Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ/2017

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών

24 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 – Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987507
Fax : 210 6987506
E-Mail : ipr@otenet.gr
Url : www.aade.gr
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών

Σχετ.: (1) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων – Τήρηση αρχείου» (ΦΕΚ 4488/Β/2016 – ΑΔΑ: 7ΦΗΝΗ-2Η3).
(2) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26-4-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης» (ΑΔΑ: Ψ7ΣΛΗ-5ΕΥ).
(3) Η αριθμ. Δ.ΟΡΓ Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ’ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ’ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» (ΦΕΚ 295/Β/2016 – ΑΔΑ: ΩΨΨΣΗ-Α2Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(4) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30-9-2015 ΕΔΥΟ «Έκδοση της άδειας παράδοσης και βεβαίωση – είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Η-Ο58).
(5) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/15-9-2015 ΕΔΥΟ «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ).
(6) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015/14-5-2015 ΕΔΥΟ «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΑΔΑ: ΩΝΘΙΗ-Δ7Γ).
(7) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (ΦΕΚ 1156/Β/2014 – ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(8) Η αριθμ. Δ18Γ 5002693 ΕΞ 2014/29-1-2014 ΕΔΥΟ «Παροχή οδηγιών για τις περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης» (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Η-6ΞΥ).
(9) Η αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ).
(10) Η αριθμ. Τ.2622/179/Α0019/12-6-2002 ΑΥΟ «Καταστροφή Εμπορευμάτων – Επιτροπή άρθρου 37, παρ.1 του ν.2960/01» (ΦΕΚ 797/Β/2002).

 

Με την παρούσα σας κοινοποιείται η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 810/Β/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΗ5Η-ΔΔ3), και παρέχονται περαιτέρω οδηγίες για την εφαρμογή της.
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές ενωσιακές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι οι εξής:
 άρθρα 22-30, 210-225, 237-239 και 240-242 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),  άρθρα 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 και 201-203 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής,
 άρθρα 8, 12, 14-15, 260-261 και 266-267 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής,
 άρθρα 14-15 και 22 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής.
Εξυπακούεται ότι για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος, πέραν των προαναφερόμενων διατάξεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με τη χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης όπως είναι η συμπλήρωση των τελωνειακών παραστατικών, η έκδοση αποφάσεων, η γένεση τελωνειακής οφειλής, η παροχή εγγύησης κλπ.
Παρατίθενται οι εξής συντομογραφίες για τη διευκόλυνση της καταγραφής των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ανά ενότητα:
UCC: ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Κανονισμός (ΕΕ) 952/13)

DA: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15

IA: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15

TDA: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 341/16

ΑΑΔΕ: η κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης επιτρέπει την αποθήκευση, κατά κανόνα, μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, δηλαδή σε εγκεκριμένο από τις Τελωνειακές Αρχές χώρο, όπου τα εμπορεύματα τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, μέτρα εμπορικής πολιτικής, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε αποθηκευτική εγκατάσταση είτε οποιοσδήποτε άλλος χώρος ο οποίος αποδεδειγμένα πληροί τις προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος.
Επίσης, είναι δυνατή η τελωνειακή αποταμίευση ενωσιακών εμπορευμάτων:
 στις περιπτώσεις που προβλέπεται από διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπουν συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εμπορεύματα για τα οποία προβλέπεται προκαταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή),
 όταν πρόκειται να εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση για την επιστροφή ή διαγραφή δασμών (π.χ.
ελαττωματικά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης στην οποία βασίζεται η εισαγωγή και υπάγονται στο καθεστώς δυνάμει του άρθρου 118, παρ.4 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).
Τα εμπορεύματα μπορούν να παραμένουν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να οριστεί, από το Τελωνείο Ελέγχου, προθεσμία για την εκκαθάριση του καθεστώτος, ειδικά όταν ενδέχεται να απειλείται η δημόσια υγεία ή το περιβάλλον λόγω των αλλοιώσεων που έχουν υποστεί τα εμπορεύματα μετά από μακροχρόνια αποθήκευση (π.χ. ευπαθή προϊόντα).

Σχετικές

διατάξεις:

άρθρα 237, παρ.1-2, 238, 240, παρ.1 UCC

άρθρο 8, παρ.3 ΑΑΔΕ1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.2.1 Έννοιες των εμπλεκόμενων προσώπων

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι ο διαχειριστής της αποθήκης και ο αποταμιευτής. Ειδικότερα:
 Ο διαχειριστής της αποθήκης είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
 Ο αποταμιευτής είναι ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση αποταμίευσης και εμφανίζεται στα φορτωτικά έγγραφα ή τη διατακτική ως παραλήπτης των εμπορευμάτων, χωρίς απαραίτητα να είναι και ο κύριος αυτών.
 Στην περίπτωση των ιδιωτικών αποθηκών, οι ιδιότητες του διαχειριστή και του αποταμιευτή συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 Ο αποταμιευτής μπορεί να ορίζει τελωνειακό αντιπρόσωπο για τις τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούνται σχετικά με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς.
Επισημαίνεται ότι για την υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης απαιτείται η κατοχή των εμπορευμάτων και όχι απαραίτητα η κυριότητα αυτών από τον αποταμιευτή.

Σχετικές

διατάξεις:

άρθρο 5, σημεία (6), (34), (35) UCC


άρθρο 2 ΑΑΔΕ


1.2.2 Ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων
Ο διαχειριστής της αποθήκης και ο αποταμιευτής είναι υπεύθυνοι:
α) να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς δεν διαφεύγουν της τελωνειακής επιτήρησης,
β) να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του καθεστώτος για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα. Επιπλέον, ο αποταμιευτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς, δηλαδή από την υποβολή της διασάφησης αποταμίευσης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 242 UCC

 

1.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Τύποι αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης

Δημόσιες

Ιδιωτικές

(πρώην τύπου Γ΄ και Ε΄)

Τύπου Ι (πρώην τύπου Α΄)

Τύπου ΙΙ (πρώην τύπου Β΄)

Τύπου ΙΙΙ (πρώην τύπου ΣΤ΄)

Συγκεκριμένα:

Δημόσιες αποθήκες

Είναι οι αποθήκες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων και διακρίνονται περαιτέρω ως εξής:
α) Τύπου Ι

Οι αποθήκες αυτού του τύπου λειτουργούν με ευθύνη του διαχειριστή και του αποταμιευτή κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω ενότητα 1.2.2. Ο διαχειριστής φέρει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία της αποθήκης και η ευθύνη του αποταμιευτή υφίσταται έως τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή.
β) Τύπου ΙΙ

Στις αποθήκες τύπου ΙΙ ορισμένες από τις ευθύνες που αναφέρονται στα σημεία (α) ή (β) της ενότητας 1.2.2 αφορούν αποκλειστικά τον αποταμιευτή. Στον συγκεκριμένο τύπο αποθήκης, η ευθύνη του διαχειριστή αφορά αποκλειστικά την καλή λειτουργία της αποθήκης και ξεκινά από τη στιγμή της εισόδου των εμπορευμάτων σε αυτή.
γ) Τύπου ΙΙΙ

Πρόκειται για αποθηκευτικούς χώρους εντός του τελωνειακού περιβόλου Τελωνείων που είναι αρμόδια για τη διαχείριση αυτών και την αποδοχή διασαφήσεων υπαγωγής στο καθεστώς. Τα Τελωνεία που διαχειρίζονται δημόσιες αποθήκες τύπου ΙΙΙ γνωστοποιούν την εν λόγω δυνατότητα στους συλλογικούς φορείς τελωνειακών αντιπροσώπων και τα Επιμελητήρια που ανήκουν στο πεδίο της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, καθώς και στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Ιδιωτικές αποθήκες

Είναι οι αποθήκες που προορίζονται για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων από τον ίδιο τον διαχειριστή, δηλαδή ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση αποταμίευσης.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η αποταμίευση εμπορευμάτων από τον διαχειριστή ιδιωτικής αποθήκης ακόμη κι αν δεν είναι κύριος αυτών εφόσον, στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ασκεί την πραγματική και ουσιαστική διαχείριση των εμπορευμάτων και εμφανίζεται ως παραλήπτης στα φορτωτικά έγγραφα. Η άσκηση της ουσιαστικής διαχείρισης των εμπορευμάτων αποδεικνύεται με σχετική εμπορική σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή και του κυρίου των εμπορευμάτων.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 240, παρ.2 UCC

άρθρο 1, σημεία (32)-(33) και άρθρο 203 DA

άρθρο 1, σημείο (11) IA

1.4 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.4.1 Αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή

Για τη λειτουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ισχύουν σωρευτικά τα κάτωθι:

 βρίσκεται ο χώρος που πρόκειται να λειτουργήσει ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης,

 τηρείται ή είναι διαθέσιμη η λογιστική αποθήκης, η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία του καθεστώτος.

Σύμφωνα με την (3) σχετική Απόφαση ΓΓΔΕ, η άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εκδίδεται είτε από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής ή Θεσσαλονίκης) είτε από τα Τελωνεία τα οποία διαθέτουν την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας για τη χρήση ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης (Τελωνεία Βόλου, Πατρών, Καβάλας, Σύρου, Ρόδου, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Κέρκυρας).

Σχετικές

διατάξεις:

άρθρο 22, παρ.1, τρίτο εδάφιο UCC

άρθρο 3, παρ.1 ΑΑΔΕ

1.4.2 Αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου

Ο ρόλος του Τελωνείου Ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το εν λόγω Τελωνείο:

 πριν από την έκδοση της άδειας, διενεργεί την αυτοψία του προτεινόμενου ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης χώρου προκειμένου να διαπιστώσει την επάρκεια και την καταλληλότητα αυτού για την ορθή χρήση του καθεστώτος,

 μετά την έκδοση της άδειας, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.

Ως Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να ορίζεται:

 το καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο,

 εάν δεν υφίσταται καθ’ ύλη αρμόδιο τότε το κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο,

 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλο Τελωνείο από το καθ’ ύλη και/ή κατά τόπο αρμόδιο, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, κατόπιν διαβούλευσης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Τελωνειακής Αρχής και των δύο εμπλεκόμενων Τελωνείων.

Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών συμπληρώνει στην αίτηση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης το Τελωνείο που προτείνει ως Τελωνείο Ελέγχου και εκθέτει εγγράφως και αναλυτικά τους λόγους για το συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή γνωστοποιεί στα δύο εμπλεκόμενα Τελωνεία θέτοντας εύλογη προθεσμία για τη συμφωνία τους ή τη διατύπωση τυχόν αντιρρήσεων.

Τα εμπλεκόμενα Τελωνεία εξετάζουν και αξιολογούν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών, το πιθανό διοικητικό κόστος και τις δυσχέρειες που ενδεχομένως να επηρεάσουν την επιτήρηση του καθεστώτος και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων (π.χ. μεγάλη απόσταση μεταξύ του προτεινόμενου Τελωνείου και της αποθήκης) και γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή τη συναίνεση ή τη διαφωνία τους. Εφόσον διατυπώνονται αντιρρήσεις, αυτές πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, ενώ εάν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, τότε θεωρείται ότι τα Τελωνεία συναινούν στο αίτημα. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων Τελωνείων, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Σχετικές

διατάξεις:

άρθρο 1, σημείο 36, περίπτωση (α) DA

άρθρο 3, παρ.2 ΑΑΔΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ιδιωτικής ή δημόσιας τύπου Ι ή ΙΙ, υποβάλλεται αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή από την Τελωνειακή Αρχή στην οποία υποβλήθηκε, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της, εφόσον είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένη και επιπλέον:

 η Τελωνειακή Αρχή στην οποία υποβάλλεται είναι πράγματι αρμόδια για την παραλαβή της,

 υποβάλλεται από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση,

 εάν η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ο αιτών είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων – EORI),

 δεν αφορά τη χορήγηση νέας άδειας σε αιτούντα ο οποίος ήταν κάτοχος άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης η οποία:
α) ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, λόγω μη εκπλήρωσης τουλάχιστον μίας εκ των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια,
β) ακυρώθηκε, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.4.2 περί ακύρωσης της άδειας βάσει του άρθρου 27, παρ.1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή ζητά την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν εντός της τεθείσας προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και εκείνος ενημερώνεται σχετικά.

Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έλαβε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση προκειμένου να θεωρείται πλήρης.

Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την αποδοχή ή μη αποδοχή της αίτησής του, όμως σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, δεν τον ενημερώσει σχετικά, τότε η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής ή των συμπληρωματικών στοιχείων που είχαν ζητηθεί.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 22, παρ.1-2 και άρθρο 211, παρ.1 UCC

άρθρο 11 DA

άρθρο 12 IA

άρθρο 22, παρ.1 και Παράρτημα 12 TDA

άρθρο 4, παρ.1 και άρθρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2.2.1 Αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή πρέπει να γίνεται λεπτομερής περιγραφή του υπό έγκριση αποθηκευτικού χώρου (ακριβής θέση και έκταση, διαμόρφωση του χώρου, εάν είναι στεγασμένος ή υπαίθριος, ύπαρξη και είδος περίφραξης κλπ) και να επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ.2 της κοινοποιούμενης Απόφασης υποστηρικτικά έγγραφα. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Η αίτηση, η οποία είναι η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που παρέχονται στις εν λόγω διατάξεις.

 Εάν ο χώρος προορίζεται για τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης, γίνεται ειδική μνεία στη αντίστοιχη θέση της αίτησης.

 Ο αποθηκευτικός χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ και να εμφανίζεται στη σχετική βεβαίωση ή στην εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης TAXISnet.

 Η άδεια δεν χορηγείται εφόσον προκύπτουν σοβαρές τελωνειακές (λαθρεμπορία) ή φορολογικές παραβάσεις από την εξέταση του ποινικού μητρώου του αιτούντος ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου.

Πέραν της εξέτασης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητο στοιχείο για την αξιολόγηση του αιτήματος αποτελεί η έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας του υπό έγκριση χώρου, η οποία συντάσσεται από το αρμόδιο Τελωνείο μετά τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο, σύμφωνα με την ενότητα 1.4.2, Τελωνείο, σχετικά με την αίτηση προκειμένου αυτό, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.2.2 που ακολουθεί.

Στην περίπτωση που ο αιτών ζητά τον ορισμό, ως Τελωνείου Ελέγχου, άλλου Τελωνείου από το καθ’ ύλην και/ή κατά τόπο αρμόδιο, τότε η διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2 προηγείται της διενέργειας αυτοψίας του χώρου. Εφόσον η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή συναινεί στο εν λόγω αίτημα, ενημερώνει σχετικά το προτεινόμενο από τον αιτούντα Τελωνείο προκειμένου αυτό να προχωρήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στη διενέργεια αυτοψίας.

Σχετικές διατάξεις: άρθρο 4, παρ.2 ΑΑΔΕ

2.2.2 Αυτοψία του υπό έγκριση χώρου

Η αυτοψία του υπό έγκριση χώρου από το αρμόδιο Τελωνείο πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο χώρος είναι κατάλληλος για την εφαρμογή του καθεστώτος και ιδιαίτερα εάν παρουσιάζει κινδύνους για την άσκηση της τελωνειακής επιτήρησης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ.3 της κοινοποιούμενης Απόφασης υποστηρικτικά έγγραφα για τη διενέργεια της αυτοψίας.

Όσον αφορά την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, εάν η αποθήκη εμπίπτει σε κατηγορία επιχείρησης για την οποία δεν απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής περί της απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι ο αποθηκευτικός χώρος εμπίπτει στις κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Μετά το πέρας της αυτοψίας, συντάσσεται έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας του χώρου στην οποία καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με:

 τα στοιχεία της αποθήκης (διεύθυνση, εμβαδό, σημεία εισόδου-εξόδου),

 τη διαμόρφωση της αποθήκης και του περιβάλλοντα χώρου (υπαίθρια ή στεγασμένη αποθήκη, ύπαρξη και είδος της περίφραξης, εσωτερική διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου, ύπαρξη συγκεκριμένων χώρων για αποταμίευση εμπορευμάτων που απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης κλπ),

 τα υφιστάμενα μέσα μέτρησης των εμπορευμάτων,

 τον υφιστάμενο εξοπλισμό αποθήκευσης, διαχείρισης ή συντήρησης των εμπορευμάτων,

 τα μέσα πυρασφάλειας,

 οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση κρίνεται σκόπιμη.

Η έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας φυλάσσεται στο αρχείο του αρμόδιου Τελωνείου, ενώ αντίγραφό της αποστέλλεται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά παραμένουν στον υπό έγκριση χώρο και επιδεικνύονται στις Τελωνειακές Αρχές όποτε ζητηθούν για τις ανάγκες του ελέγχου.

Σχετικές διατάξεις: άρθρο 4, παρ.3-4 ΑΑΔΕ

 

2.3 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

2.3.1 Άδεια με εθνική ισχύ

Εάν η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας που έχει ισχύ μόνο στη χώρα μας, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή λαμβάνει την απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

Η προαναφερόμενη προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί στις εξής περιπτώσεις:

1) Όταν η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή δεν δύναται να τηρήσει την προθεσμία χορήγησης της άδειας για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, τότε αυτή, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους αυτούς και το χρονικό διάστημα που θεωρείται αναγκαίο για τη λήψη της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Εάν οι λόγοι αυτοί αφορούν την ανάγκη παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα ορίζοντας προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

2) Όταν ζητείται από τον αιτούντα η παροχή επιπλέον προθεσμίας προκειμένου να πραγματοποιήσει προσαρμογές που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας, τότε αυτός κοινοποιεί τις εν λόγω προσαρμογές και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

3) Όταν διενεργείται έρευνα από τις Τελωνειακές Αρχές λόγω σοβαρών υποψιών παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας από τον αιτούντα, τότε η προθεσμία χορήγησης της άδειας παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά εάν η ενημέρωση αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την έρευνα.

4) Όταν παρέχεται το δικαίωμα ακρόασης, όπως αναφέρεται παρακάτω, η παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση ή μη της άδειας καθορίζεται σε 30 ημέρες.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της άδειας, αυτή εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρέχεται στις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων λειτουργεί η αποθήκη για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος. Η άδεια ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό και κοινοποιείται στον διαχειριστή και το Τελωνείο Ελέγχου.

Η άδεια έχει άμεση ισχύ, εκτός από τις περιπτώσεις που ο αιτών ζητήσει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος ή απαιτείται η ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων από τον αιτούντα, την επιτυχή υλοποίηση των οποίων επιβεβαιώνει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η άδεια.

Μετά την έκδοση της άδειας, ο διαχειριστής υποχρεούται:

 να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή,

 να κοινοποιεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κάθε στοιχείο που αφορά την άδεια και έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της. Όταν η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή αξιολογεί αρνητικά την αίτηση και προτίθεται να την απορρίψει λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, πριν από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης προκειμένου ο τελευταίος, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση, να εκφράσει τις απόψεις του (δικαίωμα ακρόασης). Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, λαμβάνεται η τελική απόφαση επί της αίτησης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.

Η κοινοποίηση των λόγων απόρριψης της αίτησης που πραγματοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής, ήτοι:
α) να αναφέρεται στα έγγραφα και τις πληροφορίες που συνιστούν τους λόγους απόρριψης της αίτησης (π.χ. σοβαρές τελωνειακές παραβάσεις στο ποινικό μητρώο του αιτούντα, αρνητική έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας του υπό έγκριση χώρου από το αρμόδιο Τελωνείο κλπ),
β) να αναφέρει την προθεσμία που τίθεται για τη διατύπωση απόψεων από τον αιτούντα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που ο τελευταίος έλαβε ή θεωρείται ότι έλαβε την κοινοποίηση,
γ) να αναφέρει το δικαίωμα πρόσβασης του αιτούντα στα προαναφερόμενα στο σημείο (α) έγγραφα και πληροφορίες, κατά τα ισχύοντα στις σχετικές διατάξεις.

Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή μπορεί να λάβει την τελική απόφαση επί της αίτησης πριν από την εκπνοή της ορισθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης, εφόσον ο αιτών ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα πριν από τη λήξη του τιθέμενου χρονικού διαστήματος και δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανέλθει για περαιτέρω διατύπωση απόψεων εντός της προθεσμίας αυτής.

Προς αποφυγή συγχύσεων, επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης του αιτούντα, δεν εφαρμόζεται όταν η αίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.1.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 22, παρ.3-6, άρθρο 23, παρ.1-2 και άρθρο 211, παρ.3-4 UCC

άρθρο 8, παρ.1, άρθρο 10, σημείο (α), άρθρα 13-14 και άρθρο 171,

παρ.1, δεύτερο εδάφιο DA

άρθρο 8 IA

άρθρο 22, παρ.2 και Παράρτημα 12 TDA

άρθρο 4, παρ.5 και άρθρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

2.3.2 Άδεια που αφορά περισσότερα του ενός κράτη-μέλη

Για τη χορήγηση άδειας που αφορά περισσότερα του ενός κράτη-μέλη (πρώην ενιαία άδεια) απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών των εμπλεκόμενων κρατών-μελών επί του σχεδίου της άδειας.

Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί στις Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών-μελών, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, την αίτηση και το σχέδιο της άδειας, εκτός εάν κρίνει εξαρχής ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.

Οι Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών-μελών δύνανται να γνωστοποιήσουν δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη τους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου της άδειας, αλλιώς θεωρείται ότι συμφωνούν. Η προαναφερόμενη προθεσμία για τη διαβούλευση είναι δυνατόν να παραταθεί όταν:
α) ζητηθεί από Τελωνειακή Αρχή εμπλεκόμενου κράτους-μέλους προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους για τους οποίους απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
β) ζητηθεί από τον αιτούντα προκειμένου να πραγματοποιήσει αλλαγές που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας, κοινοποιώντας τις αλλαγές αυτές στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή, η οποία ενημερώνει σχετικά τις Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών-μελών.

Στην περίπτωση κοινοποίησης αντιρρήσεων και εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων Τελωνειακών Αρχών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου της άδειας, η αίτηση απορρίπτεται ως προς τα σημεία που αφορούν οι εν λόγω αντιρρήσεις.

Δεν απαιτείται η πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης, κατά τα προαναφερόμενα, όμως προβλέπεται η γνωστοποίηση της άδειας στις Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών- μελών όταν:

 η άδεια υπόκειται σε επουσιώδεις τροποποιήσεις, ανακαλείται, ακυρώνεται ή αναστέλλεται,

 δύο ή περισσότερα από τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει,

 η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη-μέλη είναι μία πράξη στην οποία το τελωνείο υπαγωγής διαφέρει από το τελωνείο εκκαθάρισης.

Δεν απαιτείται η πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης, κατά τα προαναφερόμενα, και δεν προβλέπεται η γνωστοποίηση της άδειας στις Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών- μελών όταν:

 δύο ή περισσότερα από τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει,

 η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη-μέλη αφορά τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

 

Σχετικές διατάξεις:

άρθρα 14, 260-261 ΙΑ άρθρο 4, παρ.6 ΑΑΔΕ

 

2.3.3 Ειδικές παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της εκδοθείσας άδειας

Όσον αφορά το περιεχόμενο της άδειας επισημαίνονται τα εξής:

1) Για εμπορεύματα που παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή, για άλλους λόγους, απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης μπορεί να προβλέπεται στην άδεια, ως απαραίτητος όρος, η ύπαρξη ειδικά εξοπλισμένων εγκαταστάσεων κατάλληλων για την αποθήκευση των εν λόγω εμπορευμάτων (π.χ. ψυκτικοί θάλαμοι για νωπά προϊόντα).

2) Η λιανική πώληση αποταμιευμένων εμπορευμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην ενωσιακή νομοθεσία.

Σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως λιανικών πωλήσεων, ακόμη και διαδικτυακών, των αποταμιευμένων εμπορευμάτων, αυτές πραγματοποιούνται, ως προς τις τελωνειακές διατυπώσεις, με έναν εκ των ακολούθων τρόπων:

 εάν ο παραλήπτης βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με επανεξαγωγή,

 εάν ο παραλήπτης βρίσκεται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Για την πραγματοποίηση των ανάλογων ενεργειών υποβάλλονται τα κατάλληλα τελωνειακά παραστατικά τηρουμένων των ισχυουσών ενωσιακών και εθνικών διατάξεων. Ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του κυρίου των εμπορευμάτων, εντός ή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, εξετάζεται η ανάγκη λήψης ΑΦΜ και/ή σύναψης σχέσης αντιπροσώπευσης προκειμένου να διενεργηθεί η λιανική πώληση.

3) Για τις αποθήκες που περιλαμβάνουν δεξαμενές για την τελωνειακή αποταμίευση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 73 του ν.2960/01, απαιτείται η εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών που προβλέπεται με την (7) σχετική ΚΥΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης αφορά δεξαμενές στις οποίες δεν έχει εγκατασταθεί το εν λόγω σύστημα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καταρχήν αξιολογεί τη συγκεκριμένη αίτηση και εφόσον προτίθεται να προβεί στην έκδοση αυτής, ενημερώνει τον αιτούντα προκειμένου αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών. Μετά την περάτωση των εργασιών, ο διαχειριστής προσκομίζει έγγραφα του αρμόδιου για την εγκατάσταση φορέα με τα οποία βεβαιώνεται η εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών προκειμένου η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να εκδόσει ή να τροποποιήσει την άδεια λειτουργίας της αποθήκης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 22, παρ.4 UCC

άρθρα 14, σημείο (γ) και 201-202 DΑ

 

2.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2.4.1 Τροποποίηση της άδειας

Ο διαχειριστής της αποθήκης υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά την τροποποίηση της άδειας λόγω αλλαγής των στοιχείων αυτής ή προσθήκης νέων στοιχείων.

Επιπλέον, η άδεια μπορεί να τροποποιείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εφόσον αυτό απαιτείται:

 λόγω μεταβολών στην κείμενη νομοθεσία οι οποίες δεν συνεπάγονται την επανεξέταση της άδειας όμως πρέπει να αποτυπώνονται σε αυτήν,

 λόγω αλλαγών στα σχετικά έντυπα,

 για οποιαδήποτε άλλο λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο χωρίς να μεσολαβεί αίτηση του διαχειριστή.

Η τροποποίηση της άδειας, η οποία ανακοινώνεται στον διαχειριστή και το Τελωνείο Ελέγχου, απεικονίζει αλλαγές που αφορούν είτε τον αποθηκευτικό χώρο ως προς τη χρήση του καθεστώτος είτε ορισμένες λειτουργίες του καθεστώτος (π.χ. επέκταση, προσθήκη ή αφαίρεση αποθηκευτικών χώρων, παροχή έγκρισης για προσωρινή έξοδο ή συναποθήκευση, προσθήκη κωδικών εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς, προσθήκη ή αφαίρεση τελωνείων υπαγωγής κλπ) και δεν επηρεάζει την κατάσταση των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς πριν από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. η αφαίρεση ενός τελωνείου υπαγωγής από την άδεια δεν επηρεάζει την κατάσταση των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς στο συγκεκριμένο τελωνείο).

Ωστόσο, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί τροποποίηση της άδειας για αλλαγή του τύπου της αποθήκης (π.χ. δημόσια αποθήκη τύπου Ι να μετατραπεί σε ιδιωτική), περίπτωση κατά την οποία απαιτείται υποβολή αίτησης για έκδοση νέας άδειας.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 23, παρ.3, άρθρο 28, παρ.1, 3-4, άρθρο 29-30 UCC

άρθρο 164 DA

άρθρο 7, σημείο (α) ΑΑΔΕ

 

2.4.2 Ακύρωση της άδειας

Η άδεια ακυρώνεται όταν διαπιστώνεται ότι ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) η άδεια εκδόθηκε βάσει ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών,
β) ο διαχειριστής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες ήταν ανακριβείς ή ελλιπείς,
γ) η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας θα είχε απορριφθεί εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και πλήρεις.

Η ακύρωση της άδειας, η οποία ανακοινώνεται στον διαχειριστή και το Τελωνείο Ελέγχου, ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αρχικής άδειας.

Ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της άδειας, τα εμπορεύματα που βρίσκονται αποταμιευμένα στην αποθήκη θεωρείται ότι δεν έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, κατά συνέπεια γεννάται τελωνειακή οφειλή και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον καταλογισμό και την είσπραξη των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρα 27 και 29 UCC

άρθρο 7, σημείο (δ) ΑΑΔΕ

 

2.4.3 Ανάκληση της άδειας

Η άδεια ανακαλείται:
α) όταν δεν πληρούνταν ή δεν πληρείται πλέον μία ή περισσότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της,
β) κατόπιν αίτησης του διαχειριστή,
γ) όταν η άδεια έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ακόλουθη ενότητα 2.4.4, και ο διαχειριστής δεν έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται για τη χορήγηση της άδειας ή την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Ορισμένοι ενδεικτικοί λόγοι ανάκλησης της άδειας, χωρίς ο ακόλουθος κατάλογος να είναι εξαντλητικός, είναι:

 η τέλεση σοβαρής τελωνειακής παράβασης (λαθρεμπορία), κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 148, παρ.3 και 155, παρ.2, σημείο (γ) του ν.2960/01,

 η μη παροχή συμπληρωματικής εγγύησης ή, για τις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 και έως την επανεξέτασή τους, η μη ανάλογη μείωση των αποθεμάτων μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής,

 η εσφαλμένη ή ελλιπής τήρηση της λογιστικής αποθήκης παρά τις υποδείξεις του Τελωνείου Ελέγχου,

 η παράλειψη υποβολής ή κατ’ επανάληψη λανθασμένη ή ελλιπής υποβολή της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων,

 η μη καταβολή του διοικητικού κόστους, παρά τις οχλήσεις του Τελωνείου Ελέγχου,

 η παύση πλήρωσης μίας ή περισσοτέρων εκ των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. μεταφορά εγκατάστασης του διαχειριστή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης),

 η μη πλήρωση των όρων χρήσης της άδειας (π.χ. συναποθήκευση αποταμιευμένων και ενωσιακών εμπορευμάτων χωρίς σχετική έγκριση).

Πριν από την οριστική ανάκληση της άδειας, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί στον διαχειριστή την πρόθεσή της να προβεί σε αυτή και τους λόγους βάσει των οποίων τεκμηριώνεται αυτή η πρόθεση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του εντός προθεσμίας 30 ημερών, κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.3.1 για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης. Το δικαίωμα ακρόασης δεν παρέχεται στον διαχειριστή όταν έχει προηγηθεί η αναστολή της άδειας και το εν λόγω δικαίωμα έχει ήδη χορηγηθεί πριν από τη θέση της άδειας σε αναστολή.

Με την ανάκληση της άδειας, η οποία ανακοινώνεται στον διαχειριστή και το Τελωνείο Ελέγχου, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο καθεστώς νέων εμπορευμάτων, ωστόσο δεν επηρεάζεται η κατάσταση των ήδη αποταμιευμένων εμπορευμάτων τα οποία παραμένουν σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μέχρι την εκκαθάρισή του με έναν εκ των προβλεπόμενων τρόπων. Οι ευθύνες του διαχειριστή και του αποταμιευτή εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την πλήρη εκκαθάριση του καθεστώτος, ενώ ειδικά για τις ευθύνες του διαχειριστή εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα VII της (5) σχετικής ΕΔΥΟ.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρα 22, παρ.6, 28-30 UCC

άρθρο 8, παρ.1 DA

άρθρα 8 και 15 IA

άρθρο 7, σημείο (ε) ΑΑΔΕ

 

2.4.4 Αναστολή της άδειας

Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε αναστολή της άδειας, αντί της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, στις εξής περιπτώσεις:

 όταν κρίνει ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση ή ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας αλλά δεν διαθέτει ακόμη όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες ενέργειες,

 όταν κρίνει ότι δεν εκπληρώνονται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ή δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αλλά θεωρείται σκόπιμος ο ορισμός προθεσμίας για τη λήψη μέτρων από τον διαχειριστή για τη ρύθμιση των προαναφερόμενων καταστάσεων,

 κατόπιν αίτησης του διαχειριστή, διότι δεν δύναται προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ή να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Όταν προτίθεται να λάβει μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ή η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, ο διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση της άδειας και του καθεστώτος.

Η χρονική διάρκεια της αναστολής της άδειας καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και δεν δύναται να υπερβεί τις 30 ημέρες, εκτός της περίπτωσης που ο διαχειριστής έχει δηλώσει εγγράφως το χρονικό διάστημα που θεωρεί αναγκαίο κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Είναι δυνατή η παράταση της περιόδου αναστολής της άδειας:

 κατόπιν αίτησης του διαχειριστή για δεόντως αιτιολογημένους λόγους,

 κατά το χρόνο που απαιτείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έλαβε ο διαχειριστής,

 στις περιπτώσεις που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προτίθεται να ακυρώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια, μέχρι τη θέση σε ισχύ της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής της άδειας δεν επηρεάζεται η κατάσταση των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς πριν από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η αναστολή της άδειας λήγει:
α) με την επαναφορά σε ισχύ της άδειας εφόσον διαπιστωθεί είτε ότι δεν υφίσταται λόγος ακύρωσης ή ανάκλησής της είτε ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά μέτρα από τον διαχειριστή προκειμένου να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και να τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή,
β) με την ανάκληση ή ακύρωση ή τροποποίηση της άδειας.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με το πέρας της αναστολής και την περαιτέρω κατάσταση της άδειας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την αναστολή της άδειας, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί στον διαχειριστή την πρόθεσή της να προβεί στην εν λόγω ενέργεια και τους λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η πρόθεση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του εντός προθεσμίας 30 ημερών, κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.3.1 για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 23, παρ.4 και άρθρο 30 UCC

άρθρα 16-18 DA

άρθρο 7, σημείο (γ) ΑΑΔΕ

2.4.5 Επανεξέταση της άδειας

Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή επανεξετάζει την άδεια:

 όταν υπάρχουν αλλαγές στην ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζουν την άδεια,

 όταν απαιτείται λόγω της διενεργούμενης παρακολούθησης,

 όταν αυτό απαιτείται ύστερα από τη γνωστοποίηση, από τον διαχειριστή της αποθήκης προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στοιχείων τα οποία προκύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας και ενδεχομένως να επηρεάζουν το περιεχόμενο ή τη διατήρηση αυτής.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της άδειας.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 23, παρ.4 UCC

άρθρο 15 DA

άρθρο 7, σημείο (β) ΑΑΔΕ

 

2.5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παροχή εγγύησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Η εγγύηση προσκομίζεται στο Τελωνείο Εγγύησης από τον διαχειριστή της αποθήκης και έχει τη μορφή:

 ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση,

 επιπλέον και μόνο για τις περιπτώσεις αδειών που έχουν ισχύ αποκλειστικά στη χώρα μας (εθνικές άδειες), χρηματική εγγύηση με τη μορφή κατάθεσης μετρητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Εφόσον η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περιστασιακή βάση, ο διαχειριστής υποβάλει αίτηση για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης η οποία καλύπτει την τακτική χρήση του καθεστώτος.

Ωστόσο εάν η χρήση του καθεστώτος είναι περιστασιακή, υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης, από τον διαχειριστή, μεμονωμένης εγγύησης ανά διασάφηση αποταμίευσης. Η συγκεκριμένη επιλογή απευθύνεται, κατά βάση, σε διαχειριστές ιδιωτικών αποθηκών όπου υποβάλλονται ελάχιστα παραστατικά αποταμίευσης στη διάρκεια ενός έτους και αυτή η λύση αξιολογείται ως η καταλληλότερη για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Πριν από τον καθορισμό του ποσού της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης, υπολογίζεται ποσό αναφοράς το οποίο ισούται με το σύνολο των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να γεννηθούν σε μία δεδομένη χρονική στιγμή εντός του επόμενου δωδεκαμήνου από την έκδοση της άδειας συνολικής εγγύησης. Το ποσό αναφοράς παρακολουθείται, κάθε μήνα, από το Τελωνείο Ελέγχου με βάση τις εκτιμώμενες δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων η οποία υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2.3.

Το ποσό της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης διαμορφώνεται ως εξής:

1) Για τις άδειες με αποκλειστικά εθνική ισχύ, σε ποσοστό 100% των δασμών που αντιστοιχούν στο ποσό αναφοράς και:

 σε ποσοστό 5% του φόρου προστιθέμενης αξίας και των λοιπών, εκτός του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου κατανάλωσης, επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αναφοράς,

 σε ποσοστό 15% των ειδικού φόρου κατανάλωσης ή φόρου κατανάλωσης που αντιστοιχεί στο ποσό αναφοράς, για τα υποκείμενα σε αυτόν εμπορεύματα.

2) Για τις άδειες με ισχύ σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, σε ποσοστό 100% του ποσού αναφοράς.

Αντίστοιχα, το ποσό της παρεχόμενης μεμονωμένης εγγύησης διαμορφώνεται βάσει των ανωτέρω ποσοστών τα οποία υπολογίζονται επί των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων κάθε παραστατικού υπαγωγής στο καθεστώς.

Οι διαδικασίες που αφορούν τη χρήση της συνολικής εγγύησης (υποβολή αίτησης και έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης, καθορισμός και έλεγχος του ποσού αναφοράς, διαχείριση της άδειας κλπ) θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που θα παρασχεθούν επί του συγκεκριμένου θέματος.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρα 89-98 UCC

άρθρα 82, 84 DA

άρθρα 148, 150-152, 155-158 IA

άρθρο 5 ΑΑΔΕ

 

2.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Το ποσό του ετήσιου διοικητικού κόστους μπορεί να καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους στο σύνολό του ή ανά εξάμηνο, η δε είσπραξή του γίνεται με Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης. Το Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο έχει την ευθύνη είσπραξης και παρακολούθησης της καταβολής του διοικητικού κόστους, ενημερώνει την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) για την καταβολή του διοικητικού κόστους όταν αυτή αποτελεί το μόνο στοιχείο που υπολείπεται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης,
β) για την καταβολή του διοικητικού κόστους που αφορά την τακτική διενέργεια συνήθων εργασιών ή την τακτική προσωρινή έξοδο σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης προκειμένου η τελευταία να τροποποιηθεί σχετικά,
γ) σε περίπτωση μη καταβολής του διοικητικού κόστους από τον διαχειριστή, παρά τις οχλήσεις του Τελωνείου Ελέγχου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναστολή ή ανάκληση της άδειας.

Όταν στην άδεια συμπεριλαμβάνονται περισσότερες της μίας αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, το ποσό του διοικητικού κόστους υπολογίζεται για κάθε μία από αυτές χωριστά. Τέλος, για τις δημόσιες αποθήκες τύπου ΙΙΙ, κατά την υποβολή διασάφησης για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς επιβάλλονται δικαιώματα αποταμίευσης ύψους σαράντα (40,00) ευρώ, η είσπραξη των οποίων πραγματοποιείται με Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 6 ΑΑΔΕ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3.1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

3.1.1 Υποβολή διασάφησης αποταμίευσης

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης απαιτείται η υποβολή τελωνειακής διασάφησης η οποία είναι κατάλληλα συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, για το εν λόγω καθεστώς.

Η διασάφηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί, σε εθνικό επίπεδο, για τη συμπλήρωση του ΕΔΕ και υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στην (9) σχετική ΕΔΥΟ και την (1) σχετική Απόφαση ΓΓΔΕ.

Επιτρέπεται η υποβολή της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς σε Τελωνείο άλλο από το Τελωνείο Ελέγχου, εφόσον το πρώτο ορίζεται ως Τελωνείο Υπαγωγής στην άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, η διασάφηση αποταμίευσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 13 (σημείο 1) του Κεφαλαίου 2 της (9) σχετικής ΕΔΥΟ. Η διασάφηση παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από το Τελωνείο Ελέγχου αμέσως μετά τη γνωστοποίηση, από τον διαχειριστή, της φυσικής παραλαβής των εμπορευμάτων στην αποθήκη και του αντίστοιχου αριθμού καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης, όπως αναλύεται παρακάτω στην ενότητα 3.2.2

. Εάν τα εμπορεύματα αναχωρήσουν από το Τελωνείο Υπαγωγής αλλά δεν παραδοθούν στην αποθήκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τότε γεννάται τελωνειακή οφειλή εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα εμπορεύματα δεν παραδόθηκαν λόγω ανωτέρας βίας. Το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο ελέγχεται από το Τελωνείο Ελέγχου βάσει της κατάστασης των διασαφήσεων αποταμίευσης που αναμένονται για παραλαβή, προσδιορίζεται βάσει της γεωγραφικής απόστασης της αποθήκης από το Τελωνείο Υπαγωγής και του χρόνου που απαιτείται για τη μετάβαση σε αυτήν.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 158, παρ.1 UCC

άρθρο 1, σημείο (17) DA

άρθρο 15 και Παράρτημα 9 TDA

άρθρο 8, παρ.1-2 ΑΑΔΕ

 

3.1.2 Μεταφορά και είσοδος των εμπορευμάτων στην αποθήκη

Για τις δημόσιες αποθήκες τύπου Ι και ΙΙ, απαιτείται η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης του διαχειριστή, η οποία αποτελεί υποστηρικτικό της διασάφησης αποταμίευσης έγγραφο, όπου αναφέρεται ότι τα εμπορεύματα γίνονται δεκτά την ίδια ημέρα για τελωνειακή αποταμίευση στη συγκεκριμένη αποθήκη που είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι είτε ξεχωριστή ανά διασάφηση αποταμίευσης εμπορευμάτων που γίνονται δεκτά από τον διαχειριστή είτε μοναδική ορισμένης διάρκειας η οποία αφορά συγκεκριμένο αποταμιευτή και χρησιμοποιείται στις σχετικές διασαφήσεις αποταμίευσης για τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται:

 σε δημόσια αποθήκη τύπου Ι, με ευθύνη του διαχειριστή ή του αποταμιευτή,

 σε δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ, αποκλειστικά με ευθύνη του αποταμιευτή,

 σε ιδιωτική αποθήκη, με ευθύνη του διαχειριστή-αποταμιευτή (ίδιο πρόσωπο).

Ανάλογα με το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς στη δημόσια αποθήκη τύπου Ι, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
α) Μεταφορά με ευθύνη του διαχειριστή, η ανάληψη της οποίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα V της (5) σχετικής ΕΔΥΟ και υπό την κάλυψη της εγγύησης που έχει προσκομισθεί για τη λειτουργία της αποθήκης.
β) Μεταφορά με ευθύνη του αποταμιευτή, για τη διενέργεια της οποίας απαιτείται η σύσταση ανάλογης εγγύησης από αυτόν.

Όταν διαπιστώνονται διαφορές κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή, αυτές γνωστοποιούνται στο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά προκειμένου να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί παραβάσεων του ν.2960/01.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 12, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

3.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

3.2.1 Στοιχεία και τρόπος τήρησης της λογιστικής αποθήκης

Στις ιδιωτικές αποθήκες και τις δημόσιες αποθήκες τύπου Ι και ΙΙ, ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί λογιστική αποθήκης, υπόδειγμα της οποίας εγκρίνεται από το Τελωνείο Ελέγχου προς διασφάλιση της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει ως προς την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ποσότητας των εμπορευμάτων και των συσκευασιών τους, των διακινήσεων και των μεταβολών που ενδεχομένως θα υφίστανται τα εμπορεύματα.

Η λογιστική αποθήκης, η οποία τηρείται ηλεκτρονικά, περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 178, παρ.1 του Καν. (ΕΕ) 2446/15, με δυνατότητα παράλειψης ορισμένων εξ αυτών, μετά από έγκριση του Τελωνείου Ελέγχου, αποκλειστικά και μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η τελωνειακή επιτήρηση και οι έλεγχοι για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος. Ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία που τηρούνται στη λογιστική αποθήκης είναι:

 ο αριθμός αναφοράς της καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης (συνιστάται να τηρείται αύξουσα σειρά του αριθμού αναφοράς κατά την καταχώριση),

 οι αριθμοί αναφοράς των παραστατικών εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη, καθώς και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των κινήσεων αυτών (π.χ. MRN διασαφήσεων αποταμίευσης ή ανάλωσης από αποταμίευση, δελτία αποστολής για την προσωρινή έξοδο εμπορευμάτων),

 η περιγραφή και η ποσότητα (καθαρή μάζα και, όπου απαιτείται, συμπληρωματικές μονάδες), καθώς και τα σημεία, αριθμοί, πλήθος και φύση των δεμάτων και, ενδεχομένως, τα σημεία των εμπορευματοκιβωτίων,

 πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη (π.χ. τόπος στον οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά την προσωρινή έξοδο, σκοπός και χρονικό διάστημα της προσωρινής εξόδου),

 πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια συνήθων εργασιών και ενδεχομένως τη νέα δασμολογική κατάταξη που προκύπτει από αυτές (π.χ. είδος συνήθων εργασιών, τόπος πραγματοποίησής τους, νέος κωδικός Σ.Ο. στις περιπτώσεις που προβλέπεται),

 πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευμάτων (π.χ. ημερομηνία και αριθμός αναφοράς εγγράφου μεταφοράς αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε άλλη αποθηκευτική εγκατάσταση που καλύπτεται από την ίδια άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης),

 όταν πραγματοποιείται λογιστικός διαχωρισμός (περιπτώσεις προϊόντων των οποίων ο φυσικός διαχωρισμός είναι αδύνατος όπως χύδην εμπορεύματα, καύσιμα κλπ), πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον τελωνειακό χαρακτήρα και, ενδεχομένως, την καταγωγή των εμπορευμάτων,

 πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποταμιευτή ως προς τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σε άλλο πρόσωπο.

Για την τήρηση λογιστικής αποθήκης μπορούν να χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της (5) σχετικής ΕΔΥΟ, χωρίς η μορφή αυτών να είναι δεσμευτική για τον διαχειριστή, υπό τον όρο της καταχώρισης των απαιτούμενων από τις διατάξεις στοιχείων. Επισημαίνεται ότι το Υπόδειγμα 2 του ανωτέρω Παραρτήματος αφορά στις περιπτώσεις τήρησης λογιστικής αποθήκης με λογιστικό διαχωρισμό.

Η τήρηση της λογιστικής αποθήκης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με υποχρέωση, εντός 5 ημερών από την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε εκτύπωσης της αναλυτικής μηνιαίας κίνησης σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση και εκ των προτέρων θεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου είτε αποθήκευσης αρχείου που περιλαμβάνει την εν λόγω κίνηση, σε μορφή pdf, σε CD τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με αρίθμηση και θεώρηση του Τελωνείου Ελέγχου. Οι θεωρημένες αυτές καταστάσεις, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών για τις ανάγκες του ελέγχου.

Η τήρηση της λογιστικής αποθήκης με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνει και την κατάλληλη τήρηση σε υπολογιστικά φύλλα τύπου excel ελλείψει χρήσης, από τον διαχειριστή της αποθήκης, λογισμικού λογιστικής ή εμπορικής διαχείρισης ή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο είτε διαθέτει είτε μπορεί να διαμορφωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα πεδία για την καταχώριση των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 214 UCC

άρθρο 178, παρ.1 και 3 DA

άρθρο 2, σημείο (8) και άρθρο 9, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

3.2.2 Ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης

Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το τρέχον απόθεμα και την πραγματική κατάσταση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τελωνειακή επιτήρηση του καθεστώτος.

Η καταχώριση στη λογιστική αποθήκης πραγματοποιείται, το αργότερο, κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, οπότε αυτά λαμβάνουν τον αριθμό αναφοράς λογιστικής καταχώρισης.

Ο αριθμός λογιστικής καταχώρισης είναι μοναδικός ανά διασάφηση αποταμίευσης. Όταν η διασάφηση αποταμίευσης περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, τότε στην ίδια λογιστική καταχώριση γίνεται ανάλυση των ειδών ανά στίχο. Για παράδειγμα, εάν η λογιστική καταχώριση με αριθμό αναφοράς 155 αντιστοιχεί σε πολυκλασική διασάφηση που περιλαμβάνει πέντε είδη, τότε η εν λόγω καταχώριση θα αποτελείται από πέντε στίχους με τη σχετική υποδιαίρεση στον αριθμό αναφοράς (π.χ. για το πρώτο είδος 155.1 ή 155α, για το δεύτερο είδος 155.2 ή 155β κ.ο.κ.). Για τις περιπτώσεις υπαγωγής φορτίων groupage σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε δημόσιες αποθήκες τύπου Ι, όπου κατατίθεται μονοκλασική διασάφηση με υποχρέωση υποβολής Πίνακα Φόρτωσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα VIII της (5) σχετικής ΕΔΥΟ, η λογιστική αποθήκης ενημερώνεται αναλυτικά για όλα τα είδη του φορτίου.

Ο διαχειριστής, αμέσως μετά τη φυσική παραλαβή των εμπορευμάτων και την αντίστοιχη καταχώριση στη λογιστική αποθήκης, κοινοποιεί εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου τον αριθμό της καταχώρισης αυτής για κάθε διασάφηση αποταμίευσης, καθώς επίσης και εάν τα εμπορεύματα παρελήφθησαν καλώς ή με διαφορές. Επιπλέον, ειδικά για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς φορτίων groupage σε δημόσιες αποθήκες τύπου Ι, ταυτόχρονα με τα προαναφερόμενα θα αποστέλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου και αντίγραφο του αντίστοιχου Πίνακα Φόρτωσης.

Για την προσωρινή ή οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη, η αντίστοιχη καταχώριση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν την αποθήκη.

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στα στοιχεία ή την κατάσταση των εμπορευμάτων ή των συσκευασιών πρέπει να καταγράφεται στη λογιστική αποθήκης (π.χ. προσωρινή έξοδος των εμπορευμάτων για τη διενέργεια συνήθων εργασιών, αλλαγή σημείων των κιβωτίων λόγω αλλαγής ετικετών κλπ). Όταν η μεταβολή αυτή επηρεάζει τη φύση ή την ποσότητα των εμπορευμάτων ή των συσκευασιών (π.χ. αλλαγή του πλήθους των δεμάτων λόγω ανασυσκευασίας, αλλαγή κωδικού Σ.Ο. των εμπορευμάτων λόγω διενέργειας συνήθων εργασιών κλπ), πραγματοποιείται νέα καταχώριση στη λογιστική αποθήκης με ταυτόχρονη πίστωση της αρχικής καταχώρισης και καταγραφή σχετικής παρατήρησης. Ο αριθμός αναφοράς της νέας καταχώρισης κοινοποιείται εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου και συσχετίζεται με τη διασάφηση αποταμίευσης που αφορά.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 214 UCC

άρθρο 9, παρ.2-5 ΑΑΔΕ

 

3.2.3 Μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων

Ο διαχειριστής της αποθήκης υποβάλλει, έως την 5η ημέρα κάθε μήνα, υπογεγραμμένη κατάσταση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για τα εμπορεύματα που βρίσκονταν αποθηκευμένα υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Η κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) τον αριθμό αναφοράς (MRN) της διασάφησης αποταμίευσης,
β) τον αριθμό αναφοράς της καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης,
γ) την περιγραφή των εμπορευμάτων,
δ) το υπόλοιπο της αποταμιευμένης ποσότητας,
ε) τις εκτιμώμενες δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, σε διακριτές στήλες, ανά είδος,
στ) ενδεχόμενες παρατηρήσεις.

Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή και του Τελωνείου Ελέγχου ως προς την υποβολή της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων είναι εκείνες που αναφέρονται αναλυτικά στην (6) σχετική ΕΔΥΟ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσας παρέχεται επικαιροποιημένο υπόδειγμα της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται εφεξής.

Υπενθυμίζεται ότι οι διασαφήσεις αποταμίευσης των οποίων οι ποσότητες έχουν αναλωθεί στο σύνολό τους, εξακολουθούν να καταγράφονται στην μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων μόνο ως προς τις στήλες «Αριθμός διασάφησης αποταμίευσης» και «Αριθμός καταχώρισης λογιστικής αποθήκης», έως την τακτοποίησή τους μετά τη διενέργεια του ετήσιου ελέγχου της αποθήκης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 9, παρ.5 ΑΑΔΕ

 

3.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.3.1 Γενικά

Οι συνήθεις εργασίες που διενεργούνται στα πλαίσια του καθεστώτος είναι εκείνες που απαριθμούνται στο Παράρτημα 71-03 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 και έχουν ως στόχο τη διατήρηση των εμπορευμάτων, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής τους ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση. Επομένως, πρόκειται για εργασίες που δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση των εμπορευμάτων όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εργασιών τελειοποίησης.

Κατά κανόνα, οι συνήθεις εργασίες δεν μεταβάλλουν τον κωδικό Σ.Ο. των εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε αυτές, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο προαναφερόμενο Παράρτημα (π.χ. επεξεργασία με μεταβολή της θερμοκρασίας, αποξήρανση καρπών, εργασίες μετουσίωσης κλπ).

Η διενέργεια, είτε σε τακτική είτε σε περιστασιακή βάση, των συνήθων εργασιών πραγματοποιείται έπειτα από σχετική ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών.

Εάν το Τελωνείο Ελέγχου κρίνει ότι η τέλεση των συνήθων εργασιών καθιστά επισφαλή είτε την τελωνειακή επιτήρηση είτε τη δημόσια υγεία, τότε δύναται να ζητήσει επιπλέον μέτρα για τη διενέργεια αυτών ή να μην τις επιτρέψει. Για παράδειγμα, το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση συνήθων εργασιών επί αποταμιευμένων εμπορευμάτων για την αφαίρεση στοιχείων που έχουν υποστεί μόλυνση (στοιχείο 4 του Παραρτήματος 71-03) υπό την προϋπόθεση διενέργειας των εν λόγω εργασιών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτέλεση συνήθων εργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του κωδικού Σ.Ο. για εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής (π.χ. προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικό δασμό) πραγματοποιείται μόνο στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Σχετικές

διατάξεις:

άρθρο 220 UCC

άρθρο 180 και Παράρτημα 71-03 DA

άρθρο 10, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

3.3.2 Τακτική και περιστασιακή διενέργεια συνήθων εργασιών

Για την τακτική διενέργεια συνήθων εργασιών ο ενδιαφερόμενος, σε πρώτο χρόνο, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακή Αρχή, είτε κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται εγγράφως και περιλαμβάνει:

 εφόσον είναι γνωστό, το είδος των εμπορευμάτων που πρόκειται να υποβληθούν σε συνήθεις εργασίες,

 τις συνήθεις εργασίες που πρόκειται να διενεργηθούν.

Εφόσον συμφωνεί, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καταγράφει τις πληροφορίες για τις συνήθεις εργασίες στην αντίστοιχη θέση της άδειας.

Πάντοτε, πριν από την τακτική διενέργεια των συνήθων εργασιών οι οποίες αναφέρονται ρητά στην άδεια λειτουργίας της αποθήκης, υποβάλλεται ενημερωτικό σημείωμα από τον ενδιαφερόμενο προς το Τελωνείο Ελέγχου που περιλαμβάνει:

 τον αριθμό αναφοράς της σχετικής διασάφησης αποταμίευσης,

 το είδος και την ποσότητα των εμπορευμάτων που θα υποβληθούν στις συνήθεις εργασίες,

 εφόσον πρόκειται για όχημα, το μοντέλο και τον αριθμό πλαισίου αυτού,

 τις συνήθεις εργασίες που πρόκειται να διενεργηθούν,

 τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συνήθων εργασιών,

 στις περιπτώσεις συνήθων εργασιών που οδηγούν σε μεταβολή του κωδικού Σ.Ο., τόσο τον αρχικό όσο και τον τελικό κωδικό Σ.Ο.,

 τον αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης του προβλεπόμενου διοικητικού κόστους για τη διενέργεια συνήθων εργασιών.

Στην περίπτωση της περιστασιακής διενέργειας συνήθων εργασιών ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τελωνείο Ελέγχου αναφέροντας τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Για την ενημέρωση του Τελωνείου Ελέγχου, είτε στην τακτική είτε στην περιστασιακή διενέργεια συνήθων εργασιών, καθιερώνεται το «Έντυπο Συνήθων Εργασιών εντός Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης», υπόδειγμα το οποίου σας κοινοποιείται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου πριν από τη διενέργεια των συνήθων εργασιών και, εφόσον δεν διατυπώνονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις για την εκτέλεση αυτών, θεωρείται από το Τελωνείο και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος το φυλάσσει και το θέτει στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών όταν ζητηθεί.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη για τη διενέργεια συνήθων εργασιών υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου μόνο η «Αίτηση Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης», κατά τα προβλεπόμενα στην ακόλουθη ενότητα 3.4.2, με συμπλήρωση της ενότητας ΙΙΙ περί συνήθων εργασιών.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 10, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

3.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3.4.1 Γενικά

Η προσωρινή έξοδος αποταμιευμένων εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης επιτρέπεται, μετά από χορήγηση σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον τα εμπορεύματα πρόκειται να υποβληθούν σε συνήθεις εργασίες που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εντός της αποθήκης ή για άλλους δεόντως αιτιολογημένους λόγους (π.χ. επίδειξη σε εμπορική έκθεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα).

Η έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της προσωρινής εξόδου και μπορεί να παραταθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Ομοίως, η ποσότητα των εμπορευμάτων που επιτρέπεται να εξέλθει προσωρινά από την αποθήκη είναι αντίστοιχη του επιδιωκόμενου σκοπού, ειδικά στις περιπτώσεις των αποταμιευμένων οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι τα εμπορεύματα που εξέρχονται προσωρινά από την εγκεκριμένη αποθηκευτική εγκατάσταση εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, κατά συνέπεια απαιτείται η παροχή πρόσθετης εγγύησης από το πρόσωπο που αιτείται την προσωρινή έξοδο στο Τελωνείο Ελέγχου. Ειδικότερα:
α) Όταν ο αιτών είναι ο διαχειριστής της αποθήκης, η πρόσθετη εγγύηση καλύπτει το σύνολο των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των προσωρινά εξερχομένων εμπορευμάτων, εφόσον δεν επαρκεί η εγγύηση που παρέχεται για τη λειτουργία της αποθήκης. Εάν η τελευταία καλύπτει ένα μέρος των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των προσωρινά εξερχόμενων εμπορευμάτων, τότε παρέχεται πρόσθετη εγγύηση για τη διαφορά των εν λόγω επιβαρύνσεων.
β) Όταν ο αιτών είναι ο αποταμιευτής, η πρόσθετη εγγύηση καλύπτει το σύνολο των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των προσωρινά εξερχομένων εμπορευμάτων.

Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, εάν ο αιτών είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC), το ποσό της πρόσθετης εγγύησης μειώνεται κατά 50%.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 240, παρ.3 UCC

άρθρο 10, παρ.2-4 ΑΑΔΕ

 

3.4.2 Τακτική και περιστασιακή προσωρινή έξοδος

Η τακτική προσωρινή έξοδος εγκρίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακή Αρχή, είτε κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας λειτουργίας είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ η περιστασιακή προσωρινή έξοδος εγκρίνεται από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η αίτηση για την έγκριση της τακτικής προσωρινής εξόδου περιλαμβάνει:

 το είδος των εμπορευμάτων που πρόκειται να εξέλθουν προσωρινά από την αποθήκη,

 τον σκοπό της προσωρινής εξόδου,

 εφόσον είναι γνωστός, τον χώρο παραμονής των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή έξοδο.

Η έγκριση τακτικής προσωρινής εξόδου θεωρείται ότι χορηγείται με την άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη θέση της άδειας.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την προσωρινή έξοδο των εμπορευμάτων, υποβάλλεται ενημερωτικό σημείωμα από τον ενδιαφερόμενο προς το Τελωνείο Ελέγχου που περιλαμβάνει:

 τον αριθμό αναφοράς της σχετικής διασάφησης αποταμίευσης,

 το είδος και την ποσότητα των εμπορευμάτων που θα εξέλθουν προσωρινά,

 εφόσον πρόκειται για όχημα, το μοντέλο και τον αριθμό πλαισίου αυτού,

 τον σκοπό της προσωρινής εξόδου,  τη χρονική διάρκεια της προσωρινής εξόδου,

 τον χώρο παραμονής των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή έξοδο,

 τον αριθμό του αποδεικτικού είσπραξης του προβλεπόμενου διοικητικού κόστους για την προσωρινή έξοδο,

 τα στοιχεία της πρόσθετης εγγύησης, όταν απαιτείται,

 στις περιπτώσεις προσωρινής εξόδου για τη διενέργεια συνήθων εργασιών, οι σχετικές με τις εργασίες αυτές πληροφορίες όπως καταγράφονται στην ενότητα 3.3.2.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προσωρινή έξοδος υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο η «Αίτηση Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης» σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα IV της (5) σχετικής ΕΔΥΟ ως προς την υποβολή και τον χειρισμό της εν λόγω αίτησης, καθώς και τη χορήγηση παράτασης της προσωρινής εξόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η «Αίτηση Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης», επικαιροποιημένο υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας, με τη θεώρησή της από το Τελωνείο Ελέγχου επέχει θέση έγκρισης περιστασιακής προσωρινής εξόδου, ενώ όταν έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση τακτικής προσωρινής εξόδου το εν λόγω έντυπο φέρει χαρακτήρα ενημερωτικού σημειώματος προς το Τελωνείο Ελέγχου, κατά τα προαναφερόμενα.

 

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 10, παρ.2-4 ΑΑΔΕ

 

3.5 ΣΥΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Είναι δυνατόν, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Τελωνειακής Αρχής, να αποθηκεύονται στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μαζί με τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς, και:
α) ενωσιακά εμπορεύματα,
β) μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή ειδικού προορισμού και, ενδεχομένως, υποβάλλονται σε εργασίες τελειοποίησης εντός του χώρου της αποθήκης.

Η έγκριση για τη συναποθήκευση θεωρείται ότι χορηγείται με την άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη θέση της άδειας. Η εν λόγω έγκριση μπορεί να χορηγηθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Πριν από τη χορήγηση έγκρισης για συναποθήκευση, ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Τελωνείου Ελέγχου ως προς τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης από την αιτούμενη συναποθήκευση. Εάν πρόκειται για πρώτη αίτηση λειτουργίας αποθήκης με δυνατότητα συναποθήκευσης, οι απόψεις του Τελωνείου Ελέγχου, καταγράφονται στην έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας του χώρου, η οποία συντάσσεται μετά τη διενέργεια αυτοψίας. Εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η τελωνειακή επιτήρηση ή η δημόσια υγεία καθίσταται επισφαλής, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές μπορούν να επιτρέψουν τη συναποθήκευση υπό την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων ή να μην την επιτρέψουν. Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί σχετική έγκριση, αυτή μπορεί να ανακληθεί, με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης ως προς το αντίστοιχο πεδίο, τηρουμένων των ενωσιακών διατάξεων περί άσκησης του δικαιώματος ακρόασης του διαχειριστή.

Στις περιπτώσεις συναποθήκευσης, το Τελωνείο Ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει, ανά πάσα στιγμή, στην εξακρίβωση της ταυτότητας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και τη διάκριση αυτών από τα λοιπά αποθηκευμένα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο καθεστώς. Για αυτό το λόγο, το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί, εφόσον διαπιστώνεται ανάγκη και αφού λάβει υπόψη το είδος των εμπορευμάτων, καθώς και τη διαμόρφωση και τον τρόπο λειτουργίας της αποθήκης, να ζητήσει από τον διαχειριστή τη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί η προαναφερόμενη κατάσταση.

Όταν δεν είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή ή είναι δυνατή αλλά με δυσανάλογο διοικητικό κόστος, η εξακρίβωση του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων (π.χ. χύδην φορτία), απαιτείται να πραγματοποιείται λογιστικός διαχωρισμός αυτών ως προς το είδος, τον τελωνειακό χαρακτήρα και, ενδεχομένως, την καταγωγή τους. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό συνεπάγεται την τήρηση λογιστικών καταχωρίσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και για τις κινήσεις των εμπορευμάτων που επιτρέπεται να συναποθηκεύονται με τα αποταμιευμένα εμπορεύματα. Για την τήρηση λογιστικής αποθήκης με λογιστικό διαχωρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της (5) σχετικής ΕΔΥΟ, χωρίς η μορφή αυτού να είναι δεσμευτική για τον διαχειριστή, υπό τον όρο της καταχώρισης των απαιτούμενων από τις διατάξεις στοιχείων.

Τέλος, στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται εργασίες τελειοποίησης σε εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή ειδικού προορισμού εντός του χώρου της αποθήκης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες αυτές δεν επηρεάζουν αρνητικά την τελωνειακή επιτήρηση, καθώς και την κατάσταση των εμπορευμάτων ή των συσκευασιών των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 237, παρ.3 και 241 UCC

άρθρο 177 DA

άρθρο 11 ΑΑΔΕ

 

3.6 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η διακίνηση των εμπορευμάτων στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, όπως προσδιορίζεται στα σχετικά άρθρα της ενωσιακής νομοθεσίας, πραγματοποιείται ως εξής:

 από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, υπό την κάλυψη της διασάφησης αποταμίευσης,

 μεταξύ διαφορετικών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στην ίδια άδεια, με σχετική καταχώριση στη λογιστική αποθήκης που περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα και τη διακίνησή τους,

 προς το τελωνείο εξόδου, υπό την κάλυψη της διασάφησης επανεξαγωγής.

Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση, τα εμπορεύματα εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης έως τη στιγμή της εξόδου τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Η διακίνηση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων τερματίζεται εντός 30 ημερών από την προσωρινή ή οριστική έξοδό τους από την αποθήκη, με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας ύστερα από αίτηση του δικαιούχου του καθεστώτος για δεόντως τεκμηριωμένους λόγους (π.χ. ανωτέρα βία που δεν επέτρεψε τον έγκαιρο τερματισμό της διακίνησης).

Εάν η διακίνηση των εμπορευμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας, τότε γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την έννοια του άρθρου 79 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Για την επανεξαγωγή εμπορευμάτων που είναι αποθηκευμένα σε δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ι, είναι δυνατή η ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς αυτών από τον διαχειριστή της αποθήκης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα V της (5) σχετικής ΕΔΥΟ. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την κάλυψη της εγγύησης που παρέχεται για τη λειτουργία της αποθήκης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προσκομίζεται μεμονωμένη εγγύηση που καλύπτει τη συγκεκριμένη διακίνηση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης η οποία λειτουργεί βάσει διαφορετικής άδειας (καθεστώς 7171), πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην (8) σχετική ΕΔΥΟ.

Σχετικές διατάξεις: 

άρθρο 219 UCC

άρθρο 179, παρ.3 DA

άρθρο 267, παρ.1 και 4-5 IA

άρθρο 12, παρ.2 ΑΑΔΕ

 

3.7 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η μεταβίβαση, πλήρως ή μερικώς, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν σε εμπορεύματα που τελούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, από τον αποταμιευτή σε άλλο πρόσωπο-νέο αποταμιευτή, επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η οποία αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί η αιτούμενη μεταβίβαση.

Επισημαίνεται ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεν πρέπει να συγχέεται με τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων, καθώς:

 η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι, επί της ουσίας, μεταβίβαση της ιδιότητας του αποταμιευτή, ως δικαιούχου του καθεστώτος, σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα φέρει, πλέον, τις αντίστοιχες ευθύνες ως ο νέος αποταμιευτής των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης,

 είναι δυνατή η μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων που τελούν σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς να πραγματοποιείται ταυτόχρονη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν στα εν λόγω εμπορεύματα, δηλαδή ο αρχικός αποταμιευτής παραμένει ο δικαιούχος του καθεστώτος παρά τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων.

Με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεν απαιτείται η κατάθεση νέας διασάφησης αποταμίευσης από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος εφόσον η βούλησή του είναι τα εμπορεύματα να εξακολουθήσουν να υπάγονται στο καθεστώς στην ίδια αποθήκη όπου βρίσκονται κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Ωστόσο, όταν η μεταβίβαση αυτή συνεπάγεται και τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης η οποία λειτουργεί βάσει διαφορετικής άδειας, τότε απαιτείται η υποβολή νέας διασάφησης αποταμίευσης από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος (καθεστώς 7171).

Όσον αφορά τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την έγκριση της μεταβίβασης και τους όρους που πρέπει να τίθενται, διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν ο αποταμιευτής είναι ταυτόχρονα ο διαχειριστής της αποθήκης, η άδεια λειτουργίας της αποθήκης αποτελεί και την έγκριση για τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις στο σχετικό πεδίο της άδειας. Η εν λόγω έγκριση μπορεί να χορηγείται ακόμη και μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης, κατόπιν αίτησης του διαχειριστή και με κατάλληλη τροποποίηση της άδειας.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή έγκρισης για τη μεταβίβαση τίθεται η κατάλληλη ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης με τις αναγκαίες πληροφορίες (π.χ. νέος δικαιούχος του καθεστώτος, ημερομηνία μεταβίβασης, στοιχείο που αποδεικνύει τη μεταβίβαση), καθώς και η υποβολή έγγραφης ενημέρωσης προς το Τελωνείο Ελέγχου πριν από την πραγματοποίηση της κάθε μεταβίβασης.
β) Όταν ο αποταμιευτής είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον διαχειριστή της αποθήκης, αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την έγκριση της μεταβίβασης είναι το Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάλληλη ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης με τις
πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω μεταβίβαση.
Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη μεταβίβαση υποβάλλεται η «Αίτηση έγκρισης μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων», υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας, όπου περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες της αιτούμενης μεταβίβασης. Η προαναφερόμενη αίτηση αποτελείται από τρία αντίτυπα (για τον αρχικό αποταμιευτή, τον επόμενο αποταμιευτή και τον διαχειριστή) και υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο, εφόσον συμφωνεί με τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση, θεωρεί την εν λόγω αίτηση και την επιστρέφει στον αρχικό αποταμιευτή, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει στον επόμενο αποταμιευτή και τον διαχειριστή της αποθήκης τα αντίστοιχα αντίτυπα.
Η «Αίτηση έγκρισης μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων» με τη θεώρησή της από το Τελωνείο Ελέγχου, για την ανωτέρω περίπτωση (β) επέχει θέση έγκρισης της αιτούμενης μεταβίβασης, ενώ για την περίπτωση (α), όπου έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση επί της άδειας λειτουργίας της αποθήκης, φέρει χαρακτήρα ενημερωτικού σημειώματος προς το Τελωνείο Ελέγχου.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 218 UCC
άρθρο 266 ΙΑ
άρθρο 13 ΑΑΔΕ3.8 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
3.8.1 Γενικά

Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εκκαθαρίζεται με:
 την υπαγωγή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε άλλο τελωνειακό καθεστώς,

 την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,

 την καταστροφή,

 την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου.
Ειδικά για την περίπτωση επανεξαγωγής από αποταμίευση, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 3.6, παρά την υποβολή της διασάφησης επανεξαγωγής, η εκκαθάριση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης επέρχεται με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να ορίσει προθεσμία εκκαθάρισης του καθεστώτος:
 όταν ενδέχεται να απειλείται η υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή το περιβάλλον λόγω του είδους και της φύσης των εμπορευμάτων που έχουν υποστεί μακροχρόνια αποθήκευση,
 για το μέρος των εμπορευμάτων που δεν καλύπτονται από την παρεχόμενη εγγύηση, όταν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της αποθήκης λόγω υπέρβασης του ποσού αναφοράς και μη κάλυψης του οριζόμενου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης, ποσοστού των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των αποταμιευμένων εμπορευμάτων από την παρεχόμενη εγγύηση,  όταν δεν έχει προσκομισθεί εγκαίρως νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου που αφορά τη λειτουργία της αποθήκης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα VΙΙ της (5) σχετικής ΕΔΥΟ,  όταν διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση ή δυνατότητα να εκκαθαριστεί το καθεστώς.
Όταν έχει οριστεί προθεσμία για την εκκαθάριση του καθεστώτος η οποία παρήλθε άπρακτη, γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την έννοια του άρθρου 79 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Για την ανάλωση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων με την υπαγωγή τους σε άλλο τελωνειακό καθεστώς υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου το αντίστοιχο τελωνειακό παραστατικό, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
Για τις δημόσιες αποθήκες τύπου Ι και ΙΙ, απαιτείται η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης του διαχειριστή της αποθήκης, η οποία αποτελεί υποστηρικτικό της διασάφησης αποταμίευσης έγγραφο, όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη των εμπορευμάτων στην εν λόγω αποθήκη.
Όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων η δασμολογική κατάταξη έχει αλλάξει λόγω διενέργειας συνήθων εργασιών, είναι δυνατή, κατόπιν αίτησης του διασαφιστή, η θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία με την αρχική δασμολογική κατάταξη. Η αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη πιστοποιείται μέσω του αντίστοιχου πεδίου του «Εντύπου διενέργειας συνήθων εργασιών εντός αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης» ή της «Αίτησης Έγκρισης Προσωρινής Εξόδου από Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης». Όταν ο διασαφιστής ταυτίζεται με το πρόσωπο που αιτήθηκε την εκτέλεση συνήθων εργασιών, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με την αρχική δασμολογική κατάταξη, καθώς επαρκούν τα προαναφερόμενα έντυπα. Επιπλέον, για τον σκοπό αυτό καθιερώνεται και προστίθεται στον πίνακα 13 της αρίθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΕΔΕ, ο κωδικός 1891 «Θέση σε Ε.Κ. με χρήση αρχικής δασμολ. κατάταξης» ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 44-1 «Πιστοποιητικά/Έγγραφα» της διασάφησης ανάλωσης από τελωνειακή αποταμίευση.
Τέλος, υπενθυμίζονται τα εξής:
 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 13 (σημείο 2) του Κεφαλαίου 2 της (9) σχετικής ΕΔΥΟ, παρότι το καθεστώς εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η κάθε διασάφηση αποταμίευσης τακτοποιείται με την έκθεση ελέγχου που συντάσσεται μετά τη διενέργεια του, τουλάχιστον, ετήσιου ελέγχου της αποθήκης.
 Βάσει της (4) σχετικής ΕΔΥΟ, η απελευθέρωση των εμπορευμάτων μετά από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη λήψη των μηνυμάτων ID29A ή ID80 για τις ιδιωτικές αποθήκες είτε με την αποστολή της άδειας παράδοσης με email ή fax στον συναλλασσόμενο και κοινοποίηση στον διαχειριστή της αποθήκης για τις περιπτώσεις των δημοσίων αποθηκών.
 Δεδομένου ότι οι διασαφήσεις ανάλωσης από αποταμίευση πιστώνουν τις αρχικές διασαφήσεις υπαγωγής στο καθεστώς μέσω της θέσης 40 «Προηγούμενα παραστατικά» του ΕΔΕ, εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή συμπλήρωση της εν λόγω θέσης κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα VI της (5) σχετικής ΕΔΥΟ.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρα 86, παρ.2, 215 και 238, παρ.2 UCC

άρθρο 264 ΙΑ
άρθρο 8, παρ.3 και άρθρο 14, παρ.1 ΑΑΔΕ3.8.2 Καταστροφή
Το Τελωνείο Ελέγχου, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι, μπορεί να ζητήσει την καταστροφή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων από τον αποταμιευτή ή τον διαχειριστή της αποθήκης, με δικές τους δαπάνες. Ορισμένοι ενδεικτικοί λόγοι για τους οποίους το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να ζητήσει την καταστροφή των εμπορευμάτων είναι:
 τα εμπορεύματα έχουν μολυνθεί ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις και αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξυγίανσής τους,

 τα εμπορεύματα δεν μπορούν να διατεθούν περαιτέρω για θέση σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγή, λόγω μακροχρόνιας αποθήκευσης που έχει οδηγήσει στην τεχνολογική ή εμπορική απαξίωσή τους,
 έχει απορριφθεί αίτηση του αποταμιευτή ή του διαχειριστή για εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου και δεν υφίσταται δυνατότητα περαιτέρω διάθεσής τους για θέση σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαγωγή,
 άλλοι λόγοι οι οποίοι εκτίθενται σε αίτηση του ενδιαφερόμενου αποταμιευτή ή διαχειριστή.
Στην περίπτωση που ο αποταμιευτής ή ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση για την καταστροφή αποταμιευμένων εμπορευμάτων, αυτή περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 τον αριθμό αναφοράς (MRN) της σχετικής διασάφησης αποταμίευσης,

 το είδος και την ποσότητα των εμπορευμάτων που θα καταστραφούν,

 τα στοιχεία και την ποσότητα των αντίστοιχων συσκευασιών,

 τους λόγους που αιτιολογούν την καταστροφή,

 τον τόπο και τον τρόπο καταστροφής,

 δήλωση του αιτούντα σχετικά με την ανάληψη των δαπανών που θα προκύψουν (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα καταστροφής κλπ),

Το Τελωνείο Ελέγχου εξετάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και επιτρέπει την καταστροφή των εμπορευμάτων πάντοτε υπό την προϋπόθεση ανάληψης όλων των σχετικών δαπανών από τον αιτούντα και της τήρησης των σχετικών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την καταστροφή συστήνεται, κατά τα προβλεπόμενα στην (10) σχετική ΑΥΟ, η Επιτροπή του άρθρου 37 του ν.2960/2001, η οποία παρίσταται στην καταστροφή και, μετά το πέρας αυτής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο αποταμιευτή ή διαχειριστή και αποτελεί το παραστατικό πίστωσης της διασάφησης αποταμίευσης και της αντίστοιχης καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης.
Το πρωτόκολλο καταστροφής περιλαμβάνει:
 τον αριθμό αναφοράς (MRN) της σχετικής διασάφησης αποταμίευσης,

 το είδος και την ποσότητα των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν,

 τα στοιχεία και την ποσότητα των αντίστοιχων συσκευασιών,

 τον τόπο και τον τρόπο καταστροφής,

 το είδος και την ποσότητα των θραυσμάτων και απορριμμάτων, εάν προκύπτουν,

 επισυναπτόμενη βεβαίωση καταστροφής ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου εκδίδεται από τον φορέα διαχείρισης της εγκατάστασης όπου πραγματοποιήθηκε η καταστροφή.
Στην περίπτωση που προκύπτουν θραύσματα και απορρίμματα, αυτά μπορούν είτε να τεθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης κλπ) είτε να επανεξαχθούν.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρα 197, 215 UCC
άρθρο 248 ΙΑ


3.8.3 Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου
Τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του αποταμιευτή ή του διαχειριστή της αποθήκης.
Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
 ο αριθμός αναφοράς (MRN) της σχετικής διασάφησης αποταμίευσης,

 το είδος και η ποσότητα των εμπορευμάτων που θα εγκαταλειφθούν,

 τα στοιχεία και η ποσότητα των αντίστοιχων συσκευασιών,

 ο τόπος στον οποίο, ενδεχομένως, θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα μετά την εγκατάλειψή τους,

 δήλωση του αιτούντα σχετικά με την ανάληψη των δαπανών που προκύπτουν από την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης έως την εκποίηση κλπ).
Το Τελωνείο Ελέγχου κάνει αποδεκτή την αίτηση εφόσον η εγκατάλειψη κριθεί συμφέρουσα και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ανάληψης όλων των σχετικών δαπανών από τον αιτούντα. Το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν:
 τα εμπορεύματα δεν μπορούν να πωληθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (π.χ.
εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγόρευση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ε. Ένωσης),
 το κόστος πώλησης των εμπορευμάτων είναι δυσανάλογο προς την αξία πώλησής τους,

 τα εμπορεύματα πρόκειται να καταστραφούν.
Αφού γίνει αποδεκτό, από το Τελωνείο Ελέγχου, το αίτημα για την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο προκειμένου να εκκαθαριστεί το καθεστώς και να εφαρμοστούν τα άρθρα 45-49 του ν.2960/01.
Το πρωτόκολλο εγκατάλειψης υπέρ του Δημοσίου αποτελεί το παραστατικό πίστωσης της διασάφησης αποταμίευσης και της αντίστοιχης καταχώρισης στη λογιστική αποθήκης. Ωστόσο, τα εμπορεύματα που έχουν εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου θεωρείται ότι, μέχρι την εκποίησή τους, υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Κατά συνέπεια, εάν τα εμπορεύματα παραμένουν αποθηκευμένα στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, πραγματοποιείται νέα καταχώριση στη λογιστική αποθήκης, η οποία φέρει την ένδειξη «Εμπορεύματα εγκαταλειπόμενα υπέρ του Δημοσίου» και πιστώνεται με την οριστική έξοδο των εν λόγω εμπορευμάτων από την αποθήκη για την εκποίησή τους ή τη μεταφορά τους σε χώρο διαχείρισης των Τελωνειακών Αρχών.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρα 198, παρ.2, 199, 215 UCC

άρθρο 249, παρ.1 ΙΑ

άρθρο 14, παρ.1 ΑΑΔΕ3.8.4 Φυσική απομείωση εμπορευμάτων
Όταν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα υφίστανται, λόγω της φύσης τους ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, φυσική απομείωση ως προς το βάρος ή τον όγκο τους, είναι δυνατόν να καθοριστεί το ποσοστό της απομείωσης αυτής, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
Για τον καθορισμό του ποσοστού φυσικής απομείωσης συστήνεται Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Ελέγχου, ένα χημικό της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους ενώ, εάν κρίνεται απαραίτητο λόγω της φύσης των προϊόντων, δύναται να ζητηθεί η συνδρομή υπαλλήλου της Δημόσιας Αρχής που είναι αρμόδια για το εμπόρευμα που υφίσταται τη φυσική απομείωση (π.χ. υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για αποταμιευμένα προϊόντα φυτικής παραγωγής).

Η εν λόγω Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει:
 ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς,

 τους λόγους στους οποίους οφείλεται η φυσική απομείωση του όγκου ή του βάρους τους,

 το ποσοστό φυσικής απομείωσης και τη μέθοδο προσδιορισμού αυτού.
Αφού ολοκληρωθεί η ανάλωση του συνόλου των εμπορευμάτων που αντιστοιχούν σε μία διασάφηση αποταμίευσης, πραγματοποιείται ο τελωνισμός της φύρας βάσει του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, το οποίο αποτελεί υποστηρικτικό έγγραφο του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού πίστωσης της διασάφησης αποταμίευσης. Για τον σκοπό αυτό, καθιερώνεται και προστίθεται στον πίνακα 13 της αρίθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΕΔΕ, ο κωδικός 1892 «Πρωτόκολλο φυσικής απομείωσης» ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 44-1 «Πιστοποιητικά/Έγγραφα» της διασάφησης ανάλωσης από τελωνειακή αποταμίευση.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 14, παρ.2 ΑΑΔΕ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
4.1.1 Χαρακτηριστικά του ελέγχου

Το Τελωνείο Ελέγχου διενεργεί, τουλάχιστον ετησίως, αιφνιδιαστικό έλεγχο στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή χρήση του καθεστώτος και η καλή λειτουργία της αποθήκης. Ο έλεγχος που διενεργείται συνίσταται σε:
 έλεγχο λογιστικής αποθήκης,

 φυσικό έλεγχο,

 έλεγχο του ποσού αναφοράς για τον προσδιορισμό του ποσού της συνολικής εγγύησης,

 έλεγχο της κατάστασης της αποθήκης και του περιβάλλοντα χώρου,

 γενικότερο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.
Για τη διενέργεια του ελέγχου, εκδίδεται σχετική εντολή από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στην οποία ορίζεται το αρμόδιο συνεργείο υπαλλήλων που απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο υπαλλήλους και ενδεχομένως περισσότερους ανάλογα με την κίνηση της αποθήκης και τις ανάγκες του ελέγχου.
Το συνεργείο ελέγχου διενεργεί καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των διασαφήσεων αποταμίευσης και τον όγκο των αποταμιευμένων εμπορευμάτων.
Εφόσον κρίνει ότι πρόκειται για διαχειρίσιμο όγκο λογιστικών καταχωρίσεων και αποταμιευμένων εμπορευμάτων τότε προβαίνει σε καθολικό έλεγχο, αλλιώς επιλέγει τη λύση του δειγματοληπτικού ελέγχου σε ικανό δείγμα παραστατικών αποταμίευσης και ανάλωσης, για την επιλογή του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου (π.χ. παραστατικά που αφορούν υποκείμενα σε ΕΦΚ εμπορεύματα ή εμπορεύματα που διέπονται από μέτρα εμπορικής πολιτικής).
Ο διαχειριστής της αποθήκης συνδράμει τους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους με την παροχή της αναλυτικής κίνησης της λογιστικής αποθήκης που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που καλύπτει η συγκεκριμένη εντολή ελέγχου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή μέσου ζητηθεί (π.χ. επίδειξη των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων, χρήση μέσων ζύγισης κλπ).
Κατά τον έλεγχο της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης θα πρέπει να εξετάζεται:

 η ακρίβεια και πληρότητα των καταχωρίσεων,

 το εμπρόθεσμο της καταχώρισης τόσο της εισόδου των εμπορευμάτων στην αποθήκη όσο και της εξόδου, είτε προσωρινής είτε οριστικής, από αυτήν,

 η ορθή και εμπρόθεσμη καταχώριση κάθε πληροφορίας που αφορά την κατάσταση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων (π.χ. διενέργεια συνήθων εργασιών),

 η ακρίβεια και πληρότητα των διασαφήσεων αποταμίευσης και των διασαφήσεων ανάλωσης τόσο ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία όσο και ως προς την πληρότητα και γνησιότητα των υποστηρικτικών εγγράφων (π.χ. φορτωτικά έγγραφα, έγγραφα που πιστοποιούν την καταγωγή των εμπορευμάτων),

 η συμφωνία του υπολοίπου των αποταμιευμένων εμπορευμάτων στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης με το υπόλοιπο όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατα υποβληθείσα μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων και τις πραγματοποιηθείσες, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, εισροές και εκροές εμπορευμάτων από την αποθήκη,

 η ακρίβεια της δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων στις ελεγχόμενες διασαφήσεις ανάλωσης από αποταμίευση.

Κατά τον φυσικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σε συνδυασμό με τον έλεγχο της λογιστικής αποθήκης, πραγματοποιούνται τα εξής:

 απογραφή των εμπορευμάτων των ελεγχόμενων διασαφήσεων και σύγκριση των φυσικών υπολοίπων αυτών με τα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα,

 έλεγχος της ταυτότητας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και της φυσικής κατάστασής τους, με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερος (π.χ. εξέταση serial number ή αριθμού πλαισίου, λήψη δείγματος κλπ),

 σε περίπτωση συναποθήκευσης ενωσιακών και μη ενωσιακών εμπορευμάτων, όπου η εξακρίβωση της ταυτότητας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων είναι αδύνατη και απαιτείται λογιστικός διαχωρισμός (π.χ. σιτηρά, καύσιμα), διαπίστωση της ύπαρξης της αποταμιευμένης ποσότητας.

Ο έλεγχος του ποσού αναφοράς, το οποίο αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού της συνολικής εγγύησης, πραγματοποιείται κατά την κρίση του Τελωνείου Ελέγχου με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του (π.χ. διασαφήσεις αποταμίευσης και ανάλωσης από αποταμίευση, λογιστική αποθήκης κλπ) και λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που ενδεχομένως να έχουν συντελέσει στην υπέρβασή του (π.χ. εποχικότητα αποταμιευμένων εμπορευμάτων).
Κατά τον έλεγχο της κατάστασης της αποθήκης και του περιβάλλοντα χώρου διαπιστώνεται εάν εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας της αποθήκης η οποία συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μεταβολές (π.χ. αλλαγές στον αποθηκευτικό εξοπλισμό, στη διαμόρφωση της αποθήκης κλπ), αυτές αξιολογούνται ως προς τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης και καταγράφονται στην αναφορά ελέγχου, όπως αναλύεται στην ακόλουθη ενότητα 4.1.2.

Ο γενικότερος έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 όταν εφαρμόζονται διαδικασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση (π.χ. προσωρινή έξοδος, συναποθήκευση), επιβεβαίωση της ύπαρξης των απαραίτητων εγκρίσεων από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή,
 στις περιπτώσεις διενέργειας συνήθων εργασιών, επιβεβαίωση της υποβολής των προβλεπόμενων ενημερωτικών σημειωμάτων,
 στις περιπτώσεις προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων, επιβεβαίωση της ύπαρξης των εμπορευμάτων στον χώρο όπου έχει δηλωθεί ότι θα βρίσκονται ή, όταν τα εμπορεύματα έχουν επιστρέψει, έλεγχος της εμπρόθεσμης επαναφοράς τους στην αποθήκη.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 15 ΑΑΔΕ


4.1.2 Έκθεση και αναφορά ελέγχου
Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση ελέγχου από τους αρμόδιους γι’ αυτόν υπαλλήλους, η οποία περιλαμβάνει:

 τα γενικά στοιχεία της αποθήκης (αριθμός άδειας, διαχειριστής, διεύθυνση αποθήκης),

 τα γενικά στοιχεία της εντολής ελέγχου (αριθμός εντολής ελέγχου, ελεγχόμενη χρονική περίοδος, χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη διενέργεια του ελέγχου),

 τα στοιχεία των ελεγχθεισών διασαφήσεων αποταμίευσης και τους αριθμούς αναφοράς των καταχωρίσεων στη λογιστική αποθήκης,

 την περιγραφή και την αρχική ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς,

 όταν απαιτείται λόγω διαπίστωσης διαφορών, τα στοιχεία των παραστατικών εξόδου και τις εξαχθείσες ποσότητες των εμπορευμάτων,

 το λογιστικό υπόλοιπο και το φυσικό υπόλοιπο των εμπορευμάτων ανά ελεγχθείσα διασάφηση αποταμίευσης,

 τυχόν παρατηρήσεις.

Η έκθεση ελέγχου, η οποία συντάσσεται κατά τα πρότυπα του Παραρτήματος ΙΙ της (5) σχετικής ΕΔΥΟ, συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα ΙΙΙ της εν λόγω ΕΔΥΟ και υπογράφεται από τους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους, τον διαχειριστή της αποθήκης και τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου παραμένει στον φάκελο της αποθήκης που τηρείται στο Τελωνείο Ελέγχου και κοινοποιείται στον διαχειριστή.

Επιπλέον, συντάσσεται αναφορά ελέγχου, υπόδειγμα της οποίας κοινοποιείται στο Παράρτημα 5 της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει:

 τα γενικά στοιχεία του ελέγχου,

 τις διαπιστώσεις του ελέγχου και ειδικά για την περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, αναλυτική περιγραφή των ευρεθεισών παρατυπιών ή παραβάσεων,

 αξιολόγηση της χρήσης του καθεστώτος και της λειτουργίας της αποθήκης, καθώς και ενδεχόμενες εισηγήσεις προς την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή.
Η αναφορά ελέγχου παραμένει στον φάκελο της αποθήκης που τηρείται στο Τελωνείο Ελέγχου και κοινοποιείται τόσο στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή όσο και την αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 15, παρ.4 ΑΑΔΕ4.2 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ
Είναι δυνατή η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων τόσο από τις αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. όσο και από τα Τελωνεία Ελέγχου.
Οι κατά τόπο αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. διενεργούν ελέγχους κατά την κρίση τους και σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους.
Επιπλέον, το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να πραγματοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους διασαφήσεων αποταμίευσης ή ανάλωσης από αποταμίευση, καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει αναγκαίο για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του καθεστώτος, εφαρμόζοντας τις οριζόμενες διαδικασίες για την έκδοση σχετικής εντολής και τη διενέργεια του ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής οφείλει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο υπαλλήλων όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μέσα που απαιτούνται για τη διενέργεια του ελέγχου.
Στην περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου από την αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., τόσο το Τελωνείο Ελέγχου όσο και η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή συνδράμουν την ΕΛ.Υ.Τ. με την παροχή στοιχείων που δεν είναι δυνατό να αντληθούν από τον διαχειριστή της αποθήκης.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 15, παρ.5-6 και 8 ΑΑΔΕ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
5.1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί αναλυτικά στις ενότητες (5.1)-(5.3) της (2) σχετικής ΕΔΥΟ, στο πλαίσιο της θέσης σε πλήρη ισχύ του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των Κανονισμών εφαρμογής αυτού, απαιτείται η επανεξέταση του συνόλου των αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016, ενέργεια η οποία πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 1/5/2019. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας Τελωνειακές Αρχές καλούνται να συντονίσουν τις εργασίες τους ώστε να αρχίσει η σταδιακή επανεξέταση των αδειών, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στις πρώην τύπου Ε΄ ιδιωτικές αποθήκες δεδομένης της εξάλειψης του συγκεκριμένου τύπου αποθήκης από τις ενωσιακές διατάξεις.
Κατά την επανεξέταση των αδειών λειτουργίας των πρώην τύπου Ε΄ αποθηκών, απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας από το Τελωνείο Ελέγχου και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης επάρκειας και καταλληλότητας, κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.2.2. Όσον αφορά τους λοιπούς τύπους αποθηκών (πρώην τύπου Α΄, Β΄, Γ΄) δεν απαιτείται η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα φυσικός έλεγχος και από τη σχετική αναφορά ελέγχου προκύπτει ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία του καθεστώτος.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 250, παρ.1 DA
άρθρο 345, παρ.1 IA
άρθρο 7, σημείο (β) και άρθρο 16, παρ. 2 ΑΑΔΕ


5.2 ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ

Για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και για την έκδοση της εν λόγω άδειας, χρησιμοποιούνται τα έντυπα που παρέχονται στο Παράρτημα 12 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/16, τα οποία συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Τα πρότυπα αίτησης και άδειας του ανωτέρω Παραρτήματος ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο από την ημερομηνία θέσης σε πλήρη ισχύ του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι την 1/5/2016, έως την έναρξη εφαρμογής του Παραρτήματος Α «Κοινές απαιτήσεις δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις» του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, εν όψει της οποίας θα παρασχεθούν ειδικότερες οδηγίες.

Σχετικές διατάξεις:

άρθρο 22, παρ.1 και Παράρτημα 12 TDA

άρθρο 4, παρ.1 και άρθρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

 

5.3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016

Μέχρι την επανεξέταση μίας άδειας που έχει εκδοθεί πριν από την 1/5/2016, εξακολουθεί να ισχύει η ήδη προσκομισθείσα εγγύηση και δεν απαιτείται η παροχή νέας εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Έως την επανεξέταση μίας άδειας, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1) Για τις ιδιωτικές και τις δημόσιες αποθήκες τύπου Ι, η εγγύηση που έχει ήδη προσκομισθεί από τον διαχειριστή της αποθήκης πρέπει να καλύπτει το 20% των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των αποταμιευμένων εμπορευμάτων. Όταν ο διαχειριστής είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και την προστασία (AEOS), το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο ήμισυ.
Η παρακολούθηση της κάλυψης του οριζόμενου ποσοστού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την προσκομισθείσα εγγύηση πραγματοποιείται μέσω της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων στην οποία, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.2.3, καταγράφονται οι εκτιμώμενες δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις των αποταμιευμένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση μη κάλυψης του εν λόγω ποσοστού, το Τελωνείο Ελέγχου καλεί το διαχειριστή να προσκομίσει άμεσα νέα εγγύηση ή να προβεί σε ανάλογη μείωση των αποθεμάτων.
2) Για τις δημόσιες αποθήκες τύπου ΙΙ, η εγγύηση προσκομίζεται από τον εκάστοτε αποταμιευτή και πρέπει να καλύπτει το 100% των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν σε κάθε διασάφηση αποταμίευσης. Όταν ο αποταμιευτής είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και την προστασία (AEOS), το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο ήμισυ.
Μετά το στάδιο της επανεξέτασης της άδειας και της έκδοσης νέας άδειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, παρέχεται νέα εγγύηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 16, παρ.2-5 ΑΑΔΕ5.4 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δημόσιες αποθήκες τύπου ΙΙ που λειτουργούν βάσει αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 και δεν έχουν επανεξεταστεί, υπόχρεο πρόσωπο για την παροχή εγγύησης είναι ο εκάστοτε αποταμιευτής, σημειώνονται τα ακόλουθα ως προς ορισμένες διαδικασίες που συνδέονται με την παροχή εγγύησης για τον συγκεκριμένο τύπο αποθήκης:
1) Αναφορικά με τη μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων, ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλλει την εν λόγω κατάσταση χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στις εκτιμώμενες δασμοφορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Μετά την επανεξέταση της άδειας, οπότε υπόχρεο πρόσωπο για την παροχή εγγύησης καθίσταται ο διαχειριστής της αποθήκης, οι μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων θα υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες.
2) Αναφορικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον αρχικό αποταμιευτή σε άλλο πρόσωπο-νέο αποταμιευτή, το Τελωνείο Ελέγχου θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αιτούμενης μεταβίβασης την προσκόμιση νέας εγγύησης από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί, μεταξύ του αρχικού και του επόμενου αποταμιευτή, η διατήρηση της αρχικής εγγύησης, γεγονός που δηλώνεται εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου από τον αρχικό αποταμιευτή.

Σχετικές
διατάξεις:

άρθρο 218 UCC
άρθρο 266 ΙΑ
άρθρο 9, παρ.5 και άρθρο 13 ΑΑΔΕΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ