Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β1116304ΕΞ2016/2016

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης.

02 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 69 87 541
FAX : 210 69 87 506
Email : d17- c@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1116304 ΕΞ 2016
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: 6ΓΗΙΗ-8ΕΥ

ΘΕΜΑ :
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης.

ΣΧΕΤ. :

1. Η αριθ. πρωτ. Δ941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών).
2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5039656 ΕΞ2013/11.11.2013 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της ΕΕ, της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Λιβάνου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Σερβίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Συρίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας και της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας).
3. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας – Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημεία Β και Δ)
4. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ 1051014 Β ΕΞ 2016/30.03.2016 ΔΥΟ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη Ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2016/C244/04, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος C 244/05.07.2016. Η παρούσα Ανακοίνωση αντικαθιστά την Ανακοίνωση 2016/C67/04, (C 67/20.02.2016, σ.8), η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. (4) σχετική ΔΥΟ.

Ειδικότερα επί της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 1 αφορούν :
α) Στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης, βάσει του άρθρου 3 του Προσαρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακους κανόνες καταγωγής (εφεξής «Σύμβαση»), όπου η σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη Σύμβαση (Convention). Στις περιπτώσεις αυτές πριν από την ημερομηνία τίθεται η ένδειξη (C).
β) Στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών στις λοιπές περιπτώσεις.

Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 2 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας και των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που σε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών του Πίνακα 2, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση, προστίθεται η σχετική ημερομηνία στον Πίνακα 1 με την ένδειξη (C) πριν από αυτή.

Ειδικότερα, είναι πλέον δυνατή η εφαρμογή διμερούς σώρευσης μεταξύ ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου καθώς και διαγώνιας σώρευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της Περιφερειακής Σύμβασης εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (βάσει του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της ΣΣΣ μεταξύ ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου που κοινοποιήθηκε με την σχετ. ΔΥΟ: ΔΔΘΤΟΚ Β 1103016 ΕΞ2016/08-07-2016)

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
TΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ