Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015/2015

Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης –Απλουστευμένες διαδικασίες στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στα πλαίσια του ICISnet.

24 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5016046 ΕΞ 2015
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΣ: Π.Δ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Γαυγιωτάκη
Τηλέφωνο : 2106987465
FAX : 2106987450
Email : d19-b@2001.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΞΧΕΗ-ΠΟΑ

ΑΔΑ: ΨΞΧΕΗ-ΠΟΑ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης –Απλουστευμένες διαδικασίες στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στα πλαίσια του ICISnet.
Με αφορμή τη θέση σε παραγωγική λειτουργία, από 27/7/2015, του μέρους του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης (ICISnet) που αφορά στην χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στα πλαίσια του καθεστώτος διαμετακόμισης και της απόδειξης του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του συστήματος.
Στις παρούσες οδηγίες περιλαμβάνονται :
α) η χρήση του δηλωτικού φορτίου των αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών ως δήλωση διαμετακόμισης (απλουστευμένες διαδικασίες επιπέδου Ι και επιπέδου ΙΙ κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 444/447 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης) και 445/448 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 112 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης)) και β)η χρήση του δηλωτικού φορτίου ως αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων (απλουστευμένες διαδικασίες απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 324 ε Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 18 – Προσάρτημα ΙΙ – Τίτλος Ι – Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης)). Η τήρηση των ανωτέρω α) και β) διαδικασιών μέσω του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης, είναι υποχρεωτική. Η τήρηση χειρόγραφων διαδικασιών (δηλωτικό φορτίου σε έντυπη μορφή), επιτρέπεται μόνο για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του μηχανογραφικού συστήματος (εφεδρική διαδικασία, Παράρτημα 37δ , Μέρος Ι, Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 1 Καν. ΕΟΚ 2454/93). Σημειώνουμε ότι για λόγους προσαρμογής των φορέων στη συγκεκριμένη μηχανογραφημένη διαδικασία, έως και 20/10/2015, συνεχίζουν να γίνονται δεκτά, ως δηλώσεις διαμετακόμισης, δηλωτικά φορτίου σε έντυπη μορφή. Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.24 14:08:15 EEST Reason: Location: Athens είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet). Α.ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 1.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ YΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 444/447 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης), για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών επιπέδου Ι στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές συντάσσεται ένα δηλωτικό φορτίου ανά τύπο καθεστώτος διαμετακόμισης (Τ1/Τ2/T2F). Η υποβολή κάθε δηλωτικού φορτίου στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων ICISnet, με την αποστολή του μηνύματος TB015/TC015 «Υποβολή δηλωτικού Cargo Manifest». Κατά την υποβολή του δηλωτικού συνυποβάλλονται, στα βασικά στοιχεία, το δηλωτικό φορτίου (υποχρεωτική επισύναψη) και σε επίπεδο είδους , τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, φορτωτικά έγγραφα. H αποδοχή της υποβολής του δηλωτικού φορτίου από το σύστημα και η απόδοση σε αυτό αριθμού καταχώρησης (NID), κοινοποιείται στο πρόσωπο που το έχει υποβάλλει μέσω του μηνύματος TB028/TC028 «Αποδοχή υποβολής δηλωτικού φορτίου», ενώ η μη αποδοχή του μέσω του μηνύματος TB016/TC016 «Απόρριψη υποβολής». Οι υποβολές δηλωτικών φορτίου (TB015/TC015), οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί στο τελωνείο αναχώρησης, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων, ακυρώνονται από το τελωνείο (αυτόβουλη ακύρωση) μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που έχει υποβάλει το δηλωτικό φορτίου επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων του, αποστέλλει στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα τροποποίησης TB013/TC013, με το οποίο, εφόσον γίνει αποδεκτό (αποστολή μηνύματος TB004/TC004 προς τον υποβάλλοντα), τροποποιούνται ανάλογα τα στοιχεία του υποβληθέντος δηλωτικού φορτίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλεται από το τελωνείο έκδοσης το μήνυμα, TB005/TC005 «απόρριψη τροποποίησης δηλωτικού φορτίου». Μετά από την παραλαβή του μηνύματος TB028/TC028 «Αποδοχή υποβολής», ο συναλλασσόμενος εκτυπώνει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον αριθμό καταχώρησης του πιστοποιητικού (NID) και το προσκομίζει στο τελωνείο αναχώρησης συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα του δηλωτικού φορτίου σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν σφραγίδα της αεροπορικής/ναυτιλιακής εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 444/447 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης), με σκοπό την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων. Στην περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου εγγράφων, επιλέγεται η ενέργεια <<μη έλεγχος>> και εισάγονται οι ενδείξεις Α2/Α3. Στην περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου εγγράφων και εμπορευμάτων, επιλέγεται η ενέργεια << έλεγχος>> και εισάγονται οι ενδείξεις Α1/Β1. Σε περίπτωση όπου, από τον έλεγχο των εγγράφων, προκύψει διαφορά μεταξύ του αποστελλόμενου δηλωτικού φορτίου και του προσκομιζόμενου ή αποτέλεσμα ελέγχου μη ικανοποιητικό, η κίνηση <<επιστρέφεται>> στην οθόνη επιλογής ελέγχου και επιλέγεται <<διενέργεια ελέγχου>> με σκοπό να εισαχθεί αποτέλεσμα Β1 (μη ικανοποιητικό). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, το τελωνείο αναχώρησης θεωρεί τα δύο αντίτυπα του δηλωτικού φορτίου, παραδίδει στην αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία το ένα και διατηρεί το δεύτερο. Ταυτόχρονα με τη θεώρηση του δηλωτικού φορτίου αποστέλλεται στο συναλλασσόμενο το μήνυμα TB028/TC028 «απελευθέρωση κίνησης». Το τελωνείο αναχώρησης ελέγχει σε μηνιαία βάση, ανά αερολιμένα/λιμένα προορισμού και αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία, τα αποστελλόμενα με χρήση απλουστευμένων διαδικασιών επιπέδου Ι, δηλωτικά φορτίου, με βάση τους καταλόγους που συντάσσονται και αποστέλλονται σε αυτό από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των αερολιμένων/λιμένων προορισμού, σε συνδυασμό με τα αντίτυπα που τηρούνται στο τελωνείο. ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 445/448.συντάσσεται ενιαίο δηλωτικό φορτίου, το οποίο περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες, από τα άρθρα 445/448 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 112 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης), μνείες ( T1,T2,TF,TD,C,X). Η υποβολή κάθε δηλωτικού φορτίου στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων ICISnet, με την αποστολή του μηνύματος TB015 /TC015 «Υποβολή δηλωτικού Cargo Manifest». Κατά την υποβολή του δηλωτικού συνυποβάλλονται, στα βασικά στοιχεία, το δηλωτικό φορτίου (υποχρεωτική επισύναψη) και σε επίπεδο είδους, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, φορτωτικά έγγραφα. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται στο δηλωτικό φορτίου μόνο κοινοτικά εμπορεύματα (ένδειξη C), δεν απαιτείται η υποβολή των φορτωτικών εγγράφων και η καταχώρηση των εμπορευμάτων σε επίπεδο ειδών. H αποδοχή της υποβολής του δηλωτικού φορτίου από το σύστημα και η απόδοση σε αυτό αριθμού καταχώρησης (NID), κοινοποιείται στο πρόσωπο που το έχει υποβάλει μέσω του μηνύματος TB028 /TC028 «Αποδοχή υποβολής δηλωτικού φορτίου», ενώ η μη αποδοχή του μέσω του μηνύματος TB016 /TC016 «Απόρριψη υποβολής». Σημειώνεται ότι επειδή η υποβολή του δηλωτικού φορτίου στον αερολιμένα/λιμένα αναχώρησης δύναται να πραγματοποιείται και μετά την αναχώρηση του αεροσκάφους /πλοίου, οι απαιτούμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται εκ των υστέρων. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Η ακύρωση στο τελωνείο αναχώρησης της υποβολής δηλωτικού φορτίου που έχει λάβει αριθμό καταχώρησης (NID), είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμεί ο συναλλασσόμενος ή παραστεί ανάγκη, π.χ. λόγω χρήσης χειρόγραφων εφεδρικών διαδικασιών, έως και τη στιγμή απελευθέρωσης της κίνησης. Όταν το αίτημα ακύρωσης προέρχεται από το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη δήλωση, αποστέλλεται το μήνυμα «Aίτημα ακύρωσης» ( TB014/TC014). Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με την αποστολή του μηνύματος «Aπόφαση σε αίτημα ακύρωσης» (TB009/TC009) από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου αναχώρησης. 2.ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ YΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 444/447 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης) για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών επιπέδου Ι στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές υποβάλλεται ένα δηλωτικό φορτίου ανά τύπο καθεστώτος διαμετακόμισης (Τ1/Τ2/T2F). Η υποβολή κάθε δηλωτικού φορτίου στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων ICISnet, με την αποστολή του μηνύματος TB015/TC015 «Υποβολή δηλωτικού Cargo Manifest». Κατά την υποβολή του δηλωτικού συνυποβάλλονται, στα βασικά στοιχεία, το δηλωτικό φορτίου (υποχρεωτική επισύναψη) και σε επίπεδο είδους , τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, φορτωτικά έγγραφα. H αποδοχή της υποβολής του δηλωτικού φορτίου από το σύστημα και η απόδοση σε αυτό αριθμού καταχώρησης (NID), κοινοποιείται στο πρόσωπο που το έχει υποβάλλει μέσω του μηνύματος TB028 /TC028 «Αποδοχή υποβολής δηλωτικού φορτίου», ενώ η μη αποδοχή του μέσω του μηνύματος TB016/TC016 «Απόρριψη υποβολής». Οι υποβολές δηλωτικών φορτίου (TB015/TC015) οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί στο τελωνείο προορισμού, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων, ακυρώνονται από το τελωνείο (αυτόβουλη ακύρωση) μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που έχει υποβάλει το δηλωτικό φορτίου επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων του, αποστέλλει στο τελωνείο προορισμού το μήνυμα τροποποίησης TB013/TC013, με το οποίο, εφόσον γίνει αποδεκτό (αποστολή μηνύματος TB004/TC004 προς τον υποβάλλοντα), τροποποιούνται ανάλογα τα στοιχεία του υποβληθέντος δηλωτικού φορτίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλεται από το τελωνείο προορισμού το μήνυμα, TB005 /TC005 «απόρριψη τροποποίησης δηλωτικού φορτίου». Μετά από την παραλαβή του μηνύματος TB028/TC028 «Αποδοχή υποβολής», ο συναλλασσόμενος εκτυπώνει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον αριθμό καταχώρησης του δηλωτικού (NID) και το προσκομίζει στο τελωνείο προορισμού, συνοδευόμενο από το έντυπο δηλωτικό φορτίου, το οποίο φέρει θεώρηση του τελωνείου αναχώρησης (ή εγκεκριμένου αποστολέα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 444/447 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης) με σκοπό την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων. Σημειώνεται ότι το τελωνείο προορισμού διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απαιτεί την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου. Στην περίπτωση ελέγχου εγγράφων, επιλέγεται η ενέργεια <<μη έλεγχος>> και εισάγεται η ένδειξη Α2. Στην περίπτωση ελέγχου εγγράφων και εμπορευμάτων, επιλέγεται η ενέργεια << έλεγχος>> και εισάγονται οι ενδείξεις Α1/Α5/Β1. Σε περίπτωση όπου, από τον έλεγχο των εγγράφων, προκύψει διαφορά μεταξύ του αποστελλόμενου δηλωτικού φορτίου και του προσκομιζόμενου ή αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό, η κίνηση <<επιστρέφεται>> στην οθόνη επιλογής ελέγχου και επιλέγεται <<διενέργεια ελέγχου>> με σκοπό να εισαχθεί αποτέλεσμα Β1 (μη ικανοποιητικό) και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες έρευνας με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, αποστέλλεται από το πληροφοριακό σύστημα ICISnet, στο συναλλασσόμενο , το μήνυμα TB028/TC028 «Εξόφληση κίνησης». Το τελωνείο προορισμού αποστέλλει σε μηνιαία βάση, σε κάθε αερολιμένα/λιμένα αναχώρησης καταλόγους που έχουν συνταχθεί από τις αεροπορικές/ναυτιλιακές εταιρείες και αφορούν τα δηλωτικά φορτίου που έχουν διακινηθεί από αυτές, με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος. ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 445/448 Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 111 της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης) για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών επιπέδου ΙΙ στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, υποβάλλεται ενιαίο δηλωτικό φορτίου στο οποίο αναγράφονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες μνείες ( T1,T2,TF,TD,C,X). Η υποβολή κάθε δηλωτικού φορτίου στο τελωνείο αναχώρησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα των τελωνείων ICISnet, με την αποστολή του μηνύματος TB015/TC015 «Υποβολή δηλωτικού Cargo Manifest». Κατά την υποβολή του δηλωτικού συνυποβάλλονται, στα βασικά στοιχεία, το δηλωτικό φορτίου (υποχρεωτική επισύναψη) και σε επίπεδο είδους, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, φορτωτικά έγγραφα. Στην περίπτωση περίληψης στο δηλωτικό φορτίου πτήσης μεταξύ κοινοτικών αερολιμένων, μόνο κοινοτικών εμπορευμάτων (ένδειξη C), δεν απαιτείται η υποβολή των φορτωτικών εγγράφων και η καταχώρηση των εμπορευμάτων σε επίπεδο ειδών. Η υποβολή του δηλωτικού φορτίου γίνεται με την επισύναψη μόνο του εν λόγω δηλωτικού. Επισημαίνεται ότι τα κοινοτικά εμπορεύματα που μεταφέρονται με ενδοκοινοτικές πτήσεις ή πλόες τακτικών γραμμών θαλασσίων μεταφορών, διακινούνται ελεύθερα (χωρίς να προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού), εφόσον δεν γεννώνται αμφιβολίες για τον κοινοτικό τους χαρακτήρα. H αποδοχή της υποβολής του δηλωτικού φορτίου από το σύστημα και η απόδοση σε αυτό αριθμού καταχώρησης (NID), κοινοποιείται στο πρόσωπο που το έχει υποβάλλει με το μήνυμα TB028/TC028 «Αποδοχή άφιξης», ενώ η μη αποδοχή του με το μήνυμα TB016/TC016 «Απόρριψη υποβολής». Σε περίπτωση όπου το πρόσωπο που έχει υποβάλει το δηλωτικό φορτίου επιθυμεί την τροποποίηση των στοιχείων του, αποστέλλει στο τελωνείο προορισμού το μήνυμα τροποποίησης TB013/TC013, με το οποίο, εφόσον γίνει αποδεκτό (αποστολή μηνύματος TB004/TC004 προς τον υποβάλλοντα), τροποποιούνται ανάλογα τα στοιχεία του υποβληθέντος δηλωτικού φορτίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αποστέλλεται από το τελωνείο προορισμού το μήνυμα TB005 /TC005 «απόρριψη τροποποίησης δηλωτικού φορτίου». Μετά από την παραλαβή του μηνύματος TB028/TC028 «Αποδοχή άφιξης», ο συναλλασσόμενος εκτυπώνει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον αριθμό καταχώρησης του πιστοποιητικού (NID) και το προσκομίζει στο τελωνείο προορισμού, με σκοπό την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται, κυρίως, με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο. Σημειώνεται ότι το τελωνείο προορισμού διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απαιτεί την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου. Στην περίπτωση ελέγχου εγγράφων, επιλέγεται η ενέργεια <<μη έλεγχος>> και εισάγεται η ένδειξη Α2. Στην περίπτωση ελέγχου εγγράφων και εμπορευμάτων, επιλέγεται η ενέργεια << έλεγχος>> και εισάγονται οι ενδείξεις Α1/Α5/Β1. Σε περίπτωση όπου, από τον έλεγχο των εγγράφων, προκύψει διαφορά μεταξύ του αποστελλόμενου δηλωτικού φορτίου και του προσκομιζόμενου ή αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό, η κίνηση <<επιστρέφεται>> στην οθόνη επιλογής ελέγχου και επιλέγεται <<διενέργεια ελέγχου>> με σκοπό να εισαχθεί αποτέλεσμα Β1 (μη ικανοποιητικό) και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες έρευνας με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, αποστέλλεται από το πληροφοριακό σύστημα ICISnet, στο συναλλασσόμενο το μήνυμα TB028/TC028 « εξόφληση κίνησης». ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Η ακύρωση στο τελωνείο αναχώρησης της υποβολής δηλωτικού φορτίου που έχει λάβει αριθμό καταχώρησης (NID), είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμεί ο συναλλασσόμενος ή παραστεί ανάγκη, π.χ. λόγω χρήσης χειρόγραφων εφεδρικών διαδικασιών, έως και τη στιγμή απελευθέρωσης της κίνησης. Όταν το αίτημα ακύρωσης προέρχεται από το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη δήλωση, αποστέλλεται το μήνυμα «Aίτημα ακύρωσης» ( TB014/TC014). Η αποδοχή ή η απόρριψη του αιτήματος γίνεται με την αποστολή του μηνύματος «Aπόφαση σε αίτημα ακύρωσης» (TB009/TC009) από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου αναχώρησης. Β.ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Επισημαίνεται ότι η χρήση του δηλωτικού φορτίου ως αποδεικτικό του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 324ε Καν. ΕΟΚ 2454/93 (άρθρο 18 – Προσάρτημα ΙΙ – Τίτλος Ι – Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης), αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία, η οποία δύναται να καλύπτει είτε τον προορισμό, είτε την αναχώρηση, είτε συνδυαστικά και τις δύο διαδικασίες. Επομένως, πριν από την καθιέρωση διαδικασίας υποβολής δηλωτικών φορτίου από συγκεκριμένες ναυτιλιακές εταιρείες είναι απαραίτητος ο έλεγχος του περιεχομένου των αδειών που έχουν χορηγηθεί σε αυτές, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων διαδικασιών. 1.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η υποβολή του δηλωτικού φορτίου ναυτιλιακής εταιρείας το οποίο συντάσσεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 324ε (άρθρο 18 – Προσάρτημα ΙΙ – Τίτλος Ι – Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης), για την απόδειξη κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων, στο τελωνείο αναχώρησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες, για το επίπεδο ΙΙ, διαδικασίες. Σημειώνεται ότι, επειδή η υποβολή του δηλωτικού φορτίου στον λιμένα αναχώρησης δύναται να πραγματοποιείται και μετά την αναχώρηση του πλοίου, οι απαιτούμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται εκ των υστέρων. 2.ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η χρήση της συγκεκριμένης απλουστευμένης διαδικασίας αφορά θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων που πραγματοποιείται με πλοία μη τακτικών γραμμών, για τα οποία η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική, στους λιμένες εκφόρτωσης (προορισμού). Κατά συνέπεια, απαιτείται η τήρηση διατυπώσεων, για τα εμπορεύματα αυτά, στα αρμόδια τελωνεία προορισμού. Η υποβολή του δηλωτικού φορτίου ναυτιλιακής εταιρείας το οποίο συντάσσεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 324ε (άρθρο 18 – Προσάρτημα ΙΙ – Τίτλος Ι – Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης) για την απόδειξη κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες, για το επίπεδο ΙΙ, διαδικασίες, για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα. Απαιτείται, δηλαδή, μετά την υποβολή του δηλωτικού φορτίου η προσκόμιση στο τελωνείο προορισμού, των εμπορευμάτων, και του αποδεικτικού αποδοχής της υποβολής καθώς και των σχετικών φορτωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά δεν έχουν συνυποβληθεί στο εν λόγω τελωνείο με την υποβολή του δηλωτικού φορτίου. Γ.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ/ΛΙΜΕΝΩΝ Δεν απαιτείται η υποβολή του δηλωτικών φορτίου στο τελωνείο προορισμού, στις περιπτώσεις διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ Ελληνικών αερολιμένων/λιμένων, με χρήση των διαδικασιών που περιγράφονται στα κεφάλαια Α και Β της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι στο τελωνείο αναχώρησης έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων στον προορισμό. Οι διαδικασίες λήξης του καθεστώτος διαμετακόμισης και απελευθέρωσης των κοινοτικών εμπορευμάτων (Κεφάλαιο Β) πραγματοποιούνται με τη χρήση του αριθμού καταχώρησης (NID) που έχει αποδοθεί στο δηλωτικό φορτίου στο Ελληνικό τελωνείο αναχώρησης και την ανάκτηση του παραστατικού, μέσω του συστήματος ICISnet. Δ.ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Όταν τηρούνται εφεδρικές διαδικασίες, η υποβολή του δηλωτικού φορτίου, τόσο στην αναχώρηση, όσο και στον προορισμό γίνεται με την προσκόμιση εντύπου δηλωτικού φορτίου. Εφόσον πρόκειται για διαδικασία επιπέδου Ι ή ΙΙ, η οποία τηρείται σε τελωνείο αναχώρησης, το εν λόγω έντυπο δηλωτικό φορτίου καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών με ένδειξη παραστατικού το είδος του καθεστώτος που το χαρακτηρίζει ως δήλωση διαμετακόμισης (Τ1/Τ2/Τ2F/TD/C/X). Εφόσον πρόκειται για διαδικασία δηλωτικού φορτίου που έχει συνταχθεί για την απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων, η οποία τηρείται σε τελωνείο προορισμού, το εν λόγω έντυπο δηλωτικό φορτίου καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών με κωδικό παραστατικού « 52 ». Ο αριθμός καταχώρησης, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, αναγράφεται επί του εντύπου δηλωτικού φορτίου. Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη τήρησης εφεδρικής διαδικασίας, μετά την αποδοχή αιτήματος για υποβολή δηλωτικού και απόδοσης σε αυτό αριθμού καταχώρησης (NID), το υποβληθέν, μέσω του υποσυστήματος, δηλωτικό ακυρώνεται είτε από τον συναλλασσόμενο, είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου αναχώρησης/προορισμού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ