέρω για τη διευκόλυνσή σας, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των «οχημάτων τύπου jeep» για σκοπούς δασμολογικής τους κατάταξης και συνακόλουθης ορθής επιβολής τόσο των δασμολογικών επιβαρύνσεων όσο και του τέλους ταξινόμησης, του φόρου πολυτελείας κλπ: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.24 12:51:47 EET Reason: Location: Athens ü Πρόκειται κυρίως για οχήματα 4x4, «ογκοειδούς» και ενισχυμένης δομής (blocky, sturdy structure). ü Μπορεί να είναι του τύπου SUV (Sports Utility Vehicle). ü Είναι γενικά κατάλληλα και για ανώμαλα εδάφη (rough terrain - ATV). ü Η γενική τους εμφάνιση προσομοιάζει σε αρκετά σημεία με τα αντίστοιχα οχήματα που χρησιμοποιούνται από το στρατό. Τα εν λόγω οχήματα δεν πρέπει να συγχέονται με τα οχήματα τύπου βαν (βλ. σημείο Β). ü Διαθέτουν μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων και ενιαίο σκελετό (σασί). ü Μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου. ü Μπορεί να διαθέτουν μικρό, ενιαίο χώρο φόρτωσης, ανοικτό ή κλειστό (π.χ. για αποσκευές, εργαλεία, εξοπλισμό κλπ.). ü Ο κύριος σκοπός τους είναι η μεταφορά προσώπων.
3. Όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων αυτού του τύπου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: ü Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα οχήματα «τύπου jeep», βάσει των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών και της γενικότερης εμφάνισής τους, θεωρούνται ως οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, έστω και αν διαθέτουν βοηθητικό χώρο φόρτωσης (κλειστό ή ανοικτό) για τη μεταφορά π.χ. αποσκευών, εργαλείων, εξοπλισμού κλπ. Τα εν λόγω οχήματα, κατά συνέπεια, εξ’ ορισμού δεν δύναται να θεωρηθούν ως «οχήματα πολλαπλών χρήσεων», δηλαδή οχήματα που εκ πρώτης όψεως προορίζονται εξίσου τόσο για τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων. ü Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, τα εν λόγω οχήματα κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 87.03 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., ως αυτοκίνητα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων (επιβατικά). ü Εξάλλου, η μετατροπή ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων τύπου jeep, όπως είναι π.χ. το κλείσιμο ανοικτού χώρου φόρτωσης, η αφαίρεση δεύτερης σειράς καθισμάτων έστω και με μόνιμο τρόπο κλπ., δεν δύναται να μεταβάλλει τη δασμολογική τους κατάταξη. Ειδικότερα, λόγω των εκ κατασκευής αντικειμενικών χαρακτηριστικών και της γενικότερης εμφάνισης των εν λόγω οχημάτων, τέτοιου είδους μετατροπές δεν κρίνονται ικανές να μεταβάλουν την κύρια χρήση τους που είναι η μεταφορά προσώπων σύμφωνα με το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 8703.
4. Τέλος, για σκοπούς αποφυγής σύγχυσης, εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία: ü Αυτοκίνητα οχήματα τα οποία, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να θεωρηθεί ότι προσομοιάζουν σε ορισμένα χαρακτηριστικά των «οχημάτων τύπου jeep», αλλά διαθέτουν χωριστό, ανοικτό ή καλυμμένο, χώρο φόρτωσης (εξέδρα/καρότσα), δεν θεωρούνται ως «οχήματα τύπου jeep» αλλά ως οχήματα τύπου pick-up και κατά συνέπεια για τη δασμολογική τους κατάταξη στις Δ.Κ. 8703 ή 8704 εφαρμόζονται τα αντίστοιχα κριτήρια (βλ. σημείο Γ). ü Αυτοκίνητα οχήματα τα οποία, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να θεωρηθεί ότι προσομοιάζουν σε ορισμένα χαρακτηριστικά των «οχημάτων τύπου jeep», αλλά διαθέτουν εκ κατασκευής ενιαίο, μεγάλο χώρο φόρτωσης, ανοικτό ή κλειστό, του τύπου που παραπέμπει σε χαρακτηριστικά οχήματος που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, δεν θεωρούνται ως «οχήματα τύπου jeep» αλλά ως ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αντίστοιχα και κατατάσσονται βάσει των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών στη Δ.Κ. 8704 (εφαρμογή των γενικών κανόνων 1 & 6 του Δασμολογίου). Β. Οχήματα τύπου βαν:
1. Ο όρος «οχήματα τύπου βαν» αναφέρεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, χωρίς όμως να ορίζεται ειδικότερα.
2. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οχημάτων έχουν ως ακολούθως: ü Κλειστά οχήματα με ενιαίο σκελετό (σασί). ü Σχήμα τύπου «ορθογώνιου κιβωτίου» (boxlike), με λεία (sleek) επιφάνεια. ü Διαθέτουν μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων. ü Συχνά διαθέτουν ενιαίο χώρο φόρτωσης πίσω από το χώρο επιβατών ο οποίος διαχωρίζεται με ειδικό χώρισμα, μόνιμο ή προσωρινό, για την προστασία των επιβατών και του φορτίου. ü Μπορεί να διαθέτουν πλαϊνά παράθυρα και πλαϊνές ή/και πίσω πόρτες. ü Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη μεταφορά προσώπων είτε εμπορευμάτων. ü Εάν μπορούν κατ΄ αρχήν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων, θεωρούνται ως «οχήματα πολλαπλών χρήσεων».
3. Όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων αυτού του τύπου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 3.1. Βαν με μία σειρά καθισμάτων: Τα κριτήρια για τη δασμολογική κατάταξη αυτού του τύπου οχημάτων, περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Σ.Ο. για τις κλάσεις 8703 και 8704 (βλ. α και γ σχετικά). Ειδικότερα, κατατάσσονται ως εξής: ü Στην κλάση 8703, ως οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, εφόσον διαθέτουν μόνιμα σημεία στήριξης για την τοποθέτηση καθισμάτων ή/και διατάξεις ασφαλείας στο χώρο πίσω από τα καθίσματα (δηλ. στο χώρο φόρτωσης). ü Στην κλάση 8704, ως οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, εφόσον δεν διαθέτουν μόνιμα σημεία στήριξης για την τοποθέτηση καθισμάτων ή/και διατάξεις ασφαλείας στο χώρο πίσω από τα καθίσματα (δηλ. στο χώρο φόρτωσης). ü Εφιστούμε ιδίως την προσοχή ότι, κατά τον τελωνισμό οχημάτων τύπου βαν τα οποία εκ κατασκευής διέθεταν περισσότερες από μία σειρές καθισμάτων, και τα οποία έχουν μετατραπεί σε βαν με μία σειρά καθισμάτων, μέσω της αφαίρεσης ή της κάλυψης των επιπλέον σειρών καθισμάτων ή των σημείων στήριξης και διατάξεων ασφαλείας πίσω από τη θέση του οδηγού, εξετάζεται για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης ο μόνιμος ή μη χαρακτήρας των εν λόγω μετατροπών. Έτσι, για την υπαγωγή του οχήματος στην κλάση 8704, οι εν λόγω εργασίες δεν θα πρέπει να είναι εύκολα αναστρέψιμες (π.χ. απλή κάλυψη με μοκέτα ή πλαστικό τάπητα κλπ. των σημείων στήριξης, που εύκολα αφαιρείται μετά τον τελωνισμό). ü Επισημαίνουμε ότι λοιπά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. παρουσία ή μη πλαϊνών παραθύρων και μόνιμου ή μη χωρίσματος, ανέσεις για τους επιβάτες κλπ., δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης οχημάτων τύπου βαν με μία σειρά καθισμάτων. ü Τέλος εφιστούμε την προσοχή ότι, το ανωτέρω κριτήριο σχετικά με την ύπαρξη ή μη σημείων στήριξης και διατάξεων ασφαλείας στο πίσω μέρος του οχήματος, εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα οχήματα τύπου βαν με μία σειρά καθισμάτων και όχι για λοιπούς τύπους οχημάτων. Έτσι, για παράδειγμα, παραδοσιακό επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο της κλάσης 8703, που μετατρέπεται μέσω αφαίρεσης της πίσω σειράς καθισμάτων, έστω και με μόνιμο τρόπο, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην κλάση 8704 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, καθόσον δεν πρόκειται για όχημα τύπου βαν. Στην περίπτωση αυτή, λόγω των αντικειμενικών του χαρακτηριστικών, το όχημα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κλάση 8703. 3.2. Βαν με περισσότερες από μία σειρές καθισμάτων. Τα οχήματα αυτά, εκ πρώτης όψεως, βάσει της γενικής τους εμφάνισης και των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών, γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ αρχήν τόσο για τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται ως οχήματα «πολλαπλών χρήσεων» και, για τη δασμολογική τους κατάταξη στις κλάσεις 8703 ή 8704, θα πρέπει να καθοριστεί εάν ο κύριος σκοπός τους εντοπίζεται στη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, ορισμένα κριτήρια παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τις κλάσεις 8703 και 8704, στις οποίες εξάλλου παραπέμπουν και οι επεξηγηματικές σημειώσεις της Σ.Ο. (βλ. α, β, γ σχετικά). Ειδικότερα, τα κριτήρια αυτά έχουν ως ακολούθως (βλ. β σχετικό): 3.2.1. Κλάση 8703 (κύρια χρήση θεωρείται η μεταφορά προσώπων): ü Παρουσία μόνιμων καθισμάτων με διατάξεις ασφαλείας (όπως π.χ. ζώνες ασφαλείας ή σημεία στήριξης και εξαρτήματα για την εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας) για κάθε επιβάτη ή ύπαρξη μόνιμων σημείων στήριξης και εξαρτημάτων για την τοποθέτηση των καθισμάτων και διατάξεων ασφαλείας στον χώρο πίσω από το χώρο του οδηγού και των μπροστινών επιβατών. Τέτοια καθίσματα μπορεί να είναι σταθερά, αναδιπλούμενα, αφαιρούμενα μέσω σημείων στήριξης ή πτυσσόμενα. ü Παρουσία στο πίσω μέρος του οχήματος παραθύρων τα οποία βρίσκονται κατά μήκος των πλευρικών τοιχωμάτων. ü Παρουσία ανασυρόμενης, παλινδρομικής ή ανυψούμενης πόρτας ή πορτών, με παράθυρα, στα πλευρικά τοιχώματα ή στο πίσω μέρος. ü Απουσία μόνιμου χωρίσματος μεταξύ του χώρου που προορίζεται για τον οδηγό και τους μπροστινούς επιβάτες και του χώρου πίσω από αυτόν που δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τόσο προσώπων όσο και εμπορευμάτων. ü Παρουσία σε όλο το εσωτερικό του οχήματος ανέσεων και εσωτερικού φινιρίσματος καθώς και ανάλογου εξοπλισμού, παρόμοιων με εκείνων των επιβατικών αυτοκινήτων (π.χ. καλύμματα δαπέδου, εξαερισμός, εσωτερικός φωτισμός, σταχτοδοχεία). 3.2.2. Κλάση 8704 (κύρια χρήση θεωρείται η μεταφορά εμπορευμάτων): ü Παρουσία καθισμάτων τύπου πάγκου χωρίς διατάξεις ασφαλείας (όπως π.χ. ζώνες ασφαλείας για τα καθίσματα ή σημεία επαφής και εξαρτήματα για την εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας) ή ανέσεις για τους επιβάτες στο χώρο πίσω από αυτόν που προορίζεται για τον οδηγό και τους μπροστινούς επιβάτες. Τα καθίσματα αυτού του είδους είναι συνήθως αναδιπλούμενα ή ανακλινόμενα προκειμένου να επιτρέπουν την πλήρη χρήση του οπίσθιου χώρου (για τα οχήματα τύπου βαν) ή της χωριστής εξέδρας φόρτωσης (για τα οχήματα τύπου pick-up) για τη μεταφορά εμπορευμάτων. ü Παρουσία χωριστού θαλάμου (καμπίνας) για τον οδηγό και τους επιβάτες και χωριστής ανοικτής εξέδρας φόρτωσης με σταθερά πλευρικά τοιχώματα και πτυσσόμενη οπίσθια πόρτα (ράμπα) (οχήματα τύπου pick- up). ü Απουσία παραθύρων στο πίσω μέρος του οχήματος κατά μήκος των δύο πλευρικών τοιχωμάτων. παρουσία ανασυρόμενης, παλινδρομικής ή ανυψούμενης πόρτας ή πορτών, χωρίς παράθυρα, στα πλευρικά τοιχώματα ή στο πίσω μέρος, για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων (οχήματα τύπου βαν). ü Παρουσία μόνιμου διαχωριστικού (χωρίσματος) μεταξύ του θαλάμου (καμπίνας) που προορίζεται για τον οδηγό και τους μπροστινούς επιβάτες και του πίσω χώρου. ü Απουσία στον χώρο φόρτωσης ανέσεων και εσωτερικού φινιρίσματος καθώς και ανάλογου εξοπλισμού, παρόμοιων με εκείνων των επιβατικών αυτοκινήτων (π.χ. καλύμματα δαπέδου, εξαερισμός, εσωτερικός φωτισμός, σταχτοδοχεία).
4. Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα οχήματα τύπου βαν πολλαπλών χρήσεων, δεν θα πρέπει να συγχέονται με κλειστά οχήματα που μπορεί μεν να προσομοιάζουν σε ορισμένα χαρακτηριστικά τους με τα οχήματα αυτού του τύπου, όμως βάσει των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών δεν θεωρούνται ως οχήματα πολλαπλών χρήσεων, καθώς είναι εμφανές ότι προορίζονται εκ κατασκευής είτε για τη μεταφορά προσώπων είτε εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα οχήματα κατατάσσονται απευθείας στην κλάση 8703 ή 8704 αντίστοιχα, με βάση τους γενικούς κανόνες 1 & 6 του Δασμολογίου, χωρίς να υφίσταται λόγος εφαρμογής των ως άνω κριτηρίων. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι: ü Οχήματα τύπου station wagon της κλάσης 8703, έστω και αν διαθέτουν μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση αποσκευών, εξοπλισμού κλπ. ü Ορισμένα οχήματα τύπου «minivan», με δύο ή περισσότερες σειρές καθισμάτων, που προορίζονται εκ κατασκευής για τη μεταφορά προσώπων. ü Ορισμένα κλειστά φορτηγά σχετικά μικρού μεγέθους της κλάσης 8704. Γ. Οχήματα τύπου Pick-up:
1. Ο όρος «οχήματα τύπου pick-up» αναφέρεται στις επεξηγηματικές σημειώσεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, χωρίς όμως να ορίζεται ειδικότερα.
2. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των εν λόγω οχημάτων έχουν ως ακολούθως: ü Πρόκειται για οχήματα με κλειστό θάλαμο επιβατών, ο οποίος διαθέτει μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων, και χωριστή εξέδρα για τη φόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων (καρότσα – πλατφόρμα). ü Ο χώρος φόρτωσης (καρότσα) μπορεί να είναι ανοικτός ή καλυμμένος (π.χ. με εύκαμπτο ή άκαμπτο πλαστικό). ü Μπορεί να διαθέτουν πόρτα στο πίσω μέρος (καρότσα) για τη διευκόλυνση της φόρτωσης/εκφόρτωσης των εμπορευμάτων. ü Ο χώρος φόρτωσης μπορεί να επιμηκύνεται (π.χ. μέσω αναδιπλούμενης πόρτας). ü Μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη μεταφορά προσώπων είτε εμπορευμάτων.
3. Όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων αυτού του τύπου,
επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
3.1. Όταν τα οχήματα αυτά, εκ πρώτης όψεως, βάσει της γενικής τους εμφάνισης και των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ αρχήν τόσο για τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων, τότε θεωρούνται ως οχήματα «πολλαπλών χρήσεων» και, για τη δασμολογική τους κατάταξη στις κλάσεις 8703 ή 8704, θα πρέπει να καθοριστεί εάν ο κύριος σκοπός τους εντοπίζεται στη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, αντίστοιχα.
3.2. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται τα κριτήρια των επεξηγηματικών σημειώσεων της Σ.Ο. για τις κλάσεις 8703 και 8704 (βλ. α σχετικό), και ειδικότερα η σύγκριση του μέγιστου εσωτερικού μήκους της εξέδρας φόρτωσης με το μήκος του μεταξονίου. Ειδικότερα:
ü Όταν το μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μικρότερο από το 50% του μήκους του μεταξονίου, τότε το όχημα κατατάσσεται στην κλάση 8703 καθώς θεωρείται ότι προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων.
ü Αντίθετα, όταν το μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο από το 50% του μήκους του μεταξονίου, τότε το όχημα κατατάσσεται στην κλάση 8704 καθώς θεωρείται ότι προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
3.3. Εφιστούμε ιδίως την προσοχή ότι, τα προαναφερόμενα κριτήρια εφαρμόζονται μόνον όσον αφορά τα οχήματα τύπου Pick-up πολλαπλών χρήσεων, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω.
Όμως, ορισμένα οχήματα τύπου pick-up (δηλ. με κλειστό θάλαμο επιβατών και χωριστό χώρο φόρτωσης), λόγω της γενικότερης εμφάνισης και των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «οχημάτων πολλαπλών χρήσεων», καθώς είναι εμφανές ότι ο κύριος εκ κατασκευής σκοπός τους είναι η μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.
Στην περίπτωση αυτή, τα οχήματα κατατάσσονται απευθείας στην κλάση 8703 ή 8704, με βάση τους γενικούς κανόνες 1 & 6 του Δασμολογίου, χωρίς να υφίσταται λόγος εφαρμογής των ως άνω κριτηρίων.
Για παράδειγμα:
ü Όχημα τύπου pick-up με μία ή δύο σειρές καθισμάτων στο θάλαμο επιβατών και πολύ μικρό χώρο φόρτωσης, του τύπου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αποσκευών, εξοπλισμού, εργαλείων κλπ., συχνά με χαρακτηριστικά οχήματος «παντός εδάφους» (ATV), υπάγεται στην κλάση 8703 σύμφωνα με τους Γ.Κ. 1 & 6, καθώς θεωρείται ότι εκ κατασκευής προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων.
ü Όχημα τύπου pick-up με μία σειρά κανονικών καθισμάτων, που μπορεί να διαθέτει και δεύτερη στενή σειρά με καθίσματα τύπου πάγκου και στενή («μισή») πλαϊνή πόρτα για τη σειρά αυτή, με μεγάλη καρότσα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίως του τύπου των παραδοσιακών «αγροτικών φορτηγών», κατατάσσεται στην κλάση 8704 σύμφωνα με τους Γ.Κ. 1 & 6, καθώς θεωρείται ότι εκ κατασκευής προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Τέλος, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι:
ü Για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης οποιουδήποτε τύπου οχήματος στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε., δεν λαμβάνονται υπόψη λοιπές εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις, οδηγίες, ρυθμίσεις κλπ. περί οχημάτων, που δεν σχετίζονται με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., όπως π.χ. οδηγίες Ε.Ε. περί τεχνικών χαρακτηριστικών οχημάτων, διατάξεις του Ν. 2960/2001 περί επιβολής τέλους ταξινόμησης, εγκρίσεις τύπου του Υπ. Μεταφορών κλπ.
ü Ως είναι ευνόητο, όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν έχουν τη μορφή εξαντλητικής - δεσμευτικής παράθεσης τεχνικών και αντικειμενικών χαρακτηριστικών των εν λόγω οχημάτων. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευρύτατη ποικιλία μοντέλων αυτοκινήτων με διάφορους συνδυασμούς αντικειμενικών χαρακτηριστικών, καθώς και τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη των οχημάτων αυτών διαχρονικά.
Κατά συνέπεια, δεν είναι εφικτό να δοθούν αναλυτικές οδηγίες δασμολογικής κατάταξης που να καλύπτουν όλους τους τύπους οχημάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη πάντοτε τα κατά περίπτωση κύρια αντικειμενικά χαρακτηριστικά και τη γενικότερη εμφάνιση των οχημάτων που προσκομίζονται για τελωνισμό, για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης αυτών, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Κοινό Δασμολόγιο, Επεξηγηματικές Σημειώσεις, κανονισμοί κατάταξης, ΔΥΟ- εγκύκλιοι κλπ).
ü Στο παράρτημα της παρούσας, παρατίθεται για τη διευκόλυνσή σας πίνακας με συνοπτική παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών των τριών τύπων οχημάτων (jeep - van – pickup), με ενδεικτικό μόνο χαρακτήρα, καθώς και των βασικών κριτηρίων για τη δασμολογική τους κατάταξη.
Επιπλέον, παρατίθενται οι σχετικές εγκύκλιοι – ΔΥΟ που έχουν εκδοθεί για θέματα δασμολογικής κατάταξης τέτοιων οχημάτων, καθώς και σχετικοί κανονισμοί κατάταξης της Ε.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Βασικά χαρακτηριστικά jeep – van – pickup: Χαρακτηριστικά JEEP VAN PICK-UP Τύπος ü Κλειστά και ανοικτά ü Ενιαίος σκελετός (σασί) ü Κλειστά ü Ενιαίος σκελετός (σασί) ü Με κλειστό θάλαμο (καμπίνα) για τους επιβάτες ü Χωριστός ανοικτός ή καλυμμένος χώρος φόρτωσης Σχήμα/εμφάνιση ü Τύπου “στρατιωτικού” οχήματος ü «Ογκοειδούς» - ενισχυμένης κατασκευής (blocky, sturdy structure) ü «Κιβωτίου» / ορθογωνικής κατασκευής (boxlike) ü «Λεία» επιφάνεια (sleek) ü Τύπου ελαφριού «ανοικτού φορτηγού» Τεχνικά χαρακτηριστικά ü Four-Wheel-Drive (4x4) ü ATV - κατάλληλο για ανώμαλο έδαφος ü Ενιαίος σκελετός (σασί) ü Μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων ü Ενισχυμένη – γερή κατασκευή (sturdy construction) ü Μικρότερη ικανότητα φορτίου ü Μπορεί να έχει μεγάλη ικανότητα φορτίου όταν προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων ü Μπορεί να είναι 4x4 ü Ενιαίος σκελετός (σασί) ü Μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων ü Μπορεί να έχει μεγάλη ικανότητα φορτίου όταν προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων ü FWD (4x4) ü Ο θάλαμος επιβατών (καμπίνα) διαχωρίζεται εκ κατασκευής από το χώρο φόρτωσης (καρότσα) ü Μία ή περισσότερες σειρές καθισμάτων στο θάλαμο ü Μπορεί να είναι κατάλληλο για ανώμαλο έδαφος Σκοπός ü Μεταφορά προσώπων ü Δεν θεωρείται «πολλαπλών χρήσεων» ü Sports Utility Vehicle - SUV ü Μεταφορά προσώπων ή/και εμπορευμάτων ü Αν προορίζεται να μεταφέρει τόσο επιβάτες όσο και εμπορεύματα, τότε θεωρείται «όχημα πολλαπλών χρήσεων» ü Μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων ü Αν προορίζεται να μεταφέρει τόσο επιβάτες όσο και εμπορεύματα, τότε θεωρείται «όχημα πολλαπλών χρήσεων» Χρήση ü Εντός και εκτός οδικού δικτύου (off road) ü ATV (All Terrain Vehicle) ü Στο οδικό δίκτυο ü Κυρίως στο οδικό δίκτυο ü Μπορεί να έχει τη δυνατότητα για οδήγηση σε ανώμαλα εδάφη (rough terrain) Χώρος φόρτωσης ü Ενιαίος, κλειστός ή ανοικτός ü Μικρής χωρητικότητας (αποσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός κλπ.) ü Πίσω από τις θέσεις επιβατών ü Μεγάλος για μεταφορά φορτίου, αν προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων ü Ενιαίος με το θάλαμο επιβατών ü Συχνά διαθέτει διαχωριστικό για την προστασία επιβατών και φορτίου ü Χωριστός από το θάλαμο επιβατών ü Ανοικτός ή καλυμμένος ü Μπορεί να επιμηκύνεται (π.χ. μέσω αναδιπλούμενης πόρτας) ü Μπορεί να διαθέτει πόρτα στο πίσω μέρος για τη φόρτωση Δασμολογική κλάση ü 8703 ü 8703 ü 8704 ü 8703 ü 8704
2. Δασμολογική κατάταξη Κλάση JEEP VAN PICK-UP ü Εκ κατασκευής προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, έστω και αν διαθέτουν μικρό χώρο φόρτωσης. ü Κριτήριο κατάταξης: αντικειμενικά χαρακτηριστικά. ü Γενικοί κανόνες 1 & 6 του Κοινού Δασμολογίου. ü Μία σειρά καθισμάτων: αν διαθέτουν στηρίγματα για τοποθέτηση καθισμάτων ή/και διατάξεις ασφαλείας στο πίσω μέρος. ü Δύο σειρές καθισμάτων: πολυτελές εσωτερικό, ανέσεις για τους επιβάτες, πλαϊνά παράθυρα, σχετικά μικρός χώρος φόρτωσης χωρίς χώρισμα για τα εμπορεύματα κλπ. Αντικειμενικά χαρακτηριστικά – Γ.Κ. 1 & 6. ü Μία ή δύο σειρές καθισμάτων: χώρος φόρτωσης μήκους μικρότερου του 50% του μεταξονίου. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται μόνο εφόσον το όχημα θεωρείται πολλαπλών χρήσεων, δηλ. προορίζεται για τη μεταφορά τόσο προσώπων όσο και εμπορευμάτων, οπότε κατ’ αρχήν θα μπορούσε να υπαχθεί τόσο στην κλάση 8703 όσο και στην 8704. ü Μία ή δύο σειρές καθισμάτων με πολύ μικρό χώρο φόρτωσης: εφόσον λόγω των αντικειμενικών του χαρακτηριστικών, όπως ιδίως πολύ μικρός χώρος φόρτωσης (μόνο για αποσκευές, εργαλεία, εξαρτήματα), τύπος παντός εδάφους - ATV κλπ., το όχημα δεν θεωρείται πολλαπλών χρήσεων, δηλ. δεν προορίζεται κατ’ αρχήν τόσο για τη μεταφορά προσώπων όσο και εμπορευμάτων αλλά κυρίως προσώπων, τότε δεν εφαρμόζονται τα ως άνω κριτήρια. Η κατάταξη στην κλάση 8703 γίνεται βάσει των Γ.Κ. 1 & 6. Παράδειγμα: ελαφριά οχήματα SUV, 4x4, παντός εδάφους. ü Δεν κατατάσσονται τα τυπικά οχήματα τύπου jeep στην κλάση 8704, είτε ανοικτά είτε κλειστά. Λόγω των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών θεωρούνται οχήματα μεταφοράς προσώπων της κλάσης 8703 (Γ.Κ. 1 & 6). ü Όχημα που εκ πρώτης όψεως μπορεί να προσομοιάζει με «τύπου jeep» αλλά διαθέτει χωριστό, ανοικτό ή καλυμμένο χώρο φόρτωσης θεωρείται τύπου pick- up. Για την κατάταξή του ü Μία σειρά καθισμάτων: αν δεν διαθέτουν στηρίγματα για την τοποθέτηση καθισμάτων ή/και διατάξεις ασφαλείας στο πίσω μέρος. Δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια (π.χ. πλαϊνά παράθυρα ή ανέσεις). ü Δύο σειρές καθισμάτων: αν δεν διαθέτουν πολυτελές εσωτερικό, ανέσεις για τους επιβάτες και πλαϊνά παράθυρα, διαθέτουν σχετικά μεγάλο χώρο φόρτωσης, χώρισμα για τα εμπορεύματα κλπ. Αντικειμενικά χαρακτηριστικά–ΓΚ 1&6. ü Μία ή δύο σειρές καθισμάτων – πολλαπλών χρήσεων (γενικά): χώρος φόρτωσης μήκους μεγαλύτερου του 50% του μεταξονίου. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται μόνο εφόσον το όχημα θεωρείται πολλαπλών χρήσεων, δηλ. προορίζεται για τη μεταφορά τόσο προσώπων όσο και εμπορευμάτων, οπότε κατ’ αρχήν θα μπορούσε να υπαχθεί τόσο στην κλάση 8703 όσο και στην 8704. ü Μία σειρά καθισμάτων και μεγάλη καρότσα: εφόσον λόγω των αντικειμενικών του χαρακτηριστικών, όπως ιδίως πολύ μεγάλος χώρος φόρτωσης, το όχημα δεν θεωρείται πολλαπλών χρήσεων, δηλ. δεν προορίζεται για τη μεταφορά τόσο προσώπων όσο και εμπορευμάτων αλλά εφαρμόζονται τα αντίστοιχα κριτήρια. ü Όχημα που μπορεί εκ πρώτης όψεως να προσομοιάζει με «τύπου jeep» αλλά με μεγάλο ενιαίο κλειστό χώρο φόρτωσης, δηλ. που προορίζεται κυρίως για μεταφορά εμπορευμάτων, θεωρείται κλειστό φορτηγό της κλάσης 8704. Κατατάσσεται με τους Γ.Κ. 1 & 6. ü Όχημα που μπορεί εκ πρώτης όψεως να προσομοιάζει με «τύπου jeep» αλλά με μεγάλο ενιαίο ανοικτό χώρο φόρτωσης, δηλ. που προορίζεται κυρίως για μεταφορά εμπορευμάτων, θεωρείται ανοικτό φορτηγό της κλάσης 8704. Κατατάσσεται με τους Γ.Κ. 1 & 6. κυρίως εμπορευμάτων, δεν εφαρμόζονται τα ως άνω κριτήρια. Η κατάταξη στην κλάση 8704 γίνεται βάσει των Γ.Κ. 1 & 6.

Παράδειγμα: «παραδοσιακά» αγροτικά οχήματα
3. Κατάλογος σχετικών διατάξεων (ΔΥΟ, κανονισμοί, κλπ.)
ü Η αριθ. Δ.996/631/8-6-2007 ΔΥΟ «Κοινοποίηση επεξηγηματικών σημειώσεων της
Σ.Ο. για τις κλάσεις 87.03 και 87.04»
ü Η αριθ. Δ17Α 5000250 ΕΞ/7-1-2014 ΔΥΟ «Αποστολή των Επεξηγηματικών
Σημειώσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τελωνείων στην ελληνική γλώσσα – Κεφ. 87»
ü Η αριθ. Δ17Α 5020523 ΕΞ/29-8-2014 ΔΥΟ «Δασμολογική κατάταξη κλειστών
οχημάτων τύπου βαν με μία σειρά καθισμάτων»
ü Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5004598 ΕΞ/25-2-2015 ΔΥΟ «Κοινοποίηση του εκτελεστικού
καν. (ΕΕ) αριθ. 22/2015»
ü Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α ΔΥΟ «Κοινοποίηση εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 221/2015»