Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 54249, 57715/29.07.2016/2016

Περί της ισχύος των διατάξεων της διμερούς συμβάσεως αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας, ως προς την επικύρωση των δημοσίων εγγράφων (Αναγκ. Νόμος 1432/1938).

29 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ,
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96,
11527 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 21Ο - 7767322
ΦΑΞ: 210 -7767499
Email: gkouvelas@justice.gov.gr

Το: Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ'
Λεωχάρους 2- 1ΟΙ 84 - Αθήνα

Κοιν: Υπουργείο Εξωτερικών
Ειδική Νομική Υπηρεσία
Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου
Ζαλοκώστα 10,
Τ. Κ 10671 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Περί της ισχύος των διατάξεων της διμερούς συμβάσεως αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας, ως προς την επικύρωση των δημοσίων εγγράφων (Αναγκ. Νόμος 1432/1938).

 


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Δ.1100605 ΕΞ2016 από 04. 07. 2016 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω αναφερόμενη διμερής σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα.
'Oσoν αφορά τα ερωτήματα που τίθενται στην παράγραφο 2 του εγγράφου σεις, έχουμε την αποψη ότι όσον αφορά τα δημόσια έγγραφα τα οποία προσκομίζονται και αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του αναγκαστικού νόμου (1432/1938) θα πρέπει να γίνεται σε αυτά η προβλεπόμενη επικύρωση από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του γερμανικού κράτους, γιατί η διατύπωση του άρθρου είναι σαφής.
Επίσης, το άρθρο 3 της πολυμερούς συμβάσεως της Χάγης του 1961 (ν. 1497/1984) προβλέπει ότι η επίθεση της επισημειώσεως δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί αν «είτε οι νόμοι, οι κανονισμοί ή οι συνήθειες που ισχύουν στο κράτος που προσάγεται το έγγραφο, είτε συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων Κρατών την αποκλείουν, την απλοποιούν ή απαλλάσσουν το έγγραφο αυτό από την επικύρωση» ΠαράΙλληλα όμως θεωρούμε ότι εφόσον η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 24 της διμερoύς συμβάσεως είναι αυστηρότερη σε σχέση με την πολυμερή σύμβαση της Χάγης του 1961, καλό θα είναι να προτιμάται η τελευταία καθόσον είναι πιο ευέλικτη.

Η προϊσταμένη του τμήματος

Αικ. Παπανικολάου