ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1078307 ΕΞ/2016

«Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας [Kανονισμός (ΕΕ) 952/2013] – Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π.)»

23 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαΐου 2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: 1078307 ΕΞ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A΄: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ &
ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
T. Κ: : 101 84 Αθήνα (για άμεση ενημέρωση των
Πληροφορίες : Ε. Ζαμπόγλου, τελωνείων αρμοδιότητάς τους)
Τηλέφωνο : 210-69.87.485 ΚOIN: Π. Δ.
FAX : 210-69.87.477
Email : gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας [Kανονισμός (ΕΕ) 952/2013] – Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π.)»

Όπως είναι γνωστό, Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία (ΔΔΠ) είναι η Απόφαση που εκδίδεται από την Α΄ τμήμα της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, για την δασμολογική κατάταξη ενός εμπορεύματος που προορίζεται για εισαγωγή από τρίτη χώρα ή εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (EBTI-3) θεσπίστηκε με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των δημοσίων εσόδων και η ορθή εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων εμπορικής πολιτικής. Γενικότερα, συνεπάγεται την δημιουργία ασφάλειας δικαίου και κλίματος υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ταχύτητα των συναλλαγών και την κατοχύρωση τόσο των τελωνειακών υπαλλήλων όσο και των συναλλασσομένων.
Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα [Καν. (ΕΕ) 952/2013] έχουν επέλθει οι παρακάτω βασικές αλλαγές αναφορικά με την έκδοση, κατοχή και χρήση των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών:
1. Οι αποφάσεις ΔΔΠ ισχύουν πλέον για χρονική περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, σε αντίθεση με την περίοδο των 6 ετών που προβλεπόταν σύμφωνα με τον Καν. 2913/1992. Υπενθυμίζουμε ότι, κατά την προαναφερόμενη διάρκεια ισχύος τους και εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν, οι Δ.Δ.Π. που έχουν εκδοθεί τόσο από τη Διοίκησή μας όσο και από τις Τελωνειακές Διοικήσεις άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από το τελωνείο εισαγωγής, με την προϋπόθεση ότι αφορούν αποκλειστικά το δικαιούχο και τα εμπορεύματα που αναγράφονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η χρονική περίοδος ισχύος των 3 ετών ισχύει για τις Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν από 01/05/2016 και μετά. Εντούτοις οι ΔΔΠ που εκδόθηκαν μέχρι και 30/04/2016 εξακολουθούν να ισχύουν για 6 χρόνια.
2. Προβλέπεται ρητά ότι οι αποφάσεις ΔΔΠ δεν έχουν αναδρομική ισχύ, που σημαίνει ότι δεσμεύουν τον κάτοχο και τις Τελωνειακές αρχές μόνο για εμπορεύματα για τα οποία οι τελωνειακές διατυπώσεις ολοκληρώνονται μεταγενέστερα της έναρξης ισχύος της απόφασης ΔΔΠ. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος δεν μπορεί να κάνει χρήση της ΔΔΠ για εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί ή εξαχθεί (οι τελωνειακές διατυπώσεις έχουν ολοκληρωθεί) πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΔΔΠ.
3. Ο κάτοχος υποχρεούται να δηλώνει την ΔΔΠ στην θέση 44.1 του ΕΔΕ και να κάνει χρήση αυτής στις εισαγωγές και εξαγωγές. Κατά συνέπεια, η μη δήλωση του αριθμού αναφοράς της Δ.Δ.Π. στη θέση 44.1 συνεπάγεται τη μη ορθή συμπλήρωση του ΕΔΕ εκ μέρους του συναλλασσόμενου, και επιφέρει τις σχετικές νομικές συνέπειες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 23 (5) του Καν. (ΕΕ) 952/2016, οι Τελωνειακές αρχές πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων αναφορικά με την νομικά δεσμευτική υποχρέωσή τους να δηλώνουν και να κάνουν χρήση των ΔΔΠ που έχουν στην κατοχή τους.
4. Προβλέπεται ότι η αίτηση για ΔΔΠ μπορεί να αφορά ομάδα προϊόντων με παρόμοια χαρακτηριστικά, στο βαθμό που αυτά τα χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την δασμολογική τους κατάταξη (χρώμα, γεύση, διαστάσεις, μορφή, συσκευασία) κι όχι μόνο αυστηρά ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ως εκ τούτου, οι ΔΔΠ που παρουσιάζονται στο Τελωνείο είναι δεσμευτικές έστω και αν αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά, με την προϋπόθεση ότι αυτά αναφέρονται ρητά μέσα στην απόφαση ΔΔΠ.
5. Υπενθυμίζεται ότι μόνο ο δικαιούχος μιας απόφασης ΔΔΠ μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης απόφασης ΔΔΠ. Εντούτοις, συστήνεται στις τελωνειακές αρχές όπως τηρούν αρχείο με τις ΔΔΠ που εκδίδει η υπηρεσία μας και οι οποίες κοινοποιούνται άμεσα, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά κατά την διαδικασία δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων.
6. Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη και η δήλωση των Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών από τους φορείς κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων δεν υποκαθιστά τους τελωνειακούς ελέγχους. Οι ΔΔΠ έχουν σκοπό την διευκόλυνση και επιτάχυνση των τελωνειακών διατυπώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν χώρα όταν υποδεικνύονται από το υποσύστημα ελέγχων του risk analysis του ICISnet ή οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο από τις τελωνειακές αρχές.
7. Ένα ακόμη σημείο που χρήζει προσοχής είναι η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ΔΔΠ. Οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να θεωρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές και να τις διαχειρίζονται ως τέτοιες.
Στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά είναι τα εξής:
 Επωνυμία εταιρείας
 Εμπορική ονομασία και εμπορικό σήμα  Φωτογραφίες των εμπορευμάτων στις συσκευασίες που αυτά παρουσιάζονται και διακινούνται στην αγορά
 Σύσταση και σύνθεση προϊόντος καθώς και χημικές αναλύσεις εργαστηρίων
8. Επισημαίνουμε ότι, κατόπιν της θέσης σε εφαρμογή του Καν. 952/2013 από 1/5/2016, καθώς και των εξουσιοδοτικών, εφαρμοστικών και μεταβατικών διατάξεων αυτού, οι διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που σχετίζονται με τις Δ.Δ.Π. είναι πλέον οι ακόλουθες:  Τα άρθρα 14, 22-24, 27-29, 32-37, 44 και 52 του Καν. 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας).  Τα άρθρα 5, 11-13, 19, 20, 26-28, 92, 156, 171, 186, 194 και 201 του καν. 2446/2015 (Εξουσιοδοτικές Διατάξεις του Καν. 952/2013).  Τα άρθρα 11, 12, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 172, 175, 191, 195, 196, 229, 246, 247, 258 και 260-262 του καν. 2447/2015 (Εφαρμοστικές Διατάξεις του Καν. 952/2013).  Τα άρθρα 7 και 8 του Καν. 341/2016 (Μεταβατικές Διατάξεις του καν. 952/2013).

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ