ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1130076 ΕΞ 2015/2015

«Περί της δυνατότητας των κατά τόπον αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών να επικυρώνουν έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί από “αρχές” με αμφισβητούμενο εδαφικό καθεστώς».

08 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1130076 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας των κατά τόπον αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών να επικυρώνουν έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί από “αρχές” με αμφισβητούμενο εδαφικό καθεστώς».
1.- Στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο του αριθ. 750/ΑΣ 2039/39839/22.9.2015 εγγράφου της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο μας κοινοποιήθηκε λόγω αποστολής του αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1097127 ΕΞ 2015/ 17.7.2015 εγγράφου ερωτήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα.
2.- Σύμφωνα με την άποψη της ως άνω υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που διατυπώνεται στο προαναφερθέν έγγραφο και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί από «αρχές» με αμφισβητούμενο εδαφικό καθεστώς (π.χ. Κριμαία, Αμπχαζία, Ν. Οσσετία, Υπερδνειστερία, Ταϊβάν κτλ.) και πρόκειται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους σε διοικητικές Αρχές, συνεπώς και στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), οι κατά τόπον αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές:
α) Δύνανται, κατ’ εξαίρεση, να επικυρώνουν ή να αποδέχονται έγγραφα, που αφορούν στην προσωπική κατάσταση των πολιτών (π.χ. γέννηση, γάμος, θάνατος κτλ.) και να επικυρώνουν τίτλους σπουδών (όπως π.χ. πιστοποιητικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακά πτυχία, τίτλους επαγγελματικών σπουδών κτλ.), αφού εξετάσουν το είδος του πιστοποιητικού, το «όργανο» που το εξέδωσε και αξιοποιήσουν ίδιες «πληροφορίες». Στις εν λόγω περιπτώσεις εγγράφων, μαζί με την πράξη επικύρωσης ή νομιμοποίησης αυτών, οι κατά τόπον αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές, θα επιθέτουν και ειδική σφραγίδα, στην οποία θα δηλώνεται «ότι η επικύρωση του εγγράφου δεν συνιστά αναγνώριση». Για το ακριβές περιεχόμενο της συγκεκριμένης σφραγίδας θα επακολουθήσει ενημέρωση από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) Επί του παρόντος, δεν κάνουν δεκτά για επικύρωση έγγραφα ή πιστοποιητικά οικονομικού ή δασμολογικού περιεχομένου. Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης