ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ/2017

«Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) – Τροποποίηση άρθρου 39 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα»

02 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μελανίτου
Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210.6987407,210.698750
Fax : 210.6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΤ75Η-ΦΥΚ
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) – Τροποποίηση άρθρου 39 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα»

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.4446/2016, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμ. 240, τεύχος Α΄ και ισχύουν από την 22.12.2016, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 39 του ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.
Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις με τις οποίες προστίθεται στο άρθρο 39 του ν.2960/2001, νέα παράγραφος 8 αφενός παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων να λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) και αφετέρου προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για την τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.
Σημειώνεται επίσης ότι, η θέσπιση των εν λόγω διατάξεων κρίθηκε σκόπιμη - δεδομένης της δυνατότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1β του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση των προϊόντων που προορίζονται να τεθούν στα προαναφερόμενα καθεστώτα - για λόγους διευκόλυνσης των επιχειρήσεων του κλάδου, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και εξορθολογισμού και απλοποίησης της διαδικασίας σύστασης και τροποποίησης/επέκτασης των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.
Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων μπορούν κατά τα ανωτέρω να απολαύουν της απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την κατασκευή πλοίων, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της αρ.πρωτ.
Π.8272/4880/ΠΟΛ364/87 Α.Υ.Ο. και η απαλλαγή ή καταβολή του Φ.Π.Α. να κρίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης.
Συνεπώς, στις εν λόγω διατάξεις δύναται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις ναυπήγησης πλοίων που κατασκευάζουν πλοία, ανεξάρτητα εάν για τα εν λόγω πλοία παρέχεται απαλλαγή από Φ.Π.Α.
βάσει του άρθρου 27 του ν.2859/2000, καθώς η καταβολή ή μη του φόρου θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση των σκαφών, ανάλογα με τον προορισμό που θα λάβουν (εξαγωγή, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά σκάφη κ.λ.π.)
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ε.Τ.Σ. θα καθορισθούν με Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ .
Επιπλέον, σημειώνεται ότι για την τροποποίηση και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης απαιτείται πλέον Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
& Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ