ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5018935 ΕΞ2015/2015

«Δασμολογικές Ποσοστώσεις–Υποβολή κατάλληλων Πιστοποιητικών Καταγωγής.

09 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5018935 ΕΞ2015
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
Πληροφορίες : Ευφρ. Ταπραντζή Αρμοδιότητας τους)
Τηλέφωνο/fax: 2106987495 /2106987506 Κοιν. Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
(για την ενημέρωση των Τελωνείων
Email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ : «Δασμολογικές Ποσοστώσεις–Υποβολή κατάλληλων Πιστοποιητικών Καταγωγής» Κατόπιν ερωτημάτων που διατυπώθηκαν τόσο από συναλλασσόμενους όσο και από τελωνειακές αρχές, σχετικά με την προσκόμιση των κατάλληλων πιστοποιητικών καταγωγής για την χορήγηση του ευεργετήματος μίας δασμολογικής ποσόστωσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Βάσει των άρθρων 308α, παρ.3 και 256 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης χορηγείται μόνο μετά από προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές του εγγράφου, από το οποίο εξαρτάται η υπαγωγή στην ποσόστωση.
Σε περίπτωση που ο διασαφιστής δεν μπορεί να προσκομίσει στις τελωνειακές αρχές το κατάλληλο πιστοποιητικό καταγωγής, δύναται να υποβάλλει ελλιπή διασάφηση (τύπου ΙmB) με την οποία όμως δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα για ανάληψη ποσότητας από ποσόστωση. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την προσκόμιση του κατάλληλου πιστοποιητικού, με την κατάθεση της συμπληρωματικής διασάφησης, τύπου Ιm X.
Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικοί φορείς , αλλά και οι τελωνειακές αρχές, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην εξέταση της γνησιότητας και της καταλληλότητας των πιστοποιητικών καταγωγής που προσκομίζονται και να συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία.
Παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
(α) Έστω ότι εισάγονται στην Ελλάδα εμπορεύματα του κωδικού TARIC 0301911000 , καταγωγής Σερβίας και υποβάλλεται αίτημα ανάληψης ποσότητας από την ποσόστωση 091545 (θέση 36: 320 και θέση 39: 091545).
Σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 781/2015 του Επιτροπής, το δικαίωμα υπαγωγής στην δασμολογική ποσόστωση υπόκειται στην προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού καταγωγής (ήτοι πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR1 ή δήλωση επί τιμολογίου) στις τελωνειακές αρχές , όπως προβλέπεται στην σχετική προτιμησιακή συμφωνία.
(β) Έστω ότι εισάγονται εμπορεύματα του κωδικού Taric 0204100010, καταγωγής Ν. Ζηλανδίας με αίτημα ανάληψης ποσότητας από την ποσόστωση 092013 (θέση 36: 125 και θέση 39: 092013). Βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 1354/2011 της Επιτροπής, η υπαγωγή στο ευεργέτημα αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης εξαρτάται από την προσκόμιση ενός πιστοποιητικού καταγωγής που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό στοιχείων, τα εξής δεδομένα:
- τον κωδικό ΣΟ,
- τον αύξοντα ή τους αύξοντες αριθμούς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1354/2011,
- το συνολικό καθαρό βάρος ανά κατηγορία συντελεστή, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1354/2011.
(γ) Έστω ότι εισάγονται εμπορεύματα του κωδικού Taric 2106909849, καταγωγής Αμερικής με αίτημα ανάληψης ποσότητας από την ποσόστωση 090096 (θέση 36: 125 και θέση 39: 090096). Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 624/2013 της Επιτροπής, απαιτείται κατά την εισαγωγή των προϊόντων η προσκόμιση του πιστοποιητικού καταγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 55-65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής.
Απαιτείται λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξέταση της καταλληλότητας του συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών καταγωγής, καθώς στην περίπτωση υποβολής λανθασμένου πιστοποιητικού, η κατανεμηθείσα ποσότητα στα πλαίσια ποσόστωσης οφείλει να επιστραφεί και να εισπραχθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι.
Υπενθυμίζεται , ότι στο Υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC), και από την διαδρομή «Taric- Ποσοστώσεις - Αναζήτηση για Δασμολογικές Ποσοστώσεις», εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία, όπως οι συνδεδεμένοι κωδικοί εμπορεύματος, το διαθέσιμο υπόλοιπο, η περίοδος ισχύος των ποσοστώσεων καθώς και οι κανονισμοί βάσει των οποίων ανοίγονται οι δασμολογικές ποσοστώσεις (πρόσβαση στο κείμενο του Κανονισμού παρέχεται από το υποσύστημα Taric, κάνοντας αναζήτηση μέτρων. Στην δεύτερη στήλη εμφανίζονται σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στο φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Κανονισμοί) .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡ. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ