Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β 1081023 ΕΞ 2016/2016

«Κοινοποίηση οδηγιών της Ε.Ε, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A»

27 Μαΐου 2016