Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Β΄1053187 ΕΞ2017/2017

«Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.»

06 Απριλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄


Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 6987 493
Fax : 210 69 87 506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:6ΡΣΛΗ-ΛΓΦ
Αθήνα, 6 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β΄1053187 ΕΞ2017

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα (ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016).
β. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄1032953 ΕΞ2017/01-03-2017 Δ.Υ.Ο., παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX).
γ. Η υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1039101 ΕΞ2017/15-03-2017 Δ.Υ.Ο. πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της (ΑΔΑ: 62ΜΗΗ- ΙΘΣ).

Με τις ανωτέρω α), β) και γ) σχετικές εγκυκλίους, ορίστηκαν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, καθορίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες, δόθηκαν οδηγίες για την από 1-01-2017 εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και πραγματοποιήθηκε και η σχετική πρόσκληση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για την εγγραφή τους στο Σύστημα REX στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για εξαγωγές στον Καναδά και το σύστημα REX, βρίσκεται στο πρώτο διάστημα εφαρμογής του, δίδονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις :
Α. Προτιμησιακές Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες εφαρμόζεται το Σύστημα REX, στο παρόν στάδιο :
Στο παρόν στάδιο το «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX» εφαρμόζεται μόνο για:
 εξαγωγές εμπορευμάτων στον Καναδά.
 εξαγωγές εμπορευμάτων στις χώρες του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων μόνο στο πλαίσιο της σώρευσης.
Β. Αίτηση εγγραφής στο Σύστημα REX :
Η αίτηση εγγραφής στο Σύστημα RΕΧ γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα 22-06 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, το οποίο αναφέρεται στο Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.
Το εν λόγω παράρτημα θα τροποποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε στο μέλλον να καλύπτει όχι μόνο το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων αλλά και άλλες Προτιμησιακές Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέχρι να επέλθει η παραπάνω αναφερόμενη τροποποίηση, στην περίπτωση που κάποιος εξαγωγέας θέλει να εγγραφεί στο σύστημα RΕΧ για να εξάγει εμπορεύματα στον Καναδά, θα πρέπει στην αίτηση εγγραφής να διαγραφεί η ένδειξη «σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας» και να αναγραφεί η ένδειξη «ΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά», όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.
Ειδικότερα, αυτό θα πρέπει να γίνεται τόσο στον τίτλο της αίτησης εγγραφής όσο και στο πεδίο 5 αυτής το οποίο αναφέρεται στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο εξαγωγέας.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος, δεν καθιερώνεται κάποια νέα διαδικασία, αλλά εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα (θεώρηση από Δημόσια Αρχή, ΚΕΠ, κ.λπ.).Επισημαίνεται όμως ότι στην περίπτωση που η αίτηση εγγραφής υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας τελωνειακής υπηρεσίας η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, θα διενεργείται από την τελωνειακή αυτή υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα, τόσο για την αποφυγή της ταλαιπωρίας όσο και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων.
Γ. Καταγωγή των εμπορευμάτων :
Κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής εξαγωγέα στο Σύστημα REX, τα εξαγόμενα εμπορεύματα θα πρέπει να έχουν καταγωγή Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών άρθρων του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας ή κατά τα οριζόμενα στον κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 καθώς και στον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2447/2015 εάν πρόκειται για το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.
Ένα εμπόρευμα τρίτης χώρας το οποίο μετά την εισαγωγή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί κοινοτικής καταγωγής, εάν δεν έχει υποστεί επαρκείς επεξεργασίες. Οι επαρκείς επεξεργασίες περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο Παράρτημα στο Πρωτόκολλο Καταγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.
Επίσης, στην περίπτωση που η εξαγωγική επιχείρηση δεν είναι παραγωγός των προς εξαγωγή προϊόντων και τα προμηθεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η καταγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση της Δήλωσης Προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στην εφαρμοζόμενη Προτιμησιακή Συμφωνία ή στον κατ’ Εξουσιοδότηση Καν.
(ΕΕ) 2446/2015 (L 343/29-12-2015) καθώς και στον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2447/2015 (L 343/29- 12-2015).
Σημαντική Επισήμανση :
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων RΕΧ» δεν αντικαθιστά την Άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», η οποία βασίζεται σε ειδικές διατάξεις (σχετ. η υπ’ αριθμ. Δ 17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., ΦΕΚ αριθ.588/Τεύχος Β/05-03-2012).
Σε κάθε περίπτωση, οι εξαγωγείς πριν αιτηθούν την εγγραφή τους στο σύστημα «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων RΕΧ» ή την χορήγηση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», θα πρέπει να συμβουλεύονται το νομικό πλαίσιο κάθε Προτιμησιακής Συμφωνίας, το οποίο καθορίζει εάν κάποιος εξαγωγέας θα πρέπει να είναι Εγκεκριμένος ή Εγγεγραμμένος, δεδομένου ότι σε περίπτωση τέτοιου λάθους δεν θα χορηγηθεί προτίμηση στα εξαγόμενα προϊόντα κατά την εισαγωγή τους στην χώρα προορισμού.
Ειδικότερα, για εξαγωγές εμπορευμάτων στον Καναδά εφαρμόζεται το σύστημα «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων RΕΧ».
Για διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων, οι Προτιμησιακές Συμφωνίες σε μορφή πίνακα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet, στην ακόλουθη διαδρομή : Αρχική σελίδα → Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς (ή Υπαλλήλους αντίστοιχα) → Προτιμησιακά Καθεστώτα.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των τελωνείων αρμοδιότητάς τους) Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσσαλονίκης

2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων Αχαρνών 2 – Τ.Κ. 101 76

3) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου
Ερμού & Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ

4) ΟΠΕΚΕΠΕ
Αχαρνών 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ

5) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (για ενημέρωση των μελών της) Ακαδημίας 7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ

6) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ

7) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά Αμερικής 10 – Τ.Κ 106 71, ΑΘΗΝΑ

8) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9) Σύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου 4 – Τ.Κ 382 21, ΒΟΛΟΣ

10) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λ. Καραμανλή & Βιομηχ. – ΤΚ 413 35, ΛΑΡΙΣΑ

11) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 – Τ.Κ 105 52, ΑΘΗΝΑ

12) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών & Χυμών-Incofruit Βασιλέως Παύλου 82 - Τ.Κ 16673, ΒΟΥΛΑ

14) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτικής Σωτήρος 2-4 – Τ.Κ 105 58, ΑΘΗΝΑ

15) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος Ερμού 18Α - Τ.Κ. 546 24, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

16) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 16 – Τ.Κ. 106 72, ΑΘΗΝΑ

17) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42 – Τ.Κ 105 63, ΑΘΗΝΑ

18) Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Μ. Αντύπα 86-88, Τ.Κ 163 46, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

19) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (για ενημέρωση των μελών της)
Καραΐσκου 82- Τ.Κ 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ
2) Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
3) Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, Τμήμα Γ΄
4) Δ/νση Δασμ. Θεμάτων και Τελων. Οικονομικών Καθεστώτων, Τμήμα Β΄
5) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμήμα Α΄