ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Β 1189833/2016

Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.

29 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
Fax : 210 69 87 506
e-mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ : Ω63ΘΗ-ΟΤΔ.

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833
ΕΞ2016
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. Δ17Γ 5006821 ΕΞ2011 / 14-02-2011 (Κοιν/ση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2010 / 1063 σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).
2. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5013732 ΕΞ2015 / 26-06-2015 (Κοιν/ση του Καν. (ΕΕ 2015/428 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων), ΑΔΑ :704ΡΗ-0Δ4.
3. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1082376 ΕΞ2016/31-05-2016 (Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων-Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας), Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ 2016/01-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 4119 / Τεύχος Β΄/21-12-2016. Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο http: // et.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ ΩΚΚ6Η-3Λ, αναφέρεται στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) που ισχύει από 01-01-2017 καθώς και στην χορήγηση αρμοδιότητας στις Τελωνειακές Περιφέρειες οι οποίες θα εγγράφουν τους ενδιαφερόμενους Εξαγωγείς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα REX. Στην παρούσα επισυνάπτεται η αίτηση εγγραφής εξαγωγέα, σύμφωνα με το Παράρτημα 22-06 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 (Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L343/29-12-2015). Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση θα αποσταλούν από την Υπηρεσία μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Συνημμένο : έντυπο αίτησης εγγραφής εξαγωγέα