ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β 5021664 ΕΞ/2015

Ανακοίνωση της Επιτροπής για βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ .

14 Οκτωβρίου 2015

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης των εισαγωγέων και των οικονομικών φορέων για τις
περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών για την καταγωγή εμπορευμάτων που επωφελούνται από
δασμολογική προτίμηση, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθ.
(2015/C 314/06) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 314/23-09-2015, σύμφωνα με
την οποία υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή της
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και την αποδοχή των αποδεικτικών
καταγωγής που προσκομίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ποσότητες
υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που υπάγονται στις διακρίσεις ΕΣ
7019 40, 7019 51 και 7019 59, και εισάγονται κατά κανόνα από τη Σιγκαπούρη
(διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ως έχοντα την προτιμησιακή
καταγωγή μιας από τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα περιφερειακής σώρευσης Ι ή ΙΙΙ,
χωρίς να υφίσταται σχετικό δικαίωμα).
Με την εν λόγω Ανακοίνωση, συνιστάται στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες δηλώνουν ή/και προσκομίζουν πιστοποιητικά καταγωγής για τα
προαναφερθέντα προϊόντα, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή
της γένεσης τελωνειακής οφειλής, η οποία δύναται να γεννηθεί κατά τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία των ανωτέρω προϊόντων.
Επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 220, παράγραφος 2, στοιχείο β) και
ιδιαίτερα το πέμπτο εδάφιο του ΚΑΝ(ΕΟΚ) αριθ.2913/92 του Κοινοτικού Τελωνειακού
Κώδικα, (βλέπε Δ.Υ.Ο Δ17Γ 5024264 ΕΞ 2010/03-06-2010), σύμφωνα με το οποίο, μετά τη
δημοσίευση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής στη Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για
βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος από τη
δικαιούχο χώρα, ο οφειλέτης δεν δύναται να επικαλεστεί την καλή του πίστη σε
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5021664 ΕΞ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 69 87 541
ΑΔΑ: Ω4Δ8Η-7ΣΛ

ΑΔΑ: Ω4Δ8Η-7ΣΛ

ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ/ΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ως Πίνακας Διανομής
101 84 Αθήνα
FAX : 210 69 87 477 Email : d17- c@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ :
Ανακοίνωση της Επιτροπής για βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.10.14 14:20:16
EEST
Reason:
Location: Athens
περίπτωση εκ των υστέρων βεβαίωσης των εισαγωγικών δασμών, σαν απόρροια έκδοσης άκυρου πιστοποιητικού καταγωγής.
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ