ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ/2017

Αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.

30 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά/Δ. Τσετσέκου
Τηλέφωνο : 210 6987502/210
Fax : 210 6987506/210
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
d19diadi@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΑΦΒΗ-5Β6
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.
ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31.07.2017 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφαση ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου».
(β) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015 Εγκύκλιος Κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ.
Με αφορμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της (α) ανωτέρω Απόφασης ΓΓΔΕ ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με απλουστευμένη διαδικασία εφοδιασμού, υπενθυμίζονται κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 9 της ανωτέρω Απόφασης ΓΓΔΕ, ο εξαγωγέας/διασαφιστής τηρεί αρχείο των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία διαθέτει για τον σκοπό αυτό εντός της ίδιας τελωνειακής περιφέρειας, ή κατόπιν έγκρισης στην έδρα του νομίμου αντιπροσώπου του, για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών με τροφοεφόδια τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα τηρούνται στην έδρα της εφοδιαστικής επιχείρησης, ενώ στις περιπτώσεις εφοδιασμού με πετρελαιοειδή προϊόντα τηρούνται στην έδρα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται και στη β) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ, κατά την απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων/αεροσκαφών το σύνολο, τόσο των Δελτίων Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή των Δελτίων Αποστολής-Τιμολογίων (Δ.Α.Τ.) όσο και των Δελτίων Αποστολής - Delivery Receipts, επιστρέφονται στην εφοδιαστική επιχείρηση όπου και θα φυλάσσονται για μια δεκαετία και θα τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών, όταν ζητούνται. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις εφοδιασμού με πετρελαιοειδή προϊόντα, τα υποστηρικτικά των διασαφήσεων εξαγωγής έγγραφα τηρούνται για δέκα (10) έτη στην έδρα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών.
Κατόπιν των ανωτέρω, για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων κατά την εφαρμογή της προαναφερθείσας τελωνειακής διαδικασίας, εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών εφοδιασμού στην έγκαιρη παράδοση των συνημμένων υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων στις ως άνω επιχειρήσεις και εταιρείες κατά περίπτωση, για την τήρηση του προβλεπόμενου από τις ως άνω διατάξεις αρχείου.
Οι Τελωνειακές Περιφέρειες παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε σχέση με την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων από τα τελωνεία αρμοδιότητάς τους.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ