ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1030259 ΕΞ 2016/2016

Περί της άρσης από την Ελλάδα της αντίρρησης για την προσχώρηση της Γεωργίας στη «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων»

25 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1030259 ΕΞ 2016

ΘΕΜΑ: Περί της άρσης από την Ελλάδα της αντίρρησης για την προσχώρηση της Γεωργίας στη «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων»

(Σύμβαση της Χάγης).
ΣΧΕΤ.: Το αριθ.Φ.0546/Μ.1903/(ΑΣ 423)/ΣΗΔΕ έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (ΕΝΥ) – Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και η επισυναπτόμενη σε αυτό Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας.
1.- Στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του προαναφερθέντος εγγράφου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (ΕΝΥ) – Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, σύμφωνα με το οποίο και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, η Ελλάδα ήρε την αντίρρηση, που είχε εγείρει για την προσχώρηση της Γεωργίας στην «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).
2.- Συνεπώς, τα έγγραφα που προέρχονται από την Γεωργία και προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) χρήζουν της επισημείωσης (σφραγίδα Apostille) και όχι της επικύρωσης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.
3.- Ενόψει των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το αριθ.1059356/627/0006Δ/3.6.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αφορά στην διαδικασία επικύρωσης των εγγράφων, που προέρχονται από τις χώρες: Αλβανία, Περού, Κιργιστάν, Μογγολία και Ουζμπεκιστάν, για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία γίνεται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή, κατά τα αναφερόμενα σε αυτό. Οι συγκεκριμένες χώρες αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο του Εγχειριδίου για την Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης – Apostille (σελίδα 13 αυτού), το οποίο καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα www.ypes.gr, στην διαδρομή: Το Υπουργείο/Πολιτικές και δράσεις/Apostille.
4.- Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατάλογος με τα Κράτη-μέλη που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης, ο οποίος επικαιροποιείται σε κάθε νέα προσχώρηση, είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα HCCH της Χάγης: www.hcch.net, Apostille section.
Συνημμένα: Το σχετικό έγγραφο,
μόνο στις Δ.Ο.Υ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης