ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/2015

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

15 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
101 84 – Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987507
Fax : 210 6987506
Email : ipr@otenet.gr
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015
ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ

ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
Αριθμ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην Τελωνειακή Υπηρεσία λόγω του νέου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, καθώς και τις ευρύτερες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στα πλαίσια της εξέλιξης της εμπορικής δραστηριότητας, ρυθμίζονται τα κάτωθι θέματα:
I. Κατάργηση θεώρησης αντιγράφων διασαφήσεων αποταμίευσης και ανάλωσης εμπορευμάτων προερχομένων από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης Στο άρθρο 18, παρ.2 της αριθμ. Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟ «Λειτουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 468/Β/2002) προβλέπεται η έκδοση αντιγράφου της διασάφησης ανάλωσης μη κοινοτικών εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης για σκοπούς πίστωσης της αρχικής διασάφησης υπαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων στο καθεστώς.
Επίσης, στο άρθρο 23, παρ.4 της ίδιας ΑΥΟ ορίζεται ότι η καταχώριση των διασαφήσεων αποταμίευσης στη λογιστική αποθήκης από τους διαχειριστές αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ πραγματοποιείται με βάση τα αντίγραφα των διασαφήσεων αποταμίευσης.
Στο άρθρο 26, παρ.1 ορίζεται ότι η συμπλήρωση του πιστωτικού μέρους του λογιστικού δελτίου γίνεται με θεωρημένα αντίγραφα των παραστατικών εξόδου από το καθεστώς, ενώ στην παρ.3, εδάφιο δεύτερο προβλέπεται ότι τα πιστωτικά έγγραφα που αφορούν διασαφήσεις αποταμίευσης αποθηκών τύπου Α, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τηρούνται στο αρχείο του διαχειριστή και επιδεικνύονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Επιπλέον, στις οδηγίες που δίνονται στην αριθμ. Τ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΕΔΥΟ επί του άρθρου 26 της ανωτέρω ΑΥΟ, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση των αντιγράφων των διασαφήσεων αποταμιεύσεων και αναλώσεων τόσο για την ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης όσο και για την πίστωση των διασαφήσεων αποταμίευσης.
Εντούτοις, η ανάγκη για τη θεώρηση αντιγράφων των διασαφήσεων αποταμίευσης και ανάλωσης για τους ανωτέρω σκοπούς δεν υφίσταται πλέον δεδομένου ότι τα παραστατικά αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησής τους στο ICISnet INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.18 09:16:01
EEST
Reason:
Location: Athens
για σκοπούς ελέγχου, κατά συνέπεια παύει άμεσα η θεώρηση των αντιγράφων των εν λόγω παραστατικών.
Η καταχώριση της διασάφησης αποταμίευσης στη λογιστική αποθήκης θα πραγματοποιείται άμεσα με την είσοδο των εμπορευμάτων στις αποθήκες τύπου Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, ενώ η πίστωσή της στη λογιστική αποθήκης θα πραγματοποιείται το αργότερο κατά τη στιγμή εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη.
Σε κάθε περίπτωση, θα παρέχονται από τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στους αρμόδιους για τον έλεγχο τελωνειακούς υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί, απλά αντίγραφα των διασαφήσεων που εμφανίζονται στις λογιστικές εγγραφές.
II. Τήρηση λογιστικής αποθήκης
Υπενθυμίζεται ότι αντί της τήρησης χειρόγραφου βιβλίου αποθήκης, οι διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης έχουν τη δυνατότητα να τηρούν τη λογιστική αποθήκης σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο διαχειριστής δύναται, μετά το στάδιο της αδειοδότησης, να προβεί σε τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου αποθήκης αντί χειρόγραφου και, προς τούτο, υποβάλλει αίτηση στο Τελωνείο Ελέγχου επισυνάπτοντας εκτυπωμένο υπόδειγμα της μηχανογραφικά τηρούμενης λογιστικής αποθήκης προκειμένου το Τελωνείο να διαπιστώσει ότι αυτή συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις και να χορηγήσει τη σχετική έγκριση. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται και στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ώστε να πραγματοποιηθεί, κατά τα προβλεπόμενα, τροποποίηση της άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποταμίευσης ως προς τη θέση 5 «Τόπος και είδος λογιστικών καταχωρίσεων/αρχείων».
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του διαχειριστή της αποθήκης για τη μετάβαση σε μηχανογραφική τήρηση της λογιστικής αποθήκης, το Τελωνείο Ελέγχου θα πρέπει να αιτιολογήσει εγγράφως την ληφθείσα απόφαση.
Για τη μηχανογραφική τήρηση της λογιστικής αποθήκης ο διαχειριστής υποχρεούται, εντός 5 ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε να εκτυπώνει την αναλυτική μηνιαία κίνηση της λογιστικής αποθήκης σε κινητά φύλλα που φέρουν συνεχή αρίθμηση και έχουν θεωρηθεί εκ των προτέρων από το Τελωνείο Ελέγχου είτε να αποθηκεύει την εν λόγω κίνηση, σε μορφή pdf, σε CD τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με αρίθμηση και θεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου. Οι ως άνω θεωρημένες καταστάσεις φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή της αποθήκης και τίθενται στη διάθεση του Τελωνείου Ελέγχου σε πρώτη ζήτηση.
Ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου αποθήκης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
· Όσον αφορά την ποσότητα βάσει της οποίας παρακολουθούνται οι διασαφήσεις αποταμίευσης επισημαίνεται ότι πέραν της μικτής μάζας η οποία παρακολουθείται στη λογιστική αποθήκης καθώς αποτελεί υποχρεωτική θέση συμπλήρωσης του παραστατικού αποταμίευσης και ανάλωσης από αποταμίευση, υπάρχει υποχρέωση τήρησης και της στήλης με τίτλο «Κόλλα/Συμπληρωματικές Μονάδες», όπως φαίνεται στο υπόδειγμα της λογιστικής αποθήκης που παρέχεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, για σκοπούς διευκόλυνσης της παρακολούθησης και του ελέγχου.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η συμπλήρωση της εν λόγω στήλης με μονάδες μέτρησης που διευκολύνουν την παρακολούθηση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων (π.χ. κιβώτια, τεμάχια κλπ) και οι οποίες πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται τόσο για τη συμπλήρωση της θέσης 31 του ΕΔΕ (πεδίο 31-1 «Πλήθος Δεμάτων» ή «Πλήθος Τεμαχίων» του ΕΔΕ όπως υποβάλλεται στο ICISnet) όσο και για την συμπλήρωση της αντίστοιχης στήλης της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα το οποίο έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015/14-5-2015 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΑΔΑ: ΩΝΘΙΗ-Δ7Γ).
· Στις περιπτώσεις διενέργειας συνήθων εργασιών, όπου ο ενδιαφερόμενος ζητάει, με την έκδοση του πληροφοριακού δελτίου INF 8 του Παραρτήματος 71 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής το είδος, η δασμολογητέα αξία και η ποσότητα των αποταμιευμένων εμπορευμάτων που ίσχυαν πριν τα εμπορεύματα αυτά υποστούν τις συνήθεις εργασίες, τότε θα πρέπει να αναφέρεται στη λογιστική αποθήκης και η δασμοφορολογητέα αξία των εμπορευμάτων πριν αυτά υποβληθούν στις συνήθεις εργασίες (άρθρο 529, παρ.2 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93).
· Στις περιπτώσεις κοινής αποθήκευσης κοινοτικών και μη κοινοτικών εμπορευμάτων, όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση, ανά πάσα στιγμή, του τελωνειακού χαρακτήρα κάθε τύπου εμπορεύματος (π.χ. χύδην εμπορεύματα), πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική αποθήκης ικανές πληροφορίες σχετικά με την κοινή αποθήκευση και ειδικότερα, πέραν των λογιστικών καταχωρίσεων που αφορούν τα μη κοινοτικά εμπορεύματα, απαιτείται η παροχή ορισμένων βασικών στοιχείων σχετικών με τα κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία αποθηκεύονται από κοινού με τα υποκείμενα σε δασμούς και φόρους αποταμιευμένα εμπορεύματα (άρθρο 529, παρ.3 του Καν.
(ΕΟΚ) 2454/93). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παραστατικά και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των κοινοτικών ειδών από την αποθήκη, καθώς και την εισερχόμενη, εξερχόμενη και υπόλοιπη ποσότητα των ειδών αυτών.
III. Αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης της έκθεσης ελέγχου Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον μεγάλο όγκο των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις εκθέσεις ελέγχου οι οποίες καταρτίζονται μετά τον λογιστικό και φυσικό έλεγχο των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης αφετέρου το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες τόσο στο ICISnet όσο και στη λογιστική αποθήκης, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής η σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου θα πραγματοποιείται ως εξής:
Ο διαχειριστής της αποθήκης θέτει στη διάθεση του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου την αναλυτική κίνηση της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, για το χρονικό διάστημα που αφορά η συγκεκριμένη εντολή ελέγχου, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει τον έλεγχο. Μετά το πέρας αυτού, ο αρμόδιος για τον έλεγχο τελωνειακός υπάλληλος συντάσσει την έκθεση ελέγχου ως εξής:
- για τις διασαφήσεις για τις οποίες έχει λάβει εγκεκριμένο προορισμό το σύνολο της αποταμιευμένης ποσότητας και κλείνουν «καλώς», θα αναγράφεται το MRN της διασάφησης αποταμίευσης, ο αντίστοιχος αριθμός καταχώρισης λογιστικής αποθήκης, η αρχικά αποταμιευμένη ποσότητα και οι ενδείξεις «Ø»/«Μηδέν» στις στήλες όπου παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και «Καλώς» στην στήλη όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις, - για τις διασαφήσεις αποταμίευσης που παρουσιάζουν υπόλοιπα και δεν διαπιστώνονται διαφορές κατά τον έλεγχο, θα αναγράφεται το MRN της διασάφησης αποταμίευσης, ο αντίστοιχος αριθμός καταχώρισης λογιστικής αποθήκης, η αρχικά αποταμιευμένη ποσότητα, το υπόλοιπο της αποταμιευμένης ποσότητας κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και η ένδειξη «Καμία Διαφορά» στην στήλη όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις, - για τις διασαφήσεις αποταμίευσης για τις οποίες διαπιστώνονται διαφορές κατά τον έλεγχο, είτε αυτές παρουσιάζουν υπόλοιπα είτε καταγράφονται στο βιβλίο αποθήκης ως μηδενικές, θα αναγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις των εν λόγω διασαφήσεων με συμπλήρωση όλων των στηλών της έκθεσης ελέγχου, κατά το προβλεπόμενο υπόδειγμα αυτής που παρέχεται στην παρούσα, καθώς και η ένδειξη «Διαφορές» με οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση αιτιολογεί τις διαφορές αυτές.
Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας παρέχεται νέο υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου, το οποίο αντικαθιστά τα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV (έκθεση ελέγχου λογιστικής αποθήκης) και V (έκθεση ελέγχου υπολοίπων αποθήκης) της αριθμ. Τ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΕΔΥΟ με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.
IV. Καθιέρωση τυποποιημένου εντύπου προσωρινής εξόδου Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας κοινοποιούμε το νέο έντυπο «Αίτηση Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης» που αφορά στις περιπτώσεις προσωρινής εξόδου μη κοινοτικών εμπορευμάτων ευρισκομένων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης για την πραγματοποίηση συνήθων εργασιών ή για άλλους σκοπούς.
Στόχος της καθιέρωσης του νέου εντύπου είναι να συντελέσει στην ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας προσωρινής εξόδου των αποταμιευμένων εμπορευμάτων από την αποθήκη και να αντικαταστήσει τις χειρόγραφες πράξεις που πραγματοποιούνταν έως σήμερα επί των διασαφήσεων αποταμίευσης ή επί των αιτήσεων για χορήγηση άδειας προσωρινής εξόδου.
Το εν λόγω έντυπο, με τη θεώρησή του από το Τελωνείο Ελέγχου, επέχει θέση κατά περίπτωση άδειας για την προσωρινή έξοδο από την αποθήκη και την εκτέλεση των συνήθων εργασιών, εφόσον ζητούνται, ενώ στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί γενική άδεια προσωρινής εξόδου και ενδεχομένως εκτέλεσης συνήθων εργασιών από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, το έντυπο φέρει χαρακτήρα ενημερωτικού σημειώματος προς το Τελωνείο Ελέγχου. Τονίζεται ότι τόσο η καταβολή του προβλεπόμενου διοικητικού κόστους όσο και η προσκόμιση της πρόσθετης εγγύησης όπου απαιτείται, εξακολουθούν να αποτελούν προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης των αιτούμενων διακινήσεων και εργασιών.
Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται εις διπλούν στο Τελωνείο Ελέγχου, όπου θεωρείται μετά την έγκριση της προσωρινής εξόδου, την καταβολή του διοικητικού κόστους και την προσκόμιση πρόσθετης εγγύησης στις περιπτώσεις που ζητείται. Το ένα αντίτυπο επιστρέφεται στον διαχειριστή, ο οποίος το προσκομίζει εκ νέου στο Τελωνείο Ελέγχου με την επαναφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη προκειμένου να κλείσει «Καλώς» ή για την έγκριση παράτασης της προσωρινής εξόδου.
Ενδεχόμενη παράταση που ζητείται και εγκρίνεται από το Τελωνείο Ελέγχου σημειώνεται στη θέση «Παράταση διάρκειας προσωρινής εξόδου» του εντύπου, το οποίο θεωρείται εκ νέου.
V. Ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς εμπορευμάτων από τον διαχειριστή δημόσιας αποθήκης τύπου Α΄ κατά την υπαγωγή στο καθεστώς και την επανεξαγωγή Όπως προβλέπεται στο άρθρο 512, παρ.2 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, η μεταφορά αποταμιευμένων εμπορευμάτων από το τελωνείο υπαγωγής στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να πραγματοποιείται υπό την κάλυψη της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς. Επίσης, βάσει της παρ.3 του ίδιου άρθρου, η μεταφορά από την αποθήκη στο τελωνείο εξόδου κατά την επανεξαγωγή, μπορεί να πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του καθεστώτος.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ. Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟ και τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται με την αριθμ. Τ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΕΔΥΟ, η μεταφορά μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Α΄ μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ευθύνη του αποταμιευτή μετά τη σύσταση σχετικής εγγύησης είτε με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης.
Στην περίπτωση ανάληψης της ευθύνης μεταφοράς από τον διαχειριστή, θα πρέπει καταρχήν να συμπληρώνεται η θέση 15 της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης με τους όρους 2 (μεταφορά από το τελωνείο υπαγωγής στην αποθήκη) και 3 (μεταφορά από την αποθήκη στο τελωνείο εξόδου ενόψει επανεξαγωγής) οι οποίοι αφορούν, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Παραρτήματος 67 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, τη μεταφορά υπό την κάλυψη του καθεστώτος κατά τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 512 του ίδιου Κανονισμού.
Σε αυτές τις περιπτώσεις και προς αποφυγή συγχύσεων, κρίνεται σκόπιμο, κατά την υποβολή διασάφησης αποταμίευσης ή επανεξαγωγής από αποταμίευση, ο διαχειριστής να πραγματοποιεί και δήλωση ανάληψης της ευθύνης μεταφοράς, ακόμη και στην ίδια υπεύθυνη δήλωση (κωδικός παραστατικού: 1911) με την οποία βεβαιώνει είτε ότι τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γίνονται δεκτά την ίδια ημέρα στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης είτε την ύπαρξη αυτών στην αποθήκη προκειμένου να ακολουθήσει επανεξαγωγή.
VI. Ορθή συμπλήρωση της θέσης 40 της διασάφησης ανάλωσης μετά από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης
Δεδομένου ότι η πίστωση μίας διασάφησης αποταμίευσης πραγματοποιείται μέσω της θέσης 40 «Προηγούμενα παραστατικά» της διασάφησης ανάλωσης μετά από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση αυτής.
Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή διασάφησης ανάλωσης μη κοινοτικών εμπορευμάτων μετά από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, θα πρέπει να αναγράφεται στη θέση 40 του παραστατικού το MRN της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς. Η εσφαλμένη συμπλήρωση της εν λόγω θέσης (π.χ. συμπλήρωση με το MRN διασάφησης αποταμίευσης διαφορετικής από εκείνη με την οποία είχαν υπαχθεί τα εμπορεύματα στο καθεστώς) αποτελεί παρέκκλιση από τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς και έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση της παρακολούθησης και του ελέγχου του καθεστώτος λόγω της ασυμφωνίας των εμφανιζόμενων υπολοίπων μεταξύ του ICISnet και της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης.
Η μη ορθή συμπλήρωση της θέσης 40, είτε διαπιστώνεται κατά το στάδιο υποβολής της διασάφησης ανάλωσης είτε κατά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου ή του τακτικού ετήσιου ελέγχου, συνιστά ανακριβή δήλωση και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια κατά τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
VII. Υποχρεώσεις του διαχειριστή στα πλαίσια ανακληθείσας άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
Σύμφωνα με την αριθμ. Τ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΕΔΥΟ και ειδικότερα με τις οδηγίες που παρέχονται επί των άρθρων 6-7 της αριθμ. Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟ, η απόφαση ανάκλησης μίας άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ισχύει για το μέλλον και δεν επηρεάζει τα εμπορεύματα τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς και παραμένουν σε αυτό ακόμα και μετά την έκδοση της απόφασης ανάκλησης.
Διευκρινίζεται ότι ακόμη και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης, ο διαχειριστής εξακολουθεί να εκπληρώνει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
· Κατάθεση εγγύησης η οποία καλύπτει το οριζόμενο ποσοστό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στα αποταμιευμένα εμπορεύματα.
Σε περίπτωση επικείμενης λήξης της εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου θα ζητείται από το Τελωνείο Ελέγχου η προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής ή η εκκαθάριση του καθεστώτος εντός εύλογης προθεσμίας που θα τίθεται από το Τελωνείο Ελέγχου και δεν θα υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της ήδη υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής.
Εφόσον ο λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης ήταν η μη προσκόμιση νέας ή συμπληρωματικής εγγύησης ή η μη ανάλογη μείωση των αποθεμάτων, το Τελωνείο Ελέγχου θέτει αυστηρή προθεσμία για την εκκαθάριση του καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 108, παρ.1, εδάφιο δεύτερο του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92.
· Τήρηση της λογιστικής αποθήκης ως προς την πίστωση.
· Κατάθεση της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις, το Τελωνείο Ελέγχου θέτει εύλογη προθεσμία, βάσει του άρθρου 108, παρ.1, εδάφιο δεύτερο του Καν.
(ΕΟΚ) 2913/92, για τον ορισμό νέου εγκεκριμένου τελωνειακού προορισμού για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα.
VIII. Διαχείριση φορτίων groupage που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε δημόσιες αποθήκες τύπου Α΄
Όσον αφορά την υπαγωγή φορτίων groupage σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε δημόσιες αποθήκες τύπου Α΄, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων:
· η πληροφόρηση των αποταμιευτών αναφορικά με τους κωδικούς Σ.Ο. των εμπορευμάτων που απαρτίζουν τα εν λόγω φορτία είναι ελλιπής κατά το στάδιο υπαγωγής τους στο καθεστώς, · ο όγκος των πληροφοριών που αφορούν τα φορτία groupage και θα έπρεπε να αποτυπώνεται σε μία πολυκλασική διασάφηση κρίνεται ως μη διαχειρίσιμος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης με συμπλήρωση της θέσης 33 «Κωδικός εμπορευμάτων» με τον επικρατέστερο κωδικό Σ.Ο. των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο προς αποταμίευση φορτίο.
Παράλληλα, για τις περιπτώσεις αυτές, καθιερώνεται και προστίθεται στον πίνακα 13 της αρίθμ.
Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΕΔΕ, ο κωδικός 1852 «Πίνακας Φόρτωσης Groupage για Αποταμίευση Τύπου Α΄» ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 44-1 «Πιστοποιητικά/Έγγραφα» της διασάφησης αποταμίευσης. Ο Πίνακας Φόρτωσης, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο Παράρτημα IV της παρούσας, αποτελεί υποστηρικτικό έγγραφο της διασάφησης αποταμίευσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα των εμπορευμάτων που θα καταγραφούν και στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης (συνήθης περιγραφή, φύση, σήματα και αριθμοί των συσκευασιών, ποσότητα σε μικτή μάζα και πλήθος συσκευασιών).
Σημειώνεται ότι υποβάλλεται ένας Πίνακας Φόρτωσης ανά εμπορευματοκιβώτιο που περιλαμβάνει εμπορεύματα πολλών παραληπτών, ενώ στο πεδίο «Φορτωτικά Έγγραφα» του Πίνακα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται οι αριθμοί αναφοράς των ειδικών φορτωτικών που συνοδεύουν τα προς αποταμίευση εμπορεύματα και οι οποίες τίθενται στη διάθεση του Τελωνείου Ελέγχου εφόσον ζητηθούν.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή διασάφησης αποταμίευσης για τα προαναφερόμενα φορτία με συμπλήρωση της θέσης 33 μόνο με έναν κωδικό Σ.Ο. δεν απαλλάσσει τον διαχειριστή από τις υποχρεώσεις τήρησης της λογιστικής αποθήκης για κάθε είδος εμπορεύματος ξεχωριστά και προσκόμισης της αναλυτικής μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος.
Τέλος, εξυπακούεται ότι κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς θα υποβάλλεται το αντίστοιχο παραστατικό, στο οποίο θα πραγματοποιείται κανονικά η συμπλήρωση της θέσης 33 με τον οκταψήφιο κωδικό Σ.Ο. του εμπορεύματος που πράγματι λαμβάνει άλλον τελωνειακό προορισμό.
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ