ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Δ 1014192/2017

«Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.«Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»

30 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ΄& Δ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου
Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210.6987407
210 6987503
Fax : 210.6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr
d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1014192
ΕΞ2017

ΑΔΑ:ΩΙ8ΥΗ-ΧΡΛ

 ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

     «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων» Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΙΜΖΗ-ΙΙΝ ),όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμ.4295,τεύχος Β΄/30.12.2016 και ισχύει από την 1 Φεβρουαρίου 2017. Με την εν λόγω απόφαση, η έκδοση της οποίας κρίθηκε σκόπιμη για την αντιμετώπιση δυσχερειών κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθορίζεται η διαδικασία για την καταβολή του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων καινούριων και μεταχειρισμένων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης και μεταβιβάζονται προκειμένου να παραληφθούν από δικαιούχα ατελείας από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.

1. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων στις ως άνω περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 128 και 130 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» χρόνο θα υποβάλλονται την ίδια χρονική στιγμή δύο (2) Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), ως ακολούθως:  1η Δ.Ε.Φ.Κ. από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση, όπου και θα καταβάλλεται από την εταιρεία μόνο ο αναλογών Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/2000 και με βάση το φορολογικό στοιχείο της ενδοκοινοτικής απόκτησης. Με την 1η Δ.Ε.Φ.Κ. δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.  2η Δ.Ε.Φ.Κ. από το δικαιούχο απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπο, για τη χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης απαλλαγής. Με την 2η Δ.Ε.Φ.Κ. δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. προς καταβολή και επιπλέον εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου.  Η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων που εκδίδεται επ’ ονόματι του δικαιούχου ατελείας προσώπου.

2. Αναλυτικότερα, για την εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας στο μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet, ακολουθούνται τα κατωτέρω βήματα: Βήμα 1. 1η Δ.Ε.Φ.Κ. : Υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων. Επιλέγεται «Όχι» στην ένδειξη Δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» συμπληρώνεται ο κατά περίπτωση προβλεπόμενος κωδικός Ατελείας (A00, F00, R00) που αφορά τελωνισμό καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων (περίπτωση Α του συνημμένου Πίνακα Ατελειών ). Στο πεδίο 8 «Παραλήπτης» συμπληρώνονται τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. βρίσκεται σε «status καταχωρημένη». Βήμα 2. 2η Δ.Ε.Φ.Κ. : Υποβάλλεται από το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο. Επιλέγεται «Ναι» στην ένδειξη Δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» συμπληρώνεται :
α) σε περιπτώσεις τελωνισμού καινούριων αυτοκινήτων οχημάτων ο κατά περίπτωση προβλεπόμενος κωδικός Ατελείας (Α70 έως Α72, F71 και R49 έως R61 ), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα Ατελειών - περίπτωση Β).
β) σε περιπτώσεις τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων συμπληρώνονται οι κωδικοί Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35-R40 (σχετ. οι αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036ΕΞ2016/21-9-2016 ΕΔΥΟ). Προς διευκόλυνση οι εν λόγω κωδικοί ατελείας αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα Ατελειών- περίπτωση Γ . Στο πεδίο 8 «Παραλήπτης» συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου ατελείας προσώπου. Η 2η Δ.Ε.Φ.Κ. βρίσκεται σε «status καταχωρημένη». Βήμα 3. 1η Δ.Ε.Φ.Κ. Με υποβολή διόρθωσης καταχωρείται στη θέση 44.1 «Ειδικές Μνείες» ο κωδικός 1968 «Συσχετιζόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. (2η Δ.Ε.Φ.Κ. αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε)» και συμπληρώνεται το πεδίο «Άλλα στοιχεία» ως ακολούθως «MRN ………2ης Δ.Ε.Φ.Κ.». Στη συνέχεια η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται (status οριστικοποιημένη). Βήμα 4. 2η Δ.Ε.Φ.Κ. Με υποβολή διόρθωσης καταχωρείται στη θέση 40 «Προηγούμενα παραστατικά» το «MRN ……………1ης Δ.Ε.Φ.Κ.» , στη συνέχεια η 2η Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται (status οριστικοποιημένη) και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου.

3. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την απευθείας θέση σε ανάλωση όσο και κατά την έξοδο των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, παραλαβής δηλαδή οχημάτων από φορολογική αποθήκη, η πίστωση αυτής θα γίνεται από την 1η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλει η εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-εγκεκριμένος αποθηκευτής για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια η θέση 2α «Αποστολέας» αυτής θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης ενώ η θέση 2β «Υπόχρεος» συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων σε εγκεκριμένο αποθηκευτή εντός φορολογικής αποθήκης, τηρείται η ανωτέρω διαδικασία από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που απέκτησε το όχημα το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

4. Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

5. Τέλος, σε περιπτώσεις τελωνισμού αυτοκινήτων οχημάτων απευθείας από τα δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, στη θέση 37β της Δ.Ε.Φ.Κ. συμπληρώνονται οι κάτωθι κωδικοί ατελείας :
α) Α64 – Α66 – Α68 – F63- R17 - R19 - R21- R41- R23- R43- R45- R47-R31- R32- R36- R37 για τα καινούργια αυτοκίνητα οχήματα και
β) Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35- R40 για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα (σχετ. οι αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036ΕΞ2016/21-9-2016 ΕΔΥΟ ). Προς διευκόλυνση οι εν λόγω κωδικοί ατελείας αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα Ατελειών περίπτωση Δ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΥΕΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ