Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Α.Π. Φ. 0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣHΔE/2015

Άρση αντίρρησης της χώρας μας για την προσχώρηση της Γεωργίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE, Χάγη, 5 Οκτωβρίου 1961)

16 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΝΥ-Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων
Ζαλοκώστα 10, Αθήνα 10671
Αρμόδια: Π,-Α Καράλη
Τηλ. :2103683926,3927,3662
Φαξ: 210 368 3611
e-mail :enyds@mfa.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
Αθήνα, 16 Δεκεμβpίoυ 2015
Α.Π. Φ. 0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣHΔE

 

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙOlΚΗΤIΚHΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

-Δ/νση Ιθαγενείας (με συν.)

-Δ/νση Οργάνωσης και Aπλoύστευσnς
Διαδικασιών  (με συν.)

YΠOYPΓEIO ΔΙΚΑΙΟΣΥΝHΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Γενική Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού
και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων
Δ/νση Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής
Συνεργασίας - Τμήμα Δ.Δ. Συνεργασίας σε Αστικές
Υποθέσεις (με συν.)
ΚΟΙΝ. : - Πρεσβεία Χάγης (χ.σ.)
- Πρεσβεία. Τιφλίδας (με συν.)
- ΜΑ ΕΕ (χ.σ.)

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού Εξωτερικών (χ.,σ)
- Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα (χ,σ.)
- Γραφείο κ. Α' Γεν. Δ/vτή (χ.σ.)
- Γενική Επιθεώρηση (με συν.)
- Α5, Β2, Γ4, Ε3 Δ/νσεις (χ.σ.)
- Μεταφραστική Υπηρεσία (με συν.)

ΘΕΜΑ: Άρση αντίρρησης της χώρας μας για την προσχώρηση της Γεωργίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE, Χάγη, 5 Οκτωβρίου 1961)
ΣΧΕΤ.: 'Εγγραφό μας Α.Π.Φ.546/Μ.1903/ΑΣ 403/11.12.2015 και προηγ. αλληλογραφία

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ.
ΑΠ.Φ. 3050/104/ΑΣ 765/15.12.2015 έγγραφο της Πρεσβείας μας στη Χάγη με την
επισυναπτόμενη σε αυτό Ρηματική Διακοίνωση (F. 3050/103/AS 762/15.12.2015) την
οποία απέστειλε η Πρεσβεία μας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας, υπό την
ιδιότητά του ως Θεματοφύλακα της εν θέματι Σύμβασης, σχετικώς με την άρση από
τη χώρα μας, της αντίρρησης που εiχε εγείρει στην προσχώρηση της Γεωργίας στην
Συμβαση για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων
εγγράφων (AFOSTILLE, Χάγη, 5 Οκτωβρίσύ 1961).

Συνημμένα (2 σελίδες)
'Εγγραφο Πρεσβείας Χάγης ΑΠΦ. 3050/104/ΑΣ 765/15.12.2015
Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Χάγης Φ. 3050/1Ο3/ΑΣ 762/15.12.2015

 

F 3050/103/AS 762

NOTE VERBALE


The HellenIc RepubIic presents its compliments to the Minisuy of Foreigrι
Affairs of the Kingdom of the NetherIands, Legal Affairs Department, Treaty
Division {DJZ/VE} and would Iike to infoπn the Iatter that the Hellenlc Republlc
hereby withdraws the objettίon raised to the accession of Georgia tο tne
Convention abolishing the requirement of legeιlizaton for foreIgn public
documents (The Hague, 5 October 1961).

The Embassy of Hellenic Republic in The Hague avails Itself όf this
opportunity to renew Ιο the Ministry οf Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands the assurances of its highest consideration

The Hague, 15 Oecember 2015
The Ministry of Foreign Affairs
of the Kirιgoom of the NetherIands
Legal Affairs Department,
Treaty Department (DJZ/VE)
The Hague