Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1180780 ΕΞ 2016/2016

« Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68».

13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Φ.Κ. & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αθήνα, 13/12/2016 - 14:35
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.
1180780 ΕΞ 2016
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Σύλλα
Τηλέφωνο :210.48.02.445
Fax :210.48.02449
e-mail :m.sylla@1926@syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68».
Σας ενημερώνουμε ότι, από 14.12.2016 με την εγκατάσταση της v.02.30.00, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης για α) το καθεστώς 95 «Εφοδια- σμοί πλοίων & αεροσκαφών» και β) το καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής
πληρωμής 68 «Αναστολή του Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. μέχρι την 25η του επόμενου μήνα για οινοπνευματώδη προϊόντα, από Φορολογικές Αποθήκες, με προορι- σμό τα Δωδεκάνησα, η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» θα συμπληρώνε- ται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» της ΔΕΦΚ.
Επισημαίνεται επίσης ότι, με την εν λόγω αλλαγή στην συμπλήρωση του Απο- δεικτικού Είσπραξης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις ΔΕΦΚ των ανωτέρω α) & β) περι- πτώσεων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
1.Τελωνειακές Περιφέρειες
2.Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
4. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
5. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
6. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ενημέρωση της
«Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» ( siteadmin @ gsis .gr)
7. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 — Τ.Κ.. 18531, Πειραιάς
8. Σύλλογος Εκτελωνιστών, Αθήνας - Πειραιά
Τσαμαδού 38 — Τ. Κ: 18531, Πειραιάς
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
10. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
11. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 - ΤΚ. 10671, Αθήνα
12. Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.
Κονίτσης 3-5 - Τ.Κ. 15125, Μαρούσι
13. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
14. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ)
'Ιωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια
(με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη της)
15. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Αθήνα
16. Κεντρική 'Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
17. Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 1067 Ι-Αθήνα,
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
18. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
19. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 Ενταύθα
20. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 16346 - Ηλιούπολη.
21. 'Ενωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52 - Αργυρούπολη.
22. 'Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώμνης 47, 164 52 Αργυρούπολη
23. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ. Κ. 105 57 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
5. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας –Τμήμα Α΄Φ.Π.Α.
6. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α)Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. - Τμήματα Α', Β', και Δ΄
β)Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων- Τμ. Γ΄
γ) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών –Τμήμα Δ΄
δ) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
ε)Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου -Τμήμα Δ΄
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Τμήμα Γ΄