Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 35593/2017

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014» .

06 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

 

Ταχ. Διεύθυνση:Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας:101 83 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Σιμιτζή
Τηλέφωνο:213 1364633

FAX: 2131364616

Mail: e.simitzi@ypes.gr

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.:35593

ΠΡΟΣ:ΑΑΔΕ

Γενική Δινση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης 7 Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ. ΟΡΓ.)
ΤμήμαΔ'
Λεωχάρους 2, ΤΚ. 101 84 Αθήνα

 

Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014» .
Σχετικό: Το με ΑΠ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1153447 ΕΞ 2017/13-10-2017 έγγραφό σας.

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης την οποία η χώρα μας επικύρωσε με το ν.4231/2014 (ΦΕΚ 19 Α'), έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με την κατοικία ή τη διαμονή φυσικών προσώπων όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση επισημείωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης μεταξύ δύο συμβαλλόμενων κρατών. Βασική προϋπόθεση για τα έγγραφα και τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω είναι να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.
Συναφώς οι φορολογικές υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν έγγραφα και αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων εμπίπτουν στην ανωτέρω Σύμβαση και δε χρήζουν επικύρωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΔΕΔΕΣ